0

TUAN 8 tiet 15,16.docx

6 303 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 00:11

Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 Ngày soạn: 18/10/2009 Ngày dạy: 21/10/2009 Tuần : 8 - Tiết :15 §9. HÌNH CHỮ NHẬT I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Nắm vững đònh nghóa, tính chất, dấu hiệu nhận biết một tứ giác là hình chữ nhật. 2. Kó năng: - Biết vẽ một hình chữ nhật, bước dầu biết cách chứng minh một tứ giác là hình chữ nhật. Biết vận dụng các kiến thức về hình chữ nhật áp dụng vào tam giác. - Bước dầu biết vận dụng các kiến thức về hcn để tính toán, chứng minh. 3. Thái độ: - Giáo dục tính cẩn thận khi vẽ hình. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Thước thẳng, compa, bảng phụ, phấn màu, êke 2. Học sinh: - Nắm vững đònh nghóa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hbh, hình thang cân - Bảng nhóm; bút dạ. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tình hình lớp: (1 / )Kiểm tra só số lớp 2. Kiểm tra bài cũ: ( không kiểm tra) 3. Giảng bài mới: * Giới thiệu bài:(1 / ) Trong các tiết trước chúng ta đã học về hình thang, hình thang cân, hình bình hành, đó là các tứ giác đặc biệt. Ngay ở tiểu học, các em đã được biết về hình chữ nhật. Hình chữ nhật là một hình như thế nào? Tính chất, dấu hiệu nhận biết ra sao? Nội dung tiết học hôm nay ta sẽ nghiên cứu. * Tiến trình bài dạy : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 10 / HĐ1: Đònh nghóa: - Hãy lấy ví dụ thực tế về hình chữ nhật? - Theo em hcn là một tứ giác có đặc điểm gì về góc? - Vẽ hình chữ nhật ABCD lên bảng và tóm tắt đònh nghóa bằng kí hiệu - Hình chữ nhật có phải là hbh không? Có phải là hình thang cân không? Nhấn mạnh: HCN là một hbh - Khung cửa sổ chữ nhật; đường viền mặt bàn; quyển sách; quyển vở. - Hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông. - Vẽ hình chữ nhật vào vở. - Giải thích được… 1. Đònh nghóa : Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông. Tứ giác ABCD là HCN ⇔ A = B = C= D = 90 0 GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 1 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG đặc biệt, cũng là một hình thang cân đặc biệt. 6 / HĐ2: Tính chất: - Vì HCN vừa là hình bình hành, vừa là hình thang cân nên HCN có những tính chất gì? - Ghi tính chất như SGK , yêu cầu HS nêu tính chất này dưới dạng GT- KL. - Vì HCN là hình bình hành nên có: + Các cạnh đốibằng nhau. + Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. - Vì HCN là h.thang nên có 2 đường chéobằng nhau. 2. Tính chất: + Hcn có tất cả các tính chất của hbh, của hình thang cân. + Đặc biệt: Trong HCN, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. 10 / HĐ3: Dấu hiệu nhận biết: - Lần lượt đặt các câu hỏi để học sinh tìm ra các dấu hiệu nhận biết một tứ giác là hình chữ nhật: + Để chứng minh một tứ giác là HCN, ta chỉ cần chứng minh tứ giác đó có mấy góc vuông? + Nếu một tứ giác đã là hình thang cân thì cần thêm điều kiện gì về góc sẽ là hình chữ nhật? Vì sao? + Nếu tứ giác đã là hbh thì cần thêm điều kiện gì sẽ trở thành hcn? Vì sao? - Cho HS đọc lại các dấu hiệu nhận biết ở SGK. - Cho HS làm ?2 SGK. - Trả lời các câu hỏi mà GV đặt ra. - HS đọc các dấu hiệu - Làm ?2 SGK. 3. Dấu hiệu nhận biết: ( 4 dấu hiệu – SGK) 8 / HĐ4: Áp dụng vào tam giác vuông: - Cho HS hoạt động nhóm ?3 và ?4 SGK - Theo dõi việc hoạt động nhóm của Hs và nêu nhận xét. - Yêu cầu HS đọc đònh lí ở sgk trang 99 - Hoạt động nhóm Nhóm 1+2+3: làm ?3 Nhóm 4+5+6: làm ?4 - Cử đại diện nhóm trình bày, các HS khác theo dõi và nhận xét. -HS đọc lại nội dung đònh lí. 4. Áp dụng vào tam giác: *Đònh lí: 1) Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền. 2) Nếu một tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 2 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG - Hai đònh lí trên có quan hệ gì với nhau? - Hai đònh lí trên là hai đònh lí thuận và đảo của nhau. giác vuông. 7 / HĐ5: Củng cố: - Phát biểu đònh nghóa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hcn? - Cho HS làm bài tập 60 trang 99 SGK - Nhắc lại được. - HS làm bài tập 60: Áp dụng đònh lí Pitago tính BC = 25 cm; Từ đó suy ra AM = ½. BC( t/c tam giác vuông) = ½ . 25 = 12,5 (cm) 4. Dặn dò HS chuẩn bò cho tiết học tiếp theo: (2 / ) + Ôn tập đònh nghóa, tính chất, dấu hiệu nhận biết của hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật và các đònh lí áp dụng vào tam giác vuông. + BTVN: 58;59;61;62;63 trang 99-100 SGK. IV. RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG: ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 3 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 Ngày soạn: 20/10/2009 Ngày dạy : 23/10/2009 Tuần : 8 - Tiết : 16 LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Giúp HS củng cố vững chắc những tính chất, dấu hiệu nhận biết về hình chữ nhật. Tính chất của hình chữ nhật áp dụng vào tam giác vuông. 2. Kó năng: Rèn luyện kó năng phân tích, nhận biết một tứ giác là hình chữ nhật. 3. Thái độ: Rèn cho HS các thao thao tác phân tích, tổng hợp, tư duy lôgic. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu. 2. Học sinh: + Nắm vững những vấn đề cơ bản về hình chữ nhật + Làm các bài tập đã cho ở tiết trước. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tình hình lớp:(1 / ) Kiểm tra só số lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra 3. Giảng bài mới: * Giới thiệu bài:(1 / ) Vận dụng những vấn đề cơ bản về hình chữ nhật vào việc giải các bài tập như thế nào? Hôm nay ta tiến hành luyện tập. * Tiến trình bài dạy: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 5 / HĐ1: Liên hệ hình chữ nhật với hình có trục đối xứng: - Cần tìm hiểu xem HCN có phải là một hình có trục đối xứng không? Nếu có, đó là những đường thẳng nào? ( gợi ý: Dựa vào tính chất đối xứng của hình thang cân) - Hoạt động từng cá nhân, trả lời miệng câu hỏi đó. - Hình chữ nhật có 2 trục đối xứng. * Hình chữ nhật có: + Giao điểm 2 đường chéo là tâm đối xứng. + Đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối của hcn là trục đối xứng của hcn đó. 7 / HĐ2: Vận dụng tính chất tam giác vuông - Treo bảng phụ đề bài tập 62 cùng hình vẽ 88-89 SGK cho HS thực hiện. HS làm bài cá nhân: a) Đúng b) Đúng Bài 62/SGK: a) Đúng b) Đúng 8 / HĐ3: Rèn kó năng vẽ , tính toán: - Cho HS làm bài tập 63 SGK - (Gợi ý): + Tạo đoạn thẳng bằng x? + Có nhận xét gì về tứ giác ABKD? HS: Suy nghó… - Kẻ BK vuông góc CD…. - Tứ giác ABKD là hình chữ nhật Bài 63/SGK: +Từ B kẻ BK vuông góc với CD( K thuộc CD) GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 4 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG +ABCD là hcn (3 góc vuông) + KC = 15-10 = 5(cm) + KBC vuông tại K suy ra: BK 2 = 13 2 –5 2 = 144 =12 2 ⇒ BK = 12 (cm) ⇒ Vậy: x = 12 6 / HĐ4: Rèn kó năng phân tích, chứng minh: - Yêu cầu từng nhóm thảo luận và trình bày lời giải của bài tập 64 SGK - Theo dõi việc hoạt động nhóm và nêu nhận xét. - Hoạt động nhóm bài tập 64 SGK. - Cử đại diện nhóm trình bày, các HS khác theo dõi và nhận xét. Bài 64/SGK: Từ tính chất hbh: A + D = 180 0 ⇒ (A + D) : 2 = 90 0 ⇒ H = 90 0 Tương tự cho các góc còn lại của tứ giác HEFG Từ đó suy ra EFGH là hình chữ nhật. 15 / HĐ5: Kiểm tra 15’: Bài 1: Điền dấu x vào ô vuông thích hợp: (4 điểm) Câu Nội dung Đúng Sai 1 Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành. 2 Tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau là hình bình hành. 3 Hìng thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật. 4 Trung điểm của đoạn thẳng là tâm đối xứng của đoạn thẳng đó. Bài 2: Cho tam giác ABC cân tại A, đường trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm của AC, K là điểm đối xứng với M qua điểm I. Chứng minh tứ giác AMCK là hình chữ nhật. 4. Dặn dò HS chuẩn bò cho tiết học tiếp theo: ( 2 / ) + Học ôn các kiến thức cơ bản về hình bình hành, hình chữ nhật. + BTVN: 65, 66 trang 100 SGK IV. RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG: ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 5 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 6 . phụ đề bài tập 62 cùng hình vẽ 88 -89 SGK cho HS thực hiện. HS làm bài cá nhân: a) Đúng b) Đúng Bài 62/SGK: a) Đúng b) Đúng 8 / HĐ3: Rèn kó năng vẽ , tính. GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 3 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 Ngày soạn: 20/10/2009 Ngày dạy : 23/10/2009 Tuần : 8 - Tiết : 16 LUYỆN TẬP
- Xem thêm -

Xem thêm: TUAN 8 tiet 15,16.docx, TUAN 8 tiet 15,16.docx,

Hình ảnh liên quan

đặc biệt, cũng là một hình thang cân đặc biệt. - TUAN 8 tiet 15,16.docx

c.

biệt, cũng là một hình thang cân đặc biệt Xem tại trang 2 của tài liệu.