Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 3 - ĐH Công nghệ

11 30 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 18:01

Chương 3 - Hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Phương trình sai phân tuyến tính bất biến, hệ thống không đệ quy (đáp ứng xung có độ dài hữu hạn - FIR), hệ thống đệ quy (đáp ứng xung có độ dài vô hạn - IIR), các phần tử của hệ thống TTBB rời rạc, Xây dựng hệ thống TTBB rời rạc. XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Chương III: HỆ THỐNG TUYẾN TÍNH BẤT BIẾN RỜI RẠC 2008 Nội dung Phương trình sai phân tuyến tính bất biến  Hệ thống khơng đệ quy (đáp ứng xung có độ dài hữu hạn - FIR)  Hệ thống đệ quy (đáp ứng xung có độ dài vơ hạn - IIR)  Các phần tử hệ thống TTBB rời rạc  Xây dựng hệ thống TTBB rời rạc  Phương trình sai phân tuyến tính bất biến Hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc nhân biểu diễn phương trình sai phân tuyến tính bất biến (các hệ số số) có bậc hữu hạn  Dạng tổng qt phương trình sai phân tuyến tính bất biến bậc N:  N k ak y ( n k ) M r br x ( n r ) Giải phương trình sai phân tuyến tính bất biến Mục đích: xác định tín hiệu hệ thống biết tín hiệu vào thơng qua việc giải phương trình  Phương pháp: xem tài liệu (Proakis, chương 2)  Hệ thống TTBB rời rạc không đệ quy  Hệ thống TTBB rời rạc không đệ quy biểu diễn phương trình sai phân tuyến tính bát biến bậc 0: y (n) M r x(n r ) r  Đáp ứng xung hệ thống không đệ quy: h(n ) n (0 (n n 0|n M) M) Hệ thống TTBB rời rạc không đệ quy Hệ thống TTBB rời rạc khơng đệ quy có đáp ứng xung độ dài hữu hạn nên gọi hệ thống có đáp ứng xung độ dài hữu hạn (FIR)  Hệ thống có đáp ứng xung độ dài hữu hạn hệ thống ổn định  Hệ thống TTBB rời rạc đệ quy Hệ thống TTBB rời rạc đệ quy biểu diễn phương trình sai phân tuyến tính bát biến bậc > (N > 0)  Hệ thống TTBB rời rạc đệ quy có đáp ứng xung độ dài vơ hạn nên gọi hệ thống có đáp ứng xung độ dài vô hạn (IIR)  N > 0, M = 0: hệ thống đệ quy túy  Các phần tử hệ thống TTBB rời rạc  Bộ trễ  Bộ nhân số  Bộ nhân tín hiệu D  Bộ cộng tín hiệu + Xây dựng hệ thống từ phương trình sai phân tuyến tính bất biến  Cấu trúc trực tiếp hệ thống không đệ quy: Xây dựng hệ thống từ phương trình sai phân tuyến tính bất biến  Cấu trúc trực tiếp hệ thống đệ quy: Ghép nối hệ thống TTBB rời rạc Ghép nối tiếp  Ghép song song  Phản hồi  ... phương trình sai phân tuyến tính bất biến Mục đích: xác định tín hiệu hệ thống biết tín hiệu vào thơng qua việc giải phương trình  Phương pháp: xem tài liệu (Proakis, chương 2)  Hệ thống TTBB... nhân tín hiệu D  Bộ cộng tín hiệu + Xây dựng hệ thống từ phương trình sai phân tuyến tính bất biến  Cấu trúc trực tiếp hệ thống không đệ quy: Xây dựng hệ thống từ phương trình sai phân tuyến tính... tuyến tính bất biến Hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc nhân biểu diễn phương trình sai phân tuyến tính bất biến (các hệ số số) có bậc hữu hạn  Dạng tổng quát phương trình sai phân tuyến tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 3 - ĐH Công nghệ, Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 3 - ĐH Công nghệ