0

ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ VĂN HOÁ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI Ở HUYỆN ĐẢO PHÚ QUỐC – TỈNH KIÊN GIANG

143 2 0
  • ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ VĂN HOÁ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI Ở HUYỆN ĐẢO PHÚ QUỐC – TỈNH KIÊN GIANG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2019, 13:21

ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ VĂN HOÁ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI Ở HUYỆN ĐẢO PHÚ QUỐC – TỈNH KIÊN GIANGỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ VĂN HOÁ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI Ở HUYỆN ĐẢO PHÚ QUỐC – TỈNH KIÊN GIANG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN THỊ THÚY ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ VĂN HOÁ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI Ở HUYỆN ĐẢO PHÚ QUỐC – TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CẢNH QUAN VÀ KỸ THUẬT HOA VIÊN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ********** NGUYỄN THỊ THÚY ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ VĂN HOÁ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI Ở HUYỆN ĐẢO PHÚ QUỐC – TỈNH KIÊN GIANG Ngành: Cảnh Quan Và Kỹ Thuật Hoa Viên LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn : TS NGÔ AN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2008 i MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINNING NONG LAM UNIVERSITY – HO CHI MINH CITY ********** NGUYEN THI THUY APPLYING THE GIS TECHNOLOGY IN MANAGEMENT OF NATUARAL AND CULTURAL RESOURCES FOR ECOTOURISM DEVELOPMENT IN PHU QUOC DISTRICT, KIEN GIANG PROVINCE Department of Landscaping and Environmental Horticulture GRADUATED THESIS Adviser : NGO AN,Ph.D Ho Chi Minh City July/2008 ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp cuối khóa cám ơn Ba Má sình thành dưỡng dục để có ngày hơm Em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới: Ban Giám Hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tạo điều kiện cho em học tập rèn luyện năm học qua TS Đinh Quang Diệp trưởng môn Cảnh Quan Kỹ thuật Hoa Viên tồn thể thầy môn Cảnh quan Kỹ thuật Hoa Viên tận tình giảng dạy giúp đỡ cho chúng em q trình học tập TS Ngơ An tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt trình làm luận văn ThS Nguyễn Đức Bình mơn cơng nghệ thơng tin tận tình giảng dạy truyền đạt cho em kiến thức để ứng dụng thực luận văn Em xin gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo Vườn Quốc Gia Phú Quốc,UBND huyện đảo Phú Quốc, Đặc biệt tận tình giúp đỡ Nguyễn Trung – Trưởng ban quản lý rừng Phòng hộ H Phú Quốc, Anh Châu Minh Phụng toàn thể anh chị em quan giúp đỡ tạo điều kiện cho em hoàn thành luận văn Đại Học Nơng Lâm - Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2007 iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Ứng dụng GIS quản lý tài nguyên thiên nhiên văn hóa phục vụ phát triển du lịch sinh thái huyện đảo Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang” tiến hành huyện đảo Phú Quốc, thời gian thực từ tháng 2/2007 đến tháng /2007 Mục tiêu đề tài: Ứng dụng kỹ thuật GIS để xây dựng CSDL phục vụ cho việc quản lý tài nguyên thiên nhiên văn hoá phục vụ phát triển DLST Phương pháp thực hiện: + Thu thập, kế thừa tài liệu, kết nghiên cứu đồ có huyện đảo Phú Quốc, Vườn Quốc Gia Phú Quốc, khu du lịch, trạm kiểm lâm… + Khảo sát bổ sung ghi nhận hình ảnh địa điểm theo đồ địa hình + Xây dựng CSDL cho tài nguyên DLST sở ứng dụng phần mềm GIS Mapinfo version 7.5 Kết đạt được: + Xây dựng hệ thống sở liệu không gian thuộc tính cho đối tượng quản lý : Các tài nguyên động thực vật, tài nguyên cảnh quan, tài nguyên văn hoá dựa úng dụng phần mềm Mapinfo version 7.5 + Xây dựng lớp đồ GIS chuyên đề + Khai thác chức phân tích, truy vấn, trích xuất, hiển thị thơng tin phần mềm MapInfo nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng cho mục đích quản lý phát triển DLST địa phương iv SUMMARY The thesis “Applying the GIS technology in management of natural and cultural resources for ecotourism development in Phu Quoc district, Kien Giang Province” was carried out in Phu Quoc district from March 2008 to the end of June 2008 The goal of the thesis is to apply the GIS technology to build database of natural and cultural resources for ecotourism management and development in Phu Quoc district, Kien Giang Province The methods were used as belows: + Collecting, using present database, maps now existing at Phu Quoc district, Phu Quoc National Park, resorts … + Surveying, taking photographs at some places in the field + Building database of ecotourism resources by using Mapinfo version 7.5 The results after fulfilling composition: + Establishing a database system (spatial and non-spatial properties) in GIS – Mapinfo software That contains ecotourism resources such as wild animals, forest plants, cultural resources + Exploring some functions of GIS through Mapinfo such as analyzing, query and information display for needs of management and using database + Establishing layout for thematic maps v MỤC LỤC Trang tựa i Trang tựa tiếng anh ii Lời cảm ơn………………………………………………………………………iii Tóm tắt iv Summary v Mục lục vi Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách bảng x Danh sách hình xi Chương 1:MỞ ĐẦU 1.1 Giới thiệu khái quát Đảo Phú Quốc 1.2 Lý chọn đề tài Chương 2: TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan hệ thống thông tin địa lý (GIS) 2.1.1 Định nghĩa GIS 2.1.2 Các lĩnh vực liên quan đến GIS 2.1.3 Ứng dụng GIS 2.1.4 Các thành tố GIS 2.1.5 Chức GIS 2.2 Tổng quan DLST 2.2.1 Định nghĩa DLST 2.2.2 Các loại hình DLST 2.2.3 Tài nguyên du lịch sinh thái 2.2.3.1 Khái niệm tài nguyên DLST 2.2.3.2 Đặc điểm tài nguyên DLST 2.2.3.3 Các loại tài nguyên DLST 10 2.2.3.4 Tiêu chí phát triển DLST cho địa điểm 11 vi 2.3 Tổng quan huyện đảo Phú Quốc tài nguyên thiên nhiên – văn hóa 11 2.3.1 Điều kiện tự nhiên 11 2.3.1.1 Vị trí địa lý 11 2.3.1.2 Địa hình 12 2.3.1.3 Khí hậu 13 2.3.2 Cơ cấu kinh tế xã hội huyện đảo Phú Quốc 14 2.3.2.1 Dân số phân bố dân cư 14 2.3.2.2 Tình hình kinh tế 15 2.3.2.3 Hiện trạng sử dụng đất 16 2.3.3 Hiện trạng DLST huyện đảo Phú Quốc 17 Chương 3: MỤC TIÊU – NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Mục tiêu 22 3.2 Nội dung nghiên cứu 22 3.3 Phương pháp nghiên cứu 22 3.3.1 Phương pháp ngoại nghiệp 22 3.3.2 Phương pháp nội nghiệp 23 Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 24 4.1 Tiềm DLST nhu cầu quản lý 24 4.1.1 Tài nguyên thiên nhiên huyện đảo Phú Quốc 24 4.1.1.1 Thực vật rừng 24 4.1.1.2 Hệ động vật rừng 25 4.1.1.3 Khu hệ luỡng thê (Amphibia) bò sát (Reptilia) huyện đảo 25 4.1.1.4 Khu hệ thú 27 4.1.1.5 Khu hệ chim (Aves) Phú Quốc 28 4.1.1.6 Tài nguyên sinh vật biển 29 4.1.1.7 Cảnh quan tự nhiên 30 2.1.1.8 Văn hóa địa 34 4.1.2 Nhu cầu quản lý 36 4.2 Xây dựng CSDL địa lý 37 vii 4.2.1 Xây dựng CSDL không gian 37 4.2.2 Xây dựng CSDL thuộc tính 44 4.2.2.1 Xây dựng cấu trúc CSDL thuộc tính 44 4.2.2.2 Nạp liệu 51 4.2.3 Khai thác CSDL 53 4.2.3.1 Hiển thị thông tin 53 4.2.3.2 Hotlink 54 4.2.3.3 Truy vấn liệu 56 4.2.3.4 Phân tích, giải vấn đề dựa CSDL 58 4.2.4 Biên tập đồ chuyên đề 64 4.2.4.1 Tạo đồ theo kiểu Grid 64 4.2.4.2 Tạo đồ theo kiểu Individual 66 4.2.4.3 Tạo layout chuyên đề 68 Chương 5: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 70 5.1 Kết luận 70 5.2 Kiến nghị 71 Tài liệu tham khảo 72 Phụ lục 73 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT GIS: Geographic Information Systems: Hệ thống thơng tin địa lý TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: Tổ chức Văn hóa Khoa học Giáo dục Liên Hiệp Quốc GPS: Global Positioning System: Hệ thống định vị toàn cầu SĐVN: Sách đỏ Việt Nam RNM: Rừng ngập mặn CSDL: Cơ sở liệu BTTN: Bảo tồn thiên nhiên VQG: Vườn quốc gia HST: Hệ sinh thái DLST: Du lịch sinh thái TNTN: Tài nguyên thiên nhiên VH: Văn hóa SDĐ: Sử dụng đất ĐBSCL: Đồng sơng Cửu long ix 482 489 490 Xoan thủ chồi Thanh đạm gân Lan kiếm Lan hồng thảo móng Vảy cá Bạch câu Lan hoàng thảo kim Thạch mộc 491 492 493 494 495 496 Thạch mộc Lan rách Lan len cụm Tuyết nhung Kiến cò xanh Kiến cò trắng 497 498 499 500 501 Lá gấm Túi nhỏ Lan nhỏ Lan cau tím Lan lưỡi lơng 502 Lan len 503 Râu đất 504 505 506 507 Nấm tràm Nấm vị 508 509 510 511 Lưỡi rắn 483 484 485 486 487 512 Nấm mộc Bòng bong hộp Bòng bong dịu Bòng bong liễu Ráng ngả Coelogyne prolyfera Lindl PL + Coelogyne trinervis Ldl Cymbidium aloifolium (L.) Sw PL + Dendrobium acinaciforme Roxl Dendrobium aggregatum Roxb Dendrobium crumenatum SW PL + PL +++ Dendrobium concinnum Miq Dendrobium nobrile Dendrobium terminales Parish et Reich Eria pannae Ldt Eria termiflora Ridl Eria tomentosa Hook Habenario khasiana Hook.f Hebenaria ruphii (Brougn.) Ldl Ludisia discolor (Kn-Gawl.) A.Rich Microsaceus javensis Bl Podochilus microphyllus Ldl Spathoglottis plicata BL Trichoglottis retusa Bl Trichotosia pulvinata (Ldl.) Kraenz L CLAVARIACEAE Clavaria fries BOLETACEAE Boletus cf Felleus Microporus fries AURICULARIACEAE Auricularia polytricha OPHIOGLOSSACEAE Helminthostachy zeylanica (L.) Hosk SCHIZEACEAE Lygodium conforme C.Chr Lygodium flexuosum Sw in Chrad Lygodium salicifolium Presl Schizea dichotoma (L.) Sm HYMENOPHYLIACEAE PL PL + PL PL PL PL PL PL + + + + + + PL PL PL PL PL + + + + + PL + N + N N +++ + N + Db Db Dl R + + + + 513 514 Ráng bóng Ráng mỏng 515 Ráng 516 Ráng lanh sa 517 518 519 520 Ráng chóc Ráng rau 521 Móng trâu 522 Quyền bá xiêm 523 Quyền bá lam 524 Bạch nhật nở ngày Tóc vệ nữ 525 Cầy Hymenophyllum excertum Wall Trichomanes javanicum Bl DAVALLIACEAE Humata heterophylla (Sm.) Desv LINDSAYACEAE Taenitis blechnoides (Willd) Sm PTERIDACEAE Acrostichum aureum L Pteridium sp ADIANTACEAE Adiantum caudatum L NEPHROLEPIDACEAE Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott SELAGINELLACEAE Selaginella siamensis Theron Selaginell willdenowii (Desv.) Baker AMARANTHACEAE Gomperena globosa L IRVINGIACEAE Irvingia oliverii Pierre R R + + R + R + R R + + Cỏ + Cb + Cb + Cb + Cỏ CHÚ THÍCH Ký hiệu nhóm thực vật: Gt: Gỗ trung C: Cỏ PL: Phong lan KS: kí sinh Gn: Gỗ nhỏ Cb: Cây bụi T: Bị đe dọa R: Ráng N: nấm Sách đỏ Ex: Tuyệt chủng V: Sắp nguy cấp T: Bị đe dọa Độ phong phú +: ++: +++: Ít Trung bình Nhiều E: Nguy cấp R: Hiếm V Ph L c 10 TRÍ PHÂN B CÁC I M C NH QUAN – BÃI BI TR NG T I HUY N O PHÚ QU C Dia_Danh Bãi Dài Bãi Vũng Bầu Bãi Cửa Cạn Bãi ng Lang Bãi Bà Kèo_Cửa Lập Bãi Khem Bãi Sao Bãi Vòng Bãi Rạch Tràm Bãi Rach Vẹm Bãi Trường Bãi Dương Đông Suối Tranh Bãi Thơm Bãi Đất Đỏ Suối Đá Bàn V T Ma_ so CD099UNOO CD086UNOO CD090UNOO CD083UNOO BT063UNOO CD089UMOO CD085UMOO CD083UMOO CD084UMOO CD086UMOO BT68bUMOO BT069UMOO GD074UMOO HN105UKOO TRÍ PHÂN B I HUY N N C Toa_Do_X Toa_Do_Y 374242,09 1143156,03 376348,29 1139326,58 382420,82 1136129,95 384418,90 1133413,19 387166,71 1125501,04 394160,73 1109248,83 394665,23 1111060,34 395705,58 1122934,44 387348,90 1150567,69 383281,90 1145600,64 389045,28 1116455,64 386558,89 1128171,13 392148,54 1124607,53 393826,90 1151326,14 390907,56 1110002,34 390981,28 1131404,21 Ph L c 11 TH M TH C V T C TR NG O PHÚ QU C – T NH KIÊN GIANG Ten _Uu_ Quan_hop Ưu hợp Dầu song nàng Ưu hợp Dầu song nàng Ưu hợp Dầu song nàng Ưu hợp Dầu song nàng Ưu hợp Dầu song nàng Ưu hợp Dầu mít Ưu hợp Dầu mít Ưu hợp Dầu mít Ưu hợp Dầu mít Ưu hợp Dầu mít Ưu hợp Dầu mít Ưu hợp Dầu mít Ưu hợp Dầu mít Ưu hợp Kiền kiền Toa_do_ X 396689.52 395956.13 394788.91 395442.01 391797.61 394778.40 391659.80 394966.28 390037.61 396178.23 390934.50 394996.39 382558.08 394974.32 Toa_do_ Y 1136717.87 1142639.82 1140961.99 1143867.95 1148346.25 1139283.77 1142382.27 1143150.50 1143593.60 1144957.43 1145872.29 1148133.35 1143928.23 1129489.96 Thuoc_ xa Xã Cửa Dương Xã Cửa Dương Xã Cửa Dương Xã Cửa Dương Xã Bãi Thơm Xã Cửa Dương Xã Cửa Dương Xã Cửa Dương Xã Cửa Dương Xã Cửa Dương Xã Bãi Thơm Xã Bãi Thơm Xã Gành Dầu Xã Haøm Ninh Thuo c_ TK 99 86 90 83 63 89 85 83 84 86 68b 69 74 105 Da ng_ son g Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl DT111UKOO DT111UKOO CD102UKOO CD102UKOO CD100UKOO CD088UKOO CD096UKOO CD087UKOO CD085UKOO CD090UKOO BT68aUKOO CD086UKOO BT069UKOO BT064UKOO BT061UKOO BT061UKOO BT061UKOO GD071UKOO BT065UKOO CC081UKOO CC081UKOO GD078UKOO CC080UKOO CD101UCTK CD102UCTK HN105UCTK CD100UCTK CD099UCTK CD099UCTK CD090UCTK CD090UCTK CD088UCTK CD086UCTK CD085UCTK BT68bUKVD BT067UKVD BT066UKVD GD074UKVD GD075UKVD CD087UBDK BT065UBDK Ưu hợp Kiền kiền Ưu hợp Kiền kiền Ưu hợp Kiền kiền Ưu hợp Kiền kiền Ưu hợp Kiền kiền Ưu hợp Kiền kiền Ưu hợp Kiền kiền Ưu hợp Kiền kiền Ưu hợp Kiền kiền Ưu hợp Kiền kiền Ưu hợp Kiền kiền Ưu hợp Kiền kiền Ưu hợp Kiền kiền Ưu hợp Kiền kiền Ưu hợp Kiền kiền Ưu hợp Kiền kiền Ưu hợp Kiền kiền Ưu hợp Kiền kiền Ưu hợp Kiền kiền Ưu hợp Kiền kiền Ưu hợp Kiền kiền Ưu hợp Kiền kiền Ưu hợp Kiền kiền Ưu hợp Cồng + Trâm + Kiền Kiền Ưu hợp Cồng + Trâm + Kiền Kiền Ưu hợp Cồng + Trâm + Kiền Kiền Ưu hợp Cồng + Trâm + Kiền Kiền Ưu hợp Cồng + Trâm + Kiền Kiền Ưu hợp Cồng + Trâm + Kiền Kiền Ưu hợp Cồng + Trâm + Kiền Kiền Ưu hợp Cồng + Trâm + Kiền Kiền Ưu hợp Cồng + Trâm + Kiền Kiền Ưu hợp Cồng + Trâm + Kiền Kiền Ưu hợp Cồng + Trâm + Kiền Kiền Ưu hợp Kiền kiền + Vên vên + Dầu mít Ưu hợp Kiền kiền + Vên vên + Dầu mít Ưu hợp Kiền kiền + Vên vên + Dầu mít Ưu hợp Kiền kiền + Vên vên + Dầu mít Ưu hợp Kiền kiền + Vên vên + Dầu mít Ưu hợp Bô bô + Dầu mít + Kiền kiền Ưu hợp Bô bô + Dầu mít + Kiền kiền 392142.66 391509.00 394755.84 395805.26 394319.78 391526.41 389110.40 389248.48 392099.86 395268.35 393167.40 395880.52 394750.93 387365.32 389403.18 391086.57 388552.07 385741.89 386771.97 381753.51 381991.53 380010.32 397833.51 394087.81 396602.37 396246.57 397155.92 395056.90 394422.71 396263.82 397333.19 393273.74 396896.35 392559.57 1129610.27 1129630.43 1131881.93 1132138.27 1133384.50 1138229.17 1139001.55 1140899.12 1141095.07 1140243.17 1147380.41 1146331.11 1149553.85 1148115.31 1154241.93 1153351.38 1152957.57 1147029.10 1145625.00 1141111.22 1139687.83 1143425.04 1138384.50 1130879.14 1131786.92 1129513.90 1135008.64 1135168.05 1137105.63 1138666.13 1138368.97 1138806.30 1142737.80 1143531.11 Xã Dương Tơ Xã Dương Tơ Xã Cửa Dương Xã Cửa Dương Xã Cửa Dương Xã Cửa Dương Xã Cửa Dương Xã Cửa Dương Xã Cửa Dương Xã Cửa Dương Xã Bãi Thơm Xã Cửa Dương Xã Bãi Thơm Xã Bãi Thơm Xã Bãi Thơm Xã Bãi Thơm Xã Bãi Thơm Xã Gành Dầu Xã Bãi Thơm Xã Cửa Cạn Xã Cửa Cạn Xã Gành Dầu Xã Cửa Cạn Xã Cửa Dương Xã Cửa Dương Xã Hàm Ninh Xã Cửa Dương Xã Cửa Dương Xã Cửa Dương Xã Cửa Dương Xã Cửa Dương Xã Cửa Dương Xã Cửa Dương Xã Cửa Dương 111 111 102 102 100 88 96 87 85 90 68a 86 69 64 61 61 61 71 65 81 81 78 80 101 102 105 100 99 99 90 90 88 86 85 Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl 391994.32 1146783.17 Xaõ Baõi Thơm 68b Gl 389598.59 1145816.02 Xã Bãi Thơm 67 Gl 386411.34 1142912.16 Xã Bãi Thơm 66 Gl 380143.60 1144803.73 Xã Gành Dầu 74 Gl 375866.52 1144569.11 Xã Gành Dầu 75 Gl 390065.74 1139282.66 Xã Cửa Dương 87 Gl 388104.10 1143909.38 Xã Bãi Thơm 65 Gl BT065UBDK GD073UBDK GD075UBDK BT68bUBDK GD075USTO GD076USTO BT68aUKVD CC081UGVO GD076UGVO BT064UBKO BT065UBKO CD101UOCK CD102UOCK CD102UOCK CD102UOCK HN105UOCK CD100UOCK HN104UOCK HN105UOCK CD099UOCK HN103UOCK CD090UOCK CD088UOCK HN103UOCK CD083UOCK CD086UOCK BT065UOCK CD102QTDO CD085QTDO CD086QTDO BT061QTDO GD071QTDO GD072QTDO GD071QTDO BT063QTOO BT063QTOO BT063QTOO GD079QTOO CC082QTOO GD077QTOO GD076QTOO BT064QDOO Ưu hợp Bô bô + Dầu mít + Kiền kiền Ưu hợp Bô bô + Dầu mít + Kiền kiền Ưu hợp Bô bô + Dầu mít + Kiền kiền Ưu hợp Bô bô + Dầu mít + Kiền kiền Ưu hợp Sến mủ + Trâm vỏ đỏ Ưu hợp Sến mủ + Trâm vỏ đỏ Ưu hợp Kiền kiền + Vên vên + Dầu mít Ưu hợp Gội lớn + Vên vên Ưu hợp Gội lớn + Vên vên Ưu hợp Bô bô + Kiền kiền Ưu hợp Bô bô + Kiền kiền Ưu hợp Ổi rừng + Cồng + Kiền kiền Ưu hợp Ổi rừng + Cồng + Kiền kiền Ưu hợp Ổi rừng + Cồng + Kiền kiền Ưu hợp Ổi rừng + Cồng + Kiền kiền Ưu hợp Ổi rừng + Cồng + Kiền kiền Ưu hợp Ổi rừng + Cồng + Kiền kiền Ưu hợp Ổi rừng + Cồng + Kiền kiền Ưu hợp Ổi rừng + Cồng + Kiền kiền Ưu hợp Ổi rừng + Cồng + Kiền kiền Ưu hợp Ổi rừng + Cồng + Kiền kiền Ưu hợp Ổi rừng + Cồng + Kiền kiền Ưu hợp Ổi rừng + Cồng + Kiền kiền Ưu hợp Ổi rừng + Cồng + Kiền kiền Ưu hợp Ổi rừng + Cồng + Kiền kiền Ưu hợp Ổi rừng + Cồng + Kiền kiền Ưu hợp Ổi rừng + Cồng + Kiền kiền Quần hợp Tristania + Dacrydium Quần hợp Tristania + Dacrydium Quần hợp Tristania + Dacrydium Quần hợp Tristania + Dacrydium Quần hợp Tristania + Dacrydium Quần hợp Tristania + Dacrydium Quần hợp Tristania + Dacrydium Quần hợp Tràm Quần hợp Tràm Quần hợp Tràm Quần hợp Tràm Quần hợp Tràm Quần hợp Tràm Quần hợp Tràm Quần hợp Đước 387371.05 1145293.54 Xã Bãi Thơm 65 Gl 377529.60 1145497.17 Xã Gành Dầu 73 Gl 376777.58 1143896.47 Xã Gành Dầu 75 Gl 389945.31 374431.18 375075.50 1145114.08 1143571.73 1140794.04 Xã Bãi Thơm Xã Gành Dầu Xã Gành Dầu 68b 75 76 Gl Gl Gl 393587.95 381204.17 376476.54 388355.37 388098.76 393434.37 395473.95 397909.27 396800.22 397494.05 394918.49 397630.97 398760.67 397535.31 397709.27 396976.34 393986.92 397391.50 393965.45 396360.82 387500.08 397468.84 393197.83 396742.17 390413.29 386652.19 385851.45 386345.83 392750.34 391523.06 389503.48 384040.31 384793.03 377278.08 375594.81 388651.81 1148215.32 1140582.78 1140560.93 1148223.43 1145337.57 1130859.77 1130779.46 1131825.66 1132360.04 1129572.44 1134436.75 1135680.45 1132082.12 1137222.45 1138922.23 1139911.02 1137659.37 1142322.38 1143648.86 1145920.65 1144156.84 1131247.74 1144761.24 1145273.04 1153430.86 1149094.23 1144686.61 1147058.38 1151798.64 1150297.08 1149586.67 1142157.50 1141208.21 1142052.87 1142548.07 1150318.59 Xã Bãi Thơm Xã Cửa Cạn Xã Gành Dầu Xã Bãi Thơm Xã Bãi Thơm Xã Cửa Dương Xã Cửa Dương Xã Cửa Dương Xã Cửa Dương Xã Hàm Ninh Xã Cửa Dương Xã Hàm Ninh Xã Hàm Ninh Xã Cửa Dương Xã Hàm Ninh Xã Cửa Dương Xã Cửa Dương Xã Hàm Ninh Xã Cửa Dương Xã Cửa Dương Xã Bãi Thơm Xã Cửa Dương Xã Cửa Dương Xã Cửa Dương Xã Bãi Thơm Xã Gành Dầu Xã Gành Dầu Xã Gành Dầu Xã Bãi Thơm Xã Bãi Thơm Xã Bãi Thơm Xã Gành Dầu Xã Cửa Cạn Xã Gành Dầu Xã Gành Dầu Xã Bãi Thơm 68a 81 76 64 65 101 102 102 102 105 100 104 105 99 103 90 88 103 83 86 65 102 85 86 61 71 72 71 63 63 63 79 82 77 76 64 Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Gl Cb Cb Cb Cb Cb Cb Cb Gl Ghi chú: - D ng s ng: + Gl: g l n + Cb: b i V TRÍ PHÂN B T I HUY N Ma_so BT063LN0 BT065LN0 GD079LN0 GD076LN0 Ma _loai LN LN LN LN BT063SM0 SM Sả mỏ rộng HN103SM0 SM Sả mỏ rộng CD102CC0 CC Cao cát CD101CC0 CC Cao caùt CD102CC0 CC Cao caùt BT103CC0 CC Cao caùt BT062CC0 CC Cao caùt GD071CC0 CC Cao caùt GD072CC0 CC Cao caùt CC081CC0 CC Cao caùt GD074CC0 CC Cao caùt GD075CC0 CD087CL0 CD000CL0 CC082CL0 BT061CL0 CC CL CL CL CL TEN_ VNI Ph L c 12 NG V T R NG C TR NG O PHÚ QU C – T NH KIÊN GIANG TEN_ Khoa hoc Le Naâu Dendrocygra Javnica (Horsfield) Le Naâu Dendrocygra Javnica (Horsfield) Le Naâu Dendrocygra Javnica (Horsfield) Le Nâu Cao cát Dendrocygra Javnica (Horsfield) Rhamphalcyon capensis burmanica (Sharpe) Rhamphalcyon capensis burmanica (Sharpe) Anthracoceros malabaricus leucogagter (Blyth) Anthracoceros malabaricus leucogagter (Blyth) Anthracoceros malabaricus leucogagter (Blyth) Anthracoceros malabaricus leucogagter (Blyth) Anthracoceros malabaricus leucogagter (Blyth) Anthracoceros malabaricus leucogagter (Blyth) Anthracoceros malabaricus leucogagter (Blyth) Anthracoceros malabaricus leucogagter (Blyth) Anthracoceros malabaricus leucogagter (Blyth) Anthracoceros malabaricus leucogagter (Blyth) Chích chòe lửa Copsychus malabaricus (Scopoli) Chích chòe lửa Copsychus malabaricus (Scopoli) Chích chòe lửa Copsychus malabaricus (Scopoli) Chích chòe lửa Copsychus malabaricus (Scopoli) Toado_X 389450,29 388569,44 383249,23 375305,50 Toado_y 1149324,90 1146381,35 1142358,95 1142355,61 389367,04 1149866,78 398179,70 1139021,70 396752,13 1130071,96 393838,09 1130663,96 398164,54 1132402,49 397396,93 1142414,57 390474,46 1150878,50 386479,29 1148326,93 385822,89 1145100,47 381630,09 1140299,53 378367,42 1146050,63 374311,65 390559,58 386553,95 383949,32 388422,75 1144782,92 1140350,20 1140163,96 1141242,41 1152980,47 BT062HM0 CD085CM0 HM CM Hút mật đỏ Aethopyga siparaza isularis Chào mào vàng CD100CX0 CX Cu xanh CD096CX0 CX Cu xanh CC082CX0 CX Cu xanh CC078CX0 CX Cu xanh CC079CX0 CX Cu xanh BT065CX0 CX Cu xanh BT063CX0 BT061TGV CD102HME GD075HME BT061HME CD084TL0 BT070TL0 BT061TL0 BT063CSE BT000DME BT000DME GD000DME CX TG HM HM HM TL TL TL CS DM DM DM Cu xanh Pycnonotus melanicterus Johnsoni Treron vernans griseicapilla Schelegel Treron vernans griseicapilla Schelegel Treron vernans griseicapilla Schelegel Treron vernans griseicapilla Schelegel Treron vernans griseicapilla Schelegel Treron vernans griseicapilla Schelegel Treron vernans griseicapilla Schelegel Trăn gấm Python reticulatus Hổ mang chúa Ophiophagus hannah Cantor Hổ mang chúa Ophiophagus hannah Cantor Thằn lằn bóng Mabuya multifasciata Kuhl Thằn lằn bóng Mabuya multifasciata Kuhl Thằn lằn bóng Mabuya multifasciata Kuhl Hổ mang chúa Ophiophagus hannah Cantor Cá xấu siêm Crocodylus siamensis Schneider Đồi mồi Eretmochelys imbricata Linne· Đồi mồi Eretmochelys imbricata Linne· Đồi mồi CD088KNV CD090TK0 CD090RDV CD086RDV CD085RDV GD075RDV BT064RDV CD101RDV CD099NA0 CD089NA0 BT064NA0 BT064NA0 GD075NA0 BT070SD0 HN105HR0 KN TK RD RD RD RD RD RD NA NA NA NA NA SD HR Kỳ đà núi Eretmochelys imbricata Linne· Varanus bengalensis nebulosa Gray Tắc kè bay Draco volans Linnaeus Rồng đất Phyisgnathus cocincinus Cuvier Rồng đất Phyisgnathus cocincinus Cuvier Rồng đất Phyisgnathus cocincinus Cuvier Rồng đất Phyisgnathus cocincinus Cuvier Rồng đất Phyisgnathus cocincinus Cuvier Rồng đất Phyisgnathus cocincinus Cuvier Nai Cervus unicolor Kerr Nai Cervus unicolor Kerr Nai Nai Cervus unicolor Kerr Cervus unicolor Kerr Nai Cervus unicolor Kerr Sơn Dương Capricornis sumatraensis Heo rừng Sus scrofa Linnaeus 390915,31 1151790,10 392650,49 1146163,35 394646,99 1133594,85 389177,38 1138306,65 384698,07 1139230,32 380723,35 1141206,62 382471,65 1142907,92 388774,45 1145545,60 390049,24 389885,51 395285,58 376461,79 390699,80 390621,79 395802,44 390678,53 390174,42 397760,34 393021,08 373753,90 1148995,38 1154217,06 1132173,94 1143737,88 1153605,53 1144372,72 1147056,40 1152686,74 1149821,61 1149376,55 1152541,39 1144404,65 391781,48 393843,42 394113,55 395933,83 392431,83 374955,18 388948,15 394569,98 394450,44 395390,03 387924,89 386827,96 374780,66 397647,27 396074,10 1139074,32 1141201,08 1140550,90 1143008,46 1143841,35 1143899,14 1147923,66 1130180,22 1135939,70 1138269,34 1149616,71 1147488,93 1144364,34 1145639,82 1129775,24 CD097HR0 BT063HR0 BT063HR0 BT065HR0 CD000HR0 CD096HR0 CC081HR0 CC080HR0 CC076HR0 GD075HR0 CD085CV0 CD083DO0 CD090CH0 GD074CH0 GD074CH0 CD083SN0 CD101CKE CD100CKE CD090CKE CD084CKE BT68aCKE BT064CKE BT064CKE BT071CKE GD078CKE CD102KV0 HN105KV0 CD099KV0 CD097KV0 CD096KV0 CD085KV0 BT064KV0 GD071KV0 BT066KV0 CC081KV0 GD074KV0 CC080KV0 GD078KV0 GD073KC0 HR HR HR HR HR HR HR HR HR HR CV DO CH CH CH SN CK CK CK CK CK CK CK CK CK KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KC Heo rừng Sus scrofa Linnaeus Heo rừng Sus scrofa Linnaeus Heo rừng Sus scrofa Linnaeus Heo rừng Sus scrofa Linnaeus Heo rừng Sus scrofa Linnaeus Heo rừng Sus scrofa Linnaeus Heo rừng Sus scrofa Linnaeus Heo rừng Sus scrofa Linnaeus Heo rừng Sus scrofa Linnaeus Heo rừng Sus scrofa Linnaeus Chìa vôi vàng Motacilla flava simillima Hartert Đồi Tupaia glis Doerd Chồn mướp Viverricula indica Desmarest Chồn mướp Viverricula indica Desmarest Chồn mướp Viverricula indica Desmarest Sóc bay nhỏ Hylopetes spadiceus (Blyth) Caø khu Presbytis francoisi Delacour Caø khu Presbytis francoisi Delacour Caø khu Presbytis francoisi Delacour Caø khu Presbytis francoisi Delacour Caø khu Presbytis francoisi Delacour Caø khu Presbytis francoisi Delacour Caø khu Presbytis francoisi Delacour Caø khu Presbytis francoisi Delacour Cà khu Presbytis francoisi Delacour Khỉ vàng Macaca mulatta Zimmermann Khỉ vàng Macaca mulatta Zimmermann Khỉ vàng Macaca mulatta Zimmermann Khỉ vàng Macaca mulatta Zimmermann Khỉ vàng Macaca mulatta Zimmermann Khỉ vàng Macaca mulatta Zimmermann Khỉ vàng Macaca mulatta Zimmermann Khỉ vàng Macaca mulatta Zimmermann Khỉ vàng Macaca mulatta Zimmermann Khỉ vàng Macaca mulatta Zimmermann Khỉ vàng Macaca mulatta Zimmermann Khỉ vàng Macaca mulatta Zimmermann Khỉ vàng Macaca mulatta Zimmermann Khỉ vàng Macaca mulatta Zimmermann 391240,82 392413,13 391716,00 386807,88 386344,41 389038,04 382348,65 379365,05 377077,29 376015,99 393462,22 394875,69 396908,51 381529,15 379171,95 394053,96 393126,19 395176,08 395175,90 391582,83 393103,40 388524,04 387266,80 386457,47 379330,59 395666,31 398448,30 394359,67 391618,11 389624,16 391890,85 387241,47 385848,48 386506,57 381976,90 382241,81 379623,16 378833,92 376135,85 1136279,26 1149723,99 1150845,23 1145628,92 1139489,09 1139015,62 1140367,32 1139451,69 1140529,87 1143556,26 1145364,13 1145653,97 1139808,41 1145068,68 1145698,67 1143284,99 1129467,44 1133028,34 1141208,07 1143071,91 1147373,01 1148341,51 1148723,81 1149845,17 1142278,18 1130579,63 1131204,16 1134525,17 1137396,56 1136392,33 1145163,42 1148238,52 1149494,96 1143779,73 1140960,88 1144411,73 1138879,25 1141838,21 1145807,63 CC076KV0 KV Khỉ vàng CD100DQ0 DQ Dơi quạ BT062DQ0 DQ Dơi quạ GD072DQ0 DQ Dơi quạ GD077DQ0 DQ Dơi quạ GD075DQ0 CD101SLE HN105SLE BT061SLE BT064SLE GD076SLE CD098KDV BT065KDV GD078KDV CC078KDV DQ SL SL SL SL SL KD KD KD KD Dơi quạ Macaca mulatta Zimmermann Megacrops Ecautatus (Temminck) Megacrops Ecautatus (Temminck) Megacrops Ecautatus (Temminck) Megacrops Ecautatus (Temminck) Megacrops Ecautatus (Temminck) Sóc bay lớn Petaurista petaurista Pallas Sóc bay lơn Petaurista petaurista Pallas Sóc bay lớn Petaurista petaurista Pallas Sóc bay lớn Petaurista petaurista Pallas Sóc bay lớn Petaurista petaurista Pallas Kỳ đà Varanus salvator (Laurenti) Kỳ đà Varanus salvator (Laurenti) Kỳ đà Varanus salvator (Laurenti) Kỳ ñaø Varanus salvator (Laurenti) 375761,76 1139981,45 397435,22 1135375,58 389291,35 1151026,38 385620,47 1143500,54 378036,46 1142455,34 375969,04 393581,78 397487,47 389490,45 386805,75 376039,16 392273,53 388446,24 381020,97 379205,46 1144631,29 1130225,39 1129593,75 1153289,57 1146748,72 1142435,04 1135425,89 1144999,00 1142653,85 1140862,98 SAN HƠ – C Giun thơng Noel r v c Hòn Móng Tay ph cao c khu v c Hòn X PH BI N n san hô, khu a san hô s ng ng L C 13 HUY N O PHÚ QU C Cá B m mõm dài Chelmon rostratus ph bi n r n san hơ khu v c Hòn G m Ghì San hơ s ng d Hòn G m Ghì ng qu t, khu v c àn cá Ngân Pseudocarax sp., khu v c Hòn Móng Tay H i Qu cá Khoang c Amphiprion perideraion, khu v Hòn Mây Rút Trong àn cá Nh ng Sphyraena flavicauda r n san hơ, khu v c Hòn Mây Rút Trong San hô cành Acropora sp cá Thia, khu v c Hòn Mây Rút Ngồi c H i Qu cá Khoang c Amphiprion perideraion, khu v Hòn X ng San hô ch bi n gai Quy c t (màu tr ng) Sao n, khu v c Hòn Kim C nh quan r n san hơ, khu v Hòn G m Ghì San hơ m Ngồi m, khu v c Hòn Dâm c PH L C 15 HÌNH C NH QUAN – BÃI BI BÃI V NG B BÃI DÀI U N BÃI C BÃI D AC NG N ÔNG BÃI KHEM BÃI TH SU M I TRANH BÃI SAO BÃI TR SU I NG Á BÀN ... 7/2008 i MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINNING NONG LAM UNIVERSITY – HO CHI MINH CITY ********** NGUYEN THI THUY APPLYING THE GIS TECHNOLOGY IN MANAGEMENT OF NATUARAL AND CULTURAL RESOURCES FOR ECOTOURISM... RNM: Rừng ngập mặn CSDL: Cơ sở liệu BTTN: Bảo tồn thi n nhiên VQG: Vườn quốc gia HST: Hệ sinh thái DLST: Du lịch sinh thái TNTN: Tài nguyên thi n nhiên VH: Văn hóa SDĐ: Sử dụng đất ĐBSCL: Đồng... kỳ cơng ban tặng, Phú Quốc làm đắm say lòng bao du khách, gần coi “một thi n đường mới” Đến với Phú Quốc du khách trở với thi n nhiên, hưởng tinh khiết đất trời, cảm nhận hết vẻ đẹp hùng vĩ, nên
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ VĂN HOÁ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI Ở HUYỆN ĐẢO PHÚ QUỐC – TỈNH KIÊN GIANG,

Từ khóa liên quan