0

Bài 12 : Liên kết ion-tinh thể ion

23 1,047 12

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 22:11

1 2 CO 2 Vì sao nguyên tử các nguyên tố có xu hướng liên kết với nhau tạo thành phân tử hay tinh thể? Có mấy loại liên kết hoá học?các nguyên tử liên kết với nhau như thế nào? 3 CHƯƠNG III : LIÊN KẾT HÓA HỌC Bài 12 Tiêt 22: LIÊN KẾT ION-TINH THỂ ION Trung tâm GDTX Yên Phong Giáo viên:Trần Thị Tuyết 4 NỘI DUNG TIẾT HỌC I/ SỰ TẠO THÀNH ION,CATION,ANION 1) ion,cation,anion 2) Ion đơn nguyên tử và ion đa nguyên tử 5 I. SỰ HÌNH THÀNH ION, CATION, ANION 1) ion, cation, anion Nhóm 1: 1. Viết cấu hình e của Na (Z=11) 2. Tính số p, số e, số điện tích (+), số điện tích (-) 3. Nếu nguyên tử Na nhường 1e, tính điện phần tích còn lại. a) ion Nhóm 2: 1. Viết cấu hình e của Cl (Z=17) 2. Tính số p, số e, số điện tích (+), số điện tích (-) 3. Nếu nguyên tử Cl nhận thêm 1e, tính điện phần tích còn lại. 6 11+ 11 Na: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 Có 11p: 11+ Có 11e: 11- Đáp án: nhận 1e Có 11p: 11+ Có 10e: 10- ion dương (cation) 11+  NT trung hoà điện 17 Cl: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 Có 11p: 11+ Có 11e: 11-  Phần tử mang điện 1+ 17+ nhường 1e  Phần tử mang điện 1- ion âm (anoin) Có 17p: 17+ Có 17e: 18-  NT trung hoà điện 11+ 17+ 7 I. SỰ HÌNH THÀNH ION, CATION, ANION 1) ion, cation, anion a) ion Nguyên tử trung hòa về điện, khi nguyên tử nhường hay nhận electron thì nó trở thành phần tử mang điện gọi là ion. - Có 2 loại ion: * ion dương (cation) * ion âm (anion) 8 Na :1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 11+ nhường 1e (2 8 1) VD: Sự tạo thành ion Natri + 11+ (2 8 ) giống cấu hinh e của Ne Để đạt cấu hình electron bền của khí hiếm ,nguyên tử kim loại có khuynh hướng nhường electron cho nguyên tử các nguyên tố khác để trở thành ion dương (cation) Na + :1s 2 2s 2 2p 6 b.Ion duơng (cation) Na Na + + 1e 9 Viết phương trình biểu diễn sự hình thành các ion dương của các nguyên tử sau: Li(Z=3), Mg(Z=12), Al(Z=13) Li  Li + + 1e Cation Liti Mg  Mg 2+ + 2e Cation magiê Al  Al 3+ + 3e Cation nhôm 10 ví dụ 1: Ion X 3+ có cấu hình e tuơng tự khí hiếm Ne (Z = 10). xác định số e của nguyên tử X. Z = 13 ví dụ 2: Ca có cấu hình e: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 . viết cấu hình e của catrion Ca 2+ . xác định số e của ion. Ca 2+ : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 số e của ion là 18. tương tự cấu hình e của khí hiếm Ar. [...]... mang điện tích âm Na+ : ion tạo nên từ 1 nguyên tử Cl- : ion tạo nên từ 1 nguyên tử NH4+ : ion tạo nên từ nhóm nguyên tử nguyên tử NO3- : ion tạo nên từ nhóm nguyên tử Kết luận:  ion Na+ và Cl - là ion đơn nguyên tử  ion NH4+ va ion NO3- là ion đa nguyên tử 15 2 .Ion đơn nguyên tử ,ion đa nguyên tử - Ion đơn nguyên tử là ion tạo nên từ 1 nguyên tử  Ví d : Na+ , Mg 2+ , Cl-, O2- Ion đa nguyên tử là nhóm... + 1e  FO + 2e  O2- Anion florua Anion oxit * 12 ví dụ Ion X2- có cấu hình e tuơng tự khí hiếm Ar (Z = 18) viết cấu hình e của ion X2- và nguyên tử X X2- : 1s22s22p63s23p6 X : 1s22s22p63s23p4 13 Thảo luận 1 1 Tìm ra điểm giống và khác Tìm ra điểm giống và khác nhau giữa các ion sau: nhau giữa các ion sau: a) Na+ và NH4+ a) Na+ và NH + 4 b) b) - Cl- và NO3Cl và NO3- 14 Đáp án: 1 Na+ và NH4+ đều mang... mang điện tích dương hay âm  Ví dụ : NH4+ : cation amoni OH- : anion hydroxit SO42- : anion sunfat 16 BÀI TẬP CỦNG CỐ Ai nhanh hơn? 17 Câu 1: Điền từ thich hợp vào chỗ trống sau: a Khi tham gia các phản ứng hoá học các nhường đi e kim loại có xu hướng …………… …… lớp ngoài cùng để có cấu hình e bền vững giống khí hiếm gần nhất (có 2 hoặc 8 e lớp ngoài cùng) ion dương cation tạo thành ……………… hay gọi là …………... kỳ 3, nhóm VA C Chu kỳ 4, nhóm VA D chu kỳ 3, nhóm IIIA 20 Câu 4:Trong các hợp chất sau đây,hợp chất nào có chứa ion đa nguyên tử ? A Na2SO4 B chúc mừng !chúc mừng! MgCl2 Ê…… Ê… Ê… C NaBr D BaO Sai mất rồi… 21 • So sánh điểm giống và khác nhau giữa cation và anion ? • Đọc trước phần II,III:Sự tạo thành liên kết ion, tinh thể ion • Làm bài : 4,5,6 (SGK-trang 60) 22 23 ...c .Ion âm (anion) VD: Sự tạo thành anion Cl- nhận 1e + 17+ 17+ Cl- : 1s22s22p63s23p6 Cl:1s22s22p63s23p5 (2 8 8 ) (2 8 7) Cl + 1e giống cấu hinh e của Ar Cl- Để đạt cấu hình electron bền của khí hiếm ,nguyên tử phi kim có khuynh hướng nhận electron cho nguyên tử các nguyên tố khác để trở thành ion âm (anion ) 11 Viết phương trình biểu diễn sự hình thành các ion âm của các nguyên tố sau: F(Z=9),... các nguyên tử nhận e phi kim có xu hướng ………… để trở thành ion âm ……… hay còn gọi là ……… anion 18 Câu 2: Cation R+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2p6 Vị trí của nguyên tố R trong bảng tuần hoàn là A Chu kỳ 2, nhóm VIIA Bạn xứng đáng nhận được hoa điểm tốt! B Chu kỳ 2, nhóm VIIIA C Chu kỳ 3, nhóm IA Hu…hu D chu kỳ 3, nhóm VIIA 19 Câu 3: Anion M3- có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3p6 Vị trí . HỌC Bài 12 Tiêt 2 2: LIÊN KẾT ION- TINH THỂ ION Trung tâm GDTX Yên Phong Giáo viên:Trần Thị Tuyết 4 NỘI DUNG TIẾT HỌC I/ SỰ TẠO THÀNH ION, CATION,ANION 1) ion, cation,anion. ION, CATION,ANION 1) ion, cation,anion 2) Ion đơn nguyên tử và ion đa nguyên tử 5 I. SỰ HÌNH THÀNH ION, CATION, ANION 1) ion, cation, anion Nhóm 1: 1. Viết cấu hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 12 : Liên kết ion-tinh thể ion, Bài 12 : Liên kết ion-tinh thể ion,

Hình ảnh liên quan

I. SỰ HÌNH THÀNH ION,CATION,ANION - Bài 12 : Liên kết ion-tinh thể ion
I. SỰ HÌNH THÀNH ION,CATION,ANION Xem tại trang 5 của tài liệu.
Để đạt cấu hình electron bền của khí hiếm ,nguyên tử kim loại cĩ khuynh hướng  nhường electron cho nguyên tử  các nguyên tố khác để trở thành ion dương (cation) - Bài 12 : Liên kết ion-tinh thể ion

t.

cấu hình electron bền của khí hiếm ,nguyên tử kim loại cĩ khuynh hướng nhường electron cho nguyên tử các nguyên tố khác để trở thành ion dương (cation) Xem tại trang 8 của tài liệu.
Viết phương trình biểu diễn sự hình thành các ion dương  của các nguyên tử sau:  - Bài 12 : Liên kết ion-tinh thể ion

i.

ết phương trình biểu diễn sự hình thành các ion dương của các nguyên tử sau: Xem tại trang 9 của tài liệu.
ví dụ 1: Ion X 3+ cĩ cấu hình e tuơng tự khí hiếm Ne (Z = 10). xác định số e của  nguyên tử X. - Bài 12 : Liên kết ion-tinh thể ion

v.

í dụ 1: Ion X 3+ cĩ cấu hình e tuơng tự khí hiếm Ne (Z = 10). xác định số e của nguyên tử X Xem tại trang 10 của tài liệu.
Để đạt cấu hình electron bền của khí hiếm ,nguyên tử phi kim cĩ khuynh hướng  nhận  electron cho nguyên tử các  - Bài 12 : Liên kết ion-tinh thể ion

t.

cấu hình electron bền của khí hiếm ,nguyên tử phi kim cĩ khuynh hướng nhận electron cho nguyên tử các Xem tại trang 11 của tài liệu.
Viết phương trình biểu diễn sự hình thành các ion âm của các nguyên tố sau: - Bài 12 : Liên kết ion-tinh thể ion

i.

ết phương trình biểu diễn sự hình thành các ion âm của các nguyên tố sau: Xem tại trang 12 của tài liệu.
Ion X2- cĩ cấu hình e tuơng tự khí hiếm Ar (Z = 18). viết cấu hình e của ion X2-  và nguyên tử  X. - Bài 12 : Liên kết ion-tinh thể ion

on.

X2- cĩ cấu hình e tuơng tự khí hiếm Ar (Z = 18). viết cấu hình e của ion X2- và nguyên tử X Xem tại trang 13 của tài liệu.
ngồi cùng để cĩ cấu hình e bền vững giống khí - Bài 12 : Liên kết ion-tinh thể ion

ng.

ồi cùng để cĩ cấu hình e bền vững giống khí Xem tại trang 18 của tài liệu.
Câu 2: Cation R+ cĩ cấu hình electron lớp ngồi - Bài 12 : Liên kết ion-tinh thể ion

u.

2: Cation R+ cĩ cấu hình electron lớp ngồi Xem tại trang 19 của tài liệu.
Câu 3: Anion M3- cĩ cấu hình electron lớp ngồi - Bài 12 : Liên kết ion-tinh thể ion

u.

3: Anion M3- cĩ cấu hình electron lớp ngồi Xem tại trang 20 của tài liệu.