DỀ THI HỌC K Ì II de 3 Môn : Hóa học 11 (Ban cơ bản De 1

4 431 0
DỀ THI HỌC K Ì II de 3                                 Môn : Hóa học 11 (Ban cơ bản De 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

ĐỀ THI HỌC K Ì II Môn : Hóa học 11 (Ban bản) Mã đề 003 ( Thời gian làm bài 90 phút, không kể phát đề) I-Trắc nghiệm .( 6 điểm). * Chọn phương án trã lời đúng nhất : C©u 1 : Đồng phân nào của C 4 H 9 OH khi tách nước sẽ cho 2 olefin đồng phân. A. ancol isobutyric B. butan-2-ol C. butan-1-ol D. 2-metylpropan-2-ol C©u 2 : Cho hỗn hợp chứa 0,4 mol CH 3 OH và 0,6 mol C 2 H 5 OH tác dụng với Na dư.Thể tích khí H 2 thoát ra ở đktc là ? A. 22,4 lit B. 2,8 lit C. 11,2 lit D. 5,6 lit C©u 3 : Khẳng định nào sau đây đúng nhất ? A. Xiclopropan không làm mất màu dd KMnO 4 B. Khi đun nóng mạnh propan bị tách H 2 chuyển thành xiclopropan C. Propan không làm mất màu dd KMnO 4 D. Xiclopropan là hiđrocacbon không no vì nó phản ứng cộng C©u 4 : Polime dùng để chế tạo cao su buna là sản phẩm của quá trình . A. Trùng hợp buta-1,3-đien, xút tác Na B. Polime hóa cao su thiên nhiên C. Đồng trùng hợp buta-1,3-đien với Na D. Trùng hợp butilen, xút tác Na C©u 5 : Teflon là một polime bền vững với nhiệt độ tới trên 300 0 C nên được dùng làm lớp che phủ chống bám dính cho xoong, chảo,thùng chứa.Teflon được tổng hợp từ. A. CHF = CHF B. CH 2 = CHF C. CF 2 = CF 2 D. CH 2 = CHCl C©u 6 : Phân biệt 2 chất butađien và but-1-in bằng A. Dùng dd AgNO 3 /NH 3 nhận butađien : kết tủa vàng nhạt. Còn lại là but – 1 - in B. Dùng dd Br 2 nhận but-1-in. Còn lại là butađien C. Dùng dd AgNO 3 /NH 3 nhận but-1-in: kết tủa vàng nhạt. Còn lại là butađien D. Dùng dd KMnO 4 nhận but-1-in. Còn lại là butađien C©u 7 : Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom? A. but-1-en B. cacbon đioxit C. metylpropan D. butan C©u 8 : Cho sơ đồ phản ứng : BenzenXY polistiren.X,Y tương ứng với nhóm các chất nào sau đây ? A. C 6 H 5 CH 2 CH 3 ; C 6 H 5 CH=CH 2 B. C 6 H 5 CH 3 ; C 6 H 5 – CH=CH 2 C. C 6 H 4 (CH 3 ) 2 ; C 6 H 5 CH=CH 2 D. C 6 H 5 CH 2 CH 2 CH 3 ; C 6 H 5 CH=CH 2 C©u 9 : Ứng với công thức phân tử C 5 H 8 bao nhiêu ankin đồng phân của nhau ? A. 5 B. 3 C. 4 D. 2 C©u 10 : Cao su buna S là sản phẩm của quá trình . A. Đồng trùng hợp buta-1,3-đien với stiren B. Đồng trùng hợp buta-1,3-đien với xilen C. Đồng trùng hợp butilen với stiren D. Đồng trùng hợp buta-1,3-đien với sunfua (S) C©u 11 : Axit fomic thể tham gia phản ứng tráng bạc với dd AgNO 3 /NH 3 và tác dụng với Cu(OH) 2 trong môi trường NaOH sinh ra Cu 2 O kết tủa đỏ gạch do phân tử nhóm . A. OH B. COOH C. HCOOH D. CHO C©u 12 : Khi đun nóng etyl clorua trong dung dịch chứa KOH và C 2 H 5 OH, thu được A. Etilen B. Axetilen C. Etanol D. Etan C©u 13 : Ancol CTCT: H 3 C-CH-(CH 2 ) 3 -OH . │ CH 3 Tên nào dưới đây ứng với công thức ancol trên. 1 A. 2-metylpentan-1-ol B. 2-metylpentan-2-ol C. 4-metylpentan-2-ol D. 4 -metylpentan-1-ol C©u 14 : Khi phân tích hợp chất Z : 40 % C ; 6,67 % H ; 53,33 % O. Công thức nguyên của Z là : A. (C 2 H 4 O) n B. (CH 2 O) n C. (CH 2 O) n D. (CH 2 ) n C©u 15 : Hợp chất C 3 H 4 O 2 thể tác dụng được với dd Br 2 ; CaCO 3 ; Cu(OH) 2 . CTCT phù hợp của C 3 H 4 O 2 là : A. O=CH-CH 2 -CH=O B. CH 3 - CO-CH=O C. HCOOCH=CH 2 D. CH 2 = CH-COOH C©u 16 : Công thức của ancol no mạch hở là ? A. C n H 2n+2 O x B. C n H 2n+2-x (OH) x C. C n H 2n + 2 O D. C n H 2n+1 OH C©u 17 : Hợp chất nào cho phản ứng cộng mở vòng đối với H 2 ( xt Ni, t 0 ) và Br 2 ? A. Xiclopentan B. Xiclohexan C. Xiclopropan D. Xicloheptan C©u 18 : Khi đốt cháy hoàn toàn 1 hiđrocacbon X thu được n CO2 < n H2O . X thuộc dãy đồng đăng nào sau đây ? A. Olefin B. Parafin C. Điolefin D. Aren C©u 19 : Đốt cháy hoàn toàn 44 gam một ancol no đơn chức X cần 84 lít không khí (đktc).Công thức phân tử của X là ? A. C 6 H 14 O B. C 7 H 16 O C. C 4 H 8 O D. C 5 H 12 O C©u 20 : X là 1 ankađien liên hợp mạch C phân nhánh. Để đốt cháy hoàn toàn 6,80 gam X cần dùng hết 15,68 lít khí CO 2 (đktc).CTCT của X là : A. CH 2 = C – CH = CH - CH 3 │ CH 3 B. CH 3 - CH = CH – CH = CH 2 C. CH 2 =CH – CH = CH - CH 3 D. CH 2 = C – CH = CH 2 │ CH 3 C©u 21 : (A) là một ankan thể khí . Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam khí (A) thu ñöôïc 6,72 lít khí CO 2 (đktc).CTPT của A là . A. C 3 H 6 B. C 3 H 8 C. C 4 H 8 D. C 4 H 10 C©u 22 : Oxi hoá không hoàn toàn propan- 2-ol bằng CuO, nung nóng .Sản phẩm thu được là ? A. C 3 H 7 -CHO B. CO 2 và H 2 O C. C 2 H 5 -CHO D. CH 3CO - CH 3 C©u 23 : Dầu mỏ khai thác ở thềm lục địa phía Nam đặc điểm là nhiều ankan mạch dài và hàm lượng S rất thấp. Nhận định nào đúng nhất A. Làm nguyên liệu cho crăckinh, rifominh tốt vì chứa ít S B. Crăckinh nhiệt sẽ thu được xăng với chất lượng cao C. Chưng cất phân đoạn D. Dễ vận chuyển theo đường ống C©u 24 : Một monoxicloankan A tỉ khối hơi so với nitơ là 2. A CTPT là : A. C 6 H 12 B. C 5 H 10 C. C 4 H 8 D. C 7 H 14 II-Tự luận .( 4 điểm) Câu 1 (0,5 điểm ).Từ axetilen và các chất vô cần thiết. Viết phương trình phản ứng điều chế etyl bromua. Câu 2.(1 điểm). Viết phương trình hóa học của các phản ứng hoàn thành dãy chuyển hóa sau : (1) (2) (3) (4) Metan axetilen vinylaxetilen butađien polibutađien Câu 3.(1 điểm). Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các khí đựng trong các bình riêng biệt không nhãn : H 2 ,CH 4 , C 2 H 2 , C 2 H 4 . Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng. Câu 4.(1,5 điểm). Cho 1,85 gam một ancol X no, đơn chức, mạch hở tác dụng với natri dư thấy 0,28 lít khí thoát ra (ở đktc). a.Tìm công thức phân tử của X. b.Viết công thức cấu tạo thể của X . ( Cho biết :H=1, C=12, O=16, Na =23 ) Heát . 2 ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : Hoa hoc ki 2 §Ò sè : 3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3 II- Tự luận ( 4 đi ể m ) . Câu 1 :Phương trình phản ứng điều chế etyl bromua từ axetilen Pd /PbCO 3 CH ≡ CH + H 2 CH 2 = CH 2 (0,25 điểm) CH 2 = CH 2 + HBr CH 3 – CH 2 Br (0,25 điểm) Câu 2 :Hoàn thành dãy chuyển hoá theo sơ đồ 1500 0 C (1). 2CH 4 C 2 H 2 ↑+ 3H 2 ↑ (0,25 điểm) t 0 , xt (2). 2CH ≡ CH CH ≡C – CH = CH 2 (0,25 điểm) Pd/PbCO 3 (3). CH ≡ C – CH = CH 2 + H 2 CH 2 = CH – CH = CH 2 (0,25 điểm) t 0 , p, xt (4) nCH 2 = CH – CH = CH 2 ﴾-CH 2 – CH = CH - CH 2 -﴿ n (0,25 điểm) Câu 3. Dẫn từng khí đi qua dung dịch AgNO 3 trong NH 3 ,khí cho kết tủa vàng nhạt là C 2 H 2 CH ≡ CH + 2AgNO 3 + 2NH 3 → AgC ≡ CAg↓ + 2NH 4 NO 3 (0,25 điểm) Dẫn lần lượt 3 khí còn lại qua dung dịch brom.Khí nào làm mất màu dung dịch brom là khí C 2 H 4 CH 2 = CH 2 + Br 2 → CH 2 Br – CH 2 Br (0,25 điểm) Hai khí còn lại,cho lần lượt từng khí phản ứng với khí oxi .Khí nào cho sản phẩm làm đục nước vôi trong là khí CH 4 . CH 4 + 2O 2 → CO 2 ↑+ 2H 2 O CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 + H 2 O (0,25 điểm) Khí còn lại là H 2 (0,25 điểm) Câu 4 : C n H 2n+1 OH + Na C n H 2n+1 Ona + ½ H 2 ↑ (0,25 điểm) a mol a/2 mol 0,28 a Số mol H 2 = ─ = 0,0125 mol = ─ → a = 0,025 mol 22,4 2 m X = a . (14n + 18 ) = 1,85 = 0,025 ( 14n + 18) = 1,85 → n = 4 a.Công thức phân tử của X là: C 4 H 9 OH (0,25 điểm) b.Công thức cấu tạo thể của X CH 3 – CH 2 – CH 2 – CH 2 – OH ( 0,25điểm) CH 3 – CH 2 – CH – OH (0,25 điểm) │ CH 3 CH 3 CH 3 – CH – CH 2 – OH (0,25 điểm) │ │ CH 3 – C – OH (0,25điểm) CH 3 │ CH 3 4 . gi¸m kh¶o) M«n : Hoa hoc ki 2 §Ò sè : 3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3 II- Tự luận ( 4 đi ể m ) . Câu 1 :Phương. ĐỀ THI HỌC K Ì II Môn : Hóa học 11 (Ban cơ bản) Mã đề 0 03 ( Thời gian làm bài 90 phút, không k phát đề) I-Trắc nghiệm .( 6

Ngày đăng: 14/10/2013, 18:11

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan