0

bac ho đoc bản tuyên ngon độc lập

25 537 1
  • bac ho đoc bản tuyên ngon độc lập

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2013, 12:11

Gv: Thân Thị Hiền Tiểu học: Nghĩa Hòa – LG - BG e S / 21 1.Quang c¶nh Hµ Néi ngµy 2-9-1945 Đoc SGK và quan sát tranh trao đổi nhóm miêu tả quang cảnh Hà Nội ngày 2/9/1945. 1.Quang c¶nh Hµ Néi ngµy 2-9-1945 Hà Nội tưng bừng cờ hoa Đồng bào già, trẻ, gái, trai đều xuống đường đổ về quảng trường Ba Đình chờ buổi lễ. Đội danh dự đứng trang nghiêm quanh lễ đài mới dựng S / 21 Thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2010 Lịch sử: Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP S / 21 Th t ngày 27 tháng 10 n m 2010ứ ư ă L ch sị ử Em cã nhËn xÐt g× vÒ quang c¶nh ngµy 2-9-1945 ë HµNéi? BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP Lịch sử Thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2010  S / 21 1/ Quang cảnh buổi lễ 2/ Diễn biến buổi lễ tuyên bố độc lập H§2: Ho¹t ®éng nhãm ®«i : 1. Buæi lÔ b¾t ®Çu khi nµo? 2. Trong buæi lÔ diÔn ra c¸c sù viÖc chÝnh g×? 3. Buæi lÔ kÕt thóc ra sao? [...]... 2009 Lũch sửỷ Bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập 1 Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945 2 Diễn biến lễ tuyên bố Độc lập 3 Nội dung chính của bản Tuyên ngôn Độc lập 4/ Ni dung chớnh ca bn tuyờn ngụn c lp HĐ3: Làm việc cả lớp: HS nghe và đọc 2 đoạn trích của Tuyên ngôn Độc lập, nêu nội dung chính của bản Tuyên ngôn Độc lập? Nội dung chính của Độc lập là : bản Tuyên ngôn Khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc... do, độc lập ấy Tại căn buồng nhỏ thiếu ánh sáng của ngôi nhà sâu thẳm nằm giữa 36 phố phường cổ kính của Hà Nội , với chiếc máy chữ này, Bác miệt mài làm việc khi thì viết, khi thì đánh máy để có được bản Tuyên ngôn Độc lập Thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2010 Lịch sử Bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập 1 Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945 2 Diễn biến lễ tuyên bố Độc lập 3 Nội dung chính của bản Tuyên ngôn Độc lập. .. chính của bản Tuyên ngôn Độc lập 4 ý nghĩa lịch sử của sự kiện ngày 2-9-1945 Ngày 2-9-1945, Chủ tịch H Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập , khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng ho Ngày 2-9 hàng năm trở thành ngày Quốc khánh của nư ớc Cộng ho xã hội chủ nghĩa Việt Nam Em cú bit ni din ra bui l tuyờn ngụn c lp nm xa nay l ni no khụng? Ngày 2-9- 1945, Ch tch H Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai... trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Bác Hồ thể hiện điều gì? BTTN Khng nh quyn c lp , t do ca dõn tc Vit Nam í NGHA LCH S CA NGY 2-9-1945 Khng nh tinh thn kiờn cng, bt khut trong u tranh chng xõm lc, bo v c lp ca dõn tc ta Khai sinh nc Vit Nam Dõn ch Cng hũa Thửự naờm, ngaứy 29 thaựng 10 naờm 2009 Lũch sửỷ Bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập 1 Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945 2 Diễn biến lễ tuyên bố Độc lập 3...Th t ngy 27 thỏng 10 nm 2010 Lch s Bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập 1 Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945 2 Diễn biến lễ tuyên bố Độc lập Din bin ca bui l - Bui l bt u vo ỳng 14 gi ngy 2- 9-1945 *Bỏc H cựng cỏc v trong Chớnh ph lõm thi bc lờn l i cho nhõn dõn * Bỏc H c Tuyờn ngụn c lp * Cỏc thnh viờn trong Chớnh ph lõm thi ra mt v tuyờn th trc quc . được bản Tuyên ngôn Độc lập. . 1. Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945 Bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập 2. Diễn biến lễ tuyên bố Độc lập 3. Nội dung chính của bản. §éc lËp? 4/ Nội dung chính của bản tuyên ngôn độc lập. Nội dung chính của bản Tuyên ngôn Độc lập là : Khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: bac ho đoc bản tuyên ngon độc lập, bac ho đoc bản tuyên ngon độc lập, bac ho đoc bản tuyên ngon độc lập

Từ khóa liên quan