0

Hệ điều khiển chỉnh lưu cầu 3 pha điều khiển mắc trực tiếp với lưới điện có nhiệm vụ tạ nguồn dòng có các thông số như sau: Lưới 3x220 V Itmax = 60 A; Itmin = 15A Rt = 2Ω; Lt = 2,6H

9 2,453 14

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 15:31

Luận văn, Điện tử công suất, đề tài tốt nghiệp, đồ án, thực tập tốt nghiệp, đề tài Đề bài:  !"#$%$& '())*+ , ( -.*/0,  -12/ 3  -)40'  -)5.6 78& 1. 9:"(;<=;""; 2. >?@<=:A;B 3. C#D<;<%= EF ;FG"<H12I I. Chọn mạch phát xung cho cầu 3 pha và tính toán cho các linh kiện 1. JK?L"  6M1NJK?L" 2. >=;": a. OA 9:"PQ";1R2&12 9:S  -1)+0 T-12+0 9:U/;>'*V E  O ( J;$" >;"   W1 XY FX PY S  S   S $$ S5,Z E  ! 6M)NOA 6MNOL[C#DA 3. OA;"W \8F"&S ( - √ 2.15=21,4 (V ) 9:S  -1)+0T-12+ 9:]%^__N];"S  -1)+8:%\`aRb;1)+ >=c3N 9:9 1 -*5))de5 3  - E.T 2 U Dz . C - 15.0,02 2.12.0,22. 10 −6 =56,82kΩ >:cb Ω %c)* Ω <;f=3 >=:c3 ) & 9:g  -1$ S Q -Th152-12h152-152i+j R 2 < U bh −0,7 C.U Dz t n + E R 3 = 12, 8 0,22.10 −6 .12 1. 10 −3 + 15 56,82. 10 3 =4,9 kΩ 9:c3 ) -1 Ω 6MkNOA;" W OL[#D 6M2NOL[#D_$_-*N**)$0;_-1$ 4. OA( 6M.NOA( OA(K& >;(lQmF( l,9;/n]<( oQmQ"( 9:"PQ" pCA(-1**d$ O;Fc3.$;$;c3QN+MBPm$%g $q< τ -i3.rr3Qj9-3  9 >$$;:_; !(L"PQ";)n)))f !c1/N E[Q[;%( !<;Q;>s"fP81/M ,i-(j- 2Ubh. e −1.8 t t Rtd =1 mA >tu 3  - 2.U b h i(t x ) e −1,8 = 2.(15−1,5) 0,001. . e −1,8 =4,46 k Ω Ec3 Q [cK$;c3 . [Q[; !GP[P <;Q^;Q;>5MBP:3 Q -25.4 JP3 . -)15b4-v:3 . -))4 > ( -15V τ -1**d$89 ) - tx 1.8 Rtd -1)N1* hb 0:9 ) -))e OL[#D al& 6MRNOL[#D(l E"A& Ri Bộ biến đổi Tải RL Phản hồi dòng tải II. Tổng hợp và tính toán mạch lực 1. JK?L" S  S 2. >w x ; x "<;$KyuG&  S   <"fzKz !fz<.*/ >:S   -1*+  \FQ?& C#w { Q# | Q8 x # } ; x   | &3 QQ - K bbd (1+ pTbbd)(1+ pTdk) >;; x & O QQ <$%PGQFQ? ><;<"5:S  -1*+ E<"S -,  N3  -.*N)-1)*i+j ];O QQ - Udđm Udặt dm - 120 10 -1) > QQ <m$%gGQFQ?&  > QQ - 1 2fmđm  +~<$%G5~-2*6` C  <$%BG5$KM  - .  > QQ - 1 2.50 .6 -15.Ri$j >  <m$%g5>  -1i$j >P""f$%<;<PGQFQ?$& 3 QQ - 12 (1+0,00167 p)(1+0,001 p) ay(QFQ?<AQBy;QD<•)& ,  U idat hS  3 QQ - 12 1+0,00267 p  >[3'& C#M[ &3  - 1/ Rt 1+ pTt 3  c[5_;[ 3  -)4 >  <m$%gG[&>  - ¿ Rt - 2,6 2 -15i$j ];<PG[$&3  - 0,5 1+1,3 p  OA } # {  ; { [J- Ki 1+ pTi ;; x & O  <$%G[ ! O- Uph Idm - 10 60 -*51.R >  <m$%gG[ !5:>-1i$j <PGA[ !$& J- 0,167 1+0,001 p  OA3  & JX QF€,# A  $& 3  -O  p KI s 6<PGc& •  i$j- Kbbd. 1 Rt . Ki ( T bbđ . s+ 1 ) ( T i . s+1 ) ( T t . s+1 )  ¿ 1,002 (1+ 1.67.10 −3 s )(1+0.001s)(1+1,3 s)  ≈ 1,002 (1+0,00267 s)(1+1,3 s) - K (1+T lớn s)(1+T nhỏ s)  >_;K"%; QF;%@& O  - Tlon 2.K.Tnho -)k 243+187/s O , - 1 2.K.Tnho =¿ 1VR ];<PA& 3  -O  p KI s -)kp 187 s JKyu?@G& S  S  S 3. C#D<;<%=& JK#D <P%& OL[#D& S   <S  & ,  U idat hS 
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ điều khiển chỉnh lưu cầu 3 pha điều khiển mắc trực tiếp với lưới điện có nhiệm vụ tạ nguồn dòng có các thông số như sau: Lưới 3x220 V Itmax = 60 A; Itmin = 15A Rt = 2Ω; Lt = 2,6H,

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Sơ đồ tổng quát - Hệ điều khiển chỉnh lưu cầu 3 pha điều khiển mắc trực tiếp với lưới điện có nhiệm vụ tạ nguồn dòng có các thông số như sau: Lưới 3x220 V Itmax = 60 A; Itmin = 15A Rt = 2Ω; Lt = 2,6H

Hình 1..

Sơ đồ tổng quát Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 2. Khâu đồng pha - Hệ điều khiển chỉnh lưu cầu 3 pha điều khiển mắc trực tiếp với lưới điện có nhiệm vụ tạ nguồn dòng có các thông số như sau: Lưới 3x220 V Itmax = 60 A; Itmin = 15A Rt = 2Ω; Lt = 2,6H

Hình 2..

Khâu đồng pha Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 3. Kết quả Mô phỏng khâu đồng pha - Hệ điều khiển chỉnh lưu cầu 3 pha điều khiển mắc trực tiếp với lưới điện có nhiệm vụ tạ nguồn dòng có các thông số như sau: Lưới 3x220 V Itmax = 60 A; Itmin = 15A Rt = 2Ω; Lt = 2,6H

Hình 3..

Kết quả Mô phỏng khâu đồng pha Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 4. Khâu tạo điện áp tựa dạng răng cưa Kết quả mô phỏng - Hệ điều khiển chỉnh lưu cầu 3 pha điều khiển mắc trực tiếp với lưới điện có nhiệm vụ tạ nguồn dòng có các thông số như sau: Lưới 3x220 V Itmax = 60 A; Itmin = 15A Rt = 2Ω; Lt = 2,6H

Hình 4..

Khâu tạo điện áp tựa dạng răng cưa Kết quả mô phỏng Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 6. Khâu khuếch đại xung Khâu khuếch đại xung đơn gồm có:  - Hệ điều khiển chỉnh lưu cầu 3 pha điều khiển mắc trực tiếp với lưới điện có nhiệm vụ tạ nguồn dòng có các thông số như sau: Lưới 3x220 V Itmax = 60 A; Itmin = 15A Rt = 2Ω; Lt = 2,6H

Hình 6..

Khâu khuếch đại xung Khâu khuếch đại xung đơn gồm có: Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 7. Kết quả mô phỏng xung chùm Điện áp đầu ra khâu khuếch đại : - Hệ điều khiển chỉnh lưu cầu 3 pha điều khiển mắc trực tiếp với lưới điện có nhiệm vụ tạ nguồn dòng có các thông số như sau: Lưới 3x220 V Itmax = 60 A; Itmin = 15A Rt = 2Ω; Lt = 2,6H

Hình 7..

Kết quả mô phỏng xung chùm Điện áp đầu ra khâu khuếch đại : Xem tại trang 6 của tài liệu.
Mô hình tải có dạng: Rtai =1 1+ / pTt Rt với Rt la điện trở tải, theo giả thiết có  Rt = 2Ω - Hệ điều khiển chỉnh lưu cầu 3 pha điều khiển mắc trực tiếp với lưới điện có nhiệm vụ tạ nguồn dòng có các thông số như sau: Lưới 3x220 V Itmax = 60 A; Itmin = 15A Rt = 2Ω; Lt = 2,6H

h.

ình tải có dạng: Rtai =1 1+ / pTt Rt với Rt la điện trở tải, theo giả thiết có Rt = 2Ω Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan