0

BT tich phan trong cac de thi DH

5 460 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 03:11

Bài tập tích phân Bài 1. ĐH, CĐ Khối A – 2005 ∫ + + = 2 0 cos31 sin2sin π dx x xx I KQ: 34 27 Bài 2. ĐH, CĐ Khối B – 2005 dx x xx I ∫ + = 2 0 cos1 cos2sin π KQ: 2 ln 2 1− Bài 3. ĐH, CĐ Khối D – 2005 ( ) ∫ += 2 0 sin coscos π xdxxeI x KQ: e 1 4 π + − Bài 4. Tham khảo 2005 dx x x I ∫ + + = 7 0 3 1 2 KQ: 141 10 Bài 5. Tham khảo 2005 ∫ = 3 0 2 sin π xtgxdxI KQ: 3 ln 2 8 − Bài 6. Tham khảo 2005 ( ) ∫ += 4 0 sin cos. π dxxetgxI x KQ: 1 2 ln 2 e 1 + − Bài 7. Tham khảo 2005 ∫ = e xdxxI 1 2 ln KQ: 3 2 1 e 9 9 + Bài 8. CĐ Khối A, B – 2005 dxxxI ∫ += 1 0 23 3. KQ: 6 3 8 5 − Bài 9. CĐ Xây Dựng Số 3 – 2005 ∫ − +++ − = 3 1 313 3 dx xx x I KQ: 6 ln 3 8− Bài 10. CĐ GTVT – 2005 dxxxI ∫ −= 1 0 25 1 KQ: 8 105 Bài 11. CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật I – 2005 ∫ = 2 0 3 5sin π xdxeI x KQ: 3 2 3.e 5 34 π + Bài 12. CĐ Tài Chính Kế Toán IV – 2005 dxxxI 5 3 0 3 .1 ∫ += KQ: 848 105 Bài 13. CĐ Truyền Hình Khối A – 2005 ∫ + − = 4 0 2 2sin1 sin21 π dx x x I KQ: 1 ln 2 2 Bài 14. CĐSP Tp.HCM – 2005 ∫ − ++ = 0 1 2 42xx dx I KQ: 3 18 π Bài 15. CĐ KT-KT Cần Thơ – 2005 ∫ = e dx x x I 1 2 ln KQ: 2 1 e − Bài 16. CĐSP Vĩnh Long – 2005 dx x x I ∫ + + = 3 7 0 3 13 1 KQ: 46 15 Bài 17. CĐ Bến Tre – 2005 ∫ + = 2 0 1sin 3cos π dx x x I KQ: 2 3ln 2− Bài 18. CĐSP Sóc Trăng Khối A – 2005 ∫ ∫ = + = 3 0 2 2 2 0 22 cos2sin sin 2 cos.cos2sin sin π π xx xdxx J x xx xdx I KQ: I ln 2 3 J 3 4 π = = − Bài 19. CĐ Cộng Đồng Vĩnh Long – 2005 ∫ = e xdxxI 1 ln KQ: 2 e 1 4 + Bài 20. CĐ Công Nghiệp Hà Nội – 2005 dxxxI sin 4 0 2 ∫ = π KQ: 2 4 2 π − Bài 21. CĐSP Hà Nội – 2005 dx x xxx I ∫ + +++ = 2 0 2 23 4 942 KQ: 6 8 π + Bài 22. CĐ Tài Chính – 2005 ( ) ∫ + = 1 0 3 1x xdx I KQ: 1 8 Bài 23. CĐSP Vĩnh Phúc – 2005 ∫ − = e xx dx I 1 2 ln1 KQ: 6 π Bài 24. CĐSP Hà Nội – 2005 ∫ + = 2 0 20042004 2004 cossin sin π dx xx x I KQ: 4 π Bài 25. CĐSP KonTum – 2005 ∫ + = 2 0 3 cos1 sin4 π dx x x I KQ: 2 Bài tập tích phân Bài 1. ĐH, CĐ Khối A – 2006 2 2 2 0 sin 2x I dx cos x 4sin x π = + ∫ KQ: 2 3 Bài 2. Tham khảo 2006 6 2 dx I 2x 1 4x 1 = + + + ∫ KQ: 3 1 ln 2 12 − Bài 3. ĐH, CĐ Khối D – 2006 ( ) 1 2x 0 I x 2 e dx= − ∫ KQ: 2 5 3e 2 − Bài 4. Tham khảo 2006 ( ) 2 0 I x 1 sin 2x dx π = + ∫ KQ: 1 4 π + Bài 5. Tham khảo 2006 ( ) 2 1 I x 2 ln x dx= − ∫ KQ: 5 ln 4 4 − Bài 6. ĐH, CĐ Khối B – 2006 ln5 x x ln3 dx I e 2e 3 − = + − ∫ KQ: 3 ln 2 Bài 7. Tham khảo 2006 10 5 dx I x 2 x 1 = − − ∫ KQ: 2 ln 2 1+ Bài 8. Tham khảo 2006 e 1 3 2 ln x I dx x 1 2 ln x − = + ∫ KQ: 10 11 2 3 3 − Bài 9. CĐ KTKT Công Nghiệp II – 2006 ( ) 1 2 0 I x ln 1 x dx= + ∫ KQ: 1 ln 2 2 − (Đổi biến 2 t 1 x= + , từng phần) Bài 10. CĐ Cơ Khí – Luyện Kim – 2006 ( ) 2 2 1 ln 1 x I dx x + = ∫ KQ: 3 3ln 2 ln 3 2 − Bài 11. CĐ Nông Lâm – 2006 1 2 0 I x x 1dx= + ∫ KQ: 2 2 1 3 − Bài 12. ĐH Hải Phòng – 2006 1 2 0 x I dx 1 x = + ∫ KQ: 1 ln 2 2 Bài 13. CĐ Y Tế – 2006 2 4 sin x cos x I dx 1 sin 2x π π − = + ∫ KQ: ln 2 Bài 14. CĐ Tài Chính Kế Toán – 2006 ( ) 3 2 0 I x ln x 5 dx = + ∫ KQ: ( ) 1 14 ln14 5ln 5 9 2 − − Bài 15. CĐ Sư Phạm Hải Dương – 2006 ( ) 2 3 0 cos2x I dx sin x cos x 3 π = − + ∫ KQ: 1 32 Bài 16. Hệ CĐ – ĐH Hùng Vương – 2006 ( ) 4 0 I x 1 cos x dx π = − ∫ KQ: 2 1 8 π − Bài 17. CĐ KTKT Đông Du – 2006 4 0 cos2x I dx 1 2sin 2x π = + ∫ KQ: 1 ln 3 4 Bài 18. CĐ Sư Phạm Quảng Bình – 2006 ln2 2x x 0 e I dx e 2 = + ∫ KQ: 8 2 3 3 − Bài 19. CĐ Sư Phạm Quảng Ngãi – 2006 3 2 0 4sin x I dx 1 cos x π = + ∫ KQ: 2 Bài 20. CĐ Sư Phạm Trà Vinh – 2006 4 2 0 x I dx cos x π = ∫ KQ: 2 ln 4 2 π + Bài 21. CĐ Bán Công – Công Nghệ - Tp.HCM – 2006 3 1 x 3 I dx 3 x 1 x 3 − − = + + + ∫ KQ: 6 ln 3 8− Bài 22. CĐ Sư Phạm Tiền Giang – 2006 9 3 1 I x. 1 x dx= − ∫ KQ: 468 7 − Bài 23. CĐ Bến Tre – 2006 e 3 1 x 1 I ln x dx x   + =  ÷   ∫ KQ: 3 2e 11 9 18 + Bài 24. 1 2 3 0 I x 2 x dx= + ∫ KQ: ( ) 2 3 3 2 2 9 − Bài 25. ( ) ∫ −= 2 0 2 cos12 π xdxxI KQ: 2 1 1 2 4 2 π π   − +  ÷   Bài tập tích phân Bài 26. ( ) ∫ −+= 1 0 3 2 1 dxxexI x KQ: 2 e 1 4 14 − Bài 27. CĐ KT-KT Công Nghiệp I – 2006 2 0 sin3x I dx 2 cos3x 1 π = + ∫ KQ: Không tồn tại Bài 28. CĐ KT-KT Công Nghiệp II – 2006 ( ) 1 2 0 I x ln 1 x dx = + ∫ KQ: 1 ln 2 2 − Bài 29. CĐ Xây dựng số 2 – 2006 2 1 x x 1 I dx x 5 − = − ∫ KQ: 32 10 ln3 3 − Bài 30. CĐ Xây dựng số 3 – 2006 ( ) 1 3 0 I x cos x sin x dx= + ∫ KQ: 5 4 Bài 31. CĐ GTVT III – 2006 2 0 cosx I dx 5 2sin x π = − ∫ KQ: 1 5 ln 2 3 ( ) ( ) 2 0 J 2x 7 ln x 1 dx = + + ∫ KQ: 24 ln3 14− Bài 32. CĐ Kinh tế đối ngoại – 2006 ( ) 4 8 0 I 1 tg x dx π = − ∫ KQ: 76 105 Bài 33. CĐSP Hưng Yên - Khối A– 2006 4 2 3 4x 3 I dx x 3x 2 + = − + ∫ KQ: 18ln 2 7 ln 3− Bài 34. CĐSP Hưng Yên - Khối B– 2006 3 6 0 sin3x sin 3x I dx 1 cos3x π − = + ∫ KQ: 1 1 ln 2 6 3 − + Bài 35. CĐSP Hưng Yên - Khối D 1 , M– 2006 e 3 2 1 ln x 2 ln x I dx x + = ∫ KQ: ( ) 3 2 3 3 3 2 2 8 − Bài 36. CĐ Bán công Hoa Sen – Khối A – 2006 ( ) 4 4 4 0 I cos x sin x dx π = − ∫ KQ: 1 2 Bài 37. CĐ Bán công Hoa Sen – Khối D – 2006 4 0 cos2x I dx 1 2sin 2x π = + ∫ KQ: 1 ln 3 4 Bài 38. CĐSP Trung Ương – 2006 2 0 I sin xsin 2xdx π = ∫ KQ: 2 3 Bài 39. CĐSP Hà Nam – Khối A – 2006 ( ) 1 2 0 x I dx x 3 = + ∫ KQ : 4 1 ln 3 4 − Bài 40. CĐSP Hà Nam – Khối M – 2006 2 2 1 I x cos xdx π = ∫ KQ: 2 2 4 π − Bài 41. CĐSP Hà Nam – Khối A (DB) – 2006 ( ) e 2 1 dx I x 1 ln x = + ∫ KQ: 4 π Bài 42. CĐKT Y Tế I – 2006 2 4 sin x cos x I dx 1 sin 2x π π − = + ∫ KQ: ln 2 Bài 43. CĐ Tài Chính Hải Quan – 2006 ( ) 3 4 ln tgx I dx sin 2x π π = ∫ KQ: 2 1 ln 3 16 Bài 44. CĐ Kĩ thuật Cao Thắng – 2006 ( ) 2 3 2 0 I sin 2x 1 sin x dx π = + ∫ KQ: 15 4 Bài 45. CĐKT Tp.HCM Khóa II - 2006 e 0 ln x I dx x = ∫ KQ: 4 2 e− Bài 46. CĐCN Thực phẩm Tp.HCM – 2006 1 2 0 1 I dx x 2x 2 = + + ∫ KQ: 4 π Bài 47. CĐ Điện lực Tp.HCM – 2006 7 3 3 0 x 2 I dx 3x 1 + = + ∫ KQ: 46 15 Bài 48. CĐ Kinh tế công nghệ Tp.HCM Khối A– 2006 4 2 0 x I dx cos x π = ∫ KQ: 2 ln 4 2 π − Bài 49. CĐ Kinh tế công nghệ Tp.HCM Khối D 1 – 2006 Bài tập tích phân ( ) 2 1 I 4x 1 ln x dx = − ∫ KQ: 6 ln 2 2− Bài 50. CĐSP Hà Nội Khối D 1 – 2006 3 6 dx I sin x.sin x 3 π π π =   +  ÷   ∫ KQ: 2 ln 2 3 . Bài 1. ĐH, CĐ khối A – 2007 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: ( ) ( ) x y e 1 x, y 1 e x= + = + . KQ: 1 2 − e Bài 2. ĐH, CĐ khối B – 2007 Cho hình phẳng H giới hạn bởi các đường y x ln x= , y 0, y e= = . Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình H quanh trục Ox. KQ: ( ) 3 5e 2 27 π − Bài 3. ĐH, CĐ khối D – 2007 Tính tích phân e 3 2 1 I x ln x dx= ∫ KQ: 4 5e 1 32 − Bài 4. Tham khảo khối A – 2007 4 0 2x 1 dx 1 2x 1 + + + ∫ KQ: 2 ln2+ Bài 5. Tham khảo khối B – 2007 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường ( ) 2 1 0 à 1 − = = + x x y v y x . KQ: 1 ln2 1 4 2 π + − Bài 6. Tham khảo khối B – 2007 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 2 2 à 2= = −y x v y x . KQ: 1 2 3 π + Bài 7. Tham khảo khối D – 2007 ( ) 1 2 0 x x 1 dx x 4 − − ∫ KQ: 3 1 ln2 ln3 2 + − Bài 8. Tham khảo khối D – 2007 2 2 0 x cosx dx π ∫ KQ: 2 2 4 π − Bài 9. CĐSPTW – 2007 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường có phương trình 2 y x 2= − ; y x; x 1; x 0= = − = . KQ: 7 6 Bài 10. CĐ GTVT – 2007 3 2 0 4 cos x dx 1 sin x π + ∫ KQ: 2 Bài 11. CĐDL Công nghệ thông tin Tp.HCM – 2007 7 3 0 x 2 dx x 1 + + ∫ KQ: 231 10 Bài 12. CĐ Khối A – 2007 2007 1 2 1 3 1 1 1 dx x x   +  ÷   ∫ KQ: 2008 2008 3 2 2008 − Bài 13. CĐ Cơ khí luyện kim – 2007 ( ) e 2 1 x ln x dx ∫ KQ: ( ) 3 1 5e 2 27 − Bài 14. CĐSP Vĩnh Phúc – 2007 ( ) 4 2 1 x sin x dx π ∫ KQ: 3 2 1 384 32 4 π π − + Bài 15. CĐ Khối B – 2007 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y x = , 2 y x cos x= + , x 0 = , x = π . KQ: 2 π Bài 16. CĐ Khối D – 2007 0 2 x 1 dx − + ∫ KQ: 1 Bài 17. CĐ Dệt may thời trang Tp.HCM – 2007 ( ) 3 2 2 1 dx x x 1+ ∫ KQ: 3 1 3 12 π − − Bài 18. CĐ Hàng hải – 2007 3 3 2 1 x x 1dx− ∫ KQ: 14 3 5 Bài 19. CĐ Kinh tế kĩ thuật Thái Bình – 2007 ( ) 0 2x 1 x e x 1 dx − + + ∫ KQ: 2 3 31 e 4 60 − − Bài 20. CĐ Công nghiệp Phúc Yên – 2007 1 x 0 xe dx ∫ KQ: 1 Bài tập tích phân Bài 1. ĐH, CĐ Khối A – 2008 4 6 0 cos2 tg x dx x π ∫ KQ: ( ) 1 10 ln 2 3 2 9 3 + − Bài 2. ĐH, CĐ Khối B – 2008 ( ) 4 0 sin 4 sin 2 2 1 sin cos x dx x x x π π   −  ÷   + + + ∫ KQ: 4 3 2 4 − Bài 3. ĐH, CĐ Khối D – 2008 2 3 1 ln x dx x ∫ KQ: 3 2ln 2 16 − Bài 4. CĐ Khối A, B, D – 2008 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol ( ) 2 : 4P y x x= − + và đường thẳng :d y x= . KQ: 9 2 (đvdt)
- Xem thêm -

Xem thêm: BT tich phan trong cac de thi DH, BT tich phan trong cac de thi DH,

Hình ảnh liên quan

Bài 13. CĐ Truyền Hình Khối A– 2005 - BT tich phan trong cac de thi DH

i.

13. CĐ Truyền Hình Khối A– 2005 Xem tại trang 1 của tài liệu.
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: - BT tich phan trong cac de thi DH

nh.

diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: Xem tại trang 4 của tài liệu.
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol - BT tich phan trong cac de thi DH

nh.

diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan