0

Bac ho doc tuyen ngon doc lap

14 371 0
  • Bac ho doc tuyen ngon doc lap

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 13:11

kiểm tra bài cũ: tại sao ngày 19 8 được chọn làm ngày kỉ niệm cách mạng tháng 8 năm 1945 ở nước ta ? Mùa thu năm1945, nhân dân cả nư ớc vùng lên phá tan xiềng xích nô lệ . Ngày 19 8 là ngày kỉ niệm cách mạng tháng tám nước ta. Em cã nhËn xÐt g× vÒ quang c¶nh ngµy 2 9 ë Hµ Néi ?– Mét vïng cê, hoa rËp trêi tiÕn vÒ Qu¶ng Tr­ êng Ba §×nh “ Híi ®ång bµo c¶ n­íc, tÊt c¶ mäi ng­êi sinh ra cã quyÒn b×nh ®¼ng. t¹o hãa cho hä nh÷ng quyÒn kh«ng ai x©m ph¹m ®­îc; trong nh÷ng quyÒn Êy, cã quyÒn ®­îc sèng, quyÒn tù do vµ quyÒn m­u cÇu h¹nh phóc…” Lêi kh¼ng ®Þnh trªn thÓ hiÖn ®iÒu g× ? a nước việt nam có quyền hư ởng tự do và độc lập, và sử thật đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy. em hãy nhắc lại lời bác hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập ? Nước việt nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nư ớc tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải giữ vững quyền tự do và độc lập ấy Sù kiÖn ngµy 2 9 1945 ®· – – chÊm døt sù tån t¹i cña chÕ ®é thùc d©n phong kiÕn ë viÖt nam Sù kiÖn ngµy 2 – 9 – 1945 ®· chÊm døt sù tån t¹i cña chÕ ®é nµo ë viÖt nam ? B¸c hå ®äc tuyªn ng«n ®äc lËp Khai sinh ra chÕ ®é nµo ? Khai sinh ra “ n­íc viÖt nam d©n chñ céng hßa” . Mét vïng cê, hoa rËp trêi tiÕn vÒ Qu¶ng Tr­ êng Ba §×nh “ Híi ®ång bµo c¶ n­íc, tÊt c¶ mäi ng­êi sinh ra cã quyÒn b×nh ®¼ng. t¹o hãa cho hä nh÷ng quyÒn. lập ấy Sù kiÖn ngµy 2 9 1945 ®· – – chÊm døt sù tån t¹i cña chÕ ®é thùc d©n phong kiÕn ë viÖt nam Sù kiÖn ngµy 2 – 9 – 1945 ®· chÊm døt sù tån t¹i cña chÕ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bac ho doc tuyen ngon doc lap, Bac ho doc tuyen ngon doc lap, Bac ho doc tuyen ngon doc lap