0

Chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến 2010-2020

5 885 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 23:13

SBV/CLPT/LeXuanNghia/2010-2020 1 ChiÕn l­îc ph¸t triÓn ngµnh ChiÕn l­îc ph¸t triÓn ngµnh ng©n hµng ®Õn 2010-2020 ng©n hµng ®Õn 2010-2020 Ts. Lª Xu©n NghÜa Ts. Lª Xu©n NghÜa Vô tr­ëng Vô ChiÕn l­îc Ph¸t triÓn Ng©n hµng Vô tr­ëng Vô ChiÕn l­îc Ph¸t triÓn Ng©n hµng 2 I. Đánh giá khái quát thực trạng hệ thống I. Đánh giá khái quát thực trạng hệ thống Ngân hàng Việt Nam Ngân hàng Việt Nam 1. Đối với Ngân hàng Nhà nước. 1. Đối với Ngân hàng Nhà nước. a. Những thành tựu đạt được. a. Những thành tựu đạt được. Chính sách tiền tệ: Điều hành theo nguyên tắc thị trường. Chính sách quản lý ngoại hối: Thực hiện theo hướng tự do hóa. Cơ chế tín dụng: Nâng cao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm. Thị trường tiền tệ: Tạo sự chủ động cho các TCTD và NHNN. Hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng: Đổi mới theo thông lệ quốc tế. Công tác thanh toán-kế toán: Được hiện đại hóa và dần phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế. Công tác phát triển và quản lý nguồn nhân lực: Được cải thiện rõ rệt. b. Những tồn tại và yếu kém. b. Những tồn tại và yếu kém. Chính sách tiền tệ và quản lý ngoại hối: Khả năng điều tiết thấp. Chính sách quản lý ngoại hối: Chưa có sự thông thoáng. Hoạt động thanh toán: Các phương tiện, công cụ còn nghèo nàn. Mô hình tổ chức bộ máy: Cồng kềnh, chồng chéo. Hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng: Chất lượng chưa được cải thiện. Công tác cán bộ và đào tạo: Chính sách đãi ngộ chưa thoả đáng. 3 2. Hệ thống các Tổ chức tín dụng. 2. Hệ thống các Tổ chức tín dụng. a. Thành tựu đổi mới . . Mô hình tổ chức: Mô hình tổ chức: Thay đổi phù hợp với điều kiện cạnh tranh mới. Thay đổi phù hợp với điều kiện cạnh tranh mới. Năng lực hoạt động: Năng lực hoạt động: Ngày càng được nâng cao Ngày càng được nâng cao . . Năng lực tài chính: Năng lực tài chính: Được cải thiện bằng nhiều phương thức. Được cải thiện bằng nhiều phương thức. Công nghệ kỹ thuật ngân hàng hiện đại: Công nghệ kỹ thuật ngân hàng hiện đại: Được ứng dụng mạnh mẽ. Được ứng dụng mạnh mẽ. b. Những tồn tại và yếu kém. b. Những tồn tại và yếu kém. Năng lực tài chính: Năng lực tài chính: Mức độ rủi ro cao, năng lực cạnh tranh còn thấp. Mức độ rủi ro cao, năng lực cạnh tranh còn thấp. Trình độ quản lý kinh doanh: Trình độ quản lý kinh doanh: Chưa phù hợp với các nguyên tắc và Chưa phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực tốt về quản trị doanh nghiệp. chuẩn mực tốt về quản trị doanh nghiệp. Cơ cấu tổ chức và lao động: Cơ cấu tổ chức và lao động: Còn mang tính chất hành chính. Trình độ Còn mang tính chất hành chính. Trình độ nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu của thể chế quản trị hiện đại. nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu của thể chế quản trị hiện đại. Hệ thống dịch vụ ngân hàng: Hệ thống dịch vụ ngân hàng: Còn đơn điệu, nghèo nàn. Tính liên kết Còn đơn điệu, nghèo nàn. Tính liên kết giữa các dịch vụ ngân hàng còn thấp. giữa các dịch vụ ngân hàng còn thấp. Hệ thống công nghệ thông tin-thanh toán ngân hàng Hệ thống công nghệ thông tin-thanh toán ngân hàng : : Chưa đạt trình độ Chưa đạt trình độ tiên tiến. tiên tiến. I. Đánh giá khái quát thực trạng hệ thống I. Đánh giá khái quát thực trạng hệ thống Ngân hàng Việt Nam ( Ngân hàng Việt Nam ( tiếp theo tiếp theo ) ) 4 II. Những mục tiêu cơ bản của ngành ngân hàng II. Những mục tiêu cơ bản của ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến 2020 Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến 2020 1. Đối với Ngân hàng Nhà nước. 1. Đối với Ngân hàng Nhà nước. Đổi mới tổ chức và hoạt động của NHNN. Đổi mới tổ chức và hoạt động của NHNN. Phát triển NHNN trở thành NHTW hiện đại. Phát triển NHNN trở thành NHTW hiện đại. Xây dựng và thực thi có hiệu quả CSTT hiệu quả. Xây dựng và thực thi có hiệu quả CSTT hiệu quả. Điều hành tỷ giá hối đoái linh hoạt theo cơ chế thị trường. Điều hành tỷ giá hối đoái linh hoạt theo cơ chế thị trường. Kết hợp chặt chẽ CSTT với chính sách kinh tế vĩ mô khác. Kết hợp chặt chẽ CSTT với chính sách kinh tế vĩ mô khác. 2. Đối với các Tổ chức tín dụng. 2. Đối với các Tổ chức tín dụng. Phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, hoạt động đa năng. Phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, hoạt động đa năng. Hoạt động lành mạnh, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về hoạt động Hoạt động lành mạnh, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về hoạt động ngân hàng và có khả năng cạnh tranh cao. ngân hàng và có khả năng cạnh tranh cao. Bảo đảm các TCTD (kể cả các TCTD Nhà nước) hoạt động kinh doanh Bảo đảm các TCTD (kể cả các TCTD Nhà nước) hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc thị trường. theo nguyên tắc thị trường. Phát triển các TCTD phi ngân hàng để góp phần phát triển hệ thống tài Phát triển các TCTD phi ngân hàng để góp phần phát triển hệ thống tài chính đa dạng và cân bằng. chính đa dạng và cân bằng. Bảo đảm tính minh bạch, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của TCTD Bảo đảm tính minh bạch, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của TCTD trong kinh doanh. trong kinh doanh. 5 III. Giải pháp thực hiện mục tiêu III. Giải pháp thực hiện mục tiêu 1. 1. Xây dựng và đổi mới căn bản các Luật điều chỉnh hoạt động của Xây dựng và đổi mới căn bản các Luật điều chỉnh hoạt động của Ngân hàng Nhà nước và các Tổ chức tín dụng. Ngân hàng Nhà nước và các Tổ chức tín dụng. 2. 2. Cải cách Ngân hàng Nhà nước Việt nam theo hướng một Ngân Cải cách Ngân hàng Nhà nước Việt nam theo hướng một Ngân hàng Trung ương hiện đại. hàng Trung ương hiện đại. 3. 3. Phát triển thị trường tiền tệ theo hướng mở rộng quyền tiếp cận Phát triển thị trường tiền tệ theo hướng mở rộng quyền tiếp cận thị trường và khả năng phát hành các công cụ tài chính. thị trường và khả năng phát hành các công cụ tài chính. 4. 4. Cải cách hệ thống giám sát ngân hàng phù hợp với các thông lệ Cải cách hệ thống giám sát ngân hàng phù hợp với các thông lệ tốt nhất và chuẩn mực quốc tế. tốt nhất và chuẩn mực quốc tế. 5. 5. Tiếp tục quá trình cải cách hệ thống ngân hàng thương mại theo Tiếp tục quá trình cải cách hệ thống ngân hàng thương mại theo hướng hiện đại, hoạt động đa năng, đa dạng , có sức cạnh tranh hướng hiện đại, hoạt động đa năng, đa dạng , có sức cạnh tranh cao và áp dụng các thông lệ tốt, các chuẩn mực quốc tế trong cao và áp dụng các thông lệ tốt, các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động ngân hàng. hoạt động ngân hàng. 6. 6. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng và hệ thống thanh toán theo Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng và hệ thống thanh toán theo hướng tự động hoá, nâng cao và mở rộng tiện ích sản phẩm. hướng tự động hoá, nâng cao và mở rộng tiện ích sản phẩm. 7. 7. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển dịch vụ Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển dịch vụ ngân hàng. ngân hàng. . tắc thị trường. Phát triển các TCTD phi ngân hàng để góp phần phát triển hệ thống tài Phát triển các TCTD phi ngân hàng để góp phần phát triển hệ thống. ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến 2020 Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến 2020 1. Đối với Ngân hàng Nhà nước. 1. Đối với Ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến 2010-2020, Chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến 2010-2020,

Hình ảnh liên quan

 Mô hình tổ chức bộ máy: Cồng kềnh, chồng chéo. - Chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến 2010-2020

h.

ình tổ chức bộ máy: Cồng kềnh, chồng chéo Xem tại trang 2 của tài liệu.
 Mô hình tổ chức: Mô hình tổ chức: Thay đổi phù hợp với điều kiện cạnh tranh mới. Thay đổi phù hợp với điều kiện cạnh tranh mới. - Chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến 2010-2020

h.

ình tổ chức: Mô hình tổ chức: Thay đổi phù hợp với điều kiện cạnh tranh mới. Thay đổi phù hợp với điều kiện cạnh tranh mới Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan