0

Chọn sự việc chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự

14 1,285 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 03:11

CHỌN SỰ VIỆC,CHI TIẾT TIÊU CHỌN SỰ VIỆC,CHI TIẾT TIÊU BIỂU TRONG BÀI VĂN TỰ SỰ BIỂU TRONG BÀI VĂN TỰ SỰ • Trường THPT Lê Thánh Tôn • Thực hiện : Hà Văn Vụ Iii. Lý thuyết: Iii. Lý thuyết: 1. Khái niệm sự việc, chi tiết tiêu biểu 1. Khái niệm sự việc, chi tiết tiêu biểu : : a. Ngữ liệu a. Ngữ liệu : : Truyện ADV và Mị Châu, Truyện ADV và Mị Châu, Trọng Thuỷ Trọng Thuỷ b. Phân tích ngữ liệu: b. Phân tích ngữ liệu: Truyện là một chuỗi các sự việc: Truyện là một chuỗi các sự việc: - ADV xây thành Cổ Loa - ADV xây thành Cổ Loa - ADV chế tạo nỏ thần - ADV chế tạo nỏ thần - ADV mất cảnh giác để mất nước - ADV mất cảnh giác để mất nước - MC, TT chia tay nhau . - MC, TT chia tay nhau . Các sự việc trên nối kết với nhau tạo thành cốt Các sự việc trên nối kết với nhau tạo thành cốt truyện; trong đó, sự việc " truyện; trong đó, sự việc " MC, TT chia tay nhau MC, TT chia tay nhau " " là một sự việc quan trọng. là một sự việc quan trọng. -> -> sự việc tiêu biểu sự việc tiêu biểu . . Sự việc này được cụ thể bằng một số chi tiết: Sự việc này được cụ thể bằng một số chi tiết: + CT1: TT hỏi MC: " + CT1: TT hỏi MC: " Ta lại tìm nàng, lấy gì làm Ta lại tìm nàng, lấy gì làm dấu" dấu" + CT2: MC đáp: " + CT2: MC đáp: " Thiếp có áo lông ngỗng đi Thiếp có áo lông ngỗng đi đến đâu sẽ rứt lông mà rắc ở ngã ba đường làm đến đâu sẽ rứt lông mà rắc ở ngã ba đường làm dấu dấu -> chi tiết 2 là -> chi tiết 2 là chi tiết tiêu biểu. chi tiết tiêu biểu. -> các sự việcchi tiết tiêu biểu trên dẫn dắt -> các sự việcchi tiết tiêu biểu trên dẫn dắt câu chuyện đến kết thúc bi kịch câu chuyện đến kết thúc bi kịch C C . . Nhận xét Nhận xét : : *Tự sự *Tự sự : : là phương thức trình bày một chuỗi các là phương thức trình bày một chuỗi các sự việc, sự việc này dẫn đến sự việc kia, cuối sự việc, sự việc này dẫn đến sự việc kia, cuối cùng dẫn đến một kết thúc, thể hiện một ý nghĩa. cùng dẫn đến một kết thúc, thể hiện một ý nghĩa. * Sự việc tiêu biểu * Sự việc tiêu biểu : : - Sự việc tiêu biểu: là sự việc quan trọng góp phần - Sự việc tiêu biểu: là sự việc quan trọng góp phần hình thành cốt truyện. Mỗi sự việc có nhiều chi hình thành cốt truyện. Mỗi sự việc có nhiều chi tiết. tiết. * Chi tiết tiêu biểu * Chi tiết tiêu biểu : : - Chi tiết tiêu biểu: là chi tiết tập trung thể hiện rõ - Chi tiết tiêu biểu: là chi tiết tập trung thể hiện rõ nét sự việc tiêu biểu nét sự việc tiêu biểu . . * * Vai trò của sự việc, chi Vai trò của sự việc, chi tiết tiêu biểu tiết tiêu biểu : : - Dẫn dắt câu chuyện Dẫn dắt câu chuyện - Nhấn mạnh ý nghĩa văn Nhấn mạnh ý nghĩa văn bản bản - Tô đậm đặc điểm, tính - Tô đậm đặc điểm, tính cách nhân vật cách nhân vật - Tạo sự hấp dẫn - Tạo sự hấp dẫn Vì vậy, lựa chọn Vì vậy, lựa chọn sự việc, chi tiết sự việc, chi tiết tiêu biểu là khâu tiêu biểu là khâu quan trọng trong quan trọng trong quá trình viết quá trình viết hoặc kể lại một hoặc kể lại một câu chuyện. câu chuyện. 2. C¸ch chän viÖc, chi tiÕt tiªu biÓu: 2. C¸ch chän viÖc, chi tiÕt tiªu biÓu: a. Ng÷ liÖu: a. Ng÷ liÖu: * Ng÷ liÖu 1( sgk- t62) * Ng÷ liÖu 1( sgk- t62) * Ng÷ liÖu 2 (SGK-T62): T­ëng t­îng con * Ng÷ liÖu 2 (SGK-T62): T­ëng t­îng con trai L·o H¹c trë vÒ lµng vµo mét h«m,sau trai L·o H¹c trë vÒ lµng vµo mét h«m,sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m. C¸ch m¹ng th¸ng T¸m. b. Phân tích ngữ liệu: b. Phân tích ngữ liệu: * Ngữ liệu 1: * Ngữ liệu 1: - Tác giả dân gian kể chuyện: về công cuộc xây dựng và - Tác giả dân gian kể chuyện: về công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của cha ông ta. bảo vệ đất nước của cha ông ta. - Truyện gồm một chuỗi nhiều sự việc và - Truyện gồm một chuỗi nhiều sự việcsự việc sự việc MC MC và và TT chia tay nhau TT chia tay nhau có vai trò quan trọng, có vai trò quan trọng, tiêu biểu tiêu biểu không không thể bỏ qua, vì: thể bỏ qua, vì: + Sự việc này có vai trò dẫn dắt câu chuyện (để các sự + Sự việc này có vai trò dẫn dắt câu chuyện (để các sự việc diễn ra tiếp tục theo hướng của một bi kịch). Nếu việc diễn ra tiếp tục theo hướng của một bi kịch). Nếu bỏ qua, cốt truyện sẽ thay đổi, chủ đề sẽ khác, tên bỏ qua, cốt truyện sẽ thay đổi, chủ đề sẽ khác, tên truyện không còn vế Mị Châu, Trọng Thuỷ nữa. truyện không còn vế Mị Châu, Trọng Thuỷ nữa. b. Ph©n tÝch ng÷ liÖu: b. Ph©n tÝch ng÷ liÖu: • Ng÷ liÖu 2 Ng÷ liÖu 2 : §o¹n v¨n SGK – T62 : §o¹n v¨n SGK – T62 ⇒ Chän mét viÖc vµ kÓ l¹i víi mét sè chi tiÕt tiªu Chän mét viÖc vµ kÓ l¹i víi mét sè chi tiÕt tiªu biÓu? biÓu? * Ng÷ liÖu 2 * Ng÷ liÖu 2 : : • Chän viÖc " Chän viÖc " vÒ tíi ®Çu lµng anh båi håi … vÒ tíi ®Çu lµng anh båi håi … nhí l¹i nh÷ng kû niÖm x­a nhí l¹i nh÷ng kû niÖm x­a ” ” c. Nhận xét: c. Nhận xét: Cách chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự cần tiến Cách chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự cần tiến hành các bước sau: hành các bước sau: - Xác định đề tài, chủ đề của bài văn Xác định đề tài, chủ đề của bài văn - Dự kiến cốt truyện gồm nhiều sự việc nối tiếp nhau Dự kiến cốt truyện gồm nhiều sự việc nối tiếp nhau - Triển khai các sự việc bằng một số chi tiết Triển khai các sự việc bằng một số chi tiết 3. Ghi nhớ: 3. Ghi nhớ: SGK SGK [...]... Không thể bỏ qua sự việc "hòn đá xấu xí xác định là rơi từ vũ trụ xuống -> có thể coi đó là sự việc tiêu biểu trong "hòn đá xù xì" b Kinh nghiệm: khi lựa chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu để kể chuyện hoặc viết bài văn tự sự, cần cân nhắc kỹ càng sao cho sự việc, chi tiết ấy góp phần dẫn dắt câu chuyện, tô đậm tính cách nhân vật, tạo sự hấp dẫn và tập trung biểu hiện chủ đề, ý nghĩa của văn bản 2 Bài... Hô-me-rơ kể lại cuộc gặp mặt kỳ lạ của hai vợ chồng U sau 20 năm xa cách Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài mới - Học thuộc ghi nhớ, xem lại các nội dung đã học - Tit hc sau: Chuẩn bị viết bài làm văn số 2 (văn tự sự) . CHỌN SỰ VIỆC ,CHI TIẾT TIÊU CHỌN SỰ VIỆC ,CHI TIẾT TIÊU BIỂU TRONG BÀI VĂN TỰ SỰ BIỂU TRONG BÀI VĂN TỰ SỰ • Trường THPT Lê Thánh Tôn • Thực hiện : Hà Văn. c. Nhận xét: Cách chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự cần tiến Cách chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự cần tiến hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Chọn sự việc chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự, Chọn sự việc chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự,

Hình ảnh liên quan

hình thành cốt truyện. Mỗi sự việc có nhiều chi - Chọn sự việc chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự

hình th.

ành cốt truyện. Mỗi sự việc có nhiều chi Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan