0

KHBM TOAN 7 MOI

10 626 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 05:11

Kế hoạch bộ môn Trường THCS phong Thạnh THÁNG TUẦN CHƯƠNG TIẾT KIẾN THỨC TRỌNG TÂM PHƯƠNG PHÁP ĐỒ DÙNG DẠY HỌC HỆ THỐNG BÀI TẬP BÀI HỌC KINH NGHIỆM 9 1 I 1 - Học sinh nhận biết được thế nào là 2 góc đối đỉnh, biết được tính chất : hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. - Nhận biết và vẽ được các góc đối đỉnh trong hình - Dùng phương pháp giảng dạy đònh nghóa - Dùng phương pháp giảng dạy đònh lý - SGK – Giáo án - Thước thẳng - Phấn màu - Bảng phụ vẽ sẳn góc đối đỉnh Bài tập : 1,2,3, 4 trang 82 9 1 I 2 Học sinh biết vận dụng tính chất trên để giải các bài tập . Sử dụng phương pháp giảng dạy bài tập - Thước thẳng - Bảng phụ ghi sẳn các bài tập Bài tập : 5,6,7, 8 9 trang 82,83 9 2 I 3 - Học sinh nắm vững hai đường thẳng thế nào là vuông góc , thế nào là đường trung trực của một đoạn thẳng . - Biết vẽ đường thẳng vuông góc và đường trung trực. - Dùng phương pháp nêu vấn đề - Dùng phương pháp đàm thoại gợi mở - Thước thẳng , ê ke - Bảng phụ vẽ sẳn 2 đường thẳng vuông góc Bài tập : 11,12, 13,14 trang 86. 9 2 I 4 Vận dụng kiến thức về đường thẳng vuông góc để giải các bài tập liên quan . Sử dụng phương pháp giảng dạy bài tập - SGK – Giáo án - Thước thẳng , ê ke - Phấn màu Bài tập : 15,16, 17,18,19,20 trang 86,87 9 3 I 5 - Hiểu được nếu có một góc so le trong bằng nhau thì hai góc so le trong còn lại bằng nhau, hai góc đồng vò bằng nhau - Nhận biệt cặp góc so le trong , cặp góc đồng vò . - Dùng phương pháp giảng dạy đònh nghóa - Dùng phương pháp giảng dạy đònh lý - Thước thẳng , ê ke - Phấn màu - Bảng phụ vẽ sẳn góc so le trong Bài tập : 21,22, 23 trang 83,84 9 3 I 6 - Nắm lại thế nào là hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết - Biết vẽ một đường thẳng đi qua 1 điểm nằm ngoài một đường thẳng cho trước và song song với nó . Sử dụng thuyết trình và phương pháp đàm thoại gợi mở - SGK – Giáo án - Thước thẳng , ê ke - Phấn màu - Bảng phụ Bài tập : 24,25 trang 91 Giáo viên - 1 - Kế hoạch bộ môn Trường THCS phong Thạnh THÁNG TUẦN CHƯƠNG TIẾT KIẾN THỨC TRỌNG TÂM PHƯƠNG PHÁP ĐỒ DÙNG DẠY HỌC HỆ THỐNG BÀI TẬP BÀI HỌC KINH NGHIỆM 9 4 I 7 Vận dụng được lý thuyết về đường thẳng song song để giải các bài tập . Cho học sinh lên bảng giải dưới sự hướng dẫn của giáo viên - Thước thẳng , ê ke - Phấn màu - Bảng phụ Bài tập : 26,27 28,29,30 trang 91,92 9 4 I 8 - Hiểu được nội dung của tiên đề Ơ- clitnhờ đó suy ra được tính chất của hai đường thẳng song song - Tính được số đo các góc còn lại của đường thẳng song song và cát tuyến khi biết một số yếu tố . - Dùng phương pháp giảng dạy đònh nghóa - Dùng phương pháp giảng dạy đònh lý - SGK – Giáo án - Thước thẳng , ê ke - Phấn màu - Bảng phụ Bài tập : 32,33, 34 trang 94 10 5 I 9 Vận dụng tiên đề Ơ-clit vào đường thẳng song song để giải các bài tập liên quan Sử dụng phương pháp giảng dạy bài tập - SGK – Giáo án - Phấn màu - Bảng phụ Bài tập : 35,36, 37,38,39 trang 94,95 10 5 I 10 - Biết quan hệ giữa hai đường thẳng cùng vuông góc hoặc cùng song song với một đường thẳng thứ ba . - Phát biểu chính xác một mệnh đề toán học . - Dùng phương pháp nêu vấn đề - Dùng phương pháp đàm thoại gợi mở - SGK – Giáo án - Thước thẳng , ê ke - Phấn màu - Bảng phụ Bài tập : 40,41 trang 97 10 6 I 11 Vận dụng được lý thuyết về đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc để giải các bài tập . Cho học sinh lên bảng giải dưới sự hướng dẫn của giáo viên - SGK – Giáo án - Thước thẳng , ê ke - Phấn màu - Bảng phụ Bài tập : 42,43 44,45,46,47 trang 91,92 10 6 I 12 - Biết cấu trúc và cách chứng minh một đònh lý - Biết đưa một đònh lý về dạng : “ Nếu ………. thì “ - Dùng phương pháp nêu vấn đề - Dùng phương pháp đàm thoại gợi mở - SGK – Giáo án - Thước thẳng , ê ke - Phấn màu Bài tập : 49,50 trang 101 Giáo viên - 2 - Kế hoạch bộ môn Trường THCS phong Thạnh THÁNG TUẦN CHƯƠNG TIẾT KIẾN THỨC TRỌNG TÂM PHƯƠNG PHÁP ĐỒ DÙNG DẠY HỌC HỆ THỐNG BÀI TẬP BÀI HỌC KINH NGHIỆM - Bảng phụ 10 7 I 13 Vận dụng được lý thuyết về đònh lý để giải các bài tập . Cho học sinh lên bảng giải dưới sự hướng dẫn của giáo viên - SGK – Giáo án - Thước thẳng , ê ke - Phấn màu - Bảng phụ Bài tập : 51,52 53 trang 101, 102 10 7,8 I 14, 15 - Học sinh hệ thống hóa các kiến thức về đường thẳng song song và đường thẳng vuông góc - Sử dụng thành thạo các dụng cụ để vẽ hai đường thẳng song song và hai đường thẳng vuông góc Bài tập : 54,55, 56,57 trang 103, 104 . 10 8 I 16 11 9 II 17, 18 - Nắm đònh lý về tổng 3 góc của 1 tam giác , nắm tính chất về góc của tam giác vuông - Biết nhận ra góc ngoài và tính chất góc ngoài của 1 tam giác - Dùng phương pháp nêu vấn đề - Dùng phương pháp đàm thoại gợi mở - SGK – Giáo án - Thước thẳng - Phấn màu - Bảng phụ Bài tập : 1,2,3,4 5 SGK trang 107,108 11 10 II 19 - Biết vận dụng đònh lý trong bài để tính số đo các góc của một tam giác - Có ý thức vận dụng các kiến thức đã học vào các bài toán thực tế Sử dụng phương pháp giảng dạy bài tập - Thước thẳng - Phấn màu - Bảng phụ ghi tóm tắt các đònh lý Giải các bài tập còn lại . 11 10 II 20 - Hiểu được đònh nghóa hai tam giác bằng nhau , biết viết tên các đỉnh tương ứng theo thứ tự . - Biết sử dụng đònh nghóa hai tam giác bằng nhau để suy ra các đoạn thẳng bằng - Dùng phương pháp giảng dạy đònh nghóa - Dùng phương pháp giảng dạy đònh lý - SGK – Giáo án - Thước thẳng - Phấn màu - Bảng phụ Bài tập : 10,11 SGK trang 112,113 Giáo viên - 3 - Kế hoạch bộ môn Trường THCS phong Thạnh THÁNG TUẦN CHƯƠNG TIẾT KIẾN THỨC TRỌNG TÂM PHƯƠNG PHÁP ĐỒ DÙNG DẠY HỌC HỆ THỐNG BÀI TẬP BÀI HỌC KINH NGHIỆM nhau các góc bằng nhau . 11 11 II 21 - Rèn luyện kỹ năng vận dụng đònh lý giải bài tập - Rèn luyện kỹ năng CM đònh lý Sử dụng phương pháp giảng dạy bài tập - SGK – Giáo án - Thước thẳng - Bảng phụ Bài tập : 12,13, 14 SGK trang 112 11 11 II 22 - Nắm được trường hợp bằng nhau cạnh cạnh của tam giác - Biết vận dụng để chứng minh hai tam giác bằng nhau từ đó suy ra các yếu tố bằng nhau khác . - Dùng phương pháp nêu vấn đề - Dùng phương pháp đàm thoại gợi mở - SGK – Giáo án - Thước thẳng - Bảng phụ Bài tập : 15,16 17 SGK trang 114 11 12 II 23, 24 - Rèn luyện kỹ năng sử dụng dụng cụ , tính cẩn thận và chính xác trong vẽ hình. - Biết trình bày bài toán về chứng minh hai tam giác bằng nhau Cho học sinh lên bảng giải dưới sự hướng dẫn của giáo viên - SGK – Giáo án - Thước thẳng - Phấn màu - Bảng phụ Bài tập : 18,19, 20,21,22,23 trang 114,115, 116 12 13 II 25 - Nắm được trường hợp bằng nhau cạnh- góc -cạnh - Biết cách sử dụng trường hợp bằng nhau thứ hai để chứng minh hai tam giác bằng nhau - Dùng phương pháp giảng dạy đònh nghóa - Dùng phương pháp giảng dạy đònh lý - SGK – Giáo án - Thước thẳng - Phấn màu - Bảng phụ Bài tập : 24,25 26 SGK trang 118,119 12 13, 14 II 26, 27 Rèn luyện kỹ năng sử dụng dụng cụ , khả năng phân tích tìm cách giải và trình bày lời giải bài toán hình học Sử dụng phương pháp giảng dạy bài tập - SGK – Giáo án - Thước thẳng - Bảng phụ Bài tập : 27,28, 29,30,31,32 trang 119,120 12 14 II 28 - Nắm được trường hợp bằng nhau góc- cạnh-góc của hai tam giác . - Biết vận dụng để chứng minh trường hợp bằng nhau cạnh huyền –góc nhọn của hai tam giác vuông - Dùng phương pháp giảng dạy đònh nghóa - Dùng phương pháp giảng dạy đònh lý - SGK – Giáo án - Thước thẳng - Phấn màu - Bảng phụ Bài tập : 33,34 35 trang 123 12 15 II 29 Rèn luyện kỹ năng sử dụng dụng cụ , Sử dụng phương pháp - Thước thẳng Bài tập : 36,37 Giáo viên - 4 - Kế hoạch bộ môn Trường THCS phong Thạnh THÁNG TUẦN CHƯƠNG TIẾT KIẾN THỨC TRỌNG TÂM PHƯƠNG PHÁP ĐỒ DÙNG DẠY HỌC HỆ THỐNG BÀI TẬP BÀI HỌC KINH NGHIỆM khả năng phân tích tìm cách giải và trình bày lời giải bài toán hình học giảng dạy bài tập - Phấn màu - Bảng phụ 38,39,40,41 trang 123,124 12, 1 16, 17 30, 31 - Ôn tập cho học sinh thi học kỳ I - Kỹ năng thực hành giải các bài toán thường gặp như dùng trường hợp bằng nhau của tam giác để giải BT - Hình thành kỹ năng giải toán , kỹ năng lập luận , suy luận . . . - Dùng phương pháp ôn tập hệ thống hóa kiến thức - Hướng dẫn học sinh giải một số bài tập - Thước thẳng - Phấn màu - Bảng phụ ghi tóm tắt 2 chương I và II Giải các bài tập còn lại 1 18 32 - Trả bài kiểm tra lại cho học sinh - Đánh giá chất lượng học sinh để điều chỉnh cách dạy 1 19 II 33, 34 Luyện tập cũng cố kiến thức về ba trường hợp bằng nhau của tam giác Sử dụng phương pháp giảng dạy bài tập - SGK – Giáo án - Thước thẳng - Phấn màu Bài tập : 43,44, 45 SGK trang 125 1 20 II 35 - Nắm đònh nghóa tam giác cân và tính chất về góc của tam giác cân. - Biết vẽ tam giác cân , tam giác vuông cân - Dùng phương pháp nêu vấn đề - Dùng phương pháp đàm thoại gợi mở - Thước thẳng - Phấn màu - Bảng phụ ghi cách vẽ tam giác Bài tập : 46,47 48,49 trang 127 1 20 II 36 Rèn luyện kỹ năng vận dụng tính chất cùa tam giác cân tam giác vuông cân, tam giác đều để tính số đo góc , để chứng minh các góc bằng nhau - Hướng dẫn học sinh giải một số bài tập - Sử dụng phương pháp giảng dạy bài tập - SGK – Giáo án - Thước thẳng - Phấn màu - Bảng phụ Bài tập : 50,51, 52 SGK trang 127,128 2 21 II 37 - Nắm được đònh lý Pitago về quan hệ giữa 3 cạnh của tam giác vuông - Biết chứng minh đònh lý và phát biểu đònh lý đảo - Dùng phương pháp nêu vấn đề - Dùng phương pháp đàm thoại gợi mở - SGK – Giáo án - Thước thẳng - Phấn màu - Bảng phụ Bài tập : 53,54 55 SGK trang 74,75 2 21 , II 38, Biết vận dụng đònh lý Pitago để tính độ Sử dụng phương pháp - SGK – Giáo án Bài tập : 56,57 Giáo viên - 5 - Kế hoạch bộ môn Trường THCS phong Thạnh THÁNG TUẦN CHƯƠNG TIẾT KIẾN THỨC TRỌNG TÂM PHƯƠNG PHÁP ĐỒ DÙNG DẠY HỌC HỆ THỐNG BÀI TẬP BÀI HỌC KINH NGHIỆM 22 39 dài một cạnh của tam giác vuông khi biết độ dài 2 cạnh kia . Biết vận dụng các kiến thức đã học trong bài vào các bài toán cụ thể . giảng dạy bài tập - Thước thẳng - Phấn màu - Bảng phụ 58,59,60,61,62 SGK trang 131,132,133 2 22 II 40 - Nắm được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông . - Biết vận dụng đònh lý Pitago để chứng minh trường hợp cạnh huyền và cạnh góc vuông của 2 tam giác vuông - Dùng phương pháp giảng dạy đònh nghóa - Dùng phương pháp giảng dạy đònh lý - Thước thẳng - Phấn màu - Bảng phụ ghi lại đònh lý Pitago Bài tập : 63,64 SGK trang 136 2 23 II 41 Biết vận dụng các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông để chứng minh các tam giác vuông bằng nhau từ đó suy ra các cạnh và các góc tương ứng bằng nhau Sử dụng phương pháp giảng dạy bài tập - Thước thẳng - Bảng phụ ghi các trường hợp bằng nhau của hai tam giác Bài tập : 65,66 SGK trang 137 2 23, 24 II 42, 43 - Biết xác đònh khoảng cách giữa 2 đòa điểm A và B trong đó có một đòa điểm nhìn thấy không đến được . - Rèn luyện kỹ năng dựng góc trên mặt đất . - Dùng phương pháp nêu vấn đề - Dùng phương pháp đàm thoại gợi mở - SGK – Giáo án - Thước thẳng - Thước đo góc 3 24, 25 II 44, 45 - Ôn tập cho học sinh chương II - Kỹ năng thực hành giải các bài toán thường gặp như dùng trường hợp bằng nhau của tam giác để giải BT - Hình thành kỹ năng giải toán , kỹ năng lập luận , suy luận . . . - Đàm thoại với học sinh để hệ thống hóa được kiến thức cho học sinh. - Dùng phương pháp nêu vấn đề - SGK – Giáo án - Thước thẳng - Phấn màu - Bảng phụ ghi một số bài toán giải sẳn Bài tập : 67,68, 69,70,71,72,73 SGK trang 140,141 3 25 II 46 Kiểm tra lại kiến thức của toàn chương nhằm giúp học sinh cũng cố và rèn luyện Cho học sinh kiểm tra Đề Giáo viên - 6 - Kế hoạch bộ môn Trường THCS phong Thạnh THÁNG TUẦN CHƯƠNG TIẾT KIẾN THỨC TRỌNG TÂM PHƯƠNG PHÁP ĐỒ DÙNG DẠY HỌC HỆ THỐNG BÀI TẬP BÀI HỌC KINH NGHIỆM kiến thức toàn chương . 3 26 III 47 - Nắm vững nội dung 2 đònh lý và vận dụng chúng trong những tình huống cần thiết - Biết vẽ hình đúng yêu cầu và dự đoán nhận xét các tính chất qua hình vẽ . - Dùng phương pháp nêu vấn đề - Dùng phương pháp đàm thoại gợi mở - SGK – Giáo án - Thước thẳng - Phấn màu - Bảng phụ Bài tập : 1,2 SGK trang 55 3 26 III 48 Rèn luyện kỹ năng sử dụng dụng cụ , khả năng phân tích tìm cách giải và trình bày lời giải bài toán hình học - Hướng dẫn học sinh giải một số bài tập - Sử dụng phương pháp giảng dạy bài tập - SGK – Giáo án - Thước thẳng - Phấn màu - Bảng phụ Bài tập : 3,4,5,6 7 SGK trang 56 3 27 III 49 - Giúp học sinh nắm khái niệm đường vuông góc và đường xiên , biết vẽ hình và nhận ra các khái niệm nỳ trên hình vẽ - Rèn luyện kỹ năng giải toán - Dùng phương pháp giảng dạy đònh nghóa - Dùng phương pháp giảng dạy đònh lý - SGK – Giáo án - Thước thẳng - Phấn màu - Bảng phụ Bài tập : 8,9 SGK trang 59 3 27 III 50 - Cũng cố khắc sâu đònh lý 1 và đònh lý 2 - Biết chuyển một bài toán cụ thể thành phát biểu của đònh lý 2 - Biết áp dụng 2 đònh lý vào giải toán - Hướng dẫn học sinh giải một số bài tập - Sử dụng phương pháp giảng dạy bài tập - Thước thẳng - Phấn màu - Bảng phụ ghi tóm tắt các đònh lý Bài tập : 10,11, 12,13,14 SGK trang 59,60 3 28 III 51 - Hs nắm quan hệ giữa độ dài các cạnh của một tam giác từ đó biết được 3 đoạn thẳng có độ dài như thế nào thì không thể là 3 cạnh của một tam giác . - Có khả năng vận dụng quan hệ về 3 cạnh của một tam giác với đường xiên. - Dùng phương pháp giảng dạy đònh nghóa - Dùng phương pháp giảng dạy đònh lý - Thước thẳng - Phấn màu - Bảng phụ vẽ sẳn tam giác và các đường xiên Bài tập : 15,16 17 SGK trang 63 3 28 III 52 - Luyện cách từ phát biểu một đònh lý Sử dụng phương pháp - Thước thẳng Bài tập : 18,19 Giáo viên - 7 - Kế hoạch bộ môn Trường THCS phong Thạnh THÁNG TUẦN CHƯƠNG TIẾT KIẾN THỨC TRỌNG TÂM PHƯƠNG PHÁP ĐỒ DÙNG DẠY HỌC HỆ THỐNG BÀI TẬP BÀI HỌC KINH NGHIỆM thành một bài toán và ngược lại . - Biết vận dụng bất đẳng thức tam giác để giải toán giảng dạy bài tập -- Bảng phụ ghi sẳn một số đònh lý 20,21,22 SGK trang 63,64 4 29 III 53 - Nắm khái niệm đường trung tuyến của tam giác và nhận thấy mỗi tam giác có 3 trung tuyến . - Luyện kỹ năng vẽ các đường trung tuyến của một tam giác - Dùng phương pháp giảng dạy đònh nghóa - Dùng phương pháp giảng dạy đònh lý - SGK – Giáo án - Thước thẳng - Bảng phụ các đường trung tuyến của một tam giác Bài tập : 23,24 25 SGK trang 66,67 4 29 III 54 Rèn luyện kỹ năng giải toán thông qua các tính chất 3 đường trung tuyến của tam giác. Sử dụng phương pháp giảng dạy bài tập - Thước thẳng - Phấn màu - Bảng phụ Bài tập : 26,27 28,29,30 SGK trang 67 4 30 III 55 - Hiểu và nắm vững tính chất đặc trưng tia phân giác của một góc được phát biểu bằng 2 đònh lý - Biết cách vẽ tia phân giác bằng thước 2 lề - Dùng phương pháp nêu vấn đề - Dùng phương pháp đàm thoại gợi mở - Thước thẳng - Phấn màu - Bảng phụ ghi 2 đònh lý về tính chất của phân giác Bài tập : 31,32 SGK trang 70 4 30 III 56 Rèn luyện kỷ năng sử dụng thành thạo các đònh lý trên để giải bài tập và chứng minh đònh lý khác khi cần thiết Sử dụng phương pháp giảng dạy bài tập - Thước thẳng - Phấn màu - Bảng phụ Bài tập : 33,34, 35 SGK trang 70,71 4 31 III 57 - Hs biết khái niệm đường phân giác của tam giác và biết mỗi tam giác có 3 đøng phân giác - Hs tự chứng minh được đònh lý và sử dụng đònh lý để giải bài tập . - Dùng phương pháp nêu vấn đề - Dùng phương pháp đàm thoại gợi mở - Thước thẳng - Phấn màu - Bảng phụ vẽ sẳn tam giác có 3 phân giác Bài tập : 36,37 38 SGK trang 72, 73 4 31 III 58 Sử dụng đònh lý về tính chất 3 đường phân giác trong tam giác để giải các bài tập một cách thành thạo - Hướng dẫn học sinh giải một số bài tập - Sử dụng phương - Thước thẳng - Bảng phụ ghi tóm tắt đònh lý về Bài tập : 39,40 41,42 SGK trang 73 Giáo viên - 8 - Kế hoạch bộ môn Trường THCS phong Thạnh THÁNG TUẦN CHƯƠNG TIẾT KIẾN THỨC TRỌNG TÂM PHƯƠNG PHÁP ĐỒ DÙNG DẠY HỌC HỆ THỐNG BÀI TẬP BÀI HỌC KINH NGHIỆM pháp giảng dạy bài tập t/c 3 đường phân giác 4 32 III 59 - Chứng minh được hai đònh lý về tính chất đặc trưng của đường trung trực của một đoạn thẳng - Biết cách vẽ đường trung trực của đoạn thẳng và trung điểm của đoạn thẳng - Dùng phương pháp giảng dạy đònh nghóa - Dùng phương pháp giảng dạy đònh lý - Thước thẳng - Phấn màu - Bảng phụ ghi cách vẽ đường trung trực Bài tập : 44,45 46 SGK trang 76 4 32 III 60 Sử dụng đònh lý về tính chất đường trung trực trong tam giác để giải các bài tập một cách thành thạo Sử dụng phương pháp giảng dạy bài tập - SGK – Giáo án - Thước thẳng - Bảng phụ Bài tập : 47,48 49,50,51 SGK trang 76,77 4 32 III 61 - Hs biết khái niệm đường trung trực và biết trong tam giác có 3 đường trung trực. - Biết cách dùng thước và com pa để vẽ 3 đường trung trực trong tam giác. - Dùng phương pháp nêu vấn đề - Dùng phương pháp đàm thoại gợi mở - Thước thẳng - Phấn màu - Bảng phụ vẽ sẳn tam giác có 3 đừong trung trực Bài tập : 52,53 SGK trang 80 5 33 III 62 Sử dụng đònh lý về tính chất ba đường trung trực trong tam giác để giải các bài tập một cách thành thạo - Hướng dẫn học sinh giải một số bài tập - Sử dụng phương pháp giảng dạy bài tập - SGK – Giáo án - Thước thẳng - Bảng phụ ghi tóm tắt đònh lý t/c 3 đường phân giác Bài tập : 54 55 56,57 SGK trang 80 5 33 III 63 - Hs biết khái niệm đường cao và biết trong tam giác có 3 đường cao. - Biết cách dùng thước và com pa để vẽ 3 đường cao trong tam giác. - Dùng phương pháp nêu vấn đề - Dùng phương pháp đàm thoại gợi mở - SGK – Giáo án - Thước thẳng - Phấn màu - Bảng phụ Bài tập : 58,59 SGK trang 83 5 33 III 64 Sử dụng đònh lý về tính chất ba đường cao trong tam giác để giải các bài tập một cách thành thạo - Hướng dẫn học sinh giải một số bài tập - Sử dụng phương - Thước thẳng - Phấn màu - Bảng phụ ghi Bài tập : 60,61 62 SGK trang 83 Giáo viên - 9 - Kế hoạch bộ môn Trường THCS phong Thạnh THÁNG TUẦN CHƯƠNG TIẾT KIẾN THỨC TRỌNG TÂM PHƯƠNG PHÁP ĐỒ DÙNG DẠY HỌC HỆ THỐNG BÀI TẬP BÀI HỌC KINH NGHIỆM pháp giảng dạy bài tập tóm tắt đònh lý về t/c 3 đường phân giác 5 34 III 65, 66 - Ôn lại các kiến thức cơ bản của chương nhằm hệ thống hoá chương cho học sinh - Luyện tập khắc sâu kiến thức các đường trong tam giác . - Rèn luyện cách giải bài toán hình học - Dùng phương pháp ôn tập hệ thống hóa kiến thức - Hướng dẫn học sinh giải một số bài tập - SGK – Giáo án - Thước thẳng - Bảng phụ Bài tập : 63,64, 65,66,67,68,69 SGK trang 87, 88 5 34 67 Kiểm tra lại kiến thức của chương III 5 35 68, 69 ÔN TẬP CUỐI NĂM 5 35 70 TRẢ BÀI THI HỌC KỲ II Giáo viên - 10 - . thẳng - Phấn màu - Bảng phụ ghi một số bài toán giải sẳn Bài tập : 67, 68, 69 ,70 ,71 ,72 ,73 SGK trang 140,141 3 25 II 46 Kiểm tra lại kiến thức của toàn chương. dạy bài tập - SGK – Giáo án - Thước thẳng - Bảng phụ Bài tập : 47, 48 49,50,51 SGK trang 76 ,77 4 32 III 61 - Hs biết khái niệm đường trung trực và biết trong
- Xem thêm -

Xem thêm: KHBM TOAN 7 MOI, KHBM TOAN 7 MOI,

Hình ảnh liên quan

- Bảng phụ vẽ sẳn góc đối đỉnh - KHBM TOAN 7 MOI

Bảng ph.

ụ vẽ sẳn góc đối đỉnh Xem tại trang 1 của tài liệu.
- Bảng phụ vẽ sẳn 2 đường thẳng  vuông góc - KHBM TOAN 7 MOI

Bảng ph.

ụ vẽ sẳn 2 đường thẳng vuông góc Xem tại trang 1 của tài liệu.
song song để giải các bài tập . Cho học sinh lên bảng giải dưới sự hướng dẫn của giáo viên  - KHBM TOAN 7 MOI

song.

song để giải các bài tập . Cho học sinh lên bảng giải dưới sự hướng dẫn của giáo viên Xem tại trang 2 của tài liệu.
- Bảng phụ - KHBM TOAN 7 MOI

Bảng ph.

Xem tại trang 3 của tài liệu.
Cho học sinh lên bảng giải dưới sự hướng  dẫn của giáo viên  - KHBM TOAN 7 MOI

ho.

học sinh lên bảng giải dưới sự hướng dẫn của giáo viên Xem tại trang 4 của tài liệu.
bày lời giải bài toán hình học giảng dạy bài tập - Phấn màu - Bảng phụ 38,39,40,41 trang 123,124 12,  - KHBM TOAN 7 MOI

b.

ày lời giải bài toán hình học giảng dạy bài tập - Phấn màu - Bảng phụ 38,39,40,41 trang 123,124 12, Xem tại trang 5 của tài liệu.
- Bảng phụ ghi lại định lý Pitago - KHBM TOAN 7 MOI

Bảng ph.

ụ ghi lại định lý Pitago Xem tại trang 6 của tài liệu.
- Biết vẽ hình đúng yêu cầu và dự đoán nhận xét các tính chất qua hình vẽ . - KHBM TOAN 7 MOI

i.

ết vẽ hình đúng yêu cầu và dự đoán nhận xét các tính chất qua hình vẽ Xem tại trang 7 của tài liệu.
- Bảng phụ vẽ sẳn tam giác và các  đường xiên - KHBM TOAN 7 MOI

Bảng ph.

ụ vẽ sẳn tam giác và các đường xiên Xem tại trang 7 của tài liệu.
giảng dạy bài tập -- Bảng phụ ghi - KHBM TOAN 7 MOI

gi.

ảng dạy bài tập -- Bảng phụ ghi Xem tại trang 8 của tài liệu.
- Bảng phụ vẽ sẳn tam giác có 3  đừong trung trực - KHBM TOAN 7 MOI

Bảng ph.

ụ vẽ sẳn tam giác có 3 đừong trung trực Xem tại trang 9 của tài liệu.
- Rèn luyện cách giải bài toán hình học - KHBM TOAN 7 MOI

n.

luyện cách giải bài toán hình học Xem tại trang 10 của tài liệu.