0

Hướng dẫn giải bài tập môn thuế

6 162 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2019, 18:17

1. BÀI TẬP KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÓ LỜI GIẢI BÀI TẬP 1: Tính thuế TNDN , xuất khẩu, thuế GTGT phải nộp trong năm của 1 doanh nghiệp với các tài liệu – acer4310 sau: 1) Tình hình sx trong năm: Trong năm Dn sx được 40.000 sp (đây là hàng ko chịu thuế TTDB), không có hàng tồn kho. 2) Tình hình tiêu thụ trong năm: Quý 1: bán cho cty thương mại nội địa 12.000 sp, giá bán chưa thuế GTGT 45.000 đsp. Quý 2: Trực tiếp xuất khẩu 10.000 sp, giá CIF là 74.000 đsp. Trong đó phí vận chuyển và bảo hiểm là 1.000 đsp. Quý 3: bán cho doanh nghiệp chế xuất 5.000 sp, giá bán 45.000 đsp. Quý 4: trực tiếp xuất khẩu 2.000 sp. Giá FOB là 46.000 đsp. Xuất cho đại lý 5.000 sp, giá bán của đại lý theo hợp đồng chưa có thuế GTGT là 46.000 đsp. Cuối năm đại lý còn tồn kho là 1.000 sp. 3) chi phí sản xuất kinh doanh trong năm: Nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất sản phẩm là 846.000.000 đ. Vật liệu dùng sửa chữa thường xuyên TSCD thuộc phân xưởng sản xuất 6.000.000.sửa chữa thường TSCD thuộc bộ phận quản lý 3.200.000 đ. Tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm. + Định mức sản xuất sản phẩm là 250spldtháng. + Định mức tiền lương 800.000 đldtháng. Khấu hao TSCD: TSCD phục vụ sx ở phân xưởng 160.000.000 đ. TSCD bộ phận quản lý DN: 50.000.000 và TSCD thuộc bộ phận bán hàng 12.000.000 đ. Tiền lương bộ phận quản lý DN: 84.000.000 đ. Các chi phí khác phục vụ sản xuất sản phẩm 126.000.000 đ. Chi phí bảo hiểm và vận tải khi trực tiếp xuất khẩu sản phẩm ở quý 2. Chi hoa hồng cho đại lý bán lẻ 5% giá bán chưa thuế GTGT. Thuế xuất khẩu ở khâu bán hàng. BIẾT RẰNG: (acer 4310) Thuế GTGT 10%. thuế XK 2%. thuế TTDN 28%.2. biết tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm là 84.500.000 đ. thu nhập về lãi tiền gửi NH là 3.870.000 đ. HƯỚNG DẪN GIẢI 1) Bán cho cty thương mại trong nước. Doanh thu: 12.000 x 45.000 = 540 (tr) T.GTGT đầu ra: 540 (tr) x 10% = 54(tr) 2) Trực tiếp xuất khẩu: Doanh thu: 10.000 sp x 74.000 = 740 (tr) XK: 730 (tr) x 2% = 14,6 (tr) 3) Bán cho doanh nghiệp chế xuất: Doanh thu: 5.000 x 45.000 = 225 (tr) XK: 225 x 2% = 4,5 (tr) 4) Trực tiếp xuất khẩu: Doanh thu: (2.000 x 46.000) + (4.000 x 46.000) = 322 (tr) XK: 2.000 x 46.000 x 2% = 1,84 (tr) GTGT: 4.000 x 46.000 x 10% = 18,4 (tr). VẬY: Thuế xuất khẩu phải nộp: 14,8 (tr) + 4,5 (tr) + 1,84 (tr) = 21,14 (tr) Thuế GTGT phải nộp = thuế GTGT đầu ra – thuế GTGT đầu vào Thuế GTGT đầu ra = 54(tr) + 18,4 (tr) = 72,4 (tr) Thuế GTGT đầu vào = 84.500.000 Vậy thuế GTGT phải nộp = 72,4 – 84,5 = 12,1 (tr) Thuế TNDN = doanh thu – chi phí + thu nhập doanh thu = 540 (tr) + 740 (tr) + 225 (tr) + 322 (tr) = 1.827 (tr) () Chi phí cho 40.000 sp: (.) 846.000.000 + 6.000.000 + (0,8250 x 40.000) + 160.000.000 + 126.000.000 = 1.266 (tr). () Chi phí cho 33.000 sp tiêu thụ: (.) (1.26640.000) x 33.000 + 3.200.000 + 50.000.000 + 12.000.000 + 84.000.000 + (10.000 x o,001) + (184 x 5%) + 20,94 = 1.233,79 (tr) () thu nhập khác. (.) 3,87 (tr) Vậy: Thuế TNDN phải nộp = (1.827 – 1.233,79 + 3,87) x 28% = 154,302 (tr). http://KILOBOOK.com Hướng dẫn giải tập môn thuế ! Thuế GTGT: ðây loại thuế gián thu đựoc tính giá trị gia tăng thêm việc sản xuất, kinh doanh hàng hố! Có mức thuế suất (TS) ñựơc áp dụng VN 0%, 5% 10% Các mức thuế cụ thể ban tham khảo sách nhé! Hoặc có u cầu post lên Cách tính Trích: Thuế GTGT phải nộp = thuế GTGT ñầu - Thuế GTGT ñầu vào! Thuế GTGT đầu = giá chưa có thuế GTGT x số lượng x Thuế suất thuế GTGT Thuế GTGT ñầu vào: thống kê hố đơn đầu vào + thuế GTGT nộp lúc nhập (thưòng đề cho sẵn, khơng có cách tính giống ñầu ra) Các trường hợp ñặc biệt Ở Thuế GTGT, chủ yếu bạn tính đầu Nhưng nhập khẩu, bạn cần tính thuế GTGT phải nộp khâu nhập Theo luật thuế thuế GTGT phải nộp nhập đựoc tính cho lần nhập Vì vậy, bạn phải đóng nhập Giá tính thuế GTGT nhập giá CIF + thuế NK + Thuế TTDB (nếu có) Sau đó, bạn bán ra, đựơc khấu trừ ñầu vào tương ứng! Nhưng thật làm tập, thuế GTGT ñầu vào ñã cho sẵn, nên bạn khơng cần quan tâm điều Khi xuất khẩu, bạn khơng phải tốn thuế GTGT đầu phải nộp! Tóm lại http://KILOBOOK.com Khi làm tập môn thuế, phần thuế GTGT, bạn cần nhớ vài ñiểm sau: Bán > tính VAT đầu Nhập khẩu, tính VAT phải nộp, để đó! Cuối kỳ Tính tổng VAT phải nộp mua bán = Tổng VAT đầu - VAT đầu vào (có thể cho sẵn) Trong trường hợp nhập Thì bạn phải đóng VAT lúc nhập Vì VAT phải nộp cuối = Tổng VAT ñầu - VAT nộp lúc nhập khầu - khoảng VAT ñầu vào mua nước Vậy xong phần Thuế GTGT, ñơn giản Thuế tiêu thụ ñặc biệt Thuế tiêu thụ ñặc biệt loại thuế gián thu đánh mặt hàng xa xí phẩm hay khơng cần thiết cho đời sống Ví dụ: rượu bia, thuốc lá, hàng mã Ngồi đánh váo dịch vụ karaoke, vũ trường Chú ý Thuế TTðB nộp lần nơi nhập khẩu, nơi sản xuất nơi kinh doanh dịch vụ! Cách tính thuế TTDB Thuế Tiêu thụ đặc biệt tính sau: Trích: Thuế phải đóng = giá chưa có thuế TTDB x Thuế suất thuế TTðB Các trường hợp cụ thể: a Nhập Khi nhập khẩu, DN phải đóng thuế TTðB lần ñấy Khi bán lại khơng phải phải kết tốn cho thuế TTðB http://KILOBOOK.com Giá tính thuế TTðB giá nhập ñến sân bay (giá CIF) + thuế Nhập có! b Sản xuất kinh doanh: Sau sản xuất, bán hàng cho khách hàng, nhà sx phải nộp khoản thuế TTðB với mặt hàng chịu thuế TTðB Giá tính thuế giá bán chưa có thuế GTGT! Khấu trừ thuế Thuế TTðB ñược khấu trừ nhà sản xuất mua nguyên liệu loại chịu thuế TTðB dùng ñể sản xuất mặt hàng chịu thuế TTðB! Như vậy, phần dùng để sản xuất hàng hố chịu thuế TTðB ứng với số lượng bán ñược khấu trừ! Ví dụ: Trích: + mua 20.000 l rượu trắng 40 ñộ, giá chưa VAT 10.000ñ/l Thuế suất thuế TTðB rượu trắng 65% + dùng 10.000l rượu trắng sản xuất ñược 40.000l rượu thuốc! + 10.000 l lại sản xuất 50.000l giấm! Sau bán 30.000l giấm giá 7000/l 20.000l rượu thuốc giá 28.000/l! (giá chưa VAT) Tính số thuế TTðB phải đóng.! Biết TS thếu TTðB rượu thuốc 20%, giấm 0% Lúc ta tính số thuế TTđB phải đóng sau: ñầu (phải nộp) (28.000/1+20%) x 20.000 x 20% = 112.000.000 Số thuế ñược khấu trừ Trong 20.000 l rượu thuốc bán ra, dùng 5.000l rượu trắng ==> khấu trừ 5.000l http://KILOBOOK.com thuế TTðB ñược khấu trừ (10.000/1+65%) x 5.000 x 65% = 32.500.000 Suy ra: số thuế TTðB phải nộp 112.000.000 - 32.500.000 = 79.500.000 Thuế xuất, nhập ðây loại thuế gián thu, ñánh hàng hóa xất nhập khẩu! Thuế xuất, nhập ñược tính dựa loại gia: giá CIF giá FOB + Giá CIF (Cost, Insurance and Freight): giá bao gồm phí vận chuyển bảo hiểm Là giá sân bay người mua! Giá CIF giá dùng để tính thuế nhập phải nộp! Trích: Thuế NK phải nộp = giá CIF x thuế suất thuế NK + Giá FOB (Free On Board: miễn trách nhiệm) dùng để tính cho thuế xuất Trích: Thuế XK phải nộp = giá FOB x thuế suất thuế XK Mối quan hệ giá CIF giá FOB FOB = CIF - I - F Trong đó: I chi phí bảo hiểm đơn vị sản phẩm F chi phí vận chuyển ñơn vị sản phẩm Thuế xất nhập dễ tính! Các bạn cần ý số tường hợp miễn thuế xuất nhập Một số tường hợp thường gặp là: http://KILOBOOK.com Hàng tạm nhập tái xất tạm xất tái nhập Hàng hóa tài sản di chuyển theo quy ñịnh Hàng hóa nhập để phục vụ hoạt động dầu khí! Nguyên vật lệu nhập ñể sản xất hàng xất theo hợp ñồng ñã ký kết Rồi, xong phần thuế xất nhập Quá dễ phải không nào? Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế thu nhập DN, trước ñây thuế lợi tức nằm thuế công thương nghiệp Thuế TNDN loại trực thu ñánh vào lợi nhuận tất to63 chức cá nhân kinh doanh! Cơng thức Trích: Thuế TN phải nộp = Thu nhập chịu thuế x thuế suất Trong đó: + Thu nhập chịu thuế = doanh thu - chi phí hợp ý, hợp lệ + thu nhập chịu thuế khác + Thuế suất: 28% ñối với tất DN Nếu DN có khoản thu nhập từ nước ngồi, DN khấu trừ tồn số thuế đóng nước ngồi, khơng vượt q số phải đóng VN Ví dụ: DN A có thu nhập từ nước ngồi 700 triệu, khoản thu nhập sau đóng thuế nước ngồi 300 triệu Số thuế VN phải đóng (700 + 300) x 28% = 280 triệu DN ñã đóng nước ngồi 300 trệu khấu trừ thuế 280 trệu Hay nói cách khác, DN khơng phải đóng thuế TNDN VN http://KILOBOOK.com Ngồi ra, DN có thu nhập từ việc chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền th đất! Thì sau nộp thuế Dn 28% lợi nhuận, DN phải chịu khoản thuế lũy tiến phần dự Lợi nhuận lại / chi phí sau ðến 15% - TS: 0% 15 - 30% - 10% 30 - 45% - 15% 45 - 60% - 20% 60% - 25% ... Chú ý Thuế TTðB nộp lần nơi nhập khẩu, nơi sản xuất nơi kinh doanh dịch vụ! Cách tính thuế TTDB Thuế Tiêu thụ đặc biệt tính sau: Trích: Thuế phải đóng = giá chưa có thuế TTDB x Thuế suất thuế. .. sx phải nộp khoản thuế TTðB với mặt hàng chịu thuế TTðB Giá tính thuế giá bán chưa có thuế GTGT! Khấu trừ thuế Thuế TTðB ñược khấu trừ nhà sản xuất mua nguyên liệu loại chịu thuế TTðB dùng ñể... phải nộp! Trích: Thuế NK phải nộp = giá CIF x thuế suất thuế NK + Giá FOB (Free On Board: miễn trách nhiệm) dùng để tính cho thuế xuất Trích: Thuế XK phải nộp = giá FOB x thuế suất thuế XK Mối quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn giải bài tập môn thuế,

Từ khóa liên quan