0

Bài tập lớn - Công nghệ tái chế giấy

34 464 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 09:28

Luận văn, đồ án tốt nghiệp, đề tài tốt nghiệp, đồ án, thực tập tốt nghiệp, đề tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn - Công nghệ tái chế giấy,

Hình ảnh liên quan

1. Tình hình sản xuất trên thế giới........................---------<-<<<<55 552 3 - Bài tập lớn - Công nghệ tái chế giấy

1..

Tình hình sản xuất trên thế giới........................---------<-<<<<55 552 3 Xem tại trang 2 của tài liệu.
1--Tình hình sản xuắt giấy trên thế giới. - Bài tập lớn - Công nghệ tái chế giấy

1.

-Tình hình sản xuắt giấy trên thế giới Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng: Ước tính chỉ phí dòng thải cho làng nghề tái chế giấy điển hình. - Bài tập lớn - Công nghệ tái chế giấy

ng.

Ước tính chỉ phí dòng thải cho làng nghề tái chế giấy điển hình Xem tại trang 6 của tài liệu.
Uớc tính dòng thải hàng năm cho các làng nghề tái chế giấy điển hình. - Bài tập lớn - Công nghệ tái chế giấy

c.

tính dòng thải hàng năm cho các làng nghề tái chế giấy điển hình Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng sau đây cho ta biết về từng lô và nhóm trong quá trình sấy - Bài tập lớn - Công nghệ tái chế giấy

Bảng sau.

đây cho ta biết về từng lô và nhóm trong quá trình sấy Xem tại trang 13 của tài liệu.
Bảng ước tính lượng chất thải ô nhiễm khi áp dụng sản - Bài tập lớn - Công nghệ tái chế giấy

ng.

ước tính lượng chất thải ô nhiễm khi áp dụng sản Xem tại trang 25 của tài liệu.
thể chiếm tới 50% thành phần nguyên liệu như lignin, chất bán sợi, phụ gia - Bài tập lớn - Công nghệ tái chế giấy

th.

ể chiếm tới 50% thành phần nguyên liệu như lignin, chất bán sợi, phụ gia Xem tại trang 25 của tài liệu.

Từ khóa liên quan