0

bài tập về đường đặc tính ngoài của tốc độ và đường nhiên liệu của động cơ ô tô

6 4,052 99

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 03:11

Ta công thức S.R.Lây Đécman: N e =N max . ⟦ a. n e n N +b ( n e n N ) 2 −c ( n e n N ) 3 ⟧ (1) M e = 10 4 . N e 1,047. n e (2) công thức tính đường đặc tính nhiên liệu của động là: G T = Q× ρ n t (3) => g e = G T N e = Q× ρ n N e ×t (4) Trong đó: N e là công suất ích của động (kw) n e là số vòng quay trục khuỷu ứng với một thời điểm bất kì (vòng/ph) N max là công suất ích cực đại của động (kw) n N là số vòng quay lớn nhất của trục khuỷu động (vòng/ph) a, b, c là các hệ số thực nghiệm ( đây dùng động xăng nên a=b=c=1 ) M e là mô men xoắn của động (Nm) g e là công suất tiêu hao nhiên liệu ích của động ( kg kw.h ¿ G T là mức tiêu hao nhiên liệu theo thời gian (kg/h) Q là lượng tiêu hao nhiên liệu (L) ρ n là tỉ trọng của nhiên liệu (ở đây động xăng ρ n =0,7 kg/L) t là thời gian làm việc của động (ta chọn thời gian xe hoạt động là 1h) bảng số liệu kết quả của N e , n e , M e , G T g e ( đây ta chọn xe số vòng quay cực đại là 5600 vòng/ph cho xe đi trong 1h với lượng tiêu hao nhiên liệu là 10L/100km) Ứng với mỗi giá trị n e thì ta các kết quả như sau(chia ne ra làm 14 phần): n e (vòng/phút) N e (kw) M e (N.m) g e ( kg kw.h ¿ 400 7,67 183,14 9,13 800 16,36 195,32 4,28 1200 25,54 203,28 2,74 1600 35,09 209,47 1,99 2000 44,79 213,90 1,56 2400 54,42 216,57 1,29 2800 63,75 217,46 1,10 3200 72,56 216,57 0,96 3600 80,63 213,92 0,87 4000 87,73 209,48 0,80 4400 93,64 203,26 0,75 4800 98,13 195,26 0,71 5200 101 185,51 0,693 5600 102 173,97 0,686 Vậy ta biểu đồ đặc tính tốc độ ngoài của động là: Biểu đồ tương q đường đặc tính nhiên liệu là so với đường công suất ích của động là ge ge . ta có biểu đồ đặc tính tốc độ ngoài của động cơ là: Biểu đồ tương q Và đường đặc tính nhiên liệu là so với đường công suất có ích của động cơ là ge ge. động cơ xăng nên a=b=c=1 ) M e là mô men xoắn của động cơ (Nm) g e là công suất tiêu hao nhiên liệu có ích của động cơ ( kg kw.h ¿ G T là mức tiêu hao nhiên
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập về đường đặc tính ngoài của tốc độ và đường nhiên liệu của động cơ ô tô, bài tập về đường đặc tính ngoài của tốc độ và đường nhiên liệu của động cơ ô tô,

Hình ảnh liên quan

bảng số liệu kết quả của Ne , ne , Me , GT và ge (ở - bài tập về đường đặc tính ngoài của tốc độ và đường nhiên liệu của động cơ ô tô

bảng s.

ố liệu kết quả của Ne , ne , Me , GT và ge (ở Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan