câu hỏi xử lý tín hiệu số chương 3

35 172 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2019, 21:32

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ CHƯƠNG Câu 1: Biến đổi Fourier x(n)= δ (n) là: A B C Không tồn FT D Câu 2: Biến đổi Fourier x(n)= δ (n+1) là: A C không tồn FT B D X(ω)= Câu 3: Biến đổi Fourier x(n)= 2δ(n+1)+3δ(-n) là: A C B D Câu 4: Tín hiệu sau tồn biến đổi Fourier: A x(n)=u(n) C x(n)=rectN(n) B x(n)=r(n) D x(n)=2n u(n) Câu 5: Tìm tương quan Rxv tín hiệu sau: A B C D Câu 6: Tìm tương quan Rvx tín hiệu sau: A B C D Câu 7: : Tìm tự tương quan Rxx tín hiệu sau: A B C D Câu 8: Tìm tín hiệu hệ thống LTI Biết tín hiệu vào đáp ứng xung là: A B C D Câu 9: : Tìm tương quan Rvx tín hiệu: A B C D Câu 10: Biến đổi Fourier X(ω) : x(n) ={0, 2, 1, 3, 0} A B C D Câu 11: Tìm biến đổi Fourier tín hiệu sau: x(n) ={0, 1, 2, 0, 4, 0} A C B D Câu 12: Tìm biến đổi Fourier x(n) = v(-n) biết: x(n) ={0, 1, 2, 0, 4, 0} A C B D Câu 13: Tìm biến đổi Fourier x(n)=v(n-2) biết: x(n) ={0, 1, 2, 0, 4, 0} A C B D Câu 14: Tìm biến đổi Fourier x(n) = v(n-2) biết tín hiệu v(n) sau: A B C D Câu 15: Tìm biến đổi Fourier x(n) = v(n+2) biết: x(n) ={0, 1, 2, 0, 4, 0} A B C D Câu 16: Tìm phương trình hiệu số đáp ứng xung lọc IIR biết đáp ứng xung lọc là: A B h(n) = 0.5h(n-1) +2 δ(n) +3 δ(n-1) h(n) = 0.5h(n-1) + δ(n) +2 δ(n-1) C h(n) = 0.5h(n-1) + x(n) +2x(n-1) D h(n) = 0.5h(n-1) - δ(n) + δ(n-1) Câu 17: Cho phương trình sai phân tuyến tính hệ số bậc sau: y(n) + 2y(n-1) = x(n) với điều kiện đầu y(-1) = x(n) = n Nghiệm tổng quát phương trình sai phân là: A B C D Câu 18: Tìm hệ thống LTI khơng nhân biết phương trình sai phân hệ thống sau: A y(n)= 2x(n) + x(n-1) C y(n)= 3x(n-1) + 2x(n-2) + 2x(n-3) B y(n)= 2x(n-1) + x(n-3) D y(n)= 3x(n-1) + 2x(n-2) + x(n+2) Câu 19: Cho hệ thống LTI có đáp ứng xung Xác định đáp ứng tần số hệ thống A C B D Câu 20: : Định nghĩa biến đổi Fourier rời rạc (DFT) x(n) có độ dài N: A B C D Câu 21: Định nghĩa biến đổi ngược Fourier rời rạc (IDFT) X(k) có độ dài N A B C D Câu 22: Tìm DFT điểm dãy A B X(0) = 10 ; X(1) = -2 + j2; X(2) = -2 ; X(3) = -2 - j2; X(0) = 10 ; X(1) = -2 - j2; X(2) = -2 ; X(3) = -2 + j2; C X(0) = 10 ; X(1) = -2 + j2; X(2) = -2 ; X(3) = - j2; D X(0) = 10 ; X(1) = - j2; X(2) = ; X(3) = + j2; Câu 23: Tìm DFT điểm dãy A B X(0) = ; X(1) = -1; X(2) = ; X(3) = -1; X(0) = ; X(1) = 1; X(2) = ; X(3) = 1; C X(0) = -5 ; X(1) = -1; X(2) = -5 ; X(3) = -1; D X(0) = -5 ; X(1) = 1; X(2) =- ; X(3) = 1; Câu 24: Tìm DFT điểm dãy A X(0) = 10 ; X(1) = - j2; X(2) = ; X(3) = + j2; B C X(0) = 10 ; X(1) = - j2; X(2) = ; X(3) = - j2; X(0) = 10 ; X(1) = -2 + j2; X(2) = -2 ; X(3) = -2 - j2; D X(0) = 10 ; X(1) = + j2; X(2) = -2 ; X(3) = - j2; Câu 25: Tìm DFT điểm dãy A B X(0) = ; X(1) = 0; X(2) = ; X(3) = 0; X(0) = ; X(1) = 0; X(2) = -2 ; X(3) = 0; C X(0) = ; X(1) = 4; X(2) = ; X(3) = 0; D X(0) = ; X(1) = 0; X(2) = ; X(3) = 2; Câu 26: : Tìm biến đổi nghịch IDFT 10 điểm A B C D Câu 27: Tìm biến đổi Fourier rời rạc thời gian (DTFT) tín hiệu: x(n)= (5)n u(-n-1) A B C D Không tồn biến đổi Fourier rời rạc thời gian (DTFT) Câu 28: Tìm biến đổi Fourier rời rạc thời gian (DTFT) tín hiệu: x(n)= (2)n u(-n) A B C D Không tồn biến đổi Fourier rời rạc thời gian (DTFT) Câu 29: Tìm biến đổi Fourier rời rạc thời gian (DTFT) tín hiệu: x(n)=3(2)n u(-n) A B Khơng tồn biến đổi Fourier rời rạc thời gian (DTFT) C D Câu 30: : Tìm biến đổi Fourier rời rạc thời gian (DTFT) tín hiệu: x(n)=n(0.8)n u(n) A B C D Câu 31: A B C Tìm biến đổi Fourier rời rạc thời gian (DTFT) tín hiệu: x(n)=n(0.8)n-1 u(n) D Câu 32: Tìm biến đổi Fourier rời rạc thời gian (DTFT) tín hiệu: x(n)=2n(0.8)n-1 u(n) A B C D Câu 33: Cho hệ thống LTI nhân có phương trình hiệu số tín hiệu vào sau: y(n)= - 0.8y(n-1) + x(n) Đáp ứng tần số hệ thống là: A B C D Câu 34: Cho hệ thống LTI nhân có phương trình hiệu số tín hiệu vào sau: y(n)= 0.8y(n-1) + x(n) A B C D Câu 35: Xác định đáp ứng tần số hệ thống mơ tả phương trình tín hiệu vào ra: y(n) = 0.8y(n-1) + x(n) – 0.25x(n-2) A B C D Câu 36: Tìm tự tương quan tín hiệu hình 2.11 A B C D Câu 37: Tìm tương quan chéo Rxv(m) hai tín hiệu hình 2.10: A B C D Câu 38: Tìm tương quan chéo Rvx(m) hai tín hiệu hình 2.10: A D Biểu diễn phổ tín hiệu dạng modul phổ pha Câu 80: Các tín hiệu miền tần số ω có tính chất: A Tuần hồn với chu kỳ 2п C Khơng phải tín hiệu tuần hoàn B Tuần hoàn với chu kỳ п D Tuần hoàn ω = Câu 81: Bộ lọc thơng dải có nhiệm vụ A Cắt phần tín hiệu có dải tần số từ ωc1 ≤ ω ≤ ωc2 C Cắt phần tín hiệu có dải tần từ ωc ≤ ω ≤ π -π ≤ ω ≤-ωc B Cắt phần tín hiệu có dải tần số từ ωc1 ≤ ω ≤ ωc2 -ωc2 ≤ ω ≤ -ωc1 D Cắt tồn phần tín hiệu nằm dải tần số ωc1 ≤ ω ≤ ωc2 -ωc2 ≤ ω ≤ -ωc1 Câu 82: Bộ lọc số sau lọc A Bộ lọc thơng thấp lý tưởng C Bộ lọc Hilbbert B Bộ lọc thông cao lý tưởng D Bộ lọc thông dải lý tưởng Câu 83: Bộ lọc số sau lọc A Bộ lọc thơng tất lý tưởng C Bộ lọc thông cao lý tưởng B Bộ lọc chắn dải lý tưởng D Bộ lọc thông dải lý tưởng Câu 84: Bộ lọc số sau lọc A Bộ lọc thơng cao lý tưởng C Bộ lọc thông dải lý tưởng B Bộ lọc thông thấp lý tưởng D Bộ lọc chắn dải lý tưởng Câu 85: Bộ lọc sau lọc A Bộ lọc chắn dải lý tưởng C Bộ lọc thông tất B Bộ lọc thông thấp lý tưởng D Bộ lọc Hibbert Câu 86: Bộ lọc sau gọi lọc A Bộ lọc chắn dải lý tưởng C Bộ lọc Hibbert B.Bộ lọc vi phân tín hiệu D Bộ lọc thông dải lý tưởng Câu 87: Bộ lọc sau gọi lọc A Bộ lọc thông tất C Bộ lọc vi phân B Bộ lọc vi phân tín hiệu D Bộ lọc Hibbert Câu 88: Bộ lọc chắn dải có nhiệm vụ A Cắt phần tín hiệu có dải tần số từ ωc1 ≤ ω ≤ ωc2 C Cắt phần tín hiệu có dải tần từ ωc1 ≤ ω ≤ π -π ≤ ω ≤-ωc1 B Cắt phần tín hiệu có dải tần số từ ωc1 ≤ ω ≤ ωc2 -ωc2 ≤ ω ≤ -ωc1 D Cắt tồn bơ phần tín hiệu nằm ngồi dải tần số ωc1 ≤ ω ≤ ωc2 j  Câu 89: : Xác định x(n) biết X (e ) e cos (n  1) A x(n) =  (n  1) cos (n  1) B x(n) =  (n  1) j với -π ≤ ω ≤ π sin n C x(n) = n sin  (n  1) D x(n) =  (n  1) = δ(n-1) Câu 90: Hãy tìm x(n) biết sin  c n A x(n) = n sin c n  (n)  n B x(n) = Câu 91: Cho cos c n n C x(n) = cosc n D x(n) = n , Tìm x(n)  ( n)  C x(n) = A x(n) = B x(n) = D x(n) = j Câu 92: Xác định x(n) phổ X (e ) xung liên tục khoảng tần số -ωc ≤ ω ≤ ωc cos c n n A x(n) = sin c n  (n)  n B x(n) =  ( n)  cosc n n C x(n) = sin c n D x(n) = n j Câu 93: Xác định x(n) phổ X (e ) xung liên tục khoảng tần số ωc ≤ ω ≤ π -π ≤ ω ≤-ωc cos c n n A x(n) = sin c n  (n)  n B x(n) =  ( n)  cosc n n C x(n) = sin c n D x(n) = n n Câu 94: Hãy xác định đáp ứng tần số hệ thống có đáp ứng xung sau:h(n) = (0,5) u ( n) X (e A j 0,5e  j )  0,5e  j X (e j  )   0,5e j B X ( e j )   0,5e  j C 0,5e j X ( e j )   0,5e j D j Câu 95: Hãy xác định giá trị module argument X (e ) : X (e A X (e j ) cos 2 C arg[ X (e j )]   D arg[ X (e j )]      j 3 3  cos 2.sin 3 2 X (e j )  cos 2 cos  X (e j )  cos 2 ) cos 2.e arg[ X (e j )]      2k  1 B  j X (e j )  cos 2   arg[ X (e j )]      2k  [1  cos 2  cos 2    e j ( l  n ) d Câu 96: Hãy xác định giá trị tích phân     2 d   0 l n l n 0 j ( l  n ) d  e  2 B   l n l n e j ( l  n ) A     e j ( l  n ) d C    e =0 j ( l  n ) d D   = 2π j Câu 97: Hãy xác định giá trị module argument X (e ) biết: x(n) = rectN(n-1) X (e j )  sin  A  N  n0   arg X (e j )  arctg X ( e j )  B  sin  N2 1  cos N2 X ( e j )  C  sin N  arg X (e j ) arg    ( N  1)  sin    sin N sin   X (e  arg X (e j )  ( N  1) sin N sin  j ) sin N D  sin  sin 2N   N 1  arg X (e j ) arg           sin    Câu 98: Hãy xác định quan hệ hai tín hiệu x(n) x*(n) miền tần số Nếu x(n) x*(n) hai tín hiệu liên hợp phức: FT[x(n)]= X (e ) ) C FT[x*(n)] = j X (e j  j ) B FT[x*(n)] = X (e D FT[x*(n)] = j X (e  j A FT[x*(n)] = - X (e j j ) ) j j j Câu 99: Hãy xác định Y (e ) nếu: FT[x(n)]= X (e ) ; FT[y(n)]= Y (e ) Với y(n) = n.x(n) A Y (e j  )  dX (e j ) d C Y ( e j )  j dX (e j ) d B Y ( e j )  e j dX (e j ) d dX (e j ) Y (e j ) e  j d D j j j Câu 100: Hãy xác định Y (e ) nếu: FT[x(n)]= X (e ) ; FT[y(n)]= Y (e ) với j (   ) j ) A Y (e )  X (e j (  ) j ) C Y (e )  X (e j n j X ( e j ) B Y (e ) e  j n j X ( e j ) D Y (e ) e j j j Câu 101: Hãy tìm Y (e ) biết: FT[x(n)]= X (e ) ; FT[y(n)]= Y (e ) với 1 Y ( e j )  X ( e j  )  X ( e j ) 2 C 1 1 Y (e j )  X (e j (  ) )  X (e j (   ) ) Y ( e j )  X ( e j  )  X ( e j ) 2 2 B D Câu 102: Hãy xác định biến đổi Fourier tín hiệu sau: x(n) = rect3(n+1) 1 Y (e j )  X (e j (  0 ) )  X (e j ( 0 ) ) 2 A j A X (e ) 1  cos  j sin  j B X (e ) 1 j C X (e ) 1  j sin  j D X (e ) 1  cos Câu 103: Biến đổi Fourier X(ω) : x(n) ={0, 3, 5, 1, 0} A B C D Câu 104: Biến đổi Fourier X(ω) : x(n) ={0, 4, 2, 1, 6, 0} A C B D j Câu 105: Hãy xác định giá trị module argument X (e ) biết x(n) = rect2(n) A X (e j )  2(1  cos  )  C   arg X (e j )   B    arg X (e j )  arctg X (e j )  2(1  cos  ) arg X (e j ) arctg X (e j )  (1  cos  )  sin  sin   cos  D sin   cos  X (e j )  (1  cos  )  sin    arg X (e j )  arctg sin   cos  Câu 106: Hãy xác định R xy (e j ) biết: FT[x(n)]= X (e j ) ; FT[y(n)]= Y (e j ) ;  rxy (n)   x ( m) y ( m  n ) m  ; FT[rxy(n)] = A R xy (e j )  X (e  j )Y (e  j ) B R xy (e j )  X (e  j )Y (e j ) R xy (e j ) C D R xy (e j )  X (e j )Y (e  j )  Câu 107: Đâu mô tả công thức Euler A C B D Câu 108: Tần số lấy mẫu tối thiểu chấp nhận gọi gì? a) b) c) d) Tần số Nyquist (FNyquist) Tần số Euler (FEuler) Tần số Planck (FPlanck) Tần số Fourier (FFourier) Câu 109: Đâu mô tả tần số lấy mẫu tín hiệu A Fs ≤ 2FMax C Fs ≥ 2FMin B Fs = 2FMin D Fs ≥ 2FMax Câu 110: Đâu công thức biểu diễn tín hiệu dạng modul argument a) b) c) d) Câu 111: Câu 107: Đâu cơng thức tổng qt tính góc pha a) b)  1 R xy (e j )  X (e j ) Y (e  j ) c) d) Câu 112: Công thức sau công thức mơ tả tính chất tuyến tính biến đổi fourier A Nếu x(n) = [a.x1(n)] * [b.x2(n)] Thì X(ejω) = [a.X1(ejω)] [b.X2(ejω)] B Nếu x(n) = [a.x1(n)] [b.x2(n)] Thì X(ejω) = [a.X1(ejω)]*[b.X2(ejω)] C Nếu x(n) = a.x1(n) + b.x2(n) Thì X(ejω) = a.X1(ejω) + b.X2(ejω) D Nếu x(ejω) = ax1(ejω) + bx2(ejω) Thì X(n) = a.X1(n) + b.X2(n) Câu 113: Công thức sau công thức mơ tả tính chất trễ biến đổi fourier A Nếu y(n) = x(n-n0) Thì Y(ejω) = C Nếu y(n) = x(n-n0) Thì Y(ejω) = B Nếu y(n) = x(n-n0) D Nếu y(n) = x(n-n0) Thì Y(ejω) = jɷno Thì Y(ejω) = -jɷno Câu 114: Cơng thức sau cơng thức mơ tả tính chất biến số đảo biến đổi fourier A Nếu C Nếu Thì Thì B Nếu D Nếu Thì Thì Câu 115: Công thức sau công thức mơ tả tính chất tích chập hai tín hiệu biến đổi fourier A Nếu x(n) = x1(n) * x2(n) C Nếu x(n) = x1(n) * x2(n) Thì X(ejω) = X1(ejω) * X2(ejω) B Nếu x(n) = x1(n) * x2(n) Thì X(ejω) = X1(ejω) X2(ejω) D Nếu x(n) = x1(n) * x2(n) Thì X(ejω) = j.[X1(ejω) * X2(ejω)] Thì X(ejω) = X1(ejω) X2(e-jω) Câu 116: Cơng thức sau công thức mô tả tính chất tích hai tín hiệu biến đổi fourier A Nếu x(n) = x1(n) x2(n) C Nếu x(n) = x1(n) x2(n) Thì X(ejω) = X1(ejω) * X2(ejω) B Nếu x(n) = x1(n) x2(n) Thì X(ejω) = X1(ejω) X2(ejω) D Nếu x(n) = x1(n) * x2(n) Thì X(ejω) = j.[X1(ejω) * X2(ejω)] Thì X(ejω) = X1(ejω) X2(e-jω) Câu 117: Công thức sau cơng thức mơ tả tính chất vi phân miền tần số biến đổi fourier A Nếu y(n) = n.x(n) C Nếu y(n) = n.x(n) Thì B Nếu y(n) = n.x(n) Thì D Nếu y(n) = n.x(n) Thì Thì Câu 118: Cơng thức sau cơng thức mơ tả tính chất tương quan hai tín hiệu biến đổi fourier A Nếu C Nếu Thì Thì B Nếu D Nếu Thì Thì Câu 119: Biểu thức sau công thức mô tả quan hệ ZT WT A C Với miền hội tụ Z chứa vòng tròn đơn vị Với miền hội tụ Z nằm vòng tròn r=1 đơn vị r = B D Với miền hội tụ Z nằm vòng tròn đơn vị r = Với miền hội tụ Z khơng chứa vòng tròn đơn vị r = Câu 120: Bộ lọc sau gọi lọc ? A Bộ lọc thơng thấp lý tưởng C Bộ lọc thơng thấp lý tưởng có điều kiện B Bộ lọc thông thấp di pha D Bộ lọc thơng thấp tuyến tính Câu 121: Kết biểu thức sau ? A C B D Câu 122: lọc gọi ? A Bộ lọc di pha lý tưởng C Hệ số lọc thông dải B Bộ lọc thông tất lý tưởng D Bộ lọc thơng tất phi tuyến tính Câu 123: Giả thiết hcao đáp ứng xung lọc thông cao hthap đáp ứng xung lọc thông thấp tần số cắt Công thức sau mô tả quan hệ lọc thông thấp thông cao tần số cắt A hcao * hthap = δ(n) C hcao + hthap = B hcao - hthap = D hcao + hthap = δ(n) Câu 124: Đâu phát biểu tồn biến đổi Fourrier qua đánh giá lượng tín hiệu A Biến đổi fourier tín hiệu có lượng hữu hạn ln tồn B Biến đổi fourier tín hiệu có lượng lớn ln tồn C Biến đổi fourier tín hiệu có lượng thấp khơng tồn D Biến đổi fourier tín hiệu có lượng q lớn khơng tồn Câu 125: Giả thiết htdai đáp ứng xung lọc thông dải hcdai đáp ứng xung lọc chắn dải tần số cắt Công thức sau mô tả quan hệ lọc thông dải chắn dải tần số cắt A htdai * hcdai = δ(n) C htdai + hcdai = δ(n) B htdai + hcdai = D htdai - hcdai = Câu 126: cho đáp ứng xung , dạng lọc nào? A Bộ lọc thông cao C Bộ lọc thông dải B Bộ lọc chắn dải D Bộ lọc thông thấp Câu 127: Cho đáp ứng xung , dạng lọc nào? A Bộ lọc thông cao C Bộ lọc thông dải B Bộ lọc chắn dải D Bộ lọc thông thấp Câu 128: Cho đáp ứng xung , dạng lọc nào? A Bộ lọc thông cao lý tưởng C Bộ lọc thông dải lý tường B Bộ lọc chắn dải lý tưởng D Bộ lọc thông thấp lý tưởng Câu129: Cho đáp ứng xung , dạng lọc nào? A Bộ lọc thông cao lý tưởng C Bộ lọc thông dải lý tường ảo B Bộ lọc chắn dải lý tưởng D Bộ lọc thông thấp lý tưởng X(t) Câu 130: Cho sơ đồ hình vẽ Đâu biểu thức tính giá trị phần thực X(t) ω0t -ω0t Thực X*(t) A B C D Câu 131: Cho sơ đồ hình vẽ Đâu biểu thức tính giá trị phần ảo X(t) A B C D Câu 132: Cho Hãy xác định giá trị phần thực A Re[] = B Re[] = C Re[] = D Re[] = Câu 133: Cho Hãy xác định giá trị phần ảo A Re[] = B Re[] = C Re[] = D Re[] = Câu 134: Cho sơ đồ lọc hình vẽ Đây hình dạng lọc ? A Bộ lọc thông thấp không lý tưởng B Bộ lọc thông cao không lý tưởng C Bộ lọc thông thấp ½ băng tần lý tưởng D Bộ lọc thông cao ½ băng tần lý tưởng Câu 135 Bộ biến đổi Hilbert làm nhiệm vụ ? A Sử dụng để làm suy giảm biên độ tín hiệu B Sử dụng để di pha tín hiệu góc π hay 1800 C Sử dụng để di pha tín hiệu góc π/2 hay 900 D Sử dụng để vi phân tín hiệu Câu 136: Có hai tín hiệu x(n) = δ (n+2)+ δ (n-2) Tính FT[x(n)] A B C D Câu 137: Cho X(ejw) = ej4w +2+ e-jw4 IFT[X3(ejw)] xác định bằng: A x(n) = δ(n+4) + 2+ δ(n-4) B x(n) = δ (n+4) + δ (n) - δ (n-4) C x(n) = δ (n+4) - δ (n) + δ (n-4) D x(n) = δ (n+4) + δ (n) + δ (n-4) Câu 138: Cho FT [x(n)] = X(ejw) FT [nx(n)] xác định sau: A B C D Câu 139: Cho x(n) = ejwn , đáp ứng hệ thống y(n)được xác định sau: A y(n) = H(-ejw).ejwn B y(n) =- H(ejw).ejwn C y(n) = H(ejw).e-jwn D y(n) = H(ejw).ejwn Câu 140: Cho h(n) = an.u(n), xác định H(ejw) A B C D Câu 141: Đáp ứng biên độ lọc số thông thấp lý tưởng định nghĩa : A B C D Câu 142: Cho đáp ứng tần số lọc thông cao lý tưởng lý tưởng pha không Đáp ứng xung h(n) xác định sau: A B C D Câu 143: Cho đáp ứng tần số lọc thông cao lý tưởng lý tưởng pha không A B C D Câu 144: Cho đáp ứng tần số lọc thông cao lý tưởng lý tưởng pha không Đáp ứng xung h(n) xác định sau: A B C D Câu 145: Tốc độ lấy mẫu tín hiệu có giải tần giớ nội B(Hz) theo Nyquist tối thiểu bằng: A B mẫu/giây B 2B mẫu/giây C 3B mẫu/giây D 4B mẫu/giây ... phân tín hiệu D Bộ lọc Hibbert Câu 66: Kí hiệu |X(ejω)| biểu diễn: A Phổ biên độ tín hiệu x(n) C Đáp ứng biên độ tần số tín hiệu x(n) B Phổ tín hiệu x(n) D Đáp ứng tần số tín hiệu x(n) Câu 67:... (DTFT) tín hiệu: x(n)=n(0.8)n-1 u(n) D Câu 32 : Tìm biến đổi Fourier rời rạc thời gian (DTFT) tín hiệu: x(n)=2n(0.8)n-1 u(n) A B C D Câu 33 : Cho hệ thống LTI nhân có phương trình hiệu số tín hiệu. . .Câu 7: : Tìm tự tương quan Rxx tín hiệu sau: A B C D Câu 8: Tìm tín hiệu hệ thống LTI Biết tín hiệu vào đáp ứng xung là: A B C D Câu 9: : Tìm tương quan Rvx tín hiệu: A B C D Câu 10:
- Xem thêm -

Xem thêm: câu hỏi xử lý tín hiệu số chương 3, câu hỏi xử lý tín hiệu số chương 3