0

Quyết định cơ cấu nguồn vốn

20 535 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 00:23

Chương 12. Quyết định cấu nguồn vốn Created by Phuong Tran Nội dung chương  Khái niệm cấu vốn  Lý thuyết cấu vốn tối ưu  Lý thuyết lợi nhuận hoạt động ròng (NOI)  Lý thuyết M&M cấu vốn (Capital Structure)  cấu vốn là quan hệ về tỷ trọng giữa nợ và vốn chủ sở hữu (bao gồm vốn cổ phần ưu đãi và vốn cổ phần thường) trong tổng nguồn vốn của công ty.  Giả định: – Lợi nhuận của công ty tốc độ tăng trưởng bằng không và công ty chi toàn bộ lợi nhuận kiếm được cho cổ đông. – Thị trường tài chính là thị trường hoàn hảo. cấu vốn (Capital Structure)  Chi phí sử dụng nợ (rB) hay tỷ suất sinh lời của nợ (đối với trái phiếu không thời hạn) I – lãi vay hàng năm; B – số nợ vay tức là giá của trái phiếu  Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường (rS) hay tỷ suất sinh lời của vốn cổ phần thường E – cổ tức chia cho cổ đông; S – giá trị thị trường của cổ phiếu  Chi phí sử dụng vốn chung (rV) hay tỷ suất sinh lời chung của công ty R – lợi nhuận hoạt động ròng R = I + E V – giá trị thị trường của công ty V = B + S B I r B = S E r S = V R r V = ( ) ( ) SBV r SB S r SB B SB E SB I SB EI r + + + = + + + = + + =⇒ Lý thuyết cấu vốn tối ưu  Lý thuyết cấu vốn tối ưu (Optimal Capital Structure) là lý thuyết cho rằng một cấu vốn tối ưu mà ở đó với một tỷ số đòn bẩy phù hợp, công ty thể gia tăng được giá trị của công ty lên mức tối đa. Lý thuyết cấu vốn tối ưu B S rB rS B/(B+S) S/(B+S) rB(1-T) rV=WACC Giá (P) 0 100 8.0 16.0 0% 100% 5.76 16.00 78.20 5 95 8.0 16.0 5% 95% 5.76 15.49 80.79 10 90 8.0 16.0 10% 90% 5.76 14.98 83.56 15 85 8.0 16.0 15% 85% 5.76 14.46 86.52 20 80 8.0 16.0 20% 80% 5.76 13.95 89.71 25 75 8.0 16.0 25% 75% 5.76 13.44 93.13 30 70 8.0 16.0 30% 70% 5.76 12.93 96.83 35 65 8.0 16.0 35% 65% 5.76 12.42 100.84 40 60 8.0 16.0 40% 60% 5.76 11.90 105.19 45 55 8.0 16.0 45% 55% 5.76 11.39 109.94 50 50 10.0 19.0 50% 50% 7.2 13.10 95.56 55 45 12.0 22.0 55% 45% 8.64 14.65 85.41 60 40 14.0 25.0 60% 40% 10.08 16.05 77.96 65 35 16.0 28.0 65% 35% 11.52 17.29 72.36 70 30 18.0 31.0 70% 30% 12.96 18.37 68.08 75 25 20.0 34.0 75% 25% 14.4 19.30 64.80 80 20 22.0 37.0 80% 20% 15.84 20.07 62.30 85 15 24.0 40.0 85% 15% 17.28 20.69 60.44 90 10 26.0 43.0 90% 10% 18.72 21.15 59.12 Bảng 3.1. Quan hệ giữa chi phí sử dụng vốn, giá cổ phiếu và cấu vốn Lý thuyết cấu vốn tối ưu Hình 3.1. Quan hệ giữa giá cổ phiếu (P), chi phí sử dụng vốn cấu vốn 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 WACC rS rB P Lý thuyết cấu vốn tối ưu  cấu vốn tối ưu là cấu vốn cân đối được giữa rủi ro và lợi nhuận, và do đó, tối đa hóa được giá cả cổ phiếu công ty.  Những yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn cấu vốn – Rủi ro doanh nghiệp – Thuế thu nhập công ty – Sự chủ động về tài chính – Phong cách và thái độ của ban quản lý Lý thuyết lợi nhuận hoạt động ròng  Lý thuyết lợi nhuận hoạt động ròng (NOI Approach) cho rằng chi phí sử dụng vốn chung và giá trị của công ty vẫn không đổi khi tỷ số đòn bẩy tài chính thay đổi.  Ngoài ra, giá cổ phiếu của công ty cũng không hề bị ảnh hưởng bởi đòn bẩy tài chính.  Giả định: công ty hoạt động trong điều kiện không thuế Lý thuyết lợi nhuận hoạt động ròng Ví dụ 1: Một công ty khoản nợ 1.000 triệu đồng với lãi suất 10%, lợi nhuận hoạt động ròng (EBIT) là 1.500 triệu đồng. Tỷ suất sinh lợi chung (rV) là 15%.         V r R Lãi vay: I = 1.000 x 10% = 100 tr đ Lợi nhuận chia cho cổ đông: E = R – I = 1.500 – 100 = 1.400 tr đ Tỷ suất lợi nhuận dành cho cổ đông: Lãi vay: I = 1.000 x 10% = 100 triệu đồng Lợi nhuận chia cho cổ đông: E = R – I = 1.500 – 100 = 1.400 triệu đồng Tỷ suất lợi nhuận dành cho cổ đông: %55,15 000.9 400.1 === S E r S R Lợi nhuận hoạt động ròng 1.500 rV Tỷ suất sinh lợi chung 15% V Giá trị thị trường của công ty 10.000 B Giá trị thị trường của nợ 1.000 S Giá trị thị trường của vốn (V – B) 9.000 (Đơn vị: triệu đồng)         V r R
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định cơ cấu nguồn vốn,

Hình ảnh liên quan

Bảng 3.1. Quan hệ giữa chi phí sử dụng vốn, giá  cổ phiếu và cơ cấu vốn - Quyết định cơ cấu nguồn vốn

Bảng 3.1..

Quan hệ giữa chi phí sử dụng vốn, giá cổ phiếu và cơ cấu vốn Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 3.1. Quan hệ giữa giá cổ phiếu (P), chi phí sử dụng vốn và cơ cấu vốn - Quyết định cơ cấu nguồn vốn

Hình 3.1..

Quan hệ giữa giá cổ phiếu (P), chi phí sử dụng vốn và cơ cấu vốn Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 3.2. Quan hệ giữa chi phí sử dụng vốn và tỷ số đòn bẩy tài chính - Quyết định cơ cấu nguồn vốn

Hình 3.2..

Quan hệ giữa chi phí sử dụng vốn và tỷ số đòn bẩy tài chính Xem tại trang 13 của tài liệu.