0

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Y học: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá hiệu quả điều trị miễn dịch đặc hiệu ở trẻ 6 -14 tuổi mắc bệnh viêm mũi dị ứng do dị nguyên

31 94 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2020, 22:21

Mục tiêu nghiên cứu: Điều tra tỷ lệ mắc bệnh VMDƯ ở trẻ 6-14 tuổi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương và Viện Y học biển. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh VMDƯ ở trẻ 6-14 tuổi. Đánh giá hiệu quả điều trị miễn dịch đặc hiệu ở trẻ 6-14 tuổi mắc bệnh VMDƯ do dị nguyên Dermatophagoides Pteronyssinus. BGIODCVOTOBYT TRNGIHCYHNI TRNTHISN NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG Và ĐáNH GIá HIệU QUả ĐIềU TRị MIễN DịCH ĐặC HIệU TRẻ -14 TUổI MắC BệNH VI£M MòI DÞ øNG DO DÞ NGUY£N DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS Chun ngành :  Tai Mũi Họng Mã số :  62720155 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI – 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học:  1. GS.TSKH. Vũ Thị Minh Thục 2. GS.TS. Phạm Văn Thức Phản biện 1:                                 Phản biện 2:  Phản biện 3:         Luận án sẽ  được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp  Trường Họp tại Trường Đại học Y Hà Nội Vào hồi … ngày …tháng …năm 2018 Có thể tìm hiểu luận án tại: ­ Thư viện trường Đại học Y Hà Nội      ­ Thư viện Thư viện Quốc gia DANH MỤC CÁC BÀI BÁO LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI ĐàĐƯỢC CƠNG BỐ Trần Thái Sơn, Vũ Thị  Minh Thục, Lương Xn Tuyến và  cộng sự  (2017). Đánh giá hiệu quả  lâm sàng trên bệnh nhân   viêm mũi dị   ứng do dị  nguyên D.Pteronyssinus lứa tuổi 6­14   tuổi được điều trị  bằng phương pháp miễn dịch đặc hiệu  đường dưới lưỡi. Tạp chí y học Cộng đồng, số 41, 45­49 Vũ Thị  Minh Thục, Trần Thái Sơn, Lương Xuân Tuyến và  cộng sự  (2017). Thay đổi một số  tiêu chí miễn dịch   bệnh  nhân viên mũi dị ứng do dị nguyên D.Pteronyssinus lứa tuổi 6­ 14 tuổi được điều trị  bằng phương pháp miễn dịch đặc hiệu  đường dưới lưỡi. Tạp chí y học Cộng đồng, số 41, 49­54 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Antigen presenting cell  APC LPMD Liệu pháp miễn dịch (Tế bào trình diện kháng ngun) Allergic Rhinitis and its Impact on  Asthma ARIA MBN Mạt bụi nhà (Hội nghị về viêm mũi dị ứng và tác  động đối với bệnh hen) BN Bệnh nhân MDĐH Miễn dịch đặc hiệu Subcutaneous immunotherapy  DC Dendritic cells (Tế bào tua) SCIT (Miễn dịch đặc hiệu tiêm dưới  da) Specific immunotherapy­ SIT DN Dị nguyên SIT  (Điều trị miễn dịch đặc hiệu) Sublingual immunotherapy  HPQ Hen phế quản  SLIT (Miễn dịch đặc hiệu đường  dưới lưỡi) IL Interleukin  TMH Tai Mũi Họng The international study of asthma and  allergies in childhood  Total Nasal Symptom Score ISAAC TNSS (Nghiên cứu Quốc tế về Hen và Dị   (Tổng số điểm triệu chứng mũi) ứng ở trẻ em) ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết của đề tài Viêm mui di  ̃ ̣ ưng (VMD ́ Ư) là một trong nhưng b ̃ ệnh rât th ́ ương ̀   gặp cua  ̉ đương hô hâp và đang ngày m ̀ ́ ột gia tăng ca ̉ ở các nươc phát triên ́ ̉   và đang phát triên. M ̉ ặc dù VMDƯ khơng phải là bệnh lý gây nguy hiểm   đến tính mạng nhưng nó làm  ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc   sống. Người bệnh thường xun bị  mệt mỏi, đau đầu, mất tập trung,  mất ngủ dẫn đến giảm khả năng học tập và lao động. Nếu khơng điều   trị, bệnh có thể dẫn đến các biến chứng như hen phế quản, viêm xoang,   polyp mũi, viêm họng, viêm tai thanh dịch….Hiện nay chưa có nhiều tác  giả thực hiện nghiên cứu về tỷ lệ, đặc điểm lâm sàng VMDƯ cũng như  hiệu quả điều trị miễn dịch đặc hiệu bằng phương pháp SLIT ở trẻ em  với các dị ngun khác nhau vì vậy đánh giá tỷ lệ mắc bệnh và hiệu quả  điều trị VMDƯ  bằng phương pháp SLIT   trẻ  trong độ  tuổi từ  6 ­ 14   tuổi là hết sức cần thiết do đây là lứa tuổi có tỷ lệ mắc cao  Mục tiêu nghiên cứu Điều tra tỷ lệ mắc bệnh VMDƯ   trẻ 6­14 tuổi khám tại Bệnh   viện Nhi Trung  ương, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung  ương và   Viện Y học biển Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh VMDƯ ở trẻ 6­14   tuổi Đánh giá hiệu quả điều trị miễn dịch đặc hiệu ở trẻ 6­14 tuổi  mắc bệnh VMDƯ do dị nguyên Dermatophagoides Pteronyssinus Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Nghiên cứu đã điều tra được tỉ lệ viêm mũi dị ứng ở trẻ em khám  tại bệnh viện Nhi trung ương và bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương  và Viện Y Học Biển.  Về đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng viêm mũi dị ứng lứa tuổi   6­14   khơng   có     khác   biệt   so   với   người   lớn   Một   số   dị   ngun   dương tính trong nghiên cứu là: D.Pteronyssinus cao nhất 74,27%, sau   đó là D.Farrinae, bụi nhà 45,5%, đặc biệt dương tính với trên 3 loại dị  nguyên 34,04%. Trẻ mắc các bệnh dị ứng khác kèm theo khá cao đó là  hen phế quản 18,36%, eczema 32,75%, dị ứng thức ăn 24,68%, dị ứng   thuốc 11,35%, dị ứng thực vật 8,77%, động vật 9,71% Hiệu quả điều trị miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi ở trẻ em   viêm mũi dị  ứng do dị nguyên mạt bụi nhà D.Pteronyssinus. Sau điều  trị  24 tháng triệu chứng cơ  năng và thực thể  được cải thiện rõ rệt:   khá và tốt đạt 92,16%. Cận lâm sàng có sự  giảm đáng kể  của nồng  độ IgE tồn phần trước và sau điều trị Cấu trúc luận án Luận án được trình bày trong 120 trang (khơng kể  tài liệu tham   khảo và phần phụ lục). Luận án được chia làm 8 phần: Đặt vấn đề:  02  trang   Chương   1:   Tổng   quan   tài   liệu   34  trang   Chương   2:   Đối   tượng     phương   pháp   nghiên   cứu   20   trang   Chương   3:   Kết   quả  nghiên cứu 31 trang. Chương 4: Bàn luận 30 trang. Kết luận: 02 trang   Kiến nghị: 01 trang. Luận án gồm 41 bảng, 12 biểu đồ và 09 hình. Có  96 tài liệu tham khảo gồm tiếng Việt và tiếng Anh Chương 1. TỔNG QUAN 1.1.Dịch tễ học viêm mũi dị ứng Ở trẻ em từ 6 đến 14 tuổi là thời kỳ đang phát triển về thể chất  cũng như  tâm sinh lý, khi mắc VMDƯ  sẽ   ảnh hưởng nhiều tới q  trình phát triển của trẻ. VMDƯ  thường  ảnh hưởng đến chất lượng   cuộc sống ở trẻ trong đó có các hoạt động vui chơi, ngủ và học tập Nghiên   cứu   quốc   tế     hen       bệnh   dị   ứng     trẻ   em   (ISAAC) để tìm nguyên nhân dị  ứng  ở trẻ em trên các quần thể  khác   nhau chia làm 3 giai đoạn (1992 ­1996; 1998 ­ 2004; 2000 ­ 2003), đã   ra rằng VMDƯ  hay gặp  ở độ  tuổi 13­14 tuổi chiếm 39,7%. Các  quốc gia có tỷ lệ trẻ mắc VMDƯ thấp là: Indonexia, Anbani, Romani,  Georgia     Hy   Lạp   Trong         nước   có   tỷ   lệ     cao   là  Australia, New Zealan và Vương quốc Anh. Cùng trong giai đoạn này,   theo điều tra quốc gia cho thấy VMDƯ  mãn tính   người lớn phổ  biến hơn ở  trẻ em. Chương trình nghiên cứu dịch tễ VMDƯ  trên trẻ  em trong độ  tuổi đến trường giai đoạn 2002 ­ 2003 của ISAAC, tại   Anh cho thấy tỷ lệ VMDƯ ở trẻ 13 ­ 14 tuổi chiếm 15,3%; tỷ lệ này  ở trẻ 6­7 tuổi chiếm 10,1%, tăng so với giai đoạn 1992 – 1996 1.3.Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng   Các triệu chứng cơ năng: Triệu chứng điển hình của VMDƯ quanh  năm là tắc ngạt mũi, các triệu chứng hắt hơi thành tràng, chảy mũi và   ngứa mũi đi kèm theo nhưng khơng nổi trội như  trong VMDƯ  theo   mùa (do phấn hoa). VMDƯ quanh năm nhất thiết phải có từ hai triệu   chứng trở lên (trong số các triệu chứng hắt hơi, ngứa mũi, chảy mũi,   ngạt mũi), biểu hiện hơn một giờ mỗi ngày ngồi đợt nhiễm vi rút,   100% số bệnh nhân đều có tam chứng hắt hơi, chảy mũi, ngạt mũi Các triệu chứng thực thể: Tình trạng niêm mạc mũi: Niêm mạc mũi  nhợt nhạt, nhiều dịch xuất tiết nhầy trong. Nhiều nghiên cứu cho   thấy hầu hết các bệnh nhân đều có tình trạng niêm mạc phù nề ở các  mức độ, khơng có bệnh nhân nào có  tình trạng niêm mạc mũi bình  thường Đặc điểm cận lâm sàng Test lẩy da: Test lẩy da là xét nghiệm cơ bản và được thực hiện đầu   tiên để chẩn đốn dị ứng. Kết quả của test lẩy da là một căn cứ quan  trọng cho kế  hoạch chẩn đốn và điều trị  đặc hiệu bệnh dị   ứng. Dị  ngun được đưa qua da bằng một kim chích chuẩn (đầu nhọn của  kim chỉ  dài 1mm khơng gây tổn thương lớp hạ  bì) khơng gây chảy  máu. Nếu các tế bào mast ở dưới da của BN mang trên bề mặt chúng   các IgE đặc hiệu với dị ngun này thì các tế  bào sẽ  thốt hạt gây ra  phản ứng sẩn ngứa trong 10 ­15 phút sau. Đây là test rất chính xác và  có độ nhậy cao nếu thực hiện đúng tiêu chuẩn Test kích thích mũi: Test kích thích mũi là phương pháp rất nhạy cảm   và có giá trị trong chẩn đốn dị ứng đặc hiệu. Tuy nhiên, đối với bệnh   viêm mũi mạn tính, phương pháp này dùng nhiều trong nghiên cứu  hoặc để  chẩn đốn bệnh dị   ứng nghề  nghiệp hơn là sử  dụng trong  thực hành lâm sàng hàng ngày Nồng độ  IgE  huyết thanh :  Do vai trò của kháng thể  IgE gắn liền  với bệnh lý dị   ứng týp I (theo phân loại của Gell và Coombs 1962)  gồm các bệnh như  VMDƯ, hen phế  quản, viêm da dị   ứng nên việc   định lượng IgE là cần thiết. Tuy nhiên, nồng độ  IgE thay đổi giữa   người dị ứng với một dị nguyên và người dị ứng với nhiều dị nguyên.  Nồng độ  IgG huyết thanh: Sự thay đổi nồng độ  IgG huyết thanh là  một chỉ tiêu nghiên cứu của MDĐH. Kháng thể IgG được coi là kháng   thể bảo vệ thay thế cho kháng thể dị ứng IgE. Ngày nay, việc nghiên  cứu các kháng thể  đặc hiệu cho thấy vai trò của MDĐH đối với dị  nguyên gây bệnh dị ứng 1.4. Mạt bụi nhà gây VMDƯ Thành phân gây di  ̀ ̣ ưng trong bui nhà  ́ ̣ Câu hỏi đặt ra đối với các nhà dị  ứng học là chi m ̉ ột chât kháng ́   nguyên đặc biệt duy nhât có trong bui nhà gây ra di  ́ ̣ ̣ ưng, ho ́ ặc triệu   chưng do di  ́ ̣ ưng gây ra có thê do m ́ ̉ ột trong nhưng chât đã đ ̃ ́ ược thừa   nhận là đáng nghi ngờ nhât, đó là nh ́ ững con mat trong bui nhà. Nhiêu ̣ ̣ ̀  ngươi có co ̀ ̛ đia di  ̣ ̣ ưng lai th ́ ̣ ương dê bi cam  ̀ ̃ ̣ ̉ ưng v ́ ơi nhiêu thành phân ́ ̀ ̀  trong bui nhà cua ho và có thê phan  ̣ ̉ ̣ ̉ ̉ ưng v ́ ơi mat bui nhà, bào t ́ ̣ ̣ ử  nâm, ́   phân hoa và n ́ ươc tiêu cua mèo.  ́ ̉ ̉ Thành phân cua mat bui nhà gây ra di  ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ưng ́ Mạt bụi nhà là một lồi mạt thuộc lớp hình nhện, kích thước rất  nhỏ   khoảng   1/4 mm,   mắt   thường     người   khơng   thể   nhìn   thấy  được, mạt nhà là tác nhân gây ra phần lớn trường hợp bị   dị ứng, đặc  biệt     dị   ứng  da      mẫn   đỏ,   sưng   tấy,   ngứa   ngáy Ngươì  thường bi di  ̣ ̣ ưng v ́ ơi hat tròn phân mat. M ́ ̣ ̣ ột con mat san ra m ̣ ̉ ột lượng   phân khoang 200 lân trong l ̉ ̀ ̣ ượng cơ  thê nó, hat tròn phân mat ch ̉ ̣ ̣ ưá   tiêm năng gây di  ̀ ̣ ưng cao chi có trong th ́ ̉ ơi gian ngăn ngui cua cu ̀ ́ ̉ ̉ ộc đơì  nó. Khi thai ra ngồi, đ ̉ ược khơng khí mang đi khi các vật dùng như  tham đ ̉ ệm, các đơ đac.v.v  bi xáo l ̀ ̣ ̣ ộn. Vơi kích th ́ ươc siêu nho (phai ́ ̉ ̉  nhìn qua kính hiên vi m ̉ ơi thây) nh ́ ́ ưng tiêu thê trên rât dê hít vào mui ̃ ̉ ̉ ́ ̃ ̃  và phơi,  ̉ ở đó nó làm khởi phát triệu chưng di  ́ ̣ ưng, m ́ ật độ quân thê bo ̀ ̉ ̣  sông trong nhà quyêt đinh m ́ ́ ̣ ưc đ ́ ộ vân đê mà ban phai đ ́ ̀ ̣ ̉ ương đâu v ̀ ơí  nhưng tiêu thê phân chúng. M ̃ ̉ ̉ ặc dù xác nhưng con bo chêt có thê đ ̃ ̣ ́ ̉ ược  khơng khí mang đi, nhưng chúng khơng góp gì đáng kê cho vi ̉ ệc bi di ̣ ̣  ứng vơi MBN.  ́ Chương 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1.1. Địa điểm nghiên cứu: Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện  Tai Mũi Họng Trung ương và Viện Y học 2.1.2. Thời gian nghiên cứu ­ Giai đoạn 1: được thực hiện từ 01/2011 đến 12/2011 nhằm xác  định tỷ lệ, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh viêm mũi dị ứng ­ Giai đoạn 2: được thực hiện từ 2012­2014 nhằm đánh giá hiệu  quả điều trị miễn dịch đặc hiệu ở trẻ em VMDƯ.  2.1.3. Đối tượng nghiên cứu ­ Đối tượng nghiên cứu về  tỷ  lệ, đặc điểm lâm sàng, cận lâm  sàng bệnh VMDƯ tại 03 bệnh viện gồm: bệnh viện Nhi Trung ương,   bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Viện Y học biển ­ Đối tượng nghiên cứu hiệu quả điều trị  miễn dịch đặc hiệu ở  trẻ   em   mắc   VMDƯ:     trẻ   em   mắc   VMDƯ     dị   nguyên   D.  Pteronyssinus tại Viện Y học biển Tiêu chuẩn lựa chọn, tiêu chuẩn loại trừ *  Tiêu chuẩn lựa chọn: Có đủ triệu chúng lâm sàng của trẻ viêm  mũi dị   ứng trong độ  tuổi từ  6 ­14 tuổi, có test kích thích mũi dương  tính với dị ngun D. Pteronyssinus  * Tiêu chuẩn loại trừ: BN mắc các bệnh tim mạch, gan thận, hơ  hấp, BN bị mắc bệnh tự miễn, BN đang bị bệnh lý nhiễm khuẩn cấp  ở mũi xoang như: viêm mũi mủ, viêm xoang mủ, viêm họng cấp, BN  và gia đình từ chối tham gia 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  2.2.1. Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu tỷ  lệ, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh viêm  mũi dị  ứng: sử dụng phương pháp nghiên cứu dịch tễ học mơ tả với  cuộc điều tra ngang, nghiên cứu định lượng có phân tích so sánh Nghiên   cứu   hiệu     điều   trị   miễn   dịch   đặc   hiệu:  sử   dụng  phương pháp nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, tự đối chứng trước và   sau can thiệp nhằm mô tả đặc điểm cận lâm sàng, đánh giá hiệu quả  điều trị miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi ở bệnh nhân VMDƯ do  D. Pteronyssinus 2.2.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu nghiên cứu 2.2.2.1. Cỡ mẫu nghiên cứu * Cỡ mẫu nghiên cứu phục vụ mục tiêu 1 Chọn tồn bộ  số  liệu tại 03 bệnh viện Nhi Trung  ương, bệnh   viện Tai Mũi Họng Trung ương, Viện Y học biển từ 01/01/2011 đến  31/12/2011 * Cỡ mẫu nghiên cứu phục vụ mục tiêu 2 n:  là số bệnh nhân tối thiểu cần có Z1­α/2  = 1,96 (ứng với độ tin cậy 95%) d = 0,04 (sai số tối thiểu cho phép) DEF =2 Hiệu ứng thiết kế lấy bằng 2 P=0,2: là tỷ lệ mắc VMDƯ ước tính ở bệnh nhân tại cộng đồng   qua một số  điều tra trước. Từ  một số  nghiên cứu trước  ước tính là  20% Thay   số   chúng       n=770     cỡ   mẫu   tối   thiểu   cần   cho  nghiên cứu. Dự  phòng bỏ  cuộc khoảng 10%, chúng tơi cần thu thập  855 bệnh nhi tại bệnh viện Nhi Trung ương * Cỡ mẫu cho mục tiêu 3 13 trị Trước điều trị Sau điều trị Triệu chứng  p N =51 N = 51 ngứa mũi  n % n % Nặng 12 23,53 0 Trung bình 24 47,06 13,73 P(1,2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận án tiến sĩ Y học: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá hiệu quả điều trị miễn dịch đặc hiệu ở trẻ 6 -14 tuổi mắc bệnh viêm mũi dị ứng do dị nguyên,

Từ khóa liên quan