0

ls 12

23 332 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 11:10

N«ng TrÇn Kh¸nh Gi¸o ¸n LS 112 Phần một : LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI. Chương I : SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945- 1949) Bài 1 - Ti ế t 1 : SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945- 1949) Ngày soạn: 20/8/2009 I. Mục tiêu bài học: 1/ Kiến thức: Học sinh năm được các nội dung cơ bản: - Giúp HS nhận thức một cách khái quát toàn cảnh thế giới sau chiến tranh và sự trưởng thành của 2 phe XHCN và TBCN. 2/ Tư tưởng: Ý thức cộng đồng trách nhiệm trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghò hợp tác giữa các dân tộc. 3/ Kỹ năng: + Sử dụng bản đồ xác đònh phạm vi ảnh hưởng của các nước theo thể chế IanTa II. Tư liệu và đồ dùng dạy học: Bản đồ thế giới III. Hoạt động dạy và học. 1/ Ổ n đònh lớp : 2/ Bài mới: TG Hoạt động Thầy - trò Kiến thức cơ bản 10' 15' Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân: Giáo viên sử dụng bản đồ thế giới treo tường và ảnh “ Hội nghò Ianta”. Hỏi: - Hội nghò Ianta được triệu tập trong bối cảnh nào? Nhằm mục đích gì. - Những quyết đònh quan trọng của hội nghò Ianta? Học sinh dựa vào sách giáo khoa trả lời. Giáo viên xác đònh trên bản đồ về vấn đề phân chia phạm vi ảnh hưởng u – Á. giải thích: vì sao gọi là “trật tự hai cực Ianta.” -> Chủ yếu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô - Mỹ - Ý nghóa của Hội nghò? Hoạt động 1: Theo nhóm. 1- Tổ chức UNO được thành lập như thế nào ? + Xuất phát từ nguyện vọng gìn giữ I. H ộ i ngh ị Ianta và sự thoả thuận của 3 cường quốc. 1/ Hoàn cảnh hội nghò Ianta: - Chiến tranh thế giới II ở giai đoạn kết thúc: + Số phận phe Phát Xít được đònh đoạt. + Các nước cường quốc đồng minh cần giải quyết các vấn đề liên quan đến tình hình thế giới sau chiến tranh. 2/ Nội dung của hội nghò . - Hội nghò IanTa (Liên Xô) từ ngày 4 đến ngày 11-2-1945, hội nghò tam cường “Anh, Mỹ, Liên Xô” .Quyết đònh: +Tiêu diệt tận gốc chủ nghóa Phát xít Đức- Nhật, nhanh chóng kết thúc chiến tranh. +Thành lập tổ chức liên hiệp quốc. +Thoả thuận về việc đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu u-A.Ù 3/ Ý nghóa: Những quyết đònh của hội nghò Ianta đã hình thành trật tự thế giới sau chiến tranh: “Trật tự hai cực IanTa” II. Sự thành lập Liên hiệp quốc (UNO) 1/ Sự thành lập. - Từ ngày 25-4 đến 26-6-1945 đại biểu 50 nước dự hội nghò tại XanPhranxixcô (Mỹ) thông qua hiến chương UNO ->Tuyên bố thành lập tổ chức N«ng TrÇn Kh¸nh Gi¸o ¸n LS 112 hoà bình – ngăn chặn chiến tranh của nhân dân thế giới. + Từ quyết đònh của hội nghò IanTa của các nước đồng minh. ->Ngày 24-10 là ngày kỷ niệm thành lập UNO + Năm 2003: Uno có 191 nước + 20-9-1977: Việt Nam gia nhập UNO 2- Mục đích và những nguyên tắc hoạt động của UNO. Nguyên tắc nào là quan trọng nhất ? Vai trò của UNO: Hợp tác – đấu tranh để duy trì hoà bình an ninh thế giới. Giải quyết xung đột . Học sinh dựa vào dòng in nhỏ sgk lưu ý cơ quan quan trọng nhất của UNO làø Hội đồng bảo an. Tìm hiểu thêm về các tổ chức chuyên môn UNO tại Việt Nam. Ví dụ : UNESCO, UNICEF, PAM, WHO, FAO, IMF… Hoạt động 1: Cá nhân: - Hội nghò Potxđam nhằm giải quyết vấn đề gì ? GV giải thích thêm về vấn đề nước Đức: là một nước lớn nằm ở giữa châu u, có tiềm năng mạnh mẽ về kinh tế và quân sự và là nước phát xít đầu sỏ nhất. Mỹ thực hiên kế hoạch MacSan nhằm mục đích gì ? 5-6-1947 ngoại trưởng Mỹ Mác San công bố kế hoạch“Phục hưng châu u”- Các nước Tây âu phải phụ thuộc và trở thành đồng minh của Mỹ.‘ (Mục III chủ yếu Hs tự đọc Sgk) UNO. - Trụ sở của UNO đặt tại NewYork (Mỹ) 2/ Mục đích-nguyên tắc hoạt động a/ Mục đích: - Duy trì hoà bình, an ninh thế giới - Thúc đẩy quan hệ hữu nghò hợùp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng quyền bình đẳng và quyền dân tộc tự quyết b/ Nguyên tắc: + Quyền bình đẳng giữa các quốc gia và quyền dân tộc tự quyết. + Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trò các nước. + Không can thiệp vào việc nội bộ các nước. + Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng phương pháp hoà bình. + Chung sống hoà bình và nhất trí giựa năm cường quốc. c/ Các cơ quan chính của UNO: - Đại hội đồng. - Hội đồng bảo an. - Ban thư ký. III. Sự hình thành hai hệ thống XH đối lập. + Sau chiến tranh xu hướng hình thành 2 phe XHCN đối lập gay gắt với phe TBCN. + Hội nghò Pôtxđam từ 17-7 đến 2-8-1945 giải quyết vấn đề nước Đức. + tháng 9-1949Mỹ, Anh, Pháp lập nhà nước Cộng hoà liên bang Đức. + Tháng 10-1949 Liên xô giúp đỡ các lực lượng dân chủ Đông Đức lập nhà nước CHDC Đức + Từ những năm 1945-191949 các nước DCND Đông âu tiến hành những cải cách dân chủ.Từ những năm 1950 Đông âu xây dựng CNXH .Cũng từ sau chiến tranh Mỹ thực hiên kế hoạch MacSan viện trợ cho các nước Tây âu tạo nên sự đối lập về kinh tế giữa hai khối TBCN (Tây âu) và XHCN (Đông âu). Kết thúc bài học : 1/ Giáo viên củng cố bài : + Hoàn cảnh và những quyết đònh quan trọng của hội nghò IANTA + Theo em vì sao vấn đề cấp bách hiện nay là cần phải cải tổ UNO ? 2/ Chuẩn bò bài 2 “ Liên Xô và Đông u từ 1945- 1991” ( Câu hỏi sách giáo khoa ) N«ng TrÇn Kh¸nh Gi¸o ¸n LS 112 Chương II : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU ( 1945-1991) LIÊN BANG NGA (1991-2000). BÀI 2 Tiết 2-ø3 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945-1991) LIÊN BANG NGA (1991-2000) Ngày soạn: 20/8/2009 I. Mục tiêu bài học. 1/Kiến thức: Học sinh nắm được các nội dung cơ bản sau: + Những nét lớn về công cuộc xây dựng XHCN ở Liên Xô + Tình hình chính trò – chính sách đối ngoại và vò trí quốc tế của Liên Xô từ năm 1945- 1970. + Tình hình các nước Đông Âu 1945-1970. 2/ Tư tưởng: Đánh giá khách quan về những thành tựu xây dựng CNXH của Liên Xô và các nước Đông Âu trong những năm 1945-1970. 3/ Kỹ năng: Phân tích, đánh giá các sự kiệnđã diễn ra một cách khoa học, đúng bản chất của nó. II. Tư liệu và đồ dùng dạy học: Bản đồ Thế giới, các nước Đông Âu sau CTTG II III. Hoạt động dạy và học. 1/ Ổn đònh lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: Hoàn cảnh và nội dung chính của hội nghò Ianta 3/ Bài mới: TG Hoạt động thầy - trò Kiến thức cơ bản 13 12 Hoạt động 1. Cả lớp, cá nhân. Giáo viên có thể hỏi lại một số nội dung đã học ở lớp 11 có liên quan đến Liên Xô: Giáo viên nêu hoàn cảnh trong nước(sgk) Bên ngoài Mỹ và các ĐQ tiến hành bao vây kinh tế, cô lập chính trò để tiêu diệt Liên Xô. Hoạt động 2: Cả lớp, cá nhân. - Những thành tựu CNXH từ năm 1950 đến nửa đầu năm 1970? + Hocï sinh trả lời. + Giáo viên nêu vài số liệu về sản lượng công-nông nghiệp của Liên Xô (1972: Công nghiệp chiếm 20% thế giới). Giáo viên sử dụng ảnh và nêu ngắn gọn về chuyến bay của Gagarin. Hoạt động 1: Cá nhân, cả lớp. - Giáo viên sử dụng lược đồ (sgk/ h5). Giải thích khái niệm: Nhà nước DCND: Hoạt động 2: Cả lớp, cá nhân. I. Liên Xô và các nước Đông u từ 1945 đến giữa những năm 70 1/ Liên Xô a. Công cuộc khôi phục kinh tế 1945-1950 + Hoàn cảnh: Sau chiến tranh thế giới II, Liên Xô chòu những tổn thất to lớn về người và vật chất. + Thành tựu: Với tinh thần tự lực tự cường, Liên Xô đã hoàn thành thắng lợi kế hoạch khôi phục kinh tế trong 4 năm – 3 tháng. b/ Liên Xô xây dựng CNXH từ năm 1950 đến nửa đầu năm 1970. + Công nghiệp: + Nông nghiệp: Tăng hàng năm 16%. + Khoa học kỹ thuật: + Chính trò- xã hộò: Luôn ổn đònh. + Đối ngoại: Chính sách bảo vệ hoà bình, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước XHCN. 2/ Các nước Đông Âu a/ Sự ra đời các nhà nước DCND Đông u + 1944-1945: + Thời gian thành lập (sgk) - 1945-1949: Các nước DCND Đông Âu thực hiện những cải cách dân chủ N«ng TrÇn Kh¸nh Gi¸o ¸n LS 112 - Các nước Đông Ââu tiến hành xây dựng CNXH trong hoàn cảnh thế nào ? + Khách quan: + Chủ quan : Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân. Sự ra đời và hoạt động của khối SEV, khối VACSAVA. Gv nhấn mạnh ý : Sụ ra đời của hai khối này tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế – kỹ thuật và tạo thế cân bằng về quân sự giữa các nước XHCN và TBCN trong những năm 70. b/ Công cuộc xây dựng CNXH ở các nước Đông Âu. Từ năm 1950-1975: Các nước Đông Âu tiến hành các kế hoạch 5 năm để xây dựng CNXH trong điều kiện khó khăn (chủ quan, khách quan) 3/ Quan hệ hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghóa ở châu Âu. a/ Quan hệ kinh tế, khoa học- kỹ thuật. 8-1-1949 thành lập “ Hội đồng tương trợ kinh tế” nhằm tăng cường sự hợp tác giũa các nước XHCN về kinh tế- khoa học b/ Quan hệ chính trò- quân sự. 14-5-1955 thành lập tổ chức “ Hiệp ước phòng thủ Vac-sa-va” nhằm liên minh phòng thủ về quân sự và chính trò các nước XHCN châu Âu. IV/ Kết thúc tiết học: 1/ GV củng cố lại những nội dung chính của bài theo hệ thống câu hỏi sách giáo khoa. 2/ Chuẩn bò bài mới ( bài 2- tiếp theo). Chương II : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945- 1991) LIÊN BANG NGA (1991- 2000) Bài 2 Tiết 3: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945- 1991) LIÊN BANG NGA (1991- 2000) (Tiếp theo) Ngày soạn: 25/8/2009 I/ Mục tiêu bài học: 1- Kiến thức: Học sinh nắm được các nội dung cơ bản. + Nguyên nhân và những biểu hiện của sự khủng hoảng CNXH ở Liên xô. + Công cuộc cải tổ của Goocbachốp. +Nguyên nhân sự sụp đổ của CNXH ở Liên xô và Đông Âu. 2- Tư tưởng : Phê phán những khuyết điểm , sai lầm của những người lãnh đạo đảng , nhà nước Liên xô và các nước Đông âu ,từ đó rút ra bài học kinh nghiêm cần thiết cho công cuộc đổi mới ở nước ta. 3- Kỹ năng : Phân tích, đánh giá các sự kiện lòch sử . II/ Tư liệu và đồ dùng dạy học: - Một số vấn đề lý luận thực tiễn CNXH. - Lược đồ cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). III. Hoạt động dạy và học. 1/ Ổn đònh lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: Thành tựu xây dựng CNXH của Liên Xô từ 50 -70 3/ Bài mới: TG Hoạt động Thầy - trò Kiến thức cơ bản Ho ạ t động 1 : Thảo luận nhóm II. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những N«ng TrÇn Kh¸nh Gi¸o ¸n LS 112 -Những nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến sự khủng hoảng CNXH ở Liên Xô? -Công cuộc cải tổ do Goocbachop tiến hành ở Liên Xô như thế nào ? Vì sao cải tổ bò thất bại ? Giáo viên giải thích khái niệm “cải tổ”. Là tổ chức, sắp xếp lại về mọi mặt -> Cải tổ là cấn thiết nhưng cải tổ sai nguyên tắc -> Hậu quả - Chính trò: Đa nguyên, đa đảng -> sai lầm về đường lối, tư tưởng và tổ chức cán bộ. Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân: - Nguyên nhân và những biểu hiện của sự khủng hoảng ở các nước XHCN ở Đông Âu? Giáo viên nêu sự sụp đổ của một số nước Đông Âu: + Ba Lan + CHDC Đức + Rumani . Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân: - Những nguyên nhân dẫn đếnsự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô – Đông Âu? Giáo viên phân tích 4 nguyên nhân (sgk). Nhấân mạnh nguyên nhân chính là: những sai lầm về đường lối trong công cuộc cải tổ kinh tế-chính trò. Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân: - Nét chính về liên bang Nga trong thập niên 90? Gv liên hệ tình hình hiện nay ở Trecxnia. năm 1970 đến năm 1991. 1/ Sự khủng hoảng của chế độ XHCN ở Liên Xô - Nguyên nhân:. + Kinh tế: Bắt đầu trì trệ, suy thoái. + Chính trò: Bất ổn. - Công cuộc cải tổ: Tháng 3-1985,M.Goocbachop tiến hành công cuộc cải tổ đất nước: + “Cải cách kinh tế triệt để” + Cải cách chính trò- đổi mới tư tưởng. - Nhưng do phạm nhiều sai lầm -> Liên Xô càng khủng hoảng toàn diện và trầm trọng. - Hậu quả: - 21-8-1991 cuộc đảo chính lật đổ Goocbachop thất bại -> Đảng cộng sản Liên Xô và chính phủ Liên Bang ngừng hoạt động. vào ngày 21-12-1991, nhà nước Liên Bang tan ra.õ - 25- 12-1991: Tổng thống Goocbachop từ chức, chủ nghóa xã hội ở Liên Xô sụp đổ hoàn toàn. 2/ Sự khủng hoảng chế độ XHCN ở Đông Âu. + Do tác động của cuộc khủng hoảng dầu mỏ 1973 + Lãnh đạo đảng và nhà nước Đông Âu đã thực hiện các biện pháp cải tổ để điều chỉnh nhưng mắc phải sai lầm và sự chống phá của các thế lực phản động -> sự khủng hoảng ở Đông Âu ngày càng gay gắt. Hậu quả: Các nước Đông Âu rời bỏ CNXH quay lại con đường TBCN. 3/ Nguyên nhân sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu. a/ Đường lối lãnh đạo chủ quan ,duy ý chí thiếu công bằng dân chủ trong xã hội . b/ Không bắt kòp sự phát triển khoa học- kỹ thuật tiên tiến dẫn đến sự khủng hoảng về kinh tế và xã hội. c/ Phạm sai lầm về dường lối trong cải tổ làm cho khủng hoảng thêm trầm trọng. d/ Sự chống phá của các thế lực thù đòch. III/ Liên bang Nga trong thập niên 90 (1991- 2000 ) + Liên bang Nga là quốc gia “ Kế tục Liên xô’’ về đòa vò pháp lý trong quan hệ quốc tế. 1/ Kinh tế: 2/ Chính trò: Tháng 12-1993 hiến pháp liên bang Nga được ban hành. 3/ Đối ngoại: Trong những năm 1992-1993, Nga theo đuổi chính sách “Đònh hướng Đại tây dương”. Từ những năm 1994 chuyển sang chính sách “Đònh hướng u-Á” IV/ Kết thúc bài học: N«ng TrÇn Kh¸nh Gi¸o ¸n LS 112 1/Giáo viên củng cố nội dung cơ bản của chương hai : -Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên xô- Đông Âu 1945- 1970. Ý nghóa của những thành tựu này (liên hệ Việt nam trong giai đoạn này). -Sự khủng hoảng và sụp đổ của CNXH ở Liên xô và Đông âu 1970-1991. Nguyên nhân. 2/ Chuẩn bò bài 3 “ Các nứơc Đông Bắc Á’’(Theo hệ thống câu hỏi trong Sách giáo khoa). CHƯƠNG III : CÁC NƯỚC Á , PHI VÀ MỸ LA TINH (1945- 2000) Bài 3 -Tiết 4: CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á Ngày soạn: 30/8/2009 I/ Mục tiêu bài học : 1/ Kiến thức : Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản sau : + Sự biến đổi lớn lao của các nước Đông Bắc Á (Trung Quốc,bán đảo Triều Tiên) từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000. + Các giai đoạn phát triển của cách mạng Trung quốc từ 1945-2000. 2/ Tư tưởng: Từ sự biến đổi lớn lao của khu vực Đông Bắc Á học sinh nhận thức được quy luật tất yếu về sự phát triển của lòch sử . Nhận thức đúng đắn về quá trình xây dưng CNXH là một quá trình vô cùng phức tạp và khó khăn. 3/ Kỹ năng : Tổng hợp, hệ thống hoá các sự kiện lòch sử. Đánh giá các sự kiện , các nhân vật lòch sử một cách khách quan. II/ Tư liệu và đồ dùng dạy học: Lược đồ “Các nước Đông Bắc Á sau CTTG II’’. III/ Tiến trình lên lớp: 1/ Ổn đònh lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ : Công cuộc cải tổ ở Liên xô từ 1986- 1990. Vì sao cải tổ thất bại ? 3/ Bài mới : TG Hoạt động Thầy - trò Kiến thức cơ bản Hoạt động 1: Cá nhân, cả lớp: Giáo viên sử dụng lược đồ khu vực Đông Bắc Á trước chiến tranh thế giới thứ II, giới thiệu nét chính về khu vực này. - Sau chiến tranh thế giới II, khu vực Đông Bắc Á có những chuyển biến gì? (Học sinh dựa vào sgk để trả lời theo 2 ý: Biến chuyển về chính trò, kinh tế). Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân: Giáo viên sử dụng bản đồ thế giới để giới thiệu về Trung Quốc (Quốc gia đất rộng người đông và có nền văn hoá lâu đời). - Ý nghóa đối với dân tộc - Ý nghóa đối với thế giới Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân: - Nhiệm vụ của Trung Quốc trong 10 năm đầu xây dựng chế độ mới là gì? và TQ đã đạt được những thành tựu như thế nào? I/ Nét chung về khu vực Đông Bắc Á. - Trước chiến tranh: - Sau chiến tranh 1945 : + Chính trò. *C/m Trung Quốc thắng lợi, nước CHND Trung Hoa ra đời. *Bán đảo Triều Tiên bò chia cắt và hình thành 2 nhà nước riêng biệt. + Kinh tế. Đạt được nhiều thành tựu: II/ Trung Quốc. 1/ Sự thành lập nước CHND Trung Hoa và thành tựu 10 năm đầu xây dựng chế độ mới. a.Sự thành lập - Nội chiến 1946- 1949: (7-1946 đến 9-1949) diễn ra cuộc nội chiến 1-10-1949, nước CHND Trung Hoa được thành lập - Ý nghóa: sgk N«ng TrÇn Kh¸nh Gi¸o ¸n LS 112 Học sinh dựa vào dòng chữ in nhỏ trong sgk để trả lời (Lưu ý các số liệu - Vì sao nhân dân Trung Quốc đã đạt được những thành tựu đó? - Sự giúp đỡ của Liên Xo.â - Sự nỗ lực to lớn của nhân dân Trung Quốc (Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản). Giáo viên mở rộng: - 14-2-1950, Trung Quốc kí với Liên Xô “Hiệp ước hữu nghò, liên minh và tương trợ Trung-Xô”. - Tháng 10-1950, phái quân Chí viện sang Triều Tiên (Kháng Mỹ, viện Triều). - Giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp Hoạt động 1: Thảo luận nhóm.- Ngyên nhân nào dẫn đến TQ lâm vào tình trạng không ổn đònh về kinh tế, chính trò, xã hội? - Đường lối “ba ngọn cờ hồng” được triển khai như thế nào? Hậu quả đối với đất nước và nhân dân TQ? Học sinh dựa vào sgk trả lờùi và nêu ra nhận xét của mình. Giáo viên bổ sung và nhấn mạnh: các nhà lãnh đạo Trung Quốc mắc sai lầm về đường lối, nhận thức chưa đúng về CNXH - Việc Trung Quốc bắt tay với Mỹ có ảnh hưởng thế nào đến cách mạng Đông Dương? Ảnh hưởng bất lợi -> Vì lúc đó cuộc kháng chiến của nhân dân ta đang ở vào thời kỳ quyết đònh. Hoạt động 1: Cá nhân, cả lớp. - Nội dung đường lối cải cách, mở cửa của TQ được thể hiện ở những mặt nào? Gv giải thích khái niệm kinh tế: -Kinh tế kế hoạch hoá. -Kinh tế thò trường. -Kinh tế thò trường XHCN ( Là nền kt sản xuất hàng hoá phục vụ cho thò trường tự do có sự điều tiết của nhà nước. Khái niêm : GDP (tổng sản phẩm quốc nội) GNP ( tổng sản phẩm quốc gia ) Hoạt động 2: Theo nhóm. - Những sự kiện nào nói lên sự biến đổi b. 10 năm đầu xây dựng chế độ mới (1949- 1959) - Nhiệm vụ: Đưa đất nước TQ thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, vươn lên phát triển về mọi mặt. - Thành tựu: *Kinh tế: + 1950-1952: (Số liệu sgk). + 1953-1957: (Số liệu sgk). *Chính sách đối ngoại: + Có chính sách tích cực để củng cố hoà bình và thúc đẩy phong trào cách mạng trên thế giới. + 18-1-1950, đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam 2/ Trung Quốc những năm không ổn đònh (1959-1978) a.Nguyên nhân: Từ 1959, TQ dề ra đường lối " Ba ngọn cờ hồng". b. Nội dung: - "Đường lối chung" xây dựng XHCN. - "Đại nhảy vọt". - "Công xã nhân dân" c. Hậu quả: - Kinh tế: hỗn loạn, sản xuất giảm sút, đời sống ND khổ cực. - Chính trò: Nội bộ ĐCS bất đồng quan điểm, tranh giành quyền lực - Đối ngoại: - Tiến hành những cuộc xung đột biên giới: Ấn Độ(1962)ä, Liên Xô (1969) tạo nên mối quan hệ căng thẳng. - ng hộ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Á-Phi-Mỹ La Tinh. - Hoà dòu với Mỹ vào đầu năm 1972. 3- Công cuộc cải cách, mở cửa 1978- 2000. - Thời gian: Từ tháng 12-1978 Đảng cộng sản TQ đã vạch ra đường lối đổi mới. - Nội dung: -Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm. -Tiến hành cải cách mở cửa…. + Mục tiêu: Biến TQ thành một nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh. - Những biến đổi của Trung Quốc (1979- 1998): + Kinh tế . N«ng TrÇn Kh¸nh Gi¸o ¸n LS 112 của Trung Quốc trong thời kỳ đổi mới? - Sự thay đổi trong đường lối đối ngoại của TQ? - So sánh đường lối đối ngoại của TQ trước và trong thời kỳ đổi mới? + Khoa học- kỹ thuật (Sgk). + Đối ngoại. Bình thường hoá trong quan hệ với Liên Xô, Việt Nam, Mông Cổ . Mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghò với các nước, góp sức trong giải quyết quốc IV / Kết thúc bài học . 1/ Củng cố kiến thức: (từng phần) nhấn mạnh nội dung trọng tâm . 2/ Câu hỏi và bài tập: - Câu hỏi : câu 1,2,3 (sách giáo khoa) Bài 4 - Tiết 5 : CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ Soạn: 05 / 09/ 2009 I/ Mục tiêu bài học: 1- Kiến thức: HS nắm được những nét lớn về các nước ĐN trước và sau CTTG 2 2- Tư tưởng: Học sinh nhận thức rõ về tính tất yếu của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.Đánh giá cao những thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của các nước Đông Nam á. 3- Kỹ năng: Khái quát, tổng hợp các sự kiện lòch sử. Sử dụng lược đồ Đông Nam á. II/ Tư liệu và đồ dùng dạy học: -Bản đồ Đông Nam á. III/ Tiến trình tổ chức dạy và học: 1- Ổn đònh lớp: 2- Kiểm tra bài cũ: Những biến chuyển to lớn của khu vực Đông Bắc Á từ sau CTTG 2 ? 3- Bài mới TG Hoạt động Thầy - trò Kiến thức cơ bản N«ng TrÇn Kh¸nh Gi¸o ¸n LS 112 15' Hoạt động 1: Cá nhân, cả lớp: GVsử dụng lược đồ ĐNA xác đònh vò trí các nước GV đặt câu hỏi: Tình hình ĐNA trước và sau chiến tranh thế giới hai? - Cuộc kháng chiến của nhân dân Lào phát triển thế nào ? Kết quả cuộc kháng chiến? HS dựa vào phần in nhỏ sgk trình bày những sự kiện chính của Lào từ 1945- 1975. -1975-đầu 1979 : Thời kỳ thống trò của tập đoàn Khơme đỏ. -1979-1991: Nội chiến và quá trình hoà giải, hoà hợp dân tộc. -1993-nay : Thời kỳ phát triển mới của đất nước. b/ Nhóm các nước Đông Dương - Từ sau khi giành độc lâp đến cuối thập kỷ 70, các nước này thực hiệnchính sách kinh tế tập trung, kế hoạch hoá. Từ những năm 80 chuyển sang nền kinh tế thò trường I/ Các nước Đông Nam . 1- Sự thành lập các quốc gia độc lập ở Đông Nam Á. a/ Vài nét chung về quá trình giành độc lập: - Trước chiến tranh TG hai hầu hết các nước ĐNA (Trừ TháiLan) là thuộc đòa của các đế quốc Âu-Mỹ. - Sau chiến tranh các nước đều đã lần lượt giành được độc lập (ở những mức độ khác nhau). b/ Lào (1945-1975): -12-10-1945 Khởi nghóa thắng lợi ở Viên Chăn- Lào tuyên bố độc lập. -1946-1954 : Thực dân Pháp quay lại xâm lược. Tháng 7- 1954 Pháp ký hiệp đònh Giơ-ne-vơ, công nhận độc lập chủ quyền của Lào. -1954-1975, Kháng chiến chống Mỹ thắng lợi. Ngày 2-12- 1975, nước CHDCND Lào thành lập bước vào thời kỳ xây dựng, phát triển đất nước. c/ Căm-pu-chia (1945-1993). -10-1945, Pháp trở lại xâm lược, nhân dân tiến hành k/c do Đảng cộng sản lãnh đạo . -1954- đầu 1970: Chính phủ Xihanúc thực hiện đường lối hoà bình, trung lập. -Từ 3/1970-1975: kháng chiến chống Mỹ. 2/ Quá trình xây dựng và phát triển của các nước Đông Nam Á a/ Nhóm 5 nước sáng lập ASEAN: - Sau khi giành được độc lập các nước này thực hiện chiến lược kinh tế hướng nội “Công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu”. - Từ những năm 60-70 thực hiện chiến lược kinh tế hướng ngoại “Công nghiệp hoá lấy xuất khẩu làm chủ đạo” -> Kinh tế –xã hội có nhiều biến đổi to lớn. Thành tựu: (Sách giáo khoa) c/Các nước khác ở Đông Nam Á: *Brunây :Kinh tế có nét đặc thù riêng (chủ yếu là khai thác dầu mỏ và khí đốt) phải nhập 80%lương thực, tực phẩm. *Mianma: - Trước những năm 80: thực hiện chính sách kinh tế tự lực ,hướng nội “Đóng cửa”. - Từ 1988: chính phủ thực hiện chính sách cải cách “mở cửa” IV. Kết thúc tiết học : 1/ Củng cố bài : Giáo viên củng cố nội dung 1 và 2: Lào- Cămpuchia , chiến lược phát triển kinh tế của các nước Đông Nam á từ sau khi giành độc lập N«ng TrÇn Kh¸nh Gi¸o ¸n LS 112 2/ Bài tập về nhà: Lập bảng về chiến lược phát triển kinh tế của các nước sáng lập ASEAN. 3/ Chuẩn bò bài mới : Bài 4 (Tiếp theo). Bài 4 - Ti ế t 6: C¸ÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ (Tiếp theo) Ngày soạn: 7/9/2009 I/ Mục tiêu bài học: 1- Kiến thức: Học sinh cần nắm được các nội dung cơ bản. -Sự thành lập và phát triển của tổ chức ASEAN. -Phong trào đấu tranh giành độc lập của n độ từ 1945-1950. -Những thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển của n Độ từ sau khi giành được độc lập đến nay. 2- Tư tưởng: Học sinh nhận thức được tính tất yếu của sự hợp tác phát triển của các nước Đông Nam á. Thời cơ và thách thức đối với Việt Nam khi gia nhập ASEAN. 3- Kỹ năng: Sử dụng bản đồ, phân tích, so sánh và đánh giá đúng về các sự kiện lòch sử. II/ Tư liệu –đồ dùng dạy học: -Bản đồ châu Á (n độ ). III/ Tiến trình tổ chức dạy và học: 1- Ổn đònh lớp: 2- Kiểm tra bài cũ: Chiến lược phát triển kinh tế của nhóm các nước sáng lập ASEAN. 3 - Bài mới: TG Hoạt động của thầy và trò. Nội dung học sinh cần nắm. Hoạt động 1: Theo nhóm. - Tổ chức ASEAN ra đời trong bối cảnh nào? Những nguyên nhân dẫn đến sư ra đời của ASEAN? HS trả lời: + Từ sau chiến tranh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến đổi. + Từ xu thế chung trên thế giới (Sự xuất hiện của các tổ chức khu vực EU, NAFATA, APEC v.v - Tính chất và mục tiêu của ASEAN? + Là một tổ chức liên minh kinh tế , chính trò ,văn hoá ở Đông Nam á. Cùng hợp tác kinh tế, xây dựng ĐNA thành khu vực hoà bình, ổn đònh và phát triển. - Thời cơ và thách thức đối với Việt nam khi gia nhập ASEAN? + Tạo điều kiện cho VN được hòa nhập vào cộng đồng khu vực thò trường các nước ĐNÁ. Thu hút được vốn đầu tư, cơ hội giao lưu học tập tiếp thu trình độ KH- KT, công nghệ, văn hóa… 3/ Sư ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN. a- Sự thành lập: + 8-8-1967. “Hiệp hội các nước Đông Nam Á” được thành lập tại Băng cốc (Thái lan) b- Hoạt động của ASEAN: + Từ 1967-1975: ASEAN là một tổ chức còn non yếu, chưa có vò trí trên trường quốc tế. + Từ 2-1976 đến nay: Từ sau hội nghò Bali tháng 2/1976 ASEAN có bước phát triển mới và khẳng đònh vò thế trên trường quốc tế c- Sự phát triển của ASEAN : - Năm 1967 có 5 nước: -1984 : Brunây. - 28-7-1995 : Việt nam. - 9-1997 : Lào , Mianma. - 30-4-1999 : Cămpuchia. Tương lai Đông Timo sẽ trở thành thành viên của ASEAN như vậy ASEAN sẽ trở thành “ASEAN toàn Đông Nam Á”. [...]... Đông ) Gi¸o ¸n LS 112 IV/ Sơ kết bài học: 1-Hệ thống toàn bài 9: Quan hệ quốc tế 1945-2000 2- Gợi ý trả lời câu hỏi và bài tập (SGK – trang 67): Xu thế phát triển của thế giới sau “Chiến tranh lạnh” 3- Dặn dò học sinh: Chuẩn bò bài 9 “ Cách mạng khoa học –công nghệ và xu hướng toàn cầu hoá” CHƯƠNG VI: CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ N«ng TrÇn Kh¸nh Gi¸o ¸n LS 112 Bài 10 - Tiết... châu Âu" và "Cộng đồng kinh tế châu Âu" (EEC) N«ng TrÇn Kh¸nh khoa trình bày về sự thành lập và phát triển của khối EU từ 1953 đến 2004 GV nhận xét, kết luận Gi¸o ¸n LS 112 -1-7-1967:3 tổ chức trên hợp nhất -> "Cộng đồng châu Âu" (EC) -7 -12- 1991: hiệp ước Maxtrích (Hà Lan) đổi EEC thành "Liên mình châu Âu" (EU) với 15 thành viên b/ Quan hệ VN- EU: 10-1990, quan hệ EU và Việt Nam được thiết lập mở ra... kỳ xây dựng và phát triển kinh tế xuất hiện - Trong thập niên 80: Kinh tế suy thoái xã hội - Trong thập niên 90: KT có chuyển biến tích cực IV Kết thúc bài học 1/ Củng cố bài: N«ng TrÇn Kh¸nh Gi¸o ¸n LS 112 + Nét chính của phong trào GPDT ở châu Phi từ sau 1945 Những khó khăn mà châu Phi đang phải đối mặt + Tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Mỹ Latinh từ sau 1945 đến nay Những khó khăn của Mỹ Latinh... Pháp, Đức, Nhật, Cana, Ý, hiện nay có thêm Nga -> nhóm G8) - Nhận xét về chiến lược “ Cam kết mở rộng” của Mỹ thời B Clin –tơn? HS dựa vào sách để trình nội dung của chính sách và nêu nhận xét Gi¸o ¸n LS 112 a/ Kinh tế: + Từ 1973-1982: + Từ 1983-1990: b/ Chính trò: Không có được sự ổn đònh như mong muốn do các vấn đề xã hội, 3/ Nước Mỹ từ 1991-2000 a/ Kinh tế- KHKT + Mó khẳng đònh vò trí cường quốc của... của Tây Âu trong thập kỷ 90? Học sinh theo dõi SGK, suy nghó trả lời GV nhận xét, kết luận Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân Quá trình hình thành và phát triển của EU? Học sinh dựa vào sách giáo Gi¸o ¸n LS 112 1/ Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1950 a- Kinh tế: - Sau chiến tranh TG II, tiêu điều và kiệt quệ do bò chiến tranh tàn phá nặng nề - Từ những năm 50 kinh tế cơ bản được phục hồi (Đạt mức trước chiến...N«ng TrÇn Kh¸nh + VN chòu sự cạnh tranh quyết liệt nhất là về KT Hào nhập nếu không đứng vững sẽ dễ bò tụt hậu về kinh tế, bò “hòa tan” về chính trò, văn hóa… Gi¸o ¸n LS 112 II/ n Độ : 1- Phong trào đấu tranh giành độc lập (1945-1950) - Từ sau chiến tranh thế giới hai phong trào đấu tranh giành dộc lập ở n độ phát triển mạnh mẽ - Trước sự phát triển của phong trào, thực... Thực hiện dân chủ hoá lao động (thông qua đạo luật lao động 1946) - Từ những năn 1950-1951 kinh tế của Nhật được khôi phục, đạt mức trước chiến tranh + Chính sách đối ngoại: N«ng TrÇn Kh¸nh Gi¸o ¸n LS 112 - Hiến pháp mới 1947 - Liên minh chặt chẽ với Mỹ: Hiệp ước an ninh Nhật-Mỹ 8-9thay cho hiến pháp 1951 chấp nhận “chiếc ô bảo trợ hạt nhân của Mỹ” Minh Trò 1898 2/ Nhật Bản từ 1952-1973 a/ Kinh tế,... được những nét chính của quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới II: Sự đối đầu giữa hai phe TBCN và XHCN Tình hình chung và xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh N«ng TrÇn Kh¸nh Gi¸o ¸n LS 112 2/ Tư tưởng: Học sinh nhận thức được vấn đề: trong thời kì chiến tranh lạnh, tình hình thế giới luôn căng thẳng và phức tạp (Thực tế đã có nhiều cuộc chiến tranh cục bộ diễn ra và kéo dài như ở Đông... phe CNĐQ và CNXH Diễn ra trên các lónh vực: chính trò, quân sự, kinh tế, văn hoá  tình hình thế giới luôn căng thẳng, phức tạp - Vì sao chiến tranh Đông Dương chòu sự tác động của hai phe Gi¸o ¸n LS 112 2/ Cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) + Sau chiến tranh thế giới II Liên Xô và Mỹ chiếm đóng hai miền Bắc và Nam Triều Tiên + Từ 6-1950 đến 7-1973 diễn ra cuộc chiến khốc liệt giữa 2 miền  cuộc... khái quát, tổng hợp các vấn đề II/ Thiết bò và tài liệu dạy học: Lược đồ, bản đồ Châu Phi-Mỹ Latinh sau chiến tranh thế giới II (hoặc bản đồ thế giới) III/ Tiến trình lên lớp: N«ng TrÇn Kh¸nh Gi¸o ¸n LS 112 1/ Kiểm tra 15’: - Trình bày sự thành lập và quá trình phát triển của tổ chức ASEAN Thời cơ và thách thức đối với Việt Nam? 2/ Bài mới: T G 20' Hoạt động thầy - trò Hoạt động 1: Cả lớp và cá nhân . N«ng TrÇn Kh¸nh Gi¸o ¸n LS 112 Phần một : LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI. Chương I : SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ. hiến chương UNO ->Tuyên bố thành lập tổ chức N«ng TrÇn Kh¸nh Gi¸o ¸n LS 112 hoà bình – ngăn chặn chiến tranh của nhân dân thế giới. + Từ quyết đònh
- Xem thêm -

Xem thêm: ls 12, ls 12,

Hình ảnh liên quan

2) Tình hình phát triển kinh tế xã hội: - ls 12

2.

Tình hình phát triển kinh tế xã hội: Xem tại trang 12 của tài liệu.
+ Tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Mỹ Latinh từ sau 1945 đến nay. Những khó khăn của Mỹ Latinh trong thời kỳ xây dựng đất nước - ls 12

nh.

hình phát triển kinh tế-xã hội của Mỹ Latinh từ sau 1945 đến nay. Những khó khăn của Mỹ Latinh trong thời kỳ xây dựng đất nước Xem tại trang 13 của tài liệu.
2/ Bài tập về nhà: Vẽ lược đồ về quá trình hình thành phát triển của EU. Chuẩn bị bài mới: Bài 8 “ Nhật Bản”. - ls 12

2.

Bài tập về nhà: Vẽ lược đồ về quá trình hình thành phát triển của EU. Chuẩn bị bài mới: Bài 8 “ Nhật Bản” Xem tại trang 16 của tài liệu.
Học sinh nhận thức được vấn đề: trong thời kì chiến tranh lạnh, tình hình thế giới luôn căng thẳng và phức tạp (Thực tế đã có nhiều cuộc chiến tranh cục bộ diễn ra và kéo dài như ở  Đông Nam Á, Trung Đông), liên hệ thực tế hai cuộc chiến tranh của Pháp và - ls 12

c.

sinh nhận thức được vấn đề: trong thời kì chiến tranh lạnh, tình hình thế giới luôn căng thẳng và phức tạp (Thực tế đã có nhiều cuộc chiến tranh cục bộ diễn ra và kéo dài như ở Đông Nam Á, Trung Đông), liên hệ thực tế hai cuộc chiến tranh của Pháp và Xem tại trang 18 của tài liệu.
2/ Sự đối đầu của hai phe-2 cực trong thời kì “chiến tranh lạnh” đã chi phối đến tình hình thế giới như thế nào. - ls 12

2.

Sự đối đầu của hai phe-2 cực trong thời kì “chiến tranh lạnh” đã chi phối đến tình hình thế giới như thế nào Xem tại trang 19 của tài liệu.