0

Tiết 16: Hình chữ nhật

23 323 0
  • Tiết 16: Hình chữ nhật

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2013, 04:10

Kiểm tra bài cũ Phát biểu các tính chất của hình bình hành, hình thang cân Tính chất Hình bình hành Hình thang cân Cạnh Góc Đường chéo Đối xứng Các cạnh đối bằng nhau Hai cạnh bên bằng nhau Các góc đối bằng nhau Hai đường chéo bằng nhau Hai đường chéo, cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường Có 1 trục đối xứng Có 1 tâm đối xứng A B CD Tứ giác ABCD trên hình vẽ có gì đặc biệt? Tiết 16 µ µ µ µ 0 A=B=C=D=90⇔ TiÕt 16 : H×NH ch÷ nhËt A B C D Tứ giác ABCD là hình chữ nhật Hình chữ nhật có là hình bình hành không? Vì sao? Có là hình thang cân không? Vì sao? Hình chữ nhật có các tính chất gì? I. Định nghĩa - Có 1 trục đối xứng - Các cạnh đối bằng nhau - Các góc đối bằng nhau - 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường - Có 1 tâm đối xứng - 2 cạnh bên bằng nhau - 2 đường chéo bằng nhau * Hình chữ nhật có các tính chất của hình thang cân: * Hình chữ nhật có các tính chất của hình bình hành: µ µ µ µ 0 A=B=C=D=90⇔ TiÕt 16 : H×NH ch÷ nhËt A B C D Tứ giác ABCD là hình chữ nhật I. Định nghĩa II. Tính chất * Hình chữ nhật có tất cả các tính chất của hình bình hành, của hình thang cân * Tính chất đặc trưng: Tính chất Hình chữ nhật Cạnh Các cạnh đối bằng nhau Góc Các góc bằng nhau Đường chéo Hai đường chéo bằng nhau, cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường Đối xứng Có 1 tâm đối xứng. Có 1 trục đối xứng Trong hình chữ nhật hai đường chéo bằng nhau, cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường A B C D d 1 d 2 d 2 d 1 Gấp hình 1. Có một tấm bìa hình chữ nhật - Gấp hình theo d 1 , d 2 . - d 1 , d 2 là 2 đường thẳng đi qua 2 trung điểm các cạnh đối 2. Có nhận xét gì về d 1 , d 2 d 1 , d 2 là 2 trục đối xứng của hình chữ nhật µ µ µ µ 0 A=B=C=D=90⇔ TiÕt 16 : H×NH ch÷ nhËt A B C D Tứ giác ABCD là hình chữ nhật I. Định nghĩa II. Tính chất * Hình chữ nhật có tất cả các tính chất của hình bình hành, của hình thang cân * Tính chất đặc trưng: Tính chất Hình chữ nhật Cạnh Các cạnh đối bằng nhau Góc Các góc bằng nhau Đường chéo Hai đường chéo bằng nhau, cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường Đối xứng Có 1 tâm đối xứng. Có trục đối xứng Trong hình chữ nhật hai đường chéo bằng nhau, cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường 1 2 µ µ µ µ 0 A=B=C=D=90⇔ TiÕt 16 : H×NH ch÷ nhËt A B C D Tứ giác ABCD là hình chữ nhật I. Định nghĩa II. Tính chất * Hình chữ nhật có tất cả các tính chất của hình bình hành, của hình thang cân * Tính chất đặc trưng: Trong hình chữ nhật hai đường chéo bằng nhau, cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường III. Dấu hiệu nhận biết 1. Tứ giác có 3 góc vuông là hình chữ nhật 2. Hình thang cân có 1 góc vuông là hình chữ nhật 3. Hình bình hành có 1 góc vuông là hình chữ nhật 4. Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật Hướng CM ABCD là hình chữ nhật A B C D ⇑ ABCD là hình bình hành, = 90 0 · · ADC=BCD ⇑ CD chung AD = BC; AC = BD ⇑ · ADC ABCD là hình bình hành (gt) ⇑ ABCD: hình bình hành, AC = BD ABCD là hình chữ nhật GT KL CM dấu hiệu 4 ADC = BCD ⇑ ∆ ∆ (gt) ⇑ (c.c.c) III. DÊu hiÖu nhËn biÕt: H×nh b×nh hµnh tø gi¸c TiÕt 12 : H×NH ch÷ nhËt H×nh thang c©n Cã 3 gãc vu«ng Cã 1 gãc vu«ng Cã 1 gãc vu«ng Cã hai ®­êng chÐo b»ng nhau H×nh ch÷ nhËt Cho tứ giác ABCD, chỉ dùng compa, làm thế nào để kiểm tra tứ giác có là hình chữ nhật không? O A B C D Giao điểm 2 đường chéo là điểm cách đều 4 đỉnh hình chữ nhật Đố vui [...]... vào tam giác (sgk) A d B m C d Bài 2: V luyện tâp a Hình chữ nhật có hai cạnh là 5 và 12 thì đường chéo là : a 13 b 14 c 15 d 17 b Hình chữ nhật có một cạnh bằng 6 đường chéo bằng 10 thì cạnh còn lại là c 9 d 16 b 8 a 7 Bài 3: Cho tứ giác ABCD Gọi M, N, P, Q lần lưt là trung điểm của AB, AC, DC, DB Tứ giác ABCD cần có điều kiện gì để MNPQ là hình chữ nhật? Bài 3: Cho tứ giác ABCD Gọi M, N, P, Q lần lưt... Bài 3: Cho tứ giác ABCD Gọi M, N, P, Q lần lưt là trung điểm của AB, AC, DC, DB Tứ giác ABCD cần có điều kiện gì để MNPQ là hình chữ nhật A Q D B M N 3 1 2 P C 0 ã Kt lun: ã ADC + BCD = 90 HƯớng dn học bài : lí thuyết : định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật Bài tập: các bài tập: 58 => 61 (SGK) ... vuụng l hỡnh ch nht S 4 Hỡnh thang cõn cú 2 ng chộo ct nhau ti trung im mi ng l hỡnh ch nht 5 T giỏc cú 2 gúc vuụng l hỡnh ch nht 6 T giỏc cú 2 ng chộo bng nhau v ct nhau ti trung im mi ng l hỡnh ch nht Hình thang có 1 góc vuông B A C D Bi tp trc nghim: Bi 1: Cỏc khng nh sau ỳng() hay sai(S) Cỏc khng nh , S 1 T giỏc cú 4 gúc bng nhau l hỡnh ch nht 2 T giỏc cú 2 ng chộo bng nhau l hỡnh ch nht S 3 Hỡnh . là hình chữ nhật 3. Hình bình hành có 1 góc vuông là hình chữ nhật 4. Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật Hướng CM ABCD là hình chữ. 4 góc bằng nhau là hình chữ nhật 2 Tứ giác có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật 3 Hình thang có 1 góc vuông là hình chữ nhật 4 Hình thang cân có 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 16: Hình chữ nhật, Tiết 16: Hình chữ nhật, Tiết 16: Hình chữ nhật

Hình ảnh liên quan

Tiết 16 : HìNH chữ nhật - Tiết 16: Hình chữ nhật

i.

ết 16 : HìNH chữ nhật Xem tại trang 5 của tài liệu.
Tiết 16 : HìNH chữ nhật - Tiết 16: Hình chữ nhật

i.

ết 16 : HìNH chữ nhật Xem tại trang 7 của tài liệu.
Tiết 16 : HìNH chữ nhật - Tiết 16: Hình chữ nhật

i.

ết 16 : HìNH chữ nhật Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình bình hành - Tiết 16: Hình chữ nhật

Hình b.

ình hành Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình thang có 1 góc vuông. - Tiết 16: Hình chữ nhật

Hình thang.

có 1 góc vuông Xem tại trang 14 của tài liệu.