0

Giải pháp tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế

105 149 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 22:16

PHẦ N 1: ĐẶ T VẤ N ĐỀ Tính cấ p thiế t củ a đề tài nghiên u Việ c làm nói chung việ c làm cho niên nói riêng hiệ n mộ t nhữ ng vấ n đề đư ợ c quan tâm hàng đầ u sách phát triể n kinh tế - hộ i củ a mỗ i đị a phư ng, mỗ i đấ t nư c nhằ m hư ng tớ i phát triể n bề n vữ ng Vớ i cấ u dân số trẻ , niên nư c ta chiế m phầ n lớ n lự c lư ợ ng lao độ ng trự c tiế p tạ o củ a i vậ t chấ t cho đấ t nư c vấ n đề giả i quyế t việ c làm cho niên trở nên cầ n thiế t cấ p bách hơ n hế t, nhấ t xu hộ i nhậ p phát triể n Giả i quyế t tố t vấ n đề việ c làm cho niên vừ a tạ o điề u kiệ n cho ngư i niên có hộ i đóng góp sứ c lao độ ng, đả m bả o đư ợ c cuộ c số ng cho bả n thân, gia đình phát triể n kinh tế - hộ i đấ t nư c, giả m t gánh nặ ng thấ t nghiệ p tệ nạ n hộ i Chủ trư ng việ c làm củ a Đả ng Nhà nư c ta nhấ n mạ nh rằ ng: “giả i quyế t việ c làm nhân tố quyế t đị nh để phát huy nhân tố ngư i, ổ n đị nh phát triể n kinh tế , làm lành mạ nh hộ i, đáp ứ ng nguyệ n vọ ng đáng yêu cầ u bứ c xúc củ a nhân dân” [8] Trên sở đó, nư c ta trọ ng đế n công tác giả i quyế t việ c làm cho niên nhiệ m vụ quan trọ ng nhằ m phát huy hiệ u nguồ n nhân lự c, góp phầ n cho phát triể n nhanh bề n vữ ng củ a đấ t nư c Thị Hư ng Thủ y, tỉ nh Thừ a Thiên Huế nằ m phía Đơng Nam thành phố Huế , cầ u nố i hai trung tâm kinh tế lớ n củ a miề n trung (thành phố Huế thành phố Đà Nẵ ng), qua tạ o nên nhữ ng điề u kiệ n thuậ n lợ i để thị giao lư u thu hút mạ nh đầ u tư để phát triể n kinh tế - văn hóa - hộ i thờ i gian tớ i Trong nhữ ng năm qua, tỉ nh Thừ a Thiên Huế thư ng xuyên trọ ng đế n vấ n đề giả i quyế t việ c làm cho niên Điề u giúp thị Hư ng Thủ y có nhữ ng bư c chuyể n mạ nh mẽ nhiề u mặ t, thu đư ợ c nhiề u thành tự u quan trọ ng, thúc đẩ y phát triể n kinh tế - hộ i đị a phư ng Bên cạ nh mặ t u điể m vẫ n có mặ t hạ n chế , khó khăn q trình phát triể n củ a đị a phư ng, nhấ t vấ n đề giả i quyế t việ c làm cho ngư i lao độ ng, có đố i tư ợ ng niên Mộ t phậ n niên nông thôn thị chư a thậ t thay đổ i suy nghĩ, lố i số ng để thích
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế ,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan