0

Toán tự chọn 8

38 416 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 12:10

Tuần 1 Tiết 1 Luyện tập Ngày / / 200 I. Mục tiêu: - Rèn luyện kỹ năng nhân đơn thức với đa thức - Rèn luyện kỹ năng nhân đa thức với đa thức - Củng cố kỹ năng tìm biến II. Chuẩn bị của GV và HS - GV: Bảng phụ, phấn màu - HS: Ôn tập kiến thức về nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức. III. Tiến trình bài dạy: 1. ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ: + Nêu định nghĩa và viết công thức tổng quát nhân đơn thức với đơn thức. + Nêu định nghĩa và viết công thức tổng quát nhân đa thức với đơn thức. 3. Luyện tập: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động ghi bảng Bài 1 1 Thực hiện phép tính : a. (3xy x 2 + y) 3 2 x 2 y b.(4x 3 5xy+ 2y 2 )( - xy ) c.(x 2 2x +5) (x 5) d.6x n (x 2 1)+ 2x(3x n + 1) e. 3 n + 1 2.3 n - Y/ c 1 Hs nêu p 2 làm 4 ý - Y/ c 4 Hs lên bảng là bài - Em có nhận xét gì về kết quả c.(x 2 2x +5) (5 x) - theo đ/n lũy thừa em có thể viết 3 n + 1 dới dạng nào? - 1 Hs trả lời. - 4 Hs lên bảng - Đa thức đối của đa thức câu c 3 n + 1 = 3 n .3 1a. (3xy x 2 + y) 3 2 x 2 y = x 3 y 2 - 3 2 x 4 y + 3 2 x 2 y 2 b. (4x 3 5xy+ 2y 2 )( - xy ) = - 4x 4 y + 5x 2 y 2 - 2xy 3 c.(x 2 2x +5) (x 5) =(x 2 2x +5)x (x 2 2x +5)5 = = x 3 7x 2 + 15x 25 d.6x n (x 2 1)+ 2x(3x n + 1) = 6x n+2 6x n + 6x n+1 + 2x e. 3 n + 1 2.3 n = 3 n ( 3 2) = 3 n Bài 2 2 tìm x biết: a) (12x 5)(4x 1) + (3x 7)(1 16x) = 81 b) 5(2x 1) +4(8 -3x)= -5 Y/ c Hs nêu cách làm HS : trớc tiên ta thu gọn đa thức; sau đó tìm x 2 a) 48x 2 12x 20x + 5 + 3x 48x 2 7 + 112x = 81 83x = 83 x = 1 b) 10x 5 + 32 12x = 5 - 2x = -22 Toán 8: Tự Chọn 1 x = 11 Bài 3 3 Xđ các hệ số a;b;c biết a) (2x 5)(3x + b) = ax 2 + x + c b) (ax + b) (x 2 x 1) = ax 3 + cx 2 1 - Y/c Hs NX về lũy thừa cao nhất đối với biến x ở cả 2 vế. GVHD: Hãy thu gọn vế trái sau đó ta đồng nhất các hệ số có cùng bậc 2 vế đều có bậc cao nhất đối với biến x bằng nhau. 1 Hs lên thu gọn 1 Hs lên đồng nhất hệ số 3 a)(2x 5)(3x + b) = ax 2 + x+c 6x 2 + 2bx 15x 5b= ax 2 + x +c 6x 2 + (2b 15)x 5 = ax 2 + x + c = = = = = = 5 8 6 5 1152 6 c b a c b a b) (ax + b)(x 2 x 1) = ax 3 + cx 2 1 ax 3 ax 2 ax + bx 2 bx-b = ax 3 + cx 1 ax 3 + (- a + b)x 2 +(- a b)x- b = ax 3 + cx 1 = = = = = =+ = 2 1 1 1 0 c b a b cba ba aa IV. Củng cố hớng dẫn về nhà - Xem lại các bài đã làm - Làm bài:Cho 4 số nguyên liên tiếp a) Hỏi tích của số đầu với số cuối nhỏ hơn tích của hai số ở giữa bao nhiêu? b) Giả sử tích của số đầu với số thứ ba nhỏ hơn tích của số thứ hai và số thứ t là 99. Hãy tìm bốn số nguyên đó. - làm 9,10( SBT- 4) Bài 1: Rút gọn biểu thức sau: a) 1 1 3 1 2 5 .2 .7 4 2 3 6 n n n n x y xy x y xy + + ữ ữ ; b)3x n-2 (x n+2 -y n+2 )+y n+2 (3x n-2 -y n-2 ). Toán 8: Tự Chọn 2 Bài 2: Chứng minh rằng với mọi n Z thì a) n(n+5)-(n-3)(n+2) chia hết cho 6. b) (n-1)(n+1)-(n-7)(n-5) chia hết cho 12. Tuần 2 Tiết 2 Luyện tập Ngày / / 2009 I. Mục tiêu: - Rèn luyện kỹ năng vận dụng hằng đẳng thức 1,2,3 theo hai chiều, biến đổi về hằng đẳng thức - Củng cố kỹ năng tìm giá trị nhỏ nhất thông qua biến đổi về hằng đẳng thức. - Rèn luyện khả năng quan sát, phân tích. II. Chuẩn bị của GV và HS - GV: Bảng phụ, phấn màu - HS: Ôn tập các hằng đẳng thức đã học thức. III. Tiến trình bài dạy: 1. ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ ( kết hợp phần luyện tập) 3.Luyện tập: Hoạt động của GV Hoạt động của trò Hoạt động ghi bảng Viết dạng tổng quát của HĐT bình phơng của một tổng và hiệu hai bình ph- ơng . Sau đó phát biểu thành lời ? -HS lên bảng viết, trả lời: - HS dới lớp ghi vào vở 1) (A+B) 2 =A 2 +2AB+B 2 . 2) (A-B) 2 =A 2 -2AB+B 2 . 3) A 2 -B 2 =(A-B)(A+B). 1: Rút gọn a) n(n-4)(n+4) -(n 2 +1)(n 2 -1) b) (a+b+c) 2 + (b-c-a) 2 + + (c+a-b) 2 + (a+b-c) 2 . -GV gợi ý HS vận dụng các HĐT đã học để rút gọn. -Trong các cách biến đổi , hãy cho biết sự vận dụng các HĐT nào? * Tổng quát với bình phơng a)Sử dụng HĐT thứ ba b) Sử dụng HĐT thứ 1và thứ 2 áp dụng cho 3 số HS: Cách biến đổi (1) vận dụng HĐT hiệu bình ph- ơng theo chiều ngợc lại. a)n 2 (n-4)(n+4)-(n 2 +1)(n 2 1) = n 2 (n 2 -4 2 )- [(n 2 ) 2 -1 2 ] = n 4 -16n 2 -n 4 +1 = 1- 16 n 2 b)(a+b+c) 2 -(b-c-a) 2 +(c+ab) 2 +(a+b-c) 2 Toán 8: Tự Chọn 3 tổng, hiệu 3 số =a 2 +b 2 +c 2 +2ab+2ac+2bc+b 2 +c 2 +a 2 -2bc+2ac-2ab +c 2 +a 2 +b 2 + 2ab-2ac-2bc =4a 2 +4b 2 +4c 2 +4ac-4bc 2: Viết biểu thức sau dới dạng hiệu hai bình phơng a) (x+y+4)(x+y-4) b)(y+2z-3)(y-2z-3) c)(x-y+6)(x+y-6) d)(x+2y+3z)(2y+3z-x) Gv: Viết các tích dới dạng tổng và hiệu của hai biểu thức. *Y/ c nhận diện trong HĐT 3 các biểu thức A và B biểu thức nào đổi dấu, bthức nào Ko đổi dấu -HS: A 2 -B 2 =(A-B)(A+B). Biểu thức A ko đổi dấu biểu thức B đổi dấu - HS lên bảng a)(x+y+4)(x+y-4) =[(x+y) +4][(x+y)-4] =(x+y) 2 -4 2 b) (y+2z-3)(y-2z-3) =[(y-3)+2z][(y-3)-2z] =(y-3) 2 -(2z) 2 =(y-3) 2 -4z 2 c) (x-y+6)(x+y-6) =[x- (y-6)][x+(y-6)] =x 2 -(y- 6) 2 d) = (2y+3z) 2 -x 2 3 Viết mỗi biểu thức sau về dạng tổng hoặc hiệu hai bình phơng: a)x 2 +10x+26+y 2 +2y b)z 2 -6z+5-t 2 -4t c) x 2 -2xy+2y 2 +2y+1 d) 4x 2 -12x-y 2 +2y+1 Biểu thức khai triển của bình phơng của một tổng hoặc bình phơng của một hiệu có mấy hạng tử? Gv gợi ý: Với 5 hạng tử ta nên tách một hạng tử thành 2 hạng tử phù hợp. VD:Viết 26=25+1 Lu ý gì khi nhóm các số hạng vào trong dấu ngoặc. Hs trả lời:Biểu thức khai triển có ba hạng tử. - Khi nhóm các số hạng vào trong dấu ngoặc , nhớ phải đổi dấu các số hạng trong ngoặc nếu trớc nó có dấu trừ. Hs Giải :a,b c;d về nhà làm a) (x 2 +10x+25)+(1+2y+y 2 ) =(x+5) 2 +(1+y) 2 b) z 2 -6z+5-t 2 -4t = z 2 -6z+9- (4+t 2 +4t) = (z-3) 2 -(2+t) 2 4 Bài tập 4: Tìm giá trị nhỏ nhất của đa thức P=x 2 -2x+5 GV: Tìm giá trị lớn nhất t- ơng tự HS hội ý nhóm P=x 2 -2x+1+4=(x-1) 2 +4 Ta có (x-1) 2 0 với mọi x, dấu bằng xảy ra khi x=1. Do đó P 4 với mọi x. P = 4 khi x=1; Vậy gía trị nhỏ nhất của P bằng 4. 19c, 20 (SBT-5) Ôn tập các hằng đẳng thức đã học : So sánh A=(3+1)(3 2 +1)(3 4 +1)(3 8 +1)(3 16 +1) và B= 3 32 -1 Toán 8: Tự Chọn 4 Tuần 3 Tiết 3 Luyện tập Ngày / / 2009 I. Mục tiêu: - Rèn luyện kỹ năng vẽ hình, nắm các định lý, định nghĩa về hình thang, hình thang cân - Rèn luyện kỹ năng chứng minh hình II. Chuẩn bị của GV và HS - GV: Bảng phụ, phấn màu - HS: Ôn tập kiến thức về: hình thang , hình thang cân III. Tiến trình bài dạy: 4. ổn định tổ chức. 5. Kiểm tra bài cũ: + Nêu định nghĩa và tính chất hình thang, hình thang cân IV.Tiến trình bài dạy: Toán 8: Tự Chọn 5 Toán 8: Tự Chọn Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động ghi bảng 1( 12 ôn tập hình học) Cho cân ABC (AB = AC) phân giác BD, CE a)tứ giác BDCE là hình gì? Vì sao? b) CM: BE = ED = DC c) Biết  = 50 0 . Tính các góc của tứ giác BEDC ADB = AEC (c.g.c) AD = AE ABD cân ở A, ta có: 2 180 0 A DEA = ABC cân ở A, ta có: 2 180 0 A CBA = BC // ED tứ giác BECD là hình thang; lại có CB = nên BEDC là hình thang cân b) BECD là hình thang cân, ta có BE= DC(1) Do ED// BC nên 11 DB = (hai góc so le trong), mà 21 BB = , suy ra 21 BD = Tam giác BED cân ở E, ta có EB= ED (2) Từ (1) và (2) suy ra BE= ED= DC c) Ta có 0 000 65 2 50180 2 180 = = == A CB 0 180 =+ DEBB 0 000 115 11565180 == == DEBEDC DEB 2 Tứ giác ABCD có AD = AB = BC và 0 180 =+ CA CM:a) tia DB là tia phân giác của góc D b) Tứ giác ABCD là hình thang cân Vẽ BH CD, BK AD CM: BHC = BKA BH = BKBD là phân giác b)sử dụng góc ngoài : DAB cân nên CDADBADDA 2 112 ==+= AB// CD Cm đợc ) ( 2 ACCDA == Tứ giác ABCD là hình thang cân 3 Cho hình thang ABCD Sử dụng t/c CB = và AB = CD B 2 1 1 2 C E 1 D 6 B H C D K A 1 2 1 2 M D A CB 1 2 IV HDVN: xem lại bài cũ Làm 30,31 SBT- 63 Tuần 4 Tiết 4 Luyện tập Ngày 20/9/2008 về 7 hằng đẳng thức đáng nhớ I. Mục tiêu: - Nắm chắc 7 HĐT đáng nhớ. - Vận dụng 7 HĐT đáng nhớ theo 2 chiều. II. Chuẩn bị của GV và HS - GV: Sách bài tập, sách ôn tập - HS: Ôn tập kiến thức III. Tiến trình bài dạy Hoạt động của giáo viên Hoạt động của hs Hoạt động ghi bảng GV yêu cầu hs viết lại 7 HĐT đáng nhớ -Hs viết 7 HĐT đáng nhớ: 1) (A+B) 2 = A 2 +2AB+B 2 2) (A-B) 2 = 3) A 2 - B 2 = 4) (A+B) 3 = 5) (A- B) 3 = . 6) A 3 + B 3 = . 7) A 3 - B 3 = . 1 Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A=6x -x 2 -5 - ?Số cụ thể m để A m x - Có giá trị nào của x để A = m không? Nếu có thì KL: Giá trị lớn nhất của A là m (Khi x nhận gt nào?) HS: A= -x 2 +6x-5=-(x 2 - 6x+9)+4=4-(x-3) 2 Vì (x-3) 2 0 với mọi x và dấu bằng xảy ra khi x=3 nên A 4 với mọi x;A=4 khi x= 3. Do đó giá trị lớn nhất của A là 4 A = -x 2 +6x-5=-(x 2 -6x+9)+4 = 4-(x-3) 2 Vì (x-3) 2 0 x - (x-3) 2 0 x 4-(x-3) 2 4 Hay A 4 Vậy giá trị lớn nhất của A là: 4 khi x = 3 2 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức B = 4x 2 +4x+4 -TT nh tìm GTLN - GV: Để tìm GTNN của HS: Ta viết B về dạng bình phơng của một tổng hai biểu thức cộng với hạng tử tự do. B = 4x 2 +4x+4 = 4x 2 +4x+1+3 =(2x+1) 2 +3 Ta có (2x+1) 2 0 x (2x+1) 2 +3 3 x do đó B 3 x Toán 8: Tự Chọn 7 B ta phải làm ntn? Gv y/c Hs làm vào vở. Vậy giá trị nhỏ nhất của B là 3 ( Đạt đợc khi x=-1/2). 3 a) Cho x+y=7 , hãy tính giá trị của biểu thức M= (x+y) 3 +2x 2 +4xy+2y 2 b) Cho x-y=-5. Tính giá trị của biểu thức N=(x-y) 3 -x 2 +2xy-y 2 . GV : Đầu bài cho x+y=7 làm thế nào tính đợc giá trị của biểu thức M? + Tợng tự với biểu thức N, gọi 1 hs giải trên bảng HS :Ta viết biểu thức M về dạng chứa tổng x+y (dạng lập phơng hoặc bình phơng của tổng này) a)M=(x+y) 3 +2x 2 +4xy+2y 2 = (x+y) 3 +2(x+y) 2 b)N= = (x-y) 3 -(x-y) 2 Thay x-y=-5 vào đợc N=(-5) 3 -(-5) 2 =-150 a)M = (x+y) 3 +2x 2 +4xy+2y 2 = (x+y) 3 +2(x+y) 2 Thay x+y=7 vào biểu thức ta đ- ợc: M =7 3 +2.7 = 441. b)N= .= (x-y) 3 -(x-y) 2 Thay x-y=-5 vào đợc N = (-5) 3 -(-5) 2 = -150 4 Cho A = (x-y) 2 ; B = 4xy; C = -(x+y) 2 Chứng minh A+B+C=0 GV : CM A+B+C = 0 em làm nh thế nào? Viết bt A+B+C rồi tính -Chữa bài về nhà 1) So sánh A=(3+1)(3 2 +1) (3 4 +1) (3 8 +1)(3 16 +1) B= 3 32 -1 - Đối với bài toán so sánh 2 số thờng ta phải tìm sự liên quan giữa chúng để nhìn thấy đợc kết quả so sánh. - Có nhận xét gì về các số mũ có trong biểu thức A, có liên quan tốt thế nào với số mũ có trong biểu thức B? ( Để ý a m.n =(a m ) n ) - Có sự liên tởng đến HĐT nào? - Từ đó có nhận xét gì về cách biến đổi biểu thức B để có liên quan đến biểu thứcA. -HS: Viết biểu thức A+B+C .Sau đó rút gọn A+B+C bằng cách khai triển theo các HĐT rồi triệt tiêu các số hạng là đ- ợc. Nhận xét : *32=16.2;16=8.2;8=4.2; 4=2.2; *3 32 =(3 16 ) 2 ;3 16 =(3 8 ) 2 ; 3 8 =(3 4 ) 2 ;3 4 =(3 2 ) 2 ; * Có thể sử dụng HĐT a 2 - b 2 =(a-b)(a+b) để biến đổi B B = (3 16 ) 2 -1 2 =(3 16 +1)(3 16 -1) = (3 16 +1)(3 8 +1)(3 8 -1) = (3 16 +1)(3 8 +1) (3 4 +1) (3 4 -1) = (3 16 +1)(3 8 +1)(3 4 +1)(3 2 +1) (3 2 -1) = (3 16 +1)(3 8 +1) (3 4 +1) (3 2 +1) (3+1)(3-1) = 2A Mà dễ thấy A, B đều dơng nên kết luận A < B. Chú ý : Có thể có cách 2 nh sau: Nhân A với (3-1) để đợc 2A = B Hớng dẫn về nhà: -HS phải học thuộc 7 HĐT. -Bài về nhà: 1) Tính Toán 8: Tự Chọn 8 3 3 3 3 35 13 ) 35.13 48 68 52 ) 68.52 16 a A b B + = = + 2)Cho a+b+c = 0 và a 2 +b 2 +c 2 = 1 Tuần 5 Luyện tập về đờng trung bình Ngày / 9/ 08 của tam giác, hình thang I. Mục tiêu: - Kiểm tra mức độ nắm bắt lí thuyết về đờng trung bình của tam giác của hình thang. - Vận dụng kiến thức đó để giải một số bài tập. II. Chuẩn bị : -GV: Một số câu hỏi lí thuyết dạng trắc nghiệm. -HS: Ôn tập đ/n,t/c về đờng trung bình của hình thang , tam giác. III. Tiến trình dạy học. 1. ổn định tổ chức. 2. KTBC: ( kết hợp trong giờ luyện tập ) 3. Luyện tập: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động ghi bảng ? Nêu đ/n, t/c đờng trung bình của của hình thang? Vẽ hình minh hoạ? ? yêu cầu làm bài TN 0 -1 hs trả lời - 2 HS lên bảng vẽ - HS suy nghĩ tính trong 2 - Bài TN 0 : Một hình thang có đáy lớn là 3cm, đáy nhỏ ngắn hơn đáy lớn là 0,2 cm. Độ dài đờng trung bình của hình thang là: A. 2,8cm B .2,7cm C. 2,9cm D.Cả A,B,C đều sai 2. Luyện tập Bài 2:( BT 37/SBT/64) Cho hình thang ABCD(AB// CD) , M là trung điểm củaAD, N là trung điểm của BC. Gọi I,K theo thứ tự là giao điểm của MN với BD,AC. Cho biết AB = 6cm; CD = 14cm. Tính các độ dài MI,IK,KN. - Y/c HS lên vẽ hình - HS vẽ hình - HS ghi GT- KL K I M N A B D C Bài 2:( BT 37/SBT/64) Vì MN là đờng TB của hình thang ABCD : MN// AB // CD. ABC có : BN = NC; NK // DC AK =KC NK là đờng TB NK = = 14/2= 7 cm Tơng tự : ABD có: AM = MD; MI //AB BI = ID.MI là đờng TB IM = AB/2 = 6/2 =3 (cm) ; Tơng tự ADC có BN = NC; Toán 8: Tự Chọn 9 MK // AB AK = KC KM là đờng TB KN = AB/2 = 6/2 = 3(cm) IK = MK - MI = 4 cm 43 (SBT- 65) H/thang ABCD có AB//CD, AB=a, BC=b, CD=c, DA=d, Các đờng p/g của các góc ngoài đỉnh Avà đỉnh D cắt nhau tại M,Các đờng p/g của các góc ngoài đỉnh B và đỉnh C cắt nhau tại N. a)CMR: MN//CD b) Tính độ dài MN theo a,b,c,d a) Gọi M, N là giao điểm của AM, BN với DC .  1 =  2 = M ADM cân. ADMcân có DM là đờng phân giác nên AM = MM Tơng tự BN = BN. Vì MN là đờng trung bình của h/thang ABNMnên MN// MN, do đó MN//CD b) 22 2 '' 2 ' bcdaCBDCADAB CNDCDMABNMAB MN +++ = +++ = +++ = + = 44 (sbt- 65) ABCđờng trung tuyến AM, O là trung điểm . Od; AA,BB,CC là các đờng vuông góc kẻ từ A,B,C đến D. CMR 2 '' ' CCBB AA + = Hs : Kẻ MM d CM: 2 '' ' CCBB MM + = AA = MM IV. HDVN xem lại bài Làm chép: Cho ABC trung tuyến AD gọi G là trọng tâm . Qua G kẻ đờng a cắt 2 cạnh AB, AC. GọiAA, BB, CC DD lần lợt là các đờng vuông góc kẻ từ A,B,C,D đến a. CMR: a) 2 '' ' CCBB DD + = b) AA = BB +CC Toán 8: Tự Chọn 10 1 2 C N' B N' N D A M O M B A C B' M' A' C' [...]... 900 Ta lại có B2 + A2 = 90 0 không làm đợc trực tiếp Do đó AHBC tức IABC 1 ta phải CM thông qua C B H cặp góc nào? IV HDVN : Xem lại cac bài đã làm 81 ,82 , 87 (SBT-69) // 14 Toán 8: Tự Chọn Tuần 8 Tiết 8 Phân tích đa thức thành nhân tử Ngày 17/10/20 08 I Mục tiêu: - Củng cố kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử bằng các phơng pháp đã học - Giới thiệu thêm 2 phơng pháp phân tích đa thức thành nhân... EC=DC-DE 12 = 20 12 = 8 (cm) E 8 D C áp dụng địng lý Pitago vào BEC ( BEC = 90 0 ) ta có : BC2 = BE2+ EC2 = 152 + 82 = 289 BC = 17 (cm) 2( 122 SBT- 73) Cho ABC vuông tại A, đờng cao AH Gọi D, E theo thứ tự là chân các đờng vuông góc kẻ từ H đến AB, AC a)CMR: AH = DE b) Gọi I là trung điểm của HB, K là trung điểm của HC Chứng minh rằng DI / / EK 1 2 / 17 1 / 2 // // Toán 8: Tự Chọn y/ c HS đứng... Trong EPF vuông cân có EP = EF : 2 = 2: 2 = 2 Và có SEBH = 4.4:2 = 8( cm2) SABCD = 6.6=36 (cm2) SEPF = EP.PF = 2 2 :2=1 SAEPSN =SEBH 2SEPF = 82 =6(cm2) SPSRQ = SABCD- 2SAEPSN- 2SEBH = 36 2.6 2 .8 = 4(cm2) HDVN: làm 28, 29(SBT-129) Tuần 16 Tiết 16 Ngày 12/12/20 08 I Mục tiêu: Luyện tập về biến đổi các biểu thức hữu tỷ 30 Toán 8: Tự Chọn - Rèn luyện kỹ năng thực hiện biến đổi các biểu thức hữu tỷ về... pháp này và các phơng pháp đã học 1: Phân tích đa thức thành nhân tử 2 a) 9x +6x -8 - Tách -8 thành 2 số -4 và a) Tách hệ số cuối 2 b) 2x -7x+3 -4 thì sẽ sử dụng đợc 9x2+6x -8 = (3x)2- 4+6x-4 * GV hãy nghĩ tách số HĐT và đặt nhân tử = (3x+ 2)(3x - 2) 2(3x - 2) -8 thành 2 số để ta có thể chung =(3x-2)(3x+4) 15 Toán 8: Tự Chọn phân tích đợc 1 cách hợp lý Thờng ta sử dụng cách đa về HĐT thứ 3 - GV HD hs... Thấy x2+2x+2=(x+1)2+1>0 x b + b = b b b = c 16 Toán 8: Tự Chọn Suy ra x-2=0 ĐS: x=2 Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử a ) x3 7 x 6 KQ: (x+1)(x2 x-6) b) x 2 + 7 x + 12 KQ: (x+3)(x+4) 2 c) x 8 x 9 KQ: (x+1)(x-9) 3 d)x -2x- 4 =( x3- 8) - ( 2x- 4) 3 2 e) x +x +4 = (x3 +8) (x2- 4) f) (x+2)(x+3)(x+4)(x+5)-24 Đặt ẩn phụ Tuần 9 Tiết 9 Ngày 25/10/20 08 I Mục tiêu Luyện tập về hình chữ nhật II Chuẩn... ôn tập Hoạt động của GV Hoạt động của GV Hoạt động ghi bảng 34 Toán 8: Tự Chọn 1 Tìm x biết : HS: trả lời: a) 2x 15 +8x = 14 -2x - Thu gọn 2vế +7 - Đa về PT bậc nhất b) 3x+12 - 4x = 2x 5 - HĐ nhóm làm 4x c) 0,6(x+10) +0,4(11x - 5) = 0,7x +25,5 d)5x+3, 482 ,35x =5, 382 ,9x +10,42 1 (ôn tập) Tìm giá trị của m để PT: 5(m+3x)(x+1)- 4(1+4) =80 có nghiệm x = 2 - Giá trị x = 2 thoả mãn PT ? Khi x = 2 là nghiệm... thức 5x a) yz 2 + 3(ôn tập) 4 7 + 3 3y z 2yz 2 b) x2 y2 z2 + + ( x y )( x z ) ( y x )( y z ) ( z x )( z y ) HDVN ôn tập lại quy tắc , làm 17, 18( SBT) 28 Toán 8: Tự Chọn Tuần 15 Tiết 15 luyện tập về diện tích tam giác, diện tích hình chữ nhật Ngày 5/12/20 08 I Mục tiêu: - Luyện tập kỹ năng sử dụng các công thức về diện tích tam giác, hình chữ nhật đã học II Chuẩn bị của GV và HS - GV: Sách giáo khoa,... Ôn tập lại các phơng pháp đã học Làm bài tập 1:Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x4-3x3-x+3 b) 3x+3y-(x2+2xy+y2) 12 Toán 8: Tự Chọn 2: Tìm x biết: c) 8x3+4x2-y3-y2 d) (x2+x)2+4x2+4x a) x2-25-(x+5)=0 b) x2(x2+4)-x2-4=0 Tuần 8 Luyện tập về hình bình hành Ngày 11/10/20 08 I, Mục tiêu: - Rèn luyện kỹ năng vẽ hình bình hành và phơng pháp chứng minh hình bình hành - Củng cố cho học sinh phơng pháp... (vì x2 + 1 luôn dơng với mọi x) 24 Toán 8: Tự Chọn III HDVN: làm bài tập sau: Cho A = x 3 x 2 10x 8 (tử có nghiệm -1,-2,4, mẫu có x 3 4x 2 + 5x 20 nghiệm 4) Rút gọn A Với giá trị nào của x thì A có giá trị âm? Tuần 13 Tiết 13 luyện tập về đa giác - đa giác đều Ngày 22/11/20 08 I Mục tiêu - Củng cố kỹ năng tính số đo các cạnh, các góc của đa giác - Rèn khả năng tính toán cho học sinh, khả năng t duy... (x+2) (x2 -2x+4) 19 3 a= HDVN: 1Làm tính nhân: (2x4 5x + 2)(x +3x2 - 4) b) (-3x + x + 1)(x2 + x - 5) 2 Thực hiện bài toán theo 2 cách; 2 a) (x + 5x + 6) : (x + 3) b) (x3 + x2 - 12) : (x - 2) 20 Toán 8: Tự Chọn Tuần 11 Tiết 11 Luyện tập về hình thoi Hình vuông Ngày 7/11/20 08 I Mục tiêu: - Luyện tập về cách chứng minh tứ giác là hình vuông, hình thoi dựa vào các dấu hiệu nhận biết đã học - Củng . làm 81 ,82 , 87 (SBT-69) Toán 8: Tự Chọn 14 D B C A 110 0 3 cm 2 cm / / / / / / H 1 1 2 Tuần 8 Tiết 8 Phân tích đa thức thành nhân tử Ngày 17/10/20 08 I nhà: -HS phải học thuộc 7 HĐT. -Bài về nhà: 1) Tính Toán 8: Tự Chọn 8 3 3 3 3 35 13 ) 35.13 48 68 52 ) 68. 52 16 a A b B + = = + 2)Cho a+b+c = 0 và a 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán tự chọn 8, Toán tự chọn 8,

Hình ảnh liên quan

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động ghi bảng Bài 1 - Toán tự chọn 8

o.

ạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động ghi bảng Bài 1 Xem tại trang 1 của tài liệu.
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động ghi bảng - Toán tự chọn 8

o.

ạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động ghi bảng Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hs lên bảng a) - Toán tự chọn 8

s.

lên bảng a) Xem tại trang 12 của tài liệu.
Tuần 8 Luyện tập về hình bình hành - Toán tự chọn 8

u.

ần 8 Luyện tập về hình bình hành Xem tại trang 13 của tài liệu.
-Y/c HS vẽ 1 hình tạm có các yếu tố của bài - Q/s xem có thể vẽ đợc  hình nào luôn. - Toán tự chọn 8

c.

HS vẽ 1 hình tạm có các yếu tố của bài - Q/s xem có thể vẽ đợc hình nào luôn Xem tại trang 14 của tài liệu.
- Hình thành kỹ năng nhận dạng đa thức cần phân tích thành nhân tử bằng phơng pháp thích hợp. - Toán tự chọn 8

Hình th.

ành kỹ năng nhận dạng đa thức cần phân tích thành nhân tử bằng phơng pháp thích hợp Xem tại trang 15 của tài liệu.
→ AEHD là hình cn - Toán tự chọn 8

l.

à hình cn Xem tại trang 18 của tài liệu.
-Y/c HS lên bảng vẽ hình và tóm tắt GT – KL a)Quan sát hình vẽ nhận  diện cách  CM cần kể thêm  đờng nào - Toán tự chọn 8

c.

HS lên bảng vẽ hình và tóm tắt GT – KL a)Quan sát hình vẽ nhận diện cách CM cần kể thêm đờng nào Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động ghi bảng - Toán tự chọn 8

o.

ạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động ghi bảng Xem tại trang 19 của tài liệu.
2 HS lên bảng a)= =x … 4+ 2x3 +4x2+ 8x - x4+1 - Toán tự chọn 8

2.

HS lên bảng a)= =x … 4+ 2x3 +4x2+ 8x - x4+1 Xem tại trang 20 của tài liệu.
Cho ∆ nhọn ABC. Vẽ ra phía ngoài của ∆2 hình vuông ABDE và ACFH. Gọi I,K lần lợt là tâm của 2 hv nói trên, M là trung điểm của BC. - Toán tự chọn 8

ho.

∆ nhọn ABC. Vẽ ra phía ngoài của ∆2 hình vuông ABDE và ACFH. Gọi I,K lần lợt là tâm của 2 hv nói trên, M là trung điểm của BC Xem tại trang 22 của tài liệu.
HS Hoạt động ghi bảng - Toán tự chọn 8

o.

ạt động ghi bảng Xem tại trang 23 của tài liệu.
-GV: sách tham khảo, bảng phụ, phấn màu - HS: Ôn tập kiến thức đã học, máy tính. - Toán tự chọn 8

s.

ách tham khảo, bảng phụ, phấn màu - HS: Ôn tập kiến thức đã học, máy tính Xem tại trang 23 của tài liệu.
-Hs lên bảng ax (x a) - Toán tự chọn 8

s.

lên bảng ax (x a) Xem tại trang 24 của tài liệu.
- Số cạnh của hình 9 cạnh - Toán tự chọn 8

c.

ạnh của hình 9 cạnh Xem tại trang 26 của tài liệu.
- Số cạnh của hình 5 cạnh - Toán tự chọn 8

c.

ạnh của hình 5 cạnh Xem tại trang 26 của tài liệu.
Vì ABCDEF là hình lục giác đều →  - Toán tự chọn 8

l.

à hình lục giác đều → Xem tại trang 27 của tài liệu.
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt dộng ghi bảng - Toán tự chọn 8

o.

ạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt dộng ghi bảng Xem tại trang 27 của tài liệu.
-Y/ c2 hs lên bảng biến đổi - Toán tự chọn 8

c2.

hs lên bảng biến đổi Xem tại trang 28 của tài liệu.
Ngày 5/12/2008 diện tích hình chữ nhật - Toán tự chọn 8

g.

ày 5/12/2008 diện tích hình chữ nhật Xem tại trang 29 của tài liệu.
Các điểm E,F, G,H, K, L,M,N chia mỗi cạnh hình vuông ABCD thàn h3 đoạn thẳng bằng nhau - Toán tự chọn 8

c.

điểm E,F, G,H, K, L,M,N chia mỗi cạnh hình vuông ABCD thàn h3 đoạn thẳng bằng nhau Xem tại trang 30 của tài liệu.
b) quan sát hình và cho biết mối quan hệ  của phần hình cần  chứng minh với ý a - Toán tự chọn 8

b.

quan sát hình và cho biết mối quan hệ của phần hình cần chứng minh với ý a Xem tại trang 30 của tài liệu.
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động ghi bảng - Toán tự chọn 8

o.

ạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động ghi bảng Xem tại trang 31 của tài liệu.
Tiết 17 Luyện tập hình - Toán tự chọn 8

i.

ết 17 Luyện tập hình Xem tại trang 32 của tài liệu.
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động ghi bảng - Toán tự chọn 8

o.

ạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động ghi bảng Xem tại trang 33 của tài liệu.
Hs lên bảng hoàn thành bài - Toán tự chọn 8

s.

lên bảng hoàn thành bài Xem tại trang 33 của tài liệu.
-3 HS lên bảng giải - Toán tự chọn 8

3.

HS lên bảng giải Xem tại trang 35 của tài liệu.
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động ghi bảng - Toán tự chọn 8

o.

ạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động ghi bảng Xem tại trang 37 của tài liệu.