0

ga Td 6

10 300 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 22:11

Giáo án số : 13 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết tppct : 25 TTTC (Bc5 ) : Ôn tập và trò chơi “ Không để bóng rơi” Tung và bắt bóng hai NS : 30/10/2010 người, chuyền bóng cao tay bằng hai tay Chạy bền : Chạy trên đòa hình tự nhiên PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU PHÂN TÍCH KĨ THUẬT I.MỞ ĐẦU 1. nhận lớp 2. giới thiệu nội dung và u cầu. 3. Kiểm tra bài cũ 4. khởi động:- chung Chun mơn - Cán sự lớp tập hợp báo cáo só số của lớp - Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ học. - Xoay các khớp, ép dọc – Ngang, chạy BN – NCĐ – GCM - Thực hiện tương đối tốt các yêu cầu đề ra - Gv nhận xét và cho điểm II.CƠ BẢN 1. TTTC ? Tung và bắt bóng hai người Trò chơi “ Không để bóng rơi” ? Chuyền bóng cao tay bằng hai tay ( Một số lỗi sai ) Cách sửa” 2. Chạy bền ? Luyện tập Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ, làm quen với bóng - Thực hiện tương đối tốt tung và bắt bóng bằng hai tay - Nắm cơ bản được các lỗi sai và cách sửa - Chý ý đến chân, tay và điểm tiếp xúc bóng - Tương tự như chuyền và bắt bóng, đội nào để bóng rơi là thua cuộc Yêu cầu : - Nắm cư bản được chuyền bóng cao tay bằng hai tay - Hình tay và tầm chuyền bóng không đúng - Di chuyển chậm theo hướng bóng rơi - Để bóng chạm vào gan bàn tay - Phối hợp toàn thân không nhòp nhàng. - Tập riêng tư thế hình bàn tay từ không bóng đến có bóng - Tập tư thế bàn tay kết hợp với di chuyển theo các hướng ở khoảng cách gần ( Không bóng) - Tập di chuyển đến chuyền bóng, tập chuyền bóng cá nhân và theo nhóm. - Chạy nhẹ nhàng trên đòa hình tự nhiên. - Chú ý đến nhòp thở khi chạy III.KẾT THÚC 1. Củng cố 2. Thả lỏng 3. Nhận xét - Chuyền bóng cao tay bằng hai tay - Thả lỏng toàn thân - Chân,đấm lưng nhẹ - Ôn tập Bóng chuyền – Chạy bền 4. Dặn dò Giáo án số : 13 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết tppct : 26 TTTC (Bc6 ) : Trò chơi “ Không để bóng rơi”, cb cao tay bằng hai tay NS : 30/10/2010 Kiểm tra tư thế chuẩn bò, đi bước trượt. Chạy bền : Chạy trên đòa hình tự nhiên PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU PHÂN TÍCH KĨ THUẬT I.MỞ ĐẦU 1. nhận lớp 2. giới thiệu nội dung và u cầu. 3. Kiểm tra bài cũ 4. khởi động:- chung Chun mơn - Cán sự lớp tập hợp báo cáo só số của lớp - Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ học. - Xoay các khớp, ép dọc – Ngang, chạy BN – NCĐ – GCM - Thực hiện tương đối tốt các yêu cầu đề ra - Gv nhận xét và cho điểm II.CƠ BẢN 1. TTTC Trò chơi “ Không để bóng rơi” ? Chuyền bóng cao tay bằng hai tay Kiểm tra tư thế các bước trượt – chu ẩ n bò. 2. Chạy bền ? Luyện tập Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ, làm quen với bóng - Tương tự như chuyền và bắt bóng, đội nào để bóng rơi là thua cuộc Yêu cầu : - Nắm cư bản được chuyền bóng cao tay bằng hai tay Thang điểm : Điểm 9-10 : Thực hiện tương đối chính xác các bước di chuyển và chu ẩn bò Điểm 7-8 : Thực hiện các bước di chuyển và chu ẩn bò tương đối chính xác Điểm 5-6 : Thực hiện các bước di chuyển và chu ẩn bò ở mức cơ bản đúng Điểm 3-4 : Thực hiện không đúng kó thuật * Ghi chú : Các trường hợp khác do Gv quyết đònh - Chạy nhẹ nhàng trên đòa hình tự nhiên. - Chú ý đến nhòp thở khi chạy III.KẾT THÚC 1. Củng cố 2. Thả lỏng 3. Nhận xét 4. Dặn dò - Chuyền bóng cao tay bằng hai tay - Thả lỏng toàn thân - Chân,đấm lưng nhẹ - Ôn tập Bóng chuyền – Chạy bền MỤC TIÊU - Thực hiện tương dối tốt bắt bóng bằng hai tay trên đầu Tiết tppct : 25 - Nắm cơ bản được tư thế chuẩn bò, chuyền bóng cao tay bằng hai tay NS :30/10/2010 - Chạy nhẹ nhàng trên đòa hình tự nhiên ND:01/11/2010 * Đị a đ i ể m : Sâân trường, vệ sinh an toàn nơi tập luyện. * Ph ươ ng ti ệ n : Giáo án, sổ điểm, lưới bóng chuyền, bóng 4-8 quả ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 8-10’ 1-3’ 1x1l 2lx8n Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo só số của lớp Đội hình vòng tròn cự li rộng, dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp, 28-30’ 10-20’ 1x5l 1x2l 1x3l 1x5l 1x4l 1x3l 1x2l 1x3l 5-10’ 1x800m/2vòng TRỰC QUAN- LÀM MẪU – GIẢNG GIẢI – SỬA SAI – PHÂN NHÓM Thể thao tự chọn ( Bóng chuyền ) Nhóm 1 : Tung, bắt bóng bằng hai người Nhóm 2 : Tung, bắt bóng hai người       p             p       GV làm mẫu phân tích kó thuật động tác HS quan sát và tập luyện       TRò chơi “ không để bóng rơi ”                               p Luyện tập chuyền bóng cao tay bằng hai tay                   GV làm mẫu phân tích kó thuật động tác HS quan sát và tập luyện GV đi xen các nhóm sửa sai và làm mẫu cho hs .Đổi vò trí giữa hai nhóm tập luyện 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l Đội hinh 4 hàng ngang cự li hẹp       Đội hình 4 hang so le cự li rộng       Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp       pGv Giáo án số : 14 NỘI DUNG BÀI DẠY MỤC TIÊU - Nắm cơ bản được tư thế chuẩn bò, cb ct bằng hai tay,và kiểm tra Tiết tppct : 26 - Chạy nhẹ nhàng trên đòa hình tự nhiên NS :30/10/2010 * Đị a đ i ể m : Sâân trường, vệ sinh an toàn nơi tập luyện. ND:01/11/2010 * Ph ươ ng ti ệ n : Giáo án, sổ điểm, lưới bóng chuyền, bóng 4-8 quả ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 8-10’ 1-3’ 1x1l 2lx8n Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo só số của lớp Đội hình vòng tròn cự li rộng, dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp, 28-30’ 10-20’ 1x5l 1x2l 1x3l 1x5l 1x4l 1x3l 1x2l 1x3l 5-10’ 1x800m/2vòng TRỰC QUAN- LÀM MẪU – GIẢNG GIẢI – SỬA SAI – PHÂN NHÓM Thể thao tự chọn ( Bóng chuyền ) - Trò chơi “ không để bóng rơi ”                               p - Luyện tập chuyền bóng cao tay bằng hai tay và kiểm tra                            p Đội hình kiểm tra p GV làm mẫu phân tích kó thuật động tác HS quan sát và tập luyện GV đi xen các nhóm sửa sai và làm mẫu cho hs .Đổi vò trí giữa hai nhóm tập luyện 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l Đội hinh 4 hàng ngang cự li hẹp       Đội hình 4 hang so le cự li rộng       Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp       pGv Tiết tppct : 27 TTTC (Bc7 ) : Ôn tập vàTrò chơi “ Chuyền và bắt bóng tiếp sức” NS : 06/11/2010 Chuyền bóng cao tay bằng hai tay Chạy bền : Chạy trên đòa hình tự nhiên PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU PHÂN TÍCH KĨ THUẬT I. MỞ ĐẦU 1 . nhận lớp 2. giới thiệu nội dung và u cầu. 3. Kiểm tra bài cũ 4. khởi động:- chung Chun mơn - Cán sự lớp tập hợp báo cáo só số của lớp - Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ học. - Xoay các khớp, ép dọc – Ngang, chạy BN – NCĐ – GCM - Thực hiện tương đối tốt các yêu cầu đề ra - Gv nhận xét và cho điểm II. CƠ BẢN 1. TTTC Trò chơi “ Chuyền và bắt bóng tiếp sức” ? Chuyền bóng cao tay bằng hai tay 2. Chạy bền ? Luyện tập Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ, làm quen với bóng - Tương tự như chuyền và bắt bóng, đội nào để bóng rơi là thua cuộc Yêu cầu : - Nắm cư bản được chuyền bóng cao tay bằng hai tay - Thực hiện tương đối tốt các tư thế chuẩn bò và chuyền bóng đi - Kết hợp với toàn thân khi chuyền bóng - Sau khi kết thúc chuyền bóng yêu cầu hai tay thẳng - Chạy nhẹ nhàng trên đòa hình tự nhiên. - Chú ý đến nhòp thở khi chạy III. KẾT THÚC 1. Củng cố 2. Thả lỏng 3. Nhận xét 4. Dặn dò - Chuyền bóng cao tay bằng hai tay - Thả lỏng toàn thân - Chân,đấm lưng nhẹ - Ôn tập Bóng chuyền – Chạy bền MỤC TIÊU - Nắm cơ bản được ttcb, cb cao tay bằng hai tay Tiết tppct : 27 - Chạy nhẹ nhàng trên đòa hình tự nhiên NS : 06/11/2010 * Đị a đ i ể m : Sâân trường, vệ sinh an toàn nơi tập luyện. ND: 08/11/2010 * Ph ươ ng ti ệ n : Giáo án, sổ điểm, , bóng 4-8 quả ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 8-10’ 1-3’ 1x1l 2lx8n Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo só số của lớp Đội hình vòng tròn cự li rộng, dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp, 28-30’ 10-20’ 1x5l 1x2l 1x3l 1x5l 1x4l 1x3l 1x2l 1x3l 5-10’ 1x800m/2vòng TRỰC QUAN- LÀM MẪU – GIẢNG GIẢI – SỬA SAI – PHÂN NHÓM Thể thao tự chọn ( Bóng chuyền ) - Trò chơi “ Chuyền và bắt bóng tiếp sức ”                             p - Luyện tập chuyền bóng cao tay bằng hai tay                         p GV làm mẫu phân tích kó thuật động tác HS quan sát và tập luyện GV đi xen các nhóm sửa sai và làm mẫu cho hs . 3-5’ Đội hinh 4 hàng ngang cự li hẹp       Đội hình 4 hang so le cự li rộng       p Giáo án số : 14 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết tppct : 28 TTTC (Bc7 ) : Ôn tập vàTrò chơi “ Chuyền và bắt bóng tiếp sức” NS : 06/11/2010 Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. Kiểm tra 15 phút Chạy bền : Chạy trên đòa hình tự nhiên. PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU PHÂN TÍCH KĨ THUẬT I. MỞ ĐẦU 1 . nhận lớp 2. giới thiệu nội dung và u cầu. 3. Kiểm tra bài cũ 4. khởi động:- chung Chun mơn - Cán sự lớp tập hợp báo cáo só số của lớp - Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ học. - Xoay các khớp, ép dọc – Ngang, chạy BN – NCĐ – GCM - Thực hiện tương đối tốt các yêu cầu đề ra - Gv nhận xét và cho điểm II. CƠ BẢN 1. TTTC Trò chơi “ Chuyền và bắt bóng tiếp sức” ? Chuyền bóng cao tay bằng hai tay 2. Chạy bền ? Luyện tập Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt các đtbt, làm quen với bóng - Tương tự như chuyền và bắt bóng, đội nào để bóng rơi là thua cuộc Yêu cầu : - Nắm cư bản được chuyền bóng cao tay bằng hai tay - Chạy nhẹ nhàng trên đòa hình tự nhiên. - Chú ý đến nhòp thở khi chạy III. KẾT THÚC 1. Củng cố 2. Thả lỏng 3. Nhận xét 4. Dặn dò - Chuyền bóng cao tay bằng hai tay - Thả lỏng toàn thân - Chân,đấm lưng nhẹ - Ôn tập Bóng chuyền – Chạy bền MỤC TIÊU - Nắm cơ bản được ttcb, chuyền bóng cao tay bằng hai tay Tiết tppct : 28 - Chạy nhẹ nhàng trên đòa hình tự nhiên NS : 06/11/2010 * Đị a đ i ể m : Sâân trường, vệ sinh an toàn nơi tập luyện. ND: 08/11/2010 * Ph ươ ng ti ệ n : Giáo án, sổ điểm, lưới bóng chuyền, bóng 4-8 quả Thời gian PHƯƠNG PHÁP BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 8-10’ 1-3’ 1x1l 2lx8n Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo só số của lớp Đội hình vòng tròn cự li rộng, dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp, 28-30’ 10-20’ 1x5l 1x2l 1x3l 1x5l 1x4l 1x3l 1x2l 1x3l 5-10’ 1x800m/2vòn g TRỰC QUAN- LÀM MẪU – GIẢNG GIẢI – SỬA SAI – PHÂN NHÓM Thể thao tự chọn ( Bóng chuyền ) - Trò chơi “ Chuyền và bắt bóng tiếp sức ”                             p - Luyện tập chuyền bóng cao tay bằng hai tay và kiểm tra                   p       p GV làm mẫu phân tích kó thuật động tác HS quan sát và tập luyện GV đi xen các nhóm sửa sai và làm mẫu cho hs . 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l Đội hinh 4 hàng ngang cự li hẹp       Đội hình 4 hang so le cự li rộng       Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp       pGv . – Chạy bền 4. Dặn dò Giáo án số : 13 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết tppct : 26 TTTC (Bc6 ) : Trò chơi “ Không để bóng rơi”, cb cao tay bằng hai tay NS : 30/10/2010. ngang cự li hẹp Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo só số của lớp Đội hình vòng tròn cự li rộng, dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp Đội hình 4 hàng ngang
- Xem thêm -

Xem thêm: ga Td 6, ga Td 6,

Hình ảnh liên quan

Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên                 - ga Td 6

h.

ạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 1 của tài liệu.
Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên - ga Td 6

h.

ạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên NS :30/10/2010 - ga Td 6

h.

ạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên NS :30/10/2010 Xem tại trang 5 của tài liệu.
Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên - ga Td 6

h.

ạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 6 của tài liệu.
Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên. - ga Td 6

h.

ạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 8 của tài liệu.