0

Câu hỏi Trắc nghiệm Tin Học có Đáp án

26 768 2
  • Câu hỏi Trắc nghiệm Tin Học có Đáp án

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2018, 16:34

Câu hỏi Trắc nghiệm Tin Học có Đáp ánCâu 1: RAM dùng để làm gì?a. Xử lý thông tinb. Truyền thông tinc. Chứa thông tin tạm thời trong khi xử lýd. Lưu trữ thông tin do nhà sản xuất ghi vàoCâu 2: Thiết bị nào có tính chỉ đọc ?a. Hard Diskb. RAMc. ROMd. BIOSCâu 3: Các thiết bị sau đây, thiết bị nào là thiết bị xuất:a. Máy in, con chuộtb. Màn hình, máy inc. Màn hình, con chuộtd. Màn hình, máy quét (scanner)Câu 4: Các phép tính số học và luận lý được thực hiện bởi bộ nào trong những bộ sau:a. CPUb. CUc. ALUd. RAMCâu 5: Printer là thiết bị nào trong những thiết bị sau?a. Lưu dữ liệu.b. Nhập dữ liệu.c. Nhậpxuất dữ liệu.d. In dữ liệu. : a =YEAR(NOW) b =YEAR(NOW()) c =YEAR(NOW(),4) d =NOW(YEAR()) Câu 13: Giả sử cột B chứa mã phòng (L1A, L1B, L2A, L2B, L3A, L3B, ), cột F chứa doanh thu, cơng thức tính tổng doanh thu phòng lầu (L1) sau: a = SUMIF(B5:B20; Left(B5;2)=”L1”; F5:F20) b = SUMIF(B5:B20; L1?; F5:F20) c = SUM(F5:F20) d = SUMIF(B5:B20; “L1?”; F5:F20) Câu 14: Giả sử cột B chứa mã sản phẩm (C, G, S, X), vùng B15:D19 chứa cột, mã sản phẩm (C, G, S, X), tên sản phẩm, đơn giá Công thức cho biết đơn sau: a =VLOOKUP(B3;$B$16:$D$19;3;0) b =VLOOKUP(B3;$B$16:$D$19;2;0) c =VLOOKUP(B3;B16:D19;2;0) d =HLOOKUP(B3;$B$16:$D$19;2;0) Câu 15: Giả sử ô A2 chứa giá trị – 34.6,52 Công thức lấy giá trị tuyệt đối A2 là: a = INT(A2) b = MOD(A2) c = ABS(A2) d = SQRT(A2) Câu 16: Cho bảng báo cáo hình bên Hàm lấy tổng số KW tiêu thụ (điền giá trị cho bảng thống kê) sau: a =SUMIF(B5:B14;”A*”;C5:C14) b =SUMIF($B$5:$B$14; “A*”, $C$5:$C$14) c =SUMIF($B$5:$B$14; B17&”*”, $C$5:$C$14) d =SUMIF($B$5:$B$14; B17&”?”, $C$5:$C$14) Câu 17: Giả sử cột B chứa mã sản phẩm (ML1, ML2, SL1, – ký tự đầu cho biết sản phẩm, ký tự cuối cho biết phân khối lãi suất), vùng A16:D18 chứa dòng phân khối lãi suất Hàm lấy giá trị lãi suất sau: a =HLOOKUP(RIGHT(B4;2);$B$16:$D$17;3;0) b =HLOOKUP(RIGHT(B4;2);$B$16:$D$18;3;0) c =VLOOKUP(RIGHT(B4;2);$B$16:$D$18;3;0) d =HLOOKUP(RIGH(B4;2);$B$16:$D$18;3;0) Câu 18: Giả sử ô C5 chứa ngày mua vật tư (được nhập theo dạng chuỗi – ví dụ 05/02/2010), cơng thức để trích tháng (dùng để tính khấu hao) sau: a = MID(C5;4;2) b = VALUE(MID(C5;4;2) c = MID(VALUE(C5;4;2)) d = VALUE(MID(C5;4;2)) Câu 19: Kết hàm Int(-2.3) là: a -2 b -3 c Câu a, b d Câu a, b sai Câu 20: Trong Excel 2007, để canh lề, thao tác thực hiện: a Click Tab Home Ỉ group AlignmentỈ Chọn kiểu canh lề b Click Tab Home Ỉ group CellỈFormatỈFormat Cells ỈAlignment c Câu a, b d Câu a, b sai Câu 21: Giả sử cột C chứa mã sản phẩm (TVA, TVB, TLA, TLB, ĐTA, ĐTB) khách hàng, vùng C25:E28 chứa dòng mã sản phẩm (TV, TL, ĐT), tên sản phẩm, giá bán Hàm = HLOOKUP(left(C3;2); $C$25:$E$28;2;0) trả kết sau: a Giá bán b Tên sản phẩm c Thông báo lỗi N/A d Thông báo lỗi #REF! Câu 22: Cho bảng báo cáo hình sau: hàm =VLOOKUP(C5;$C$19:$D$21;2;0) trả kết quả: a Tên dòng b Thơng báo lỗi #REF! c Thơng báo lỗi #N/A! d Thông báo lỗi #NUM! Câu 23: Giả sử cột B chứa mã phòng (L1A, L1B, L2A, L2B, L3A, L3B, ), cột F chứa doanh thu, công thức tính tổng doanh thu phòng loại A sau: a = SUMIF(B5:B20; Right(B5)=”A”; F5:F20) b = SUMIF(B5:B20; ??A; F5:F20) c = SUM(F5:F20) d = SUMIF(B5:B20; “??A”; F5:F20) Câu 24: Cho bảng báo cáo hình sau Hàm tổng số KW tiêu thụ (điền giá trị cho bảng thống kê) sau: a =SUMIF(B5:B14;”A*”;C5:C14) b =SUMIF($B$5:$B$14; “A*”, $C$5:$C$14) c =SUMIF($B$5:$B$14; B17&”*”, $C$5:$C$14) d =SUMIF($B$5:$B$14; B17&”?”, $C$5:$C$14) lấy Câu 25: Câu lệnh = COUNTIF(A5:B10, “>5”) có ý nghĩa sau: a Đếm có giá trị vùng A5:B10 b Đếm có giá trị khác vùng A5:B10 c Đếm có giá trị lớn vùng A5:B10 d Đếm có giá trị khác rỗng vùng A5:B10 Câu 26: Hàm = Int(n/m) ý nghĩa là: a Tổng n+m b Hiệu n-m c Lấy phần dư phép n/m d Lấy phần nguyên phép n/m Câu 27: Trong Excel 2007, để định dạng liệu kiểu số cột thứ n dạng tiền tệ, thao tác thực hiện: a Click phải chuột chọn Format Cells Ỉ Number ỈFraction b Click phải chuột chọn Format Cells ỈNumber ỈCurrency c Click phải chuột chọn Format Cells ÆNumber ÆGeneral d Click phải chuột chọn Format Cells ÆNumber ÆAccouting Câu 28: Hàm = MOD(n, m) ý nghĩa là: e Tổng n+m f Hiệu n-m g Lấy phần dư phép n/m h Lấy phần nguyên phép n/m Câu 29: Giả sử cột C chứa mã du lịch (VT, DL, NT) khách hàng, vùng C25:E27 chứa cột mã du lịch (VT, DL, NT, PT, ), địa điểm, giá vé Công thức cho biết địa điểm du lịch khách hàng sau: a = HLOOKUP(C3; $C$25:$E$27;2;0) b = VLOOKUP(C3; $C$25:$E$27;2;0) c = VLOOKUP(C3; $C$25:$E$27;1;0) d = VLOOKUP(C3; C25:E27;2;0) Câu 30: Giả sử cột C chứa mã sản phẩm (TVA, TVB, TLA, TLB, ĐTA, ĐTB) khách hàng, vùng C25:E27 chứa dòng mã sản phẩm (TV, TL, ĐT), tên sản phẩm, giá bán Hàm = HLOOKUP(C3; $C$25:$E$27;2;0) trả kết sau: a Giá bán b Thông báo lỗi N/A c Thông báo lỗi #REF! d Tên sản phẩm ... $C$5:$C$14) lấy Câu 25: Câu lệnh = COUNTIF(A5:B10, “>5”) có ý nghĩa sau: a Đếm có giá trị vùng A5:B10 b Đếm có giá trị khác vùng A5:B10 c Đếm ô có giá trị lớn vùng A5:B10 d Đếm có giá trị khác... ỈAlignment c Câu a, b d Câu a, b sai Câu 21: Giả sử cột C chứa mã sản phẩm (TVA, TVB, TLA, TLB, ĐTA, ĐTB) khách hàng, vùng C25:E28 chứa dòng mã sản phẩm (TV, TL, ĐT), tên sản phẩm, giá bán Hàm =... VALUE(MID(C5;4;2) c = MID(VALUE(C5;4;2)) d = VALUE(MID(C5;4;2)) Câu 19: Kết hàm Int(-2.3) là: a -2 b -3 c Câu a, b d Câu a, b sai Câu 20: Trong Excel 2007, để canh lề, thao tác thực hiện: a Click
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi Trắc nghiệm Tin Học có Đáp án,

Từ khóa liên quan