0

Tiet 16 Hinh chu nhat

24 291 0
  • Tiet 16 Hinh chu nhat

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 04:10

Ng­êi thùc hiÖn: Ng­êi thùc hiÖn: Lª m¹nh c­êng Lª m¹nh c­êng Tr­êng thcs Th¸I Ph­¬ng Tr­êng thcs Th¸I Ph­¬ng KIỂM TRA BÀI CŨ: P N M Q 70 o 110 o 70 o G F H E O S K T L C B A D 1. Phát biểu định nghĩa và tính chất của hình bình hành? 2. Trong các hình sau: a. Hình nào là hình bình hành? Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 KIỂM TRA BÀI CŨ: P N M Q 70 o 110 o 70 o G F H E O S K T L C B A D 1. Phát biểu định nghĩa và tính chất của hình bình hành? 2. Trong các hình sau: a. Hình nào là hình bình hành? b. Hình nào là hình thang cân? Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 C B A D TIẾT 16 : HÌNH CHỮ NHẬT Tứ giác ABCD có A = B = C = D = 90 0 ⇔ ABCD là hình chữ nhật TIẾT 16 : HÌNH CHỮ NHẬT 1.Định nghĩa: A = B = C = D = 90 0 ⇔ ABCD là hình chữ nhật Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông C B A D C B A D Chứng minh: Chứng minh hình chữ nhật cũng là một hình bình hành? Hình thang cân?  Hình chữ nhật ABCD là hình bình hành( vì có các góc đối bằng nhau) A B CD  Hình chữ nhật ABCD là hình thang cân( vì có AB // CD và C = D = 90 0 ) ?1 TIẾT 16 : HÌNH CHỮ NHẬT TIẾT 16 : HÌNH CHỮ NHẬT 1.Định nghĩa: C B A D A = B = C = D = 90 0 ⇔ ABCD là hình chữ nhật 2.Tính chất ? Hãy nêu các tính chất của hình bình hành và hình thang cân bằng cách điền vào bảng sau? Hình bình hành Hình thang Hình chữ nhật Cạnh Các cạnh đối . Hai cạnh bên Góc Các góc đối . . . bằng nhau. Đường chéo Hai đường chéo Hai đường chéo . Đối xứng Giao điểm hai đường chéo là . Trục đối xứng là . song song và bằng nhau bằng nhau tâm đối xứng bằng nhau Hai góc kề một đáy cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường bằng nhau đường thẳng đi qua trung điểm của hai đáy Các cạnh đối song song và bằng nhau Bốn góc bằng nhau và bằng 90 0 Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường Giao điểm hai đường chéo là tâm đối xứng. Hai đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối là trục đối xứng. TIẾT 16 : HÌNH CHỮ NHẬT 1.Định nghĩa: 2.Tính chất Hình chữ nhật có tất cả các tính chất của hình bình hành, hình thang cân. C B A D O d 2 d 1 * AB//CD, AD//BC AB = CD, AD = BC * A = B = C = D = 90 o * OA = OB = OC = OD * O là tâm đối xứng * d 1 , d 2 là hai trục đối xứng 3. Dấu hiệu nhận biết: 3. Dấu hiệu nhận biết: 1)Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật 2)Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật 3)Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật [...]... ADC = BCD Mà ADC + BCD = 1800 (hai góc trong cùng phía do AD//BC) KL ABCD : hình chữ nhật nên ADC = BCD = 900 Vì ABCD là hình bình hành nên suy ra: A = B = C = D = 900 Do đó ABCD là hình chữ nhật TIẾT 16 : HÌNH CHỮ NHẬT 1.Định nghĩa: 2.Tính chất 3.Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật.(SGK) d1 A B d2 O D C Chỉ với một chiếc compa có thể kiểm tra một tứ giác là hình chữ nhật hay không? *Cách 1: Kiểm tra nếu . Hình 2 Hình 3 Hình 4 C B A D TIẾT 16 : HÌNH CHỮ NHẬT Tứ giác ABCD có A = B = C = D = 90 0 ⇔ ABCD là hình chữ nhật TIẾT 16 : HÌNH CHỮ NHẬT 1.Định nghĩa:. ABCD là hình thang cân( vì có AB // CD và C = D = 90 0 ) ?1 TIẾT 16 : HÌNH CHỮ NHẬT TIẾT 16 : HÌNH CHỮ NHẬT 1.Định nghĩa: C B A D A = B = C = D = 90 0 ⇔
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 16 Hinh chu nhat, Tiet 16 Hinh chu nhat, Tiet 16 Hinh chu nhat

Từ khóa liên quan