0

tỉêt66:Chia mot STN cho mot STN ma...

15 350 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 01:11

Ng­êi thùc hiÖn : NguyÔn ThÞ Oanh Thø hai, ngµy 22 th¸ng 11 n¨m 2010 To¸n 763,1 : 100 = 239,7 : 1000 = 2,56 : 100 = 973,8 : 1000 = 7,631 0,2397 0,0256 0,9738 KiÓm tra bµi cò: tÝnh nhanh: 12 : 5 = ? 12 : 5 = ? 12 : 5 = 2 (d­ 2) 12 : 5 = 2 (d­ 2) VÝ dô 1: Mét c¸i s©n h×nh vu«ng cã chu vi 27m. Hái c¹nh cña s©n dµi bao nhiªu mÐt? 27 : 4 = ? (m) 27 4 6 3 27 4 6 3 , 0 Chia mét sè tù nhiªn cho mét sè tù nhiªn mµ th­¬ng t×m ®­îc lµ mét sè thËp ph©n , 27 4 63 0 2 0 5 0 Ta đặt tính rồi làm như sau: 27 chia 4 được 6, viết 6; 6 nhân 4 bằng 24, 27 trừ 24 bằng 3, viết 3. Để chia tiếp ta viết dấu phẩy vào bên phải 6 Rồi viết thêm 0 vào bên phải 3 được 30. 30 chia 4 được 7, viết 7. 7 nhân 4 bằng 28, 30 trừ 28 bằng 2, viết 2. Viết thêm chữ số 0 vào bên phải 2 được 20. 20 chia 4 được 5, viết 5. 5 nhân 4 bằng 20, 20 trừ 20 bằng 0, viết 0. Vậy: 27 : 4 = 6,75 (m). Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân 7 Ví dụ 2: Tính: 43 : 52 = ? Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân Thảo luận nhóm đôi Phép chia này có số bị chia 43 bé hơn số chia 52 nên ta làm như sau: 43,0 52 Chuyển 43 thành 43,0. Đặt tính rồi tính như phép chia 43,0 : 52 (Chia số thập phân cho số tự nhiên). 1 0, 8 4 0 0,82 2 6 3 Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân Muốn chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như thế nào? Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau: Viết dấu phẩy vào bên phải số thương. Viết thêm vào bên phải một chữ số 0 rồi chia tiếp. Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia, và có thể cứ làm như thế mãi. Bµi 1: Chän ®¸p ¸n ®óng: 12 : 5 23 : 4 882 : 36 2 2,2 2,4 5,7 5,75 5,5 24 24,5 23,5 a) Bµi 1: Chän ®¸p ¸n ®óng: 15 : 8 75 : 12 81 : 4 1,857 1,775 1,875 6,25 6,3 6 20,2 20,5 20,25 b) . phân cho số tự nhiên). 1 0, 8 4 0 0,82 2 6 3 Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân Muốn chia một số tự nhiên cho. b) Bµi 2: May 25 bé quÇn ¸o nh­ nhau hÕt 70m v¶i. Hái may 6 bé quÇn ¸o nh­ thÕ hÕt bao nhiªu mÐt v¶i? Tãm t¾t: 25 bé : 70m v¶i. 6 bé : m v¶i?… May mét bé
- Xem thêm -

Xem thêm: tỉêt66:Chia mot STN cho mot STN ma..., tỉêt66:Chia mot STN cho mot STN ma...,

Hình ảnh liên quan

Ví dụ 1: Một cái sân hình vuông có chu vi 27m. Hỏi cạnh của sân dài bao nhiêu mét? - tỉêt66:Chia mot STN cho mot STN ma...

d.

ụ 1: Một cái sân hình vuông có chu vi 27m. Hỏi cạnh của sân dài bao nhiêu mét? Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan