0

Bài Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì II Chương trình mới chuẩn đét

7 303 20

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2020, 23:23

Bài kiểm tra được thiết kế bám sát nội dung chương trình trong SGK, đầy đủ 4 kỹ năng nghe nói đọc viết giúp đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh một cách toàn diện và chính xác nhất. đặc biệt là tải về và cho các em HS thân yêu kiểm tra thôi các bạn Trường T’H Mỹ Lung KIỂM TRA HỌC KÌ II MƠN TIẾNG ANH LỚP Class:……………… NĂM HỌC 2018- 2019 - Thời gian: 40 phút Name: …………… …………… Marks: Listening Q1 Q2 Q3 Q4 Reading and writing Q6 Q7 Q8 Q9 Q5 Speaking Total Q10 PART LISTENING ( 20 minutes) Question Listen and number ( 1pt) A B C D E Question 2: Listen and write T( true) or F ( False) (1 pt) Mai is in the bedroom T She is skipping F My father is reading Linda is nine years old It is sunny in my hometown I have got four rabbits Question Listen and draw the line ( 1pt) C A B C D E Question 4: Listen and tick ( 1pt) Peter: Who’s this? V A B B Tony: Who’s this? A B A B A B A B Nam: Where is the lamp? Tim: What’s room? Hung: What’s mother doing, Mai? Question 5: Listen and complete: ( 1pt) A: What’s the weather like? B: It’s sunny A: What are they playing? B: They are playing A: What color are they? B They are _ A: Where are your robots? B They are over there, on the A: Where is Mai? B: She’s in the PART II: READING AND WRITING (20 minutes) Question 6: Look and read Put a tick () or a cross ( X) in the box ( 1pt) It’s sunny She is seven years old They’re playing with paper boats The ball is under the table Nam has got two teddy bears Go to bed Question 7: Look and read Write Yes or No as example ( 1pt) This is the living-room Yes There are four tables There is a lamp on the table There is a picture on the wall There are some books under the table _ Question 8: Look at the pictures Look at the letters Write the words ( 1pt) Example: romrir _ _ _ _ _ _ omcpteur _ _ _ _ _ _ _ _ 3 iondww _ _ _ _ _ _ lanep _ _ _ _ _ Question 9: Choose a word from the box and write it next to numbers from – (1pt) living- room skating kitchen cooking skipping singing Mother and father are in the (0) kitchen They are (1) _ Grandfather and grandmother are in the ( 2) They are reading books Linda and Nga are in the garden They are ( 3) _ Phong and Tom are in the yard They are ( 4) THE END ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG ANH – LỚP Key for test two – Grade Part 1: Listening: Question 1: Question 2: Question 3: Question 4: Question 5: C T 1.B A sunny D F 2.A B football A T F B blue B T 4.E A chair Question 6: Question 7: No Yes Yes No Question 8: computer window happy E F F C B garden moon Question 9: (1) cooking (2) living- room (3) skipping TRANSCRIPT FOR TERM II TEST – GRADE Question Listen and number ( 1pt) A: This is a garden B: Wow! A big garden A: Yes, it is A: There is a livingroom B: Wow! A nice livingroom A: Yes, it is A: There is a bathroom B: One bathroom? A: Yes, one bathroom A: There is a bedroom B: One bedroom? A: Yes, one bedroom A: Where’s Tony? B: She’s in the kitchen Question 2: Listen and write T( true) or F ( False) (1 pt) A: Where is Mai? B: She is in the bedroom A: What is she doing? B: She is cooking A: What is your father doing? B: He is reading A:How old is Linda? B:She is nine yeals old A: What’s the weather like in your hometown? B: It’s rainy A:How many rabbits have you got? B: I have got five rabbits Question Listen and draw the line ( 1pt) Minh: How many balls have you got, Quan? Quan: I’ve got three balls Minh: How many balls? Quan: Three balls (4) skating Tuan : How many robots have you got , Nam? Nam: I have got one robot Tuan : How many robots? Nam: One robot Tuan: How many dolls have you got, Nga? Nga: I have got two dolls Tuan: How many dolls? Nga : Two dolls Tuan: How many dogs have you got, Hoa? Hoa: I have got one dog Tuan: How many dogs? Hoa: One dog Tuan: How many parrots have you got, Phong? Phong: I have got one parrot Tuan : One parrot Question 4: Listen and tick ( 1pt) Peter: Who’s this? Mary: It’s my grandfather Peter: Your grandpa? Mary: Yes He’s my grandpa Tony: Who’s this? Linda: It’s my brother Tony: Your brother? Linda: Yes He’s my brother Nam: Where is the lamp? Lan; Sorry? Nam: The lamp.Where is this? Lan: Oh It’s over there, on the desk Tim: There is a livingroom here Lucy: What’s room? Tim: The livingroom Lucy: Wow! Nice Hung: What’s mother doing, Mai? Mai: She’s cooking Hung: Cooking? Mai: Yes She’s cooking Question 5: Listen and complete.: ( 2pt) A: What’s the weather like? B: It’s sunny A: What are they playing? B: They are playing football A: What color are they? B They are blue A: Where are your robots? B They are over there, on the chair A: Where is Mai? B: She’s in the garden THE END
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì II Chương trình mới chuẩn đét,

Từ khóa liên quan