0

tiet 17 tong ba goc cua tam giac

30 358 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 23:11

Chöông II: Chöông II: Tam gi¸c Tam gi¸c Nhà toán học Nhà toán học PY-TA-GO PY-TA-GO (khoảng năm 570 – 500 (khoảng năm 570 – 500 trước Công nguyên) trước Công nguyên) Tiết 17 Tiết 17 Bài 1 Chöông II: Chöông II: Tam gi¸c Tam gi¸c B i 1 Tổng ba góc của một tam giác Tổng ba góc của một tam giác Tiết:17 Tiết:17 ?1 1.Tổng ba góc của một tam giác. - Vẽ hai tam giác bất kì. - Dùng thước đo góc đo ba góc của mỗi tam giác. - Tính tổng số đo ba góc của mỗi tam giác đó. - Nhận xét gì về kết quả trên. C A B Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c TiÕt:17 TiÕt:17 A ^ = 100 0 ; B ^ = 35 0 ; C ^ = 45 0 A + B + C = ^ ^ ^ 100 0 + 35 0 + 45 0 = 180 0 ?1 1.Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c. B à i 1 Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c TiÕt:17 TiÕt:17 1.Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c. ?2 Thùc hµnh: C¾t mét tÊm b×a h×nh tam gi¸c ABC. C¾t rêi gãc B ra råi ®Æt nã kÒ víi gãc A. C¾t rêi gãc C ra råi ®Æt nã kÒ víi gãc A. H·y nªu dù ®o¸n vÒ tæng ba gãc A, B, C cña tam gi¸c ABC B à i 1 Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c TiÕt:17 TiÕt:17 1.Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c. A C B B à i 1 A B C Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c TiÕt:17 TiÕt:17 1.Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c. B à i 1 Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c TiÕt:17 TiÕt:17 1.Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c. Dù ®o¸n Tæng ba gãc trong mét tam gi¸c b»ng 180 0 §Þnh lÝ C B A B à i 1 Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c TiÕt:17 TiÕt:17 1.Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c. GT KL ∆ ABC A + B + C = 180 0 Chøng minh: Qua A kÎ ®­êng th¼ng xy // víi BC Ta cã: xy // BC Suy ra:B = A1( 2 gãc so le trong ) (1) Tõ (1) v (2) suy ra:à x x y y 9 9 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 10 10 1 1 2 2  C B A v à C = A2 ( 2 gãc so le trong ) (2) BAC + B + C = BAC + A 1 + A 2 = 180 0 B à i 1 Lùa chän c©u hái Câu 6 Câu 3 Câu 3 Câu 2 Câu 1 Câu 5 Câu 1 Câu 4 [...]... Cho tam giaực ABC nhử hỡnh 3 Soỏ ủo y laứ: A A B 1000 B y y Hỡnh 3 A 50 0 B 40 0 C C 90 c 0 D 110 0 D A Ôi sai mất rồi Hãy suy nghĩ lại B Chúc mừng ! Bạn đã trả lời chính xác C Ôi sai mất rồi Hãy suy nghĩ lại D Ôi sai mất rồi Hãy suy nghĩ lại Câu hỏi 4 Tớnh soỏ ủo t,y trong tam giaực ABC nhử hỡnh 4 ? y B 50 A t 0 35 Hỡnh 4 0 C y Hướng dẫn giải 50 A t 0 35 0 B C ^ ^ 0 Ta có : t + B + C = 180 (Tổng ba. .. B 50 A t 0 35 Hỡnh 4 0 C y Hướng dẫn giải 50 A t 0 35 0 B C ^ ^ 0 Ta có : t + B + C = 180 (Tổng ba góc của tam giác) 0 ^ ^ 0 0 0 0 => t = 180 ( B + C ) = 180 - (50 + 35 ) = 95 0 Mặt khác: y + t = 180 (Hai góc kề bù) 0 0 0 0 => y = 180 t = 180 - 95 = 85 1 Nắm vững định lí tổng ba góc trong một tam giác 2 Làm Bài tập 1, 2 Trang 108- SGK Bài tập 1,2,9 Trang 98 SBT 3 Đọc trước mục 2, mục 3 trang 107-...Câu hỏi 1 Lựa chọn đáp án Cho tam giaực ABC nhử hỡnh 1 Soỏ ủo x laứ: A A B B x 400 Hỡnh 1 A 40 0 B 60 0 C C 50 0 D 70 0 c D A Ôi sai mất rồi Hãy suy nghĩ lại B Ôi sai mất rồi Hãy suy nghĩ lại C Chúc mừng ! Bạn đã trả lời chính xác D Ôi sai mất rồi Hãy suy nghĩ lại Câu hỏi 2 Lựa chọn đáp án Cho tam giaực ABC nhử hỡnh 2 Soỏ ủo x laứ: A A x B 300 400 B C Hỡnh 2 A . Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c TiÕt :17 TiÕt :17 1.Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c. B à i 1 Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c TiÕt :17 TiÕt :17. ?1 1.Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c. B à i 1 Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c TiÕt :17 TiÕt :17 1.Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c. ?2
- Xem thêm -

Xem thêm: tiet 17 tong ba goc cua tam giac, tiet 17 tong ba goc cua tam giac,

Hình ảnh liên quan

Cắt một tấm bìa hình tam giác ABC. Cắt rời - tiet 17 tong ba goc cua tam giac

t.

một tấm bìa hình tam giác ABC. Cắt rời Xem tại trang 5 của tài liệu.