0

bac ho doc ban tuyen ngon doc lap

33 678 0
  • bac ho doc ban tuyen ngon doc lap

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 22:11

` ` LễP 5 C KNH CHAỉO QUY THAY CO! Kiểm tra bài cũ: lÞch sư CÁCH MẠNG MÙA THU 1.Chọn câu trả lời đúng nhất: Ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám ở nước ta là: a/ 18-8 b/ 19-8 c/ 25-8 d/ 23-8 Kiểm tra bài cũ: CÁCH MẠNG MÙA THU 2.Em hãy cho biết thắng lợi của Cách mạng tháng Tám có ý nghóa như thế nào đối với dân tộc ta? lÞch sư Kiểm tra bài cũ: CÁCH MẠNG MÙA THU Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám cho thấy lòng yêu nước và tinh thần cách mạng của nhân dân ta.Chúng ta đã giành được độc lập dân tộc, dân ta thoát khỏi kiếp nô lệ, ách thống trò của thực dân , phong kiến. lÞch sư BÁC HỒ ĐỌC TUN NGƠN ĐỘC LẬP LÞCH Sư  Em hiểu thế nào là Tuyên ngôn Độc lập? Tuyên ngôn Độc lập: Văn bản tuyên bố cho cả nước và thế giới biết về quyền độc lập, tự do của nước ta. Thø 6 ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2008 BÁC HỒ ĐỌC TUN NGƠN ĐỘC LẬP LÞCH Sư  S / 21 I.Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945. Hoạt động 1: Thảo luận nhóm đôi Đọc thầm SGK, lần lượt tả cho bạn bên cạnh nghe: Quang cảnh Hà Nội vào ngày 2-9-1945. I.Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945. Quang caỷnh quaỷng trửụứng Ba ẹỡnh Haứ Noọi (ngaứy 2-9-1945) BÁC HỒ ĐỌC TUN NGƠN ĐỘC LẬP lÞch sư  S / 21 I.Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945. - Hà Nội tưng bừng cờ hoa - Đồng bào Hà Nội không kể già , trẻ , gái, trai, mọi người đều xuống đường hướng về Ba Đình chờ buổi lễ. - Đội danh dự đứng nghiêm trang quanh lễ đài mới dựng. BÁC HỒ ĐỌC TUN NGƠN ĐỘC LẬP LỊCH SỬ  S / 21 I.Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945. .II Diễn biÕn buổi lễ Tuyên ngôn Độc lập. Làm việc với sách giáo khoa th¶o ln nhãm 4 HOẠT ĐỘNG 2: Yªu cÇu cÇn th¶o ln 1.Buổi lễ bắt đầu khi nào? 2.Trong buổi lễ diễn ra các sự việc chính nào? 3.Buổi lễ kết thúc ra sao? [...].. .HO T ĐỘNG 2: Làm việc với sách giáo khoa Bi lƠ b¾t ®Çu khi nµo ? LÞCH Sư : b¸c hå ®äc tuyªn ng«n ®éc lËp HO T ĐỘNG 2: Làm việc với sách giáo khoa -bi lƠ b¾t ®Çu ®óng 14 giê lÞch sư : b¸c hå ®äc tuyªn ng«n ®éc lËp HO T ĐỘNG 2: Làm việc với SGK -Trong buổi lễ diễn ra các sự kiện chính nào? Bác Hồ đang đứng trên... lâm thời ra mắt và tuyên thệ trước đồng bào quốc dân HO T ĐỘNG 2: Làm việc với SGK -Các sự việc diễn ra trong buổi lễ: Bác Hồ và các vò trong chính phủ lâm thời bước lên lễ đài chào nhân dân Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Các thành viên của chính phủ lâm thời ra mắt và tuyên thệ trước đồng bào quốc dân HO T ĐỘNG 2: Làm việc với sách giáo khoa - Buổi lễ kết thúc ra sao? Buổi lễ kết thúc nhưng... Tuyên ngôn Độc lập III.Nội dung của bản Tuyên ngôn Độc lập IV.Ý nghóa lòch sử Th¶o ln n2 Nối ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp Giành độc lập cho dân tộc Ý nghóa lòch sử của Tuyên ngôn Độc lập Khẳng đònh quyền độc lập dân tộc Khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ho  S / 21 LỊCH SỬ BÁC HỒ ĐỌC TUN NGƠN ĐỘC LẬP I Quang c¶nh Hà Nội ngày 2-9-1945 II.Diễn biến buổi lễ Tuyên ngôn Độc lập III.Nội... nội dung của bản Tuyên ngôn Độc lập Nội dung của bản Tuyên ngôn Độc lập: Hãy đọc đoạn trích đầu của bản Tuyên ngôn Độc lập “Hỡi đồng bào cả nước, Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng.Tạo ho cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống,quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc….” Nội dung chính đoạn trích trên: Khẳng đònh quyền độc lập, tự do thiêng... Độc lập,khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng ho  S / 21 LỊCH SỬ BÁC HỒ ĐỌC TUN NGƠN ĐỘC LẬP I / quang c¶nh hµ néi ngµy 2-9-1945 II/ diĨn biÕn cđa bi lƠ tuyªn ng«n ®éc lËp III /néi dung cđa b¶n tuyªn ng«n ®éc lËp IIII /ý nghÜa cđa sù kiƯn ngµy 2-9-1945 ngµy 2-9-1945 ,chđ tÞch hå chÝ minh ®äc b¶n tuyªn ng«n ®éc lËp ,khai sinh ra n­íc viƯt nam d©n chđ céng ho Trò chơi ơ chữ Ơ hàng dọc 1 B A Đ 2 Q... trống:Nước Nơi quảng Độc cáTun ngơn Tun khai bướra Ngày Bác Hồvà lập: “Tạo hố chochỗ lậpthờisinh là TênlàNgườitrường Bác điền vàộc những quyềnc Tuntừ Hồđọc Tunchính Độc lâm ngơn gọi ngơn hợp c vò ngơn phủ lập còn Độc Việt ai lên Việt thể…được.” nước gì?cóNam Dân ngày Nam… Cộng hồ lập chào nhân dân? chủ Cộng hồ? khơng XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN BAN GIÁM HIỆU, Q THẦY CƠ Đà ĐẾN THĂM LỚP . việc với sách giáo khoa. HO T ĐỘNG 2: Bi lƠ b¾t ®Çu khi nµo ? Làm việc với sách giáo khoa. LÞCH Sư : b¸c hå ®äc tuyªn ng«n ®éc lËp HO T ĐỘNG 2: -bi lƠ. thực dân , phong kiến. lÞch sư BÁC HỒ ĐỌC TUN NGƠN ĐỘC LẬP LÞCH Sư  Em hiểu thế nào là Tuyên ngôn Độc lập? Tuyên ngôn Độc lập: Văn bản tuyên bố cho cả nước
- Xem thêm -

Xem thêm: bac ho doc ban tuyen ngon doc lap, bac ho doc ban tuyen ngon doc lap, bac ho doc ban tuyen ngon doc lap

Từ khóa liên quan