Quy trình tuyển dụng (Song ngữ Việt Anh)

11 1.2K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2020, 10:35

Quy trình tuyển dụng cơ bản nhất cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ. File song ngữ Việt Anh chuẩn. Hỗ trợ cho các Công ty nước ngoài mới bắt đầu xây dựng một Quy trình quản lý Hành chính Nhân sự hoàn chỉnh. Hỗ trợ Ban giám đốc các công ty trong việc quản lý, giám sát được việc tuyển dụng nhân viên mới, chọn lọc ứng viên phù hợp để làm việc lâu dài, cống hiến cho công gty. QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ - SOP Quy trình tuyển dụng/ Recruitment process BẢNG THEO DÕI NHỮNG THAY ĐỔI/ FOLLOWING TABLE OF CHANGES Chữ ký đơn vị có liên quan Ấn bản/ Printing Ngày ban hành/ Issued date Trang sửa đổi/ Adjusted pages (Đối với quy trình phải có chữ ký đơn vị có liên quan đến quy trình, hướng dẫn phải có chữ ký tổ trưởng trưởng ca thực hướng dẫn này) Signatures of relative Departments (Processes need to have signature of departments that relate to the process, the guides need to have signature of group leader or shift leader to execute the guides) Người biên soạn/ Writer Người kiểm tra/Checker Người phê duyệt/ Approver Họ Tên/ Full name Chữ ký/ Signature VIETNAM FILTRAFINE CO.LTD Page 1/10 QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ - SOP Quy trình tuyển dụng/ Recruitment process 1) MỤC ĐÍCH/ PURPOSE: Nhằm tuyển nhân theo trình tự, u cầu cơng việc, đảm bảo lực lượng lao động ổn định phục vụ cho hoạt động sản xuất – kinh doanh Công ty./ Recruiting the staff as right order, working requirement to ensure stable labor force who serve producing and trading operation of the Company 2) PHẠM VI ÁP DỤNG/ SCOPE OF APPLICATION: Áp dụng cho toàn hoạt động tuyển dụng Công ty TNHH Filtrafine Việt Nam./ Applying for whole recruitment operation of Vietnam Filtrafine Co.LTD 3) TÀI LIỆU LIÊN QUAN/ RELATIVE DOCUMENT:  Các nội quy, sách Cơng ty/ Regulations, policies of the company  Quy chế Tuyển dụng/ Regulations of recruitment  Quy trình Đào tạo/ Training process 4) DANH SÁCH PHÂN PHỐI/ LIST OF DISTRIBUTION:  Bộ phận lưu trữ Hồ sơ, tài liệu/ Document and profile saving section  Các phịng ban Cơng ty/ The Departments of the company 5) TRÁCH NHIỆM/ RESPONSIBILITIES: Tất cá nhân, phận tham gia trình Tuyển dụng phải thực theo Quy trình này, cụ thể sau:/ All of individuals, departments that participate in recruitment process have to obey this process, specifically as follows:  Phòng Nhân sự/ HR department: - Giám đốc Nhân sự: Đánh giá Nguồn nhân lực phịng ban có nhu cầu Tuyển dụng để xác định rõ tính xác thực./ HR Director: Assess current human resource that the Departments need to recruit to identify the reality - Bộ phận Tuyển dụng: Kể từ nhận Phiếu yêu cầu tuyển dụng, dựa theo yêu cầu chi tiết, nhân viên phụ trách Tuyển dụng có trách nhiệm đáp ứng đủ người khoảng thời gian sau:/ Recruiting department: as from receiving recruiting requirement note, base on detail requirements, the staffs that are in charge of recruitment have duty to satisfy enough laborers in duration as follows: + Lao động phổ thơng: Trong vịng 10-15 ngày./ Manual laborers: within 10-15 days + Nhân viên Văn phòng, gián tiếp, bảo vệ: Trong vòng 20-30 ngày./ Official, undirected staff and bodyguard: within 20-30 days VIETNAM FILTRAFINE CO.LTD Page 2/10 QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ - SOP Quy trình tuyển dụng/ Recruitment process + Quản lý cấp trung: Trong vòng 30-45 ngày./ Intermediary manager: within 30-45 days + Quản lý cấp cao: Trong vòng 45-60 ngày./ Superior manager: within 45-60 days + Cấp lãnh đạo: 60-90 ngày./ Leadership level: within 60-90 days  Các phận/phòng ban có nhu cầu tuyển dụng :/ With the departments that have recruiting demand: - Chịu trách nhiệm Yêu cầu tuyển dụng mà phận đề xuất./ Take responsibility about recruiting demand as suggestion of the Departments - Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết vị trí cần tuyển mức độ xác phù hợp nhất, tham khảo ý kiến từ phía Bộ phận Tuyển dụng, Giám đốc nhân sự./ Provide enough necessary information of position that needs to recruit with high accuracy and suitability Consult opinions of Recruiting Section and HR Director - Tiếp nhận, chuyển giao Hồ sơ kiểm tra… với Bộ phận Tuyển dụng./ Receive and transfer the profile and test for Recruiting Section - Gửi đề bài, thang điểm, đáp án kết cho Bộ phận Tuyển dụng./ Send the topic, mark level, key and result to Recruiting Section - Phối hợp với Bộ phận Tuyển dụng xếp thời gian vấn thích hợp nhanh chóng / Combine with Recruiting Section to arrange suitable and quick time for interview  Ban Tổng Giám Đốc :/ Board of General Director: Là phận có quyền hạn cao việc xét duyệt định Tuyển dụng./ Be supreme department in approval of recruiting decision 6) ĐỊNH NGHĨA CÁC TỪ VIẾT TẮT/ ABBREVIATED WORDS (Vietnamese) :  NV: Nhân viên/ Employee  CNSX: Công nhân sản xuất/ Producing worker  BTGĐ: Ban Tổng Giám Đốc./ Board of General Director VIETNAM FILTRAFINE CO.LTD Page 3/10 QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ - SOP Quy trình tuyển dụng/ Recruitment process 7) NỘI DUNG/ CONTENTS: TRÁCH NHIỆM/ DUTIES VIETNAM FILTRAFINE CO.LTD TIẾN TRÌNH/ PROCESS DIỄN GIẢI/ EXPLANATION Page 4/10 ĐÀO TẠO BÊN NGỒI QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ - SOP Quy trình tuyển dụng/ Recruitment process KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG/ RECRUITING PLAN 7.1 BP TDụng & Phòng ban/ Recruiting Section and Departments PHIẾU YÊU CẦU TUYỂN DỤNG/ RECRUITING REQUIREMENT GĐNS/HR Director PHÒNG NHÂN SỰ XEM XÉT/ CHECKING OF HR DEPARTMENT 7.2 7.3 7.4 BTGD/Board of General Director BPTD/Recruiting section PHÊ DUYỆT/ APPROVAL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG/ RECRUITING ANNOUNCEMENT 7.5 NHẬN VÀ XÉT HỒ SƠ/ RECEIVING AND CHECKING THE PROFILE 7.6 CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-GỌI HẸN/ PREPARE DOCUMENTS - CONTACT P.Nhân sự, Bộ phận QL trực tiếp, BTGĐ/ HR Dept, directed management section, Board of Genaral Director P.Nhân sự/ HR Department PHỎNG VẤN / INTERVIEW MỜI NHẬN VIỆC/ INVITING JOB RECEIVE HỌC VIỆC/ JOB TRIAL 7.7 7.8 7.9 7.10 Bộ phận quản lý trực tiếp/ Directed management Section P.Nhân sự/ HR Department ĐÁNH GIÁ SAU HỌC VIỆC/ ASSESSING AFTER TRIAL DURATION 7.11 QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG/ RECRUITING DECISION 7.12 DIỄN GIẢI QUY TRÌNH/ EXPLANATION OF THE PROCESS 7.1> Kế hoạch tuyển dụng/ Recruiting plan: VIETNAM FILTRAFINE CO.LTD Page 5/10 QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ - SOP Quy trình tuyển dụng/ Recruitment process 15 ngày trước năm/quý mới, phận, phịng ban tồn Cơng ty có nhiệm vụ dự báo kế hoạch tuyển dụng Nhân (FHR-R01) cho năm/quý tới với chi tiết cụ thể nhất, gửi Bản Kế hoạch Tuyển dụng Phòng Nhân Các phòng ban chịu trách nhiệm Kế hoạch đưa Dựa theo kế hoạch tuyển dụng mà phận cung cấp, phận Nhân có trách nhiệm xem xét, tư vấn, đánh giá lại nhu cầu Tuyển dụng liên hệ trước với nguồn cung ứng lao động để xác định khả đáp ứng, thuận tiện có yêu cầu tuyển dụng thực tế Before new year/quarter 15 days, all of the Departments have responsibility to estimate HR recruiting plan (FHR-R01) for the next year/quarter with specific details and send planning board of recruitment to HR department The Departments take responsibility about planning board Based on recruiting plan is provided by the departments, HR department has duty to check, consult and assess demand of recruitment and contact with labor supplying centers to identify their ability for demand of real recruitment 7.2> Phiếu yêu cầu tuyển dụng/ Recruiting requirement note: Phòng ban/Phân xưởng có u cầu tuyển dụng đến Phịng Nhân nhận mẫu đơn, điền vào Phiếu yêu cầu tuyển dụng (FHR-R02) sau gửi phịng Nhân The Departments/workshop that have recruiting requirement will receive form from HR Department and fill in Recruiting requirement note (FHR-R02) and return to HR department 7.3> Phòng Nhân xem xét/ Checking of HR Department: GĐNS xem xét Phiếu yêu cầu tuyển dụng, thấy cần thiết phải tuyển thêm người ký duyệt trình BTGĐ duyệt Nếu thấy khơng cần tuyển ghi rõ lý trả Phiếu yêu cầu tuyển dụng, Hồ sơ tuyển dụng cho Phòng ban/ Phân xưởng có nhu cầu tuyển vịng 10 ngày HR Director examines recruiting requirement note and sign approval if necessary, then submit to Board of General Director If not necessary, wirting clear reason and give Recruiting requirement note; Recruiting profile back to the Departments and workshop that have recruiting requirement within 10 days 7.4> Phê duyệt/ Approving: Phòng Nhân trình BTGĐ ký duyệt Phiếu yêu cầu tuyển dụng Khi BTGĐ ký duyệt, Phiếu yêu cầu tuyển dụng chuyển phận Tuyển dụng – Phòng Nhân để tiến hành tìm ứng viên phù hợp HR department submits Board of General Director to sign approval for recruiting requirement After signing approval of Board of General Director, Recruiting requirement note will be transfer to recruiting section- HR Department to look for suitable applicant 7.5> Thông báo tuyển dụng/ Recruiting announcement: Công ty ưu tiên, tạo hội phát triển, thăng tiến cho nhân viên Công ty (NV ứng tuyển vào vị trí khác trống), tạo điều kiện cho nhân viên giới thiệu người thân, bạn bè vào làm việc Công ty Staffs of company who are always priority, created conditions for promotion and development will be run into vacant positions, as well as introduce their relatives, friends for the company VIETNAM FILTRAFINE CO.LTD Page 6/10 QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ - SOP Quy trình tuyển dụng/ Recruitment process Khi có nhu cầu tuyển dụng, Phịng Nhân thông báo tuyển dụng nhân viên E-Mail nội Công ty, nguồn cung ứng lao động bên ngồi phương tiện thơng tin đại chúng (mạng xã hội, trang web, dịch vụ tuyển dụng ) Nội dung thông báo gồm: Các yêu cầu, điều kiện tuyển dụng, hồ sơ, thời gian nhận hồ sơ When having recruiting requirement, HR Department will announce recruiting information by internal Email, external labor supplying service and the media (Social Network, Website, Recruitment service …) Contents of announcement consist of recruiting requirement, condition, profile, deadline of profile receiving 7.6> Nhận xét hồ sơ/ Receiving and checking profile: Bộ phận Tuyển dụng - Phòng Nhân nhận kiểm tra hồ sơ Tiêu chuẩn xét duyệt hồ sơ cụ thể sau: Recruiting section- HR department receive and check Specific standards of profile checking and approving as follows: a) Về mặt hình thức/ About appearance: - Hồ sơ ứng viên phải thể rõ vị trí dự tuyển, họ tên ứng viên liệu cụ thể để Cơng ty liên hệ có nhu cầu./ Profile of applicant has to write clearly position, full name and specific data that help the company can contact in necessary case - Các giấy tờ cần thiết phải đựơc xếp gọn gàng, bao gồm:/ Necessary documents need to arrange neatly, include: + Đơn xin việc/ Application + Sơ yếu lí lịch (có chứng thực địa phương)/ Curriculum Vitae (certified by local authority) + Bản cấp, chứng giấy tờ thể trình độ, khả nghiệp vụ ứng viên (nếu có) (có chứng thực đối chiếu với gốc)./ Copies of certifications or papers that express level, professional ability of applicant (if any) (certified by local authority or compared with the original) + Giấy khám sức khỏe/ Healthy test paper + Bản hộ khẩu, Giấy đăng ký tạm trú (nếu có)/ Copy of civil status, temporary stay paper (if any) + 02 Bản CMND/ 02 Copy of ID card + 02 hình 3*4/ 02 pieces of 3*4 pictures + Quyết định việc đơn vị cũ (nếu cần)/ Quitting job decision of the old company (if necessary) b) Về mặt nội dung/ About content : - Hồ sơ phải thể đựơc trình độ chuyên môn kiến thức theo yêu cầu tuyển dụng thơng qua phần trình bày Đơn xin việc Sơ yếu lí lịch, cấp, chứng chuyên môn - The profile has to express professional level and knowledge as recruiting requirement through arrangement of application and CV, certification, and professional skill VIETNAM FILTRAFINE CO.LTD Page 7/10 QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ - SOP Quy trình tuyển dụng/ Recruitment process - Ứng viên phải đựơc xác nhận có đủ sức khỏe thơng qua Giấy khám sức khỏe đựơc xác nhận Cơ quan y tế có thẩm quyền - Applicant has to be confirmed about good health through healthy test papers that is citified by authority health service center c) Các tiêu chuẩn khác/ Other standards: - Việc xét tuyển đựơc ưu tiên hồ sơ ứng viên nội - Profile of internal applicants will be priority in recruitment - Hồ sơ ứng tuyển đợt tuyển dụng trước đựơc ưu tiên xem xét lại - Profiles of the last recruitment will be priority to re-examine - Hồ sơ ứng viên đựơc ưu tiên theo thứ tự: Kinh nghiệm chuyên ngành, kinh nghiệm làm việc, khơng có kinh nghiệm có tố chất, lực phát triển - Profiles of applicants are priority as order: professional experience, working experience, inexperienced people with good nature and ability that can develop 7.7> Chuẩn bị tài liệu - Gọi hẹn/ Prepare documents - Contact: Nếu hồ sơ đạt, Bộ phận Tuyển dụng - Phịng Nhân chuyển thơng tin ứng viên cho người tham gia vấn trước 01 tuần để nghiên cứu Các phận có nhu cầu tuyển dụng cần phải gửi đề bài, thang điểm, đáp án cho Bộ phận Tuyển dụng - Phòng Nhân trước ngày kiểm tra ngày để tổ chức kiểm tra If profile is good, Recruiting section- HR department transfers information of applicants to interviewer before 01 week to prepare The departments that have recruiting requirement need to send topic, mark range and key for recruiting section- HR department before days to organize examination Bộ phận Tuyển dụng trao đổi với người tham gia vấn để lên lịch, sau tiến hành gọi hẹn ứng viên đến vấn Recruiting section disscus with interviewer to arrange time, then call candidates come to interview 7.8> Phỏng vấn / Interview: Các ứng viên phải điền thông tin theo Bản liệu ứng viên dự tuyển (FHR-R03), sau làm kiểm tra Khi ứng viên hoàn thành kiểm tra, Bộ phận Nhân thông báo cho người tham gia vấn đến để vấn ứng viên All of applicant has to fill enough information as Applicant’s profile sheet (FHR-R03), then have to the test When applicants finish the test, HR department will inform to interviewer come to interview - Nếu tuyển chức danh nhân viên, thành viên tham gia vấn gồm: Bộ phận Tuyển dụng, phận có nhu cầu tuyển dụng BTGĐ (nếu cần thiết) tham dự If recruiting staff, interviewers include recruiting section, the departments that have demand of recruitment or Board of General Director (if necessary) will participate - Nếu tuyển chức danh Quản lý cấp trung cấp cao, thành viên tham gia vấn gồm: BTGĐ, GĐNS, Giám đốc phận, Chuyên viên cao cấp người BTGĐ đề cử tham gia vấn VIETNAM FILTRAFINE CO.LTD Page 8/10 QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ - SOP Quy trình tuyển dụng/ Recruitment process If recruiting title of intermediary or superior manager, the interviewers include Board of General Director, HR Director, the managers of Departments, superior supervisor or people who are nominated to participate the interview by the Board of General Director Trong trình vấn, vấn viên phải đưa kết đánh giá riêng sau trao đổi thống Nếu không thống ý kiến, BTGĐ người định cuối In the interview, each interviewer has to give his/her own evaluated results then making discussion to unify Board of General Director will be final decision maker if the opinions can not be unified Kết vấn ghi Bản đánh giá ứng viên (FHR-R04) The interview’s results will be written in Assessment of interviewer form (FHR-R04) 7.9> Mời nhận việc/ Inviting job receiving: Dựa vào Kết vấn Bản đánh giá ứng viên, Phòng Nhân mời Ứng viên đạt yêu cầu qua vòng vấn nhận việc thư mời nhận việc qua điện thọai Phòng Nhân phối hợp Trưởng phận hướng dẫn NV làm thủ tục nhận việc (FHR-R05), phổ biến nội quy, sách,… Cơng ty qua buổi đào tạo hội nhập Based on the interview’s result in the Assessment of candidates form, HR department will invite achieved applicants through interview to receive job by letter or telephone The HR department combines with leaders of sections to guide the new comers complete job working procedure (FHRR05), popularize the regulations, policies of the company through integrated training 7.10> Học việc/ Job trial: Bộ phận quản lý trực tiếp có trách nhiệm phân cơng, hướng dẫn cơng việc, trình bày rõ trách nhiệm quyền hạn cho nhân viên Bộ phận quản lý trực tiếp đưa Chương trình thử việc (FHR-P01) mà NV phải thực Thời gian thử việc áp dụng theo qui định Công ty Kết thúc thời gian thử việc nhân viên đánh giá lại Directed management section has responsibility to assign and conduct working, present clearly duty and right of newcomer Directed management section will give out trial program (FHR-P01) that the newcomer must obey Trial time is applied as regulation of the company After trial time finish, the staff will be assessed again 7.11> Đánh giá sau học việc/ Assessing after trial: Phịng Nhân có trách nhiệm theo dõi cung cấp danh sách NV hết thời hạn thử việc cho Trưởng phận người trực tiếp quản lý NV trước tuần Căn vào u cầu cơng việc khả hồn thành công việc NV mới, Trưởng phận/người quản lý trực tiếp xác nhận, đánh giá kết sau thời gian thử việc (FHR-P02) gửi phòng Nhân HR department has responsibility to follow up and provide list of staffs who are about to finish trial time to leader of section or directed manager of the newcomer before weeks Based on job requirement and ability of the newcomer, leader of section/directed manager will confirm and assess results of trial time (FHR-P02) and send to HR department VIETNAM FILTRAFINE CO.LTD Page 9/10 QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ - SOP Quy trình tuyển dụng/ Recruitment process 7.12> Quyết định tuyển dụng/ Recruiting decision: NV sau qua thời gian học việc Trưởng phận đánh giá đạt yêu cầu, phòng Nhân thơng báo nhận việc thức NV ký kết Hợp đồng lao động hưởng đầy đủ sách, chế độ phúc lợi theo quy chế Công ty After trial time and receiving good assessment of leader of section, the HR department will point out formally announcement of job taking The official staffs- workers are signed labor contract with all policies, welfare mechanism as regulation of the company 8) TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT/ SPECIAL CASE: + Đối với ứng viên dự tuyển vào vị trí nhân viên Kỹ thuật:/ With candidates who apply in Technical staff position  Sau đạt phần kiểm tra kiến thức tổng quát và/ sơ vấn, ứng viên mời dự kiểm tra tay nghề, kiểm tra chuyên môn phòng Kỹ thuật Đề kiểm tra, thang điểm đáp án phòng Kỹ thuật cung cấp cho Bộ phận Tuyển dụng để đối chiếu, theo dõi Phòng Kỹ thuật chịu trách nhiệm phần đánh giá tay nghề/chuyên môn ứng viên Bộ phận Tuyển dụng giữ vai trị giám sát suốt q trình kiểm tra chuyên môn/tay nghề ứng viên, bảng điểm đáp án lưu trữ phòng Nhân After achieving general knowledge test and/or preliminary interview, the applicant will be tested skill and profession in technical department One copy of subject test, mark and key are transferred to recruiting section by technical department to compare and follow up Technical department has responsibility to assess skill/ profession of applicant Recruiting section will supervise during test process of applicant’s profession/skill Mark board and key will be saved in HR department  Nếu kiểm tra tay nghề đạt, phịng Kỹ thuật tiến hành vấn trực tiếp ứng viên Sau chuyển hồ sơ lên phịng Nhân để làm thủ tục nhận việc (nếu đạt), loại (nếu không đạt) If skill test is achieved, technical department can directly interview the applicant, then transferring the profile to HR department to complete job taking procedure (if achieved), eliminate (if unachieved) + Đối với công nhân sản xuất trực tiếp:/ With directed producing workers:  Bộ phận Tuyển dụng Quản đốc phân xưởng kết hợp vấn Kết vấn thông báo trực tiếp cho người dự tuyển sau buổi vấn Recruiting Section and manager of workshop combine to interview Results of interview will be directly informed to applicant after interview 9) CÁC HỒ SƠ LƯU/ SAVING DOCUMENT : ST Tên hồ sơ/ Name of T/N document o Kế hoạch tuyển dụng/ VIETNAM FILTRAFINE CO.LTD Phụ lục/ Appendix Bộ phận lưu/ Saving section FHR-R01 P Nhân sự/ Thời gian lưu/ Saving time Suốt thời gian NV làm việc/ PP huỷ/ abrogated way Đốt-xé/ Page 10/10 QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ - SOP HR department During working time of Staffs and workers Burning -tearing FHR-R02 P Nhân sự/ HR department Suốt thời gian NV làm việc/ During working time of Staffs and workers Đốt-xé/ Burning -tearing FHR-R03 P Nhân sự/ HR department Suốt thời gian NV làm việc/ During working time of Staffs and workers Đốt-xé/ Burning -tearing Recruiting plan Phiếu yêu cầu tuyển dụng/ Recruiting requirement note Bản liệu ứng viên dự tuyển/ Applicant’s profile Quy trình tuyển dụng/ Recruitment process sheet Bản đánh giá ứng viên/ Assessment of interviewer form FHR-R04 P Nhân sự/ HR department Suốt thời gian NV làm việc/ During working time of Staffs and workers Đốt-xé/ Burning -tearing Nội quy Công ty/ Company Rules FHR-R05 P Nhân sự/ HR department Suốt thời gian NV làm việc/ During working time of Staffs and workers Đốt-xé/ Burning -tearing Chương trình học việc/ Trial program FHR-P01 P Nhân sự/ HR department Suốt thời gian NV làm việc/ During working time of Staffs and workers Đốt-xé/ Burning -tearing Đánh giá sau học việc/ Assessing after trial program FHR-P02 P Nhân sự/ HR department Suốt thời gian NV làm việc/ During working time of Staffs and workers Đốt-xé/ Burning -tearing Ngày … tháng … năm 2020/ Date TM Ban Tổng Giám Đốc/ On behalf of Board of General Director VIETNAM FILTRAFINE CO.LTD Page 11/10 ... 3 0-4 5 ngày./ Intermediary manager: within 3 0-4 5 days + Quản lý cấp cao: Trong vòng 4 5-6 0 ngày./ Superior manager: within 4 5-6 0 days + Cấp lãnh đạo: 6 0-9 0 ngày./ Leadership level: within 6 0-9 0... standards: - Việc xét tuyển đựơc ưu tiên hồ sơ ứng viên nội - Profile of internal applicants will be priority in recruitment - Hồ sơ ứng tuyển đợt tuyển dụng trước đựơc ưu tiên xem xét lại - Profiles... Staffs and workers Burning -tearing FHR-R02 P Nhân sự/ HR department Suốt thời gian NV làm việc/ During working time of Staffs and workers Đốt-xé/ Burning -tearing FHR-R03 P Nhân sự/ HR department

Hình ảnh liên quan

BẢNG THEO DÕI NHỮNG THAY ĐỔI/ - Quy trình tuyển dụng (Song ngữ Việt  Anh)
BẢNG THEO DÕI NHỮNG THAY ĐỔI/ Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan