0

Câu hỏi trắc nghiệm tin học có đáp án- ôn thi ngân hàng nhà nước, công chức thuế, kho bạc

19 362 0
  • Câu hỏi trắc nghiệm tin học có đáp án- ôn thi ngân hàng nhà nước, công chức thuế, kho bạc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2019, 10:12

www.ngolongnd.net Đề cương ôn thi trắc nghiệm lý thuyết A Đơn vị sở dùng để đo thông tin ? a Bit Bộ mã ASCII mở rộng sử dụng bit ? a bits Một máy tính bắt buộc phải có ? a Ổ dĩa cứng Khi máy tính bị nhiễm vi rút ta phải làm ? a Khởi động máy lại dĩa mềm sạch, dùng chƣơng trình diệt vi rút để diệt Một chƣơng trình diệt vi rút diệt ? a Tùy theo phần mềm sử dụng Khi bàn phím khơng có nút Window (khởi động Start) ta bấm tổ hợp phím ? a Ctrl + Esc Nút Reset Case máy dùng để ? a Khởi động máy lại Tổ hợp phím dùng để tắt máy đóng chƣơng trình ứng dụng ? a Alt + F4 Lệnh Refresh có cơng dụng ? a Cập nhật lại hình làm tƣơi lại đối tƣợng 10 Trong Windows Explorer ta ? a Tạo, hủy, đổi tên, chép, di chuyển đối tƣợng 11 Nút Power Case máy dùng để ? a Tắt máy 12 Để trình tắt máy đƣợc an tồn ta phải ? a Đóng tất chƣơng trình ứng dụng lại vào Start chọn Shutdown 13 Thiết bị nhập máy vi tính ? a Bàn phím, chuột, máy quét 14 Thiết bị nhập chuẩn máy vi tính ? a Bàn phím 15 Thiết bị xuất máy vi tính ? a Màn hình, máy in 16 Thiết bị xuất chuẩn máy vi tính ? a Màn hình 17 Rom ( Read only memory) ? a Là nhớ đọc 18 Ram (Random Access memory)là ? a Là nhớ truy xuất ngẫu nhiên 19 Trong Powerpoint để trình diễn slide ta ? a Vào View  Slide show Vào Slide showView show bấm F5 20 Trong Powerpoint để chèn slide ta ? a Vào InsertNewSlide (Ctrl + M) 21 Ta tạo Shortcut ? a Trên Desktop, Folder, ổ dĩa 22 Nhóm lệnh dùng để xử lí tập tin nằm menu lệnh ? a File 23 Nhóm lệnh dùng để sửa chữa, thao tác liệu tập tin nằm menu lệnh ? Trang www.ngolongnd.net Đề cương ôn thi trắc nghiệm lý thuyết A a Edit 24 Nhóm lệnh dùng để ấn định chế độ khung nhìn nằm menu lệnh ? a View 25 Nhóm lệnh dùng để chèn đối tƣợng nằm menu lệnh ? a Insert 26 Nhóm lệnh dùng để định dạng đối tựong nằm menu lệnh ? a Format 27 Nhóm lệnh dùng để chèn xử lí bảng biểu nằm menu lệnh ? a Table 28 Nhóm lệnh dùng để thao tác liệu Excel nằm menu lệnh ? a Data 29 Khi thực thao tác chép đối tƣợng đƣợc chứa ? a Clipboard 30 Trong Excel bắt đầu công thức phải có ? a Dấu = 31 Trong Excel có WordSheet ? a 255 32 Trong tâp tin Excel có có địa A1 ? a 255 33 Trong word để ghép ô chọn liên tiếp ta ? a Vào TableMerge Cells 34 Trong word để tách ô chọn thành nhiều ô ta ? a Vào TableSplit Cells 35 Trong Excel dấu để ngăn cách thành phần công thức ? a Tùy theo chọn lựa ngƣời dùng Start/Setting/Control Panel/Regional Options 36 Khi thực copy cơng thức từ đến khác ? a Địa tƣơng đối bị thay đổi 37 Để copy đối tƣợng chọn ta ? a Vào EditCopy (Ctrl + C) nhấn giữ phím Ctrl kéo đối tƣợng dời chổ khác 38 Trong word để chuyển từ chữ hoa sang chữ thƣờng ta ? a Vào FormatChange Case 39 Trong windows dấu cho biết đối tƣợng nằm phía sau chứa đối tƣợng khác ? a Dấu + 40 Lệnh FileSave As dùng để ? a Lƣu tập tin lại với tên khác nơi lƣu trữ khác 41 Phần Excel học kỹ hàm sau : a Lý thuyết : int, round, mod, produc, left, right, mid, len, if, and, or, sum, sumif, count, countif, average, max, min, match, sqrt b Thực hành : if, and , or, vlookup, hlookup, match, int, mod, left, right, mid, dsum, dcounta, daverage,…Rút trích, định dạng liệu Trang www.ngolongnd.net Đề cương ôn thi trắc nghiệm lý thuyết A CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : WINDOWS Trong máy tính đơn vị thấp dùng để đo thông tin là: a byte c bit b Cả câu d Cả câu sai Một Byte bit : a bits c bits b 16 bits d 32 bits Trong máy tính thông tin đƣợc biểu diễn dƣới dạng : a Am b Hình ảnh b Văn d Tất câu KB : a 1024 Bytes c 3072 Bytes b 2048 Bytes d Tất câu Quá trình xử lí thơng tin máy tính điện tử bao gồm bƣớc : a Xử lí liệu, Nhập liệu, Xuất liệu b Nhập liệu, Xử lí liệu, Xuất liệu c Cả câu d Cả câu sai ASCII (American Standard Code for Information Interchange) chữ viết tắt : a Hệ chuyển đổi thông tin theo mã chuẩn Mỹ b Hệ chuyển đổi thông tin theo mã chuẩn Nhật c Hệ chuyển đổi thông tin theo mã chuẩn Anh d Hệ chuyển đổi thông tin theo mã chuẩn Trung Quốc Bảng mã ASCII mở rộng sử dụng bit : a bits b 10 bits c 12 bits d bits Một máy vi tính đƣợc cấu tạo : a Phần cứng b Phần mềm c Cả ý d Tất ý Thiết bị nhập chuẩn máy vi tính : a Bàn phím b Chuột c Máy quét d Tất ý 10 Trong máy vi tính ROM(Read Only Memory) đƣợc định nghĩa là: a Bộ nhớ đọc b Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên c Bộ nhớ d Bộ nhớ 11 Phần cứng(hardware) máy tính gồm có : a Chƣơng trình ứng dụng, nhớ, máy scan, chuột, bàn phím b Hệ điều hành, đĩa cứng, hình, chuột, bàn phím c Bộ nhớ, xử lí trung ƣơng(CPU), thiết bị nhập xuất d Các câu Trang www.ngolongnd.net Đề cương ôn thi trắc nghiệm lý thuyết A 12 Phầm mềm (software) máy tính là: a Là phận máy tính mà ta uốn cong tuỳ thích b Là chƣơng trình thị điện tử lệnh cho máy tính thực cơng việc theo u cầu ngƣời sử dụng c Hai câu d Hai câu sai 13 Trong máy tính RAM ( Random Access Memory) đƣợc định nghĩa : a Bộ nhớ b Bộ nhớ đọc c Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên d Khác 14 Bộ nhớ gồm có : a Rom thiết bị lƣu trữ khác b Ram thiết bị lƣu trữ khác c Rom Ram d Rom, Ram thiết bị lƣu trữ khác 15 Thiết bị lƣu trữ bên ngồi máy vi tính phổ biến gồm : a Đĩa A, đĩa B, đĩa C, đĩa D b Đĩa cứng(Hard disk), đĩa mềm(Floppy disk), đĩa quang(Compact disk) c Ngoài loại kể d Các câu sai 16 Thiết bị nhập máy tính bao gồm : a Bàn phím, chuột, máy quét, máy in, hình b Màn hình, máy in, máy quét, chuột c Chuột, bàn phím, máy quét d Máy in, chuột, hình, đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa quang 17 Thiết bị xuất máy vi tính bao gồm : a Màn hình, máy in, chuột bàn phím b Chuột, bàn phím, máy quét, đĩa cứng, đĩa mềm c Máy in, hình d Ngồi thiết bị 18 Có thể chia bàn phím máy vi tính thành nhóm : a Nhóm phím chữ, nhóm phím số nhóm phím điều khiển b Nhóm phím chức năng, nhóm phím đánh m nhóm phím đệm số c Cả câu d Cả câu sai 19 Chọn phát biểu : a Windows phần mềm ứng dụng đa chức b MS – Dos hệ điều hành khai thác đĩa c Máy vi tính đƣợc chế tạo Trung Quốc d Máy vi tính thơng minh ngƣời 20 Virus máy tính ? a Là lồi vi sinh vật kí sinh thể sinh vật sống lây vào máy tính b Là chƣơng trình máy tính ngƣời tạo nhầm mục đích xấu c Cả câu d Cả câu sai 21 Máy vi tính bị nhiễm virus : a Việc trao đổi thơng tin qua mạng máy tính Trang www.ngolongnd.net Đề cương ôn thi trắc nghiệm lý thuyết A b Việc trao đổi thông tin qua thiết bị lƣu trữ(đĩa mềm, đĩa cứng, đĩa quang,…) máy tính c Virus từ truyền vào máy vi tính d Câu a,b 22 Một phần mềm diệt virus : a Diệt đƣợc B-virus(Boot record virus) b Diệt đƣợc F-virus(File record virus) c Diệt đƣợc tất loại virus d Tùy theo loại phần mềm sử dụng 23 Khi máy bị nhiễm virus ta : a Tắt máy (ngắt điện) lúc cho virus chết hết khởi động máy lại b Format ổ đĩa cài lại máy c Cứ để mặc kệ không làm hết d Dùng đĩa mềm khởi động lại máy dùng chƣơng trính diệt virus để diệt 24) Trong Windows, khái niệm nhớ ảo dùng để nhớ nằm trong: a) RAM b) Đĩa cứng c) Một thiết bị ảo d) Cả câu (a), (b), (c) sai 25) Thông tin đƣợc lƣu trữ đĩa mềm dƣới dạng: a) Từ b) Điện c) Quang d) Cả câu (a), (b), (c) sai 26) Virus lây nhiễm qua tệp Word Excel thuộc loại: a) B Virus b) F Virus c) Cả câu (a), (b) d) Cả câu (a), (b) sai 27) Chọn phát biểu sai : a) Có nhiều cách để khởi động (mở) chƣơng trình b) Ta phục hồi (restore) đối tƣợng bị xóa c) Trong hệ điều hành Windows ta khơng thể thao tác khơng có chuột d) Ta thay đổi biểu tƣợng shorcut 28) Cho biết cơng việc thực đƣợc nhờ chƣơng trình Windows Explorer : a) Sao chép, di chuyển, đặt thuộc tính cho thƣ mục tập tin b) Đổi tên , xóa thƣ mục tập tin c) Xem kích thƣớc(size) thƣ mục, tập tin; đổi nhãn(label) ổ đĩa d) Tất ý 29) Shortcut đƣợc tạo : a) Tập tin thƣ mục b) Ổ đĩa, desktop thƣ mục c) Thƣ mục d) Trên Desktop 30) Trong số thông báo Windows, nút CANCEL dùng để làm ? Trang www.ngolongnd.net Đề cương ơn thi trắc nghiệm lý thuyết A a) Hủy bỏ thao tác vừa thực b) Lặp lại thao tác vừa thực c) Yêu cầu xác nhận ngƣời dùng d) Phục hồi lại thao tác trƣớc 31) Thốt khỏi Window tắt máy an toàn cách: a) Shut down the computer? b) Restart the computer? c) Restart the computer in MS-DOS mode? d) Close all Program and log on as a different user? 32) Để làm ổ cứng ta chọn : a) File, Restore b) Click phải biểu tƣợng Recycle Bin chọn Empty Recycle Bin c) File, Empty Recycle Bin d) Câu b, c 33) Để đóng cửa sổ ứng dụng ta chọn: a) Nhấn tổ hợp phím Alt + F4 b) File, Close c) Chọn nút Close bên phải tiêu đề d) Tất 34) Để phóng to cửa sồ ta chọn: a) Maximize b) Minimize c) Close d) Tất 35) Để thu nhỏ cửa sồ ta chọn: a) Maximize b) Minimize c) Close d) Tất 36) Để chuyển qua lại cửa sổ ta chọn: a) Shift + Tab b) Crtl + Tab c) Crtl + Shift + Tab d) Alt + Tab 37) Để khởi động chương trình ứng dụng ta chọn: a) Start, Program, chọn chƣơng trình ứng dụng cần khởi động b) Click phải biểu tƣợng chƣơng trình chọn Open c) Double Click biểu tƣợng chƣơng trình d) Tất 38) Trên Windows 2000 để tìm tập tin tất ổ đĩa ta chọn: a) Start, Search, File or Folders b) Start, Find, File or Folders c) Câu a, b d) Câu a, b sai 39) Để tạo thư mục Window ta chon: a) Click phải cửa sổ Window chọn New, Shotcut b) Click phải cửa sổ Window chọn New, Folders c) Câu a đúng, b sai d) Câu a sai, câu b Trang www.ngolongnd.net Đề cương ôn thi trắc nghiệm lý thuyết A 40) Để đổi tên thư mục ta chọn: a) Click phải thƣ mục chọn Rename b) Click phải thƣ mục chọn Delete c) Click phải thƣ mục chọn Propertices d) Click phải thƣ mục chọn Open 41) Để gán thuộc tính đọc, khơng cho phép xóa sửa chữa tập tin ta chọn: a) Read Only c.Archive b) Hidden d.System 42) Để gán thuộc tính ẩn cho tập tin ta chọn: a) Read Only b) Archive c) Hidden d) System 43) Khi xóa liệu ổ cứng (lúc xóa khơng nhấn SHIFT) liệu đƣợc chứa : a) Recycle Bin b) Mất vĩnh viễn c) Cả hai câu d) Cả hai câu sai 44) Khi xóa liệu ổ mềm (lúc xóa khơng nhấn giữ SHIFT) liệu : a) Chứa Recycle Bin b) Mất vĩnh viễn c) Cả hai câu d) Cả hai câu sai MICROSOFT WORD Trong Word, lệnh File\Save As có cơng dụng a Lƣu liệu lại với tên nơi lƣu trữ b Giống nhƣ ta click vào biểu tƣợng hình dĩa cơng cụ c Thoát khỏi Word d Cả câu sai Virus macro Word Excel: a Chỉ lây vào tệp Word Excel b Lây vào tệp c Lây vào Boot sector đĩa khởi động d Cả câu sai Trong Word, ta đọc đƣợc tệp từ đĩa tên có phần mở rộng là: a .DOT b .DOC c .TXT d Cả câu sai Trong Word, biểu tƣợng hình dĩa từ công cụ (toolbar) dùng để: a Lƣu (save) tất tài liệu mở b Chỉ lƣu tài liệu hành c Lƣu tài liệu vào nơi khác an toàn nơi hành d Cả câu sai Trang www.ngolongnd.net Đề cương ôn thi trắc nghiệm lý thuyết A Khi cần xem lại tệp soạn thảo ngày hôm qua, Microsoft Word ta dùng lệnh: a File, Open b File, New c Cả câu (a), (b) d Cả câu (a), (b) sai Trong Word, biểu tƣợng máy in công cụ dùng để: a In tất trang tài liệu hành b Chỉ in trang hành máy in c Xem hình trƣớc in (Print preview) d Cả câu a), b), c) sai Trong Word, muốn canh chuỗi ký tự nằm ô bảng (table), ta phải: a Chọn ơ, nhấn Ctrl + E b Chọn đó, click vào biểu tƣợng canh công cụ c Cả câu a), b) d Cả câu a), b) sai Trong Word, số lƣợng tệp mở lúc để việc là: a b Không c Tuỳ ý, khơng có giới hạn d Cả câu sai Trong Word, để chèn nội dung tệp đĩa vào tệp soạn thảo, ta phải: a Mở menu File, chọn lệnh Open b Mở menu File, chọn lệnh Save As c Mở menu Insert, chọn File d Cả câu a), b), c) 10 Trong Word, để đổi font chữ mặc định, ta có thể: a Chọn tồn văn chọn font công cụ b Chọn Tools\Options\General\Standard font c Chọn Format\Font, chọn tên font, chọn OK d Cả câu sai 11 Trong Word, đoạn chấm dứt ta nhấn: a Dấu chấm (.) b Phím Enter c Ctrl + Enter d Cả câu sai 12 Trong Word, phần mở rộng tệp là: a .DOT b .DOC c .TXT d .XLS 13 Trong Word, muốn đổi nhiều chữ liên tiếp từ chữ thƣờng thành chữ hoa, ta dùng chức năng: a Drop cap Trang www.ngolongnd.net Đề cương ôn thi trắc nghiệm lý thuyết A b Change case c Cả câu a) b) d Cả câu a) b) sai 14 Trong Word, đoạn (paragraph): a Ta sử dụng chế độ canh lề b Kết thúc ta nhấn phím Enter c Cả câu a) b) d Cả câu a) b) sai 15 Trong Word, nội dung ta copy trƣớc hết đƣợc chứa a Clipboard b CPU c Đĩa cứng d Cả câu sai 16) Trong đoạn văn có font chữ ? a) Chỉ font c Tối đa font b) Nhiều font d Các câu sai 17) Hãy thao tác sai thao tác sau : a) Khi kết thúc dòng bấm Enter b) Hết đoạn(paragraph), muốn sang đoạn bấm Enter c) Chƣa hết đoạn muốn xuống dòng bấm Shift – Enter d) Chƣa hết trang(page) muốn sang trang bấm Ctrl – Enter 18) Muốn copy đối tƣợng vào clipboard dùng : a) Ctrl – C c Edit/Copy b) Nhấp vào biểu tƣợng copy công cụ d Các câu 19) Một đối tƣợng Clipboard đƣợc dán văn lần ? a) lần c Tối đa lần b) lần d Nhiều lần 20) Muốn tách đoạn văn bản(paragraph) thành đoạn, di chuyển trỏ đến nơi cần tách, nhấn : a) Enter c Backspace b) Delete d Spacebar 21) Thực thay đổi font chữ nhập văn bản, font chữ thể hiện: a) Trong đoạn văn hành c Từ vị trí trỏ trở sau b) Trong toàn văn d Một từ(word)sau vị trí trỏ 22) Để tạo nội dung tập tin mở, Word ta thực cách a) Edit/Copy c File/Save As b) Insert/File d Không thực đƣợc 23) Để chọn khối văn ta dùng : a) Thiết bị chuột b) Gõ Ctrl – A c) Phím Shift kết hợp với phím mũi tên phím khác d) Các câu 24) Muốn chuyển đổi loại CHỮ HOA – chữ thƣờng – Hoa Các Ký Tự Đầu từ: a) Nhấn Ctrl - F3 c Nhấn Shift – F3 b) Nhấn Alt – F3 d Nhấn F5 25) Muốn kết hợp nhiều ô liên tiếp bảng(Table), bôi đen ônày sau vào : a) Table/Merge Cells c Table/Delete Cells Trang www.ngolongnd.net Đề cương ôn thi trắc nghiệm lý thuyết A b) Table/Split Cells d Table/Autofit 26) Phím Ctrl+ A đƣợc dùng để: a) Xoá phần văn đƣợc chọn b) Chọn toàn văn c) Chọn đoạn văn d) Cả ba câu a, b, c sai 27) Lệnh File\Open có cơng dụng: a) Tƣơng đƣơng phím Ctrl+O b) Mở tập tin c) Lƣu tập tin vào đĩa d) Cả hai câu a b 28) Trình đơn File: a) Chứa lệnh xử lý tập tin b) Chứa lệnh thƣờng dùng Word c) Chứa lệnh định dạng văn d) Câu a b 29) Phím Delete Backspace có cơng dụng: a) Xoá ký tự gần trỏ b) Giống c) Ngƣợc d) Câu a b 30) Lệnh Edit\Undo có cơng dụng: a) Huỷ bỏ thao tác vừa thực b) Thực lại lệnh vừa thực c) Huỷ bỏ thao tác chọn khối văn d) Tƣơng tự phím Insert 31) Để chép khối văn bản, thực theo trình tự nào: a) Chọn khối, nhấn Ctrl+C, nhấn Ctrl+V b) Chọn khối, nhấn Ctrl+X, nhấn Ctrl+V c) Chọn khối, nhấn Ctrl+V, nhấn Ctrl+C d) Chọn khối, nhấn Ctrl+V, nhấn Ctrl+X 32) Muốn in đậm khối văn bản, thực hiện: a) Chọn khối văn b) Nhấn tổ hợp phím Ctrl+B c) Nhấp vào nút lệnh d) Kết hợp câu a b câu a c 33) Muốn chèn ký hiệu , , , , , , ,…vào vị trí trỏ, dùng lệnh: a) Insert\Symbol b) Insert Symbol c) Symbol\Insert Symbol d) Câu a b u c 34) Mun chốn cỏc ký hiu â, đ, vào vị trí trỏ, dùng lệnh: a) Insert\Symbol b) Insert\Special Characters c) Symbol\Insert Symbol d) Câu a b đƣợc 35) Muốn chuyển phần văn chọn sang dạng số trên, hộp thoại Font, đánh dấu vào: a) Mục Subscript Trang 10 www.ngolongnd.net Đề cương ôn thi trắc nghiệm lý thuyết A b) Superscript c) Cả a b d) Cả a b sai 36) Để định dạng hoa thị đầu dòng cho khối văn chọn: a) Dùng lệnh Format\Border and Shading b) Thực lệnh Format\Bullet c) Dùng lệnh Format\Bullet and Numbering d) Dùng lệnh Format\Bullets and Numbering 37) Lệnh Format\Columns chia văn thành: a) Tối đa cột b) Tối đa cột c) Nhiều cột có đƣờng gạch d) Câu a c 38) Khi dùng lệnh Format\Borders and Shading để định dạng khung bao quanh văn bản, khung có thể: a) Có màu tuỳ ý b) Có độ rộng tuỳ ý c) Cả hai câu a b d) Cả hai câu a b sai 39) Để xố chọn bảng (table), dùng lệnh: a) Lệnh Table\ Delete Cells b) Lệnh Table\Delete\Cells c) Edit\Delete Cells d) Câu b c 40) Muốn chèn bảng (table) vào văn bản, dùng lệnh: a) Insert\Table b) Table\Insert\Table c) Insert Table d) Table\Insert Table 41) Trong Table sử dụng lệnh Tab ta cần sử dụng thêm phím nào: a) Ctrl-Tab b) Shift-Tab c) Alt-Tab d) Câu b c 42) Để di chuyển ô bảng, dùng: a) Chuột b) Phím Tab c) Các phím mũi tên d) Câu a, b c đƣợc 43) Muốn chèn nhiều ô vào bảng, dùng lệnh: a) Insert\Cells b) Table\Insert\Cells c) Table\Insert\Column d) Table\Insert Cell 44) Muốn tách ô bảng thành nhiều ô, dùng lệnh: a) Table\Split Cells b) Table\Merge Cells c) Nhấp vào nút lệnh d) Câu a câu c Trang 11 www.ngolongnd.net Đề cương ôn thi trắc nghiệm lý thuyết A 45) Muốn ghép nhiều ô bảng thành ô: a) Table\Split Cells b) Table\Merge Cells c) Nhấp vào nút lệnh d) Câu b câu c 46) Muốn chèn hình ảnh vào văn bản, dùng lệnh: a) Insert\Picture\Clip art b) Insert\Picture File c) Insert\Picture\From File d) Câu b c đƣợc 47) Muốn định dạng ký tự đầu đoạn lớn nằm nhiều dòng, dùng lệnh: a) Format\Drop Cap b) Tăng kích cỡ (size) ký tự lên c) Insert\Drop Cap d) Câu a b đƣợc 48) Tiêu đề hạ mục trang văn bản: a) Chỉ chèn số trang b) Có thể nhập thơng tin tuỳ ý c) Khơng thể canh chỉnh nhập sai d) Câu a va câu c EXCEL Để khởi động Excel ta chọn: a Nhấp đúp trỏ chuột lên biểu tƣợng lối tắt Excel b Nhấp chọn Start, Program, Microsoft Office, Excel c Từ mành hình Dos, gõ Excel d Câu a, b Để thoát khỏi Excel ta chọn: a Nhấp menu điều khiển chọn Close b Chọn File, Close c Nhấn tổ hợp phím Alt + F4 d Tất Trong Excel muốn bật tắt công cụ ta chọn: a Chọn Tool, Option, General b Chọn View, Formular Bar c Chọn View, Toolbars, đánh dấu chọn không chọn công cụ d Tất cách Muốn xóa sheet, ta chọn sheet rồi: a Chọn Edit, Delete sheet b Nhấn tổ hợp phím Alt + E, L c Nhấp chuột phải tên sheet để mở menu tắt chọn Delete d Tất Trong Excel để mở tập tin có đĩa ta dùng: a Chọn File, Open b Tổ hợp phím Ctrl + N c Tổ hợp phím Ctrl + O d Hai câu a c Trong Excel để lưu tập tin vào đĩa ta dùng: Trang 12 www.ngolongnd.net Đề cương ôn thi trắc nghiệm lý thuyết A a Tổ hợp phím Ctrl + S b Tổ hợp phím Alt + S c Tổ hợp phím Alt + Shift + S d Cả ba câu sai Nhấn phím F12 để: a Thực lệnh Open b Thực lệnh Save As c Thực lệnh Close d Thực lệnh Print Trong Excel để đóng tập tin ta dùng: a Tổ hộp phím Alt + F + C b Chọn menu File, Close c Tổ hợp phím Ctrl + W d Hai câu a b .Theo mặt định ký tự dạng chuỗi được: a Canh phải ô b Canh trái ô c Canh hai bên d Canh ô 10 .Theo mặt định ký tự dạng số được: a Canh phải ô b Canh trái ô c Canh hai bên d Canh ô 11 Chèn dấu (‘) trước nhập liệu vào ô để: a Canh chỉnh liệu ô bên trái b Canh chỉnh liệu ô bên phải c Canh liệu ô d Canh hai bên liệu ô 12 Khi độ dài chuổi liệu lớn chiều rộng Excel hiển thị ô ký tự a & b ^ c % d # 13 .Dữ liệu loại hàm bắt đầu dấu: a + b * c d = 14 Để chọn tồn bảng tính ta: a Nhấn tổ hợp phím Ctrl + A b Di chuyển trỏ chuột vào ô giao tiêu đề dọc tiêu đề ngang nhấp trái chuột c Câu a đúng, b sai d Câu a b 15 Trong Excel, để chèn hàng vào bảng tính ta di chuyển đến hành đến vị trí hàng cần thêm rồi: a Chọn Format, Cells Trang 13 www.ngolongnd.net Đề cương ôn thi trắc nghiệm lý thuyết A b Chọn Format, Column c Chọn Insert, Row d Chọn Insert, Columns 16 Để xóa liệu khối bảng tính Excel ta chọn: a Chọn (hoặc khối ơ) cần xóa, nhấn phím Delete b Không cần chọn ô (hoặc khối ô), cần nhấn phím Delete c Chọn (hoặc khối ơ) cần xóa, nhấn phím Insert d Chọn (hoặc khối ơ) cần xóa, nhấn phím 17 Trong Excel để xếp sở liệu ta chọn : a Tool, Sort b Format, Sort c Table, Sort d Data, Sort 18 Các hàm sau hàm dùng để điếm giá trị: a a) Sum b) Rank c) Count d) Int 19 Trong Excel số lƣợng tham số hàm DMAX, DCOUNT, DSUM là: a Khác b)DCOUNT khác với DMAX DSUM b Giống d)DSUM khác với DMAX 20 Cho biết giá trị công thức sau đây: =Len(“CAN THO”) a a) b) c) d) 21 Cho biết giá trị công thức sau đây: =AVERAGE(5,8,1,2) a b) b d) 22 Trong Excel cho biết giá trị công thức sau đây: =MID(“can tho”;2;1) a C b) T b A d) Cả ba sai 23 Muốn vào chế độ sửa chửa (Edit) công thức Excel, ta phải: a a) Nhấn phím F7 b) Nhấn F2 b c) Cả hai d) Cả hai sai 24 Giá trị công thức sau Excel: =IF(AND(G2,3),9,10) là: a 10 b Công thức có lỗi cú pháp c Còn tùy thuộc vào giá trị chứa ô G2 d 25 Cho biết giá trị công thức sau đây=MIN(MAX(“5”,2)+7) a c Cơng thức có lỗi b 12 d Cả ba câu (a),(b),(c) sai 26 Cho biết kết hàm RIGHT(LEFT(“Trung tâm tin học”,4),3): a Tin c Hoc b Tru d Run 27 Khi khỏi Excel, xuất thơng báo “Cannot quit Microsoft Excel” nguyên nhân do: a Ta chƣa lƣu bảng tính vào đĩa b Ta chƣa đặt tên tệp cho bảng tính làm việc c Cơng thức ta gõ có lỗi d Ta chƣa bật chế độ bảo vệ bảng tính trƣớc thóat khỏi Excel 28 Cho biết giá trị công thức sau đây: =AND(1,0,1,1) Trang 14 www.ngolongnd.net Đề cương ôn thi trắc nghiệm lý thuyết A a True b False c Cơng thức có lỗi cú pháp d Cả ba câu (a),(b),(c) sai 29 Cho biết giá trị công thức sau đây: =LEN(IF(5>4+1,25,100)) a b 25 c 100 d Cả ba sai 30 Công thức SQRT(4) Cho kết là: a b c d 31 Trong Excel, worksheet có: a 256 cột b Khơng q 256 cột c IV cột d Cả câu (a), (b), (c) sai 32 Trong Excel, hàm đổi ký tự dạng chữ thƣờng thành chữ hoa hàm: a UPPER b CHANGE CASE c PROPER d Cả câu (a), (b), (c) sai 33 Trong excel, ô C2 chứa chuỗi AN BINH, ô D7 chứa công thức =SUM(C2,5) Khi giá trị thể D7 là: a An Binh + b c #VALUE d Cả câu sai 34 Trong Excel, ô C2 chứa số 20.2, ô D7 chứa cơng thức = RIGHT(LEFT(C2,2),1) Khi giá trị thể D7 là: a #VALUE (vì hàm chuỗi xử lý số) b c d Cả câu sai 35 Trong Excel, cho biết giá trị công thức sau đây: =IF(6>5,1) a b TRUE c d Cả câu sai 36 Trong Excel, cho biết giá trị công thức sau đây: =ROUND(936.56,-1) a 936.6 b 940 c 936 Trang 15 www.ngolongnd.net Đề cương ôn thi trắc nghiệm lý thuyết A d Cả câu sai 37 Cho biết giá trị công thức sau đây: = IF(6>7,8) a b TRUE c FALSE d Cả câu sai 38 Cho biết giá trị công thức sau đây: =IF(AND(5>3,2>2),2,3) a b c Cơng thức có lỗi cú pháp d Cả câu sai 39 Cho biết giá trị công thức sau đây: =SUM(6A,8,”12”) a 14 b 6A812 c 26 d Cả câu sai 40 Cho biết giá trị công thức sau đây: =MID(“CANTHO”,2) a ANTHO b Cơng thức có lỗi cú pháp c CA d Cả câu sai 41 Cho biết giá trị công thức sau đây: =LEN(“CANTHO”) a b c d Cả câu sai 42 Cho biết giá trị công thức sau đây: =COUNT(12,”A2”,”13”) a b c Không xác định chƣa biết nội dung A2 d Cả câu sai 43 Khi copy nội dung khối A1:A2 dán (Paste) vào khối C1:C5 a Quá trình copy diễn bình thƣờng b Lệnh copy khơng thực đƣợc khối đích có nhiều khối nguồn c Chỉ copy đƣợc nội dung cho ô C1, C2, C3, C4 d Cả câu sai 44 Cho biết giá trị công thức sau đây: =IF(OR(12,2>5),14,15) a 14 b 15 c Cơng thức có lỗi cú pháp d Cả ba câu sai 45 Trong bảng tính điện tử, biết E1 chứa cơng thức: =A1*2 Tại ô H2 chứa công thức =LEFT(“E1”,1), giá trị H2 là: Trang 16 www.ngolongnd.net Đề cương ôn thi trắc nghiệm lý thuyết A a b c d E A Cả câu sai 46 Trong Excel, ô E20 chứa giá trị 30, ô B4 chứa giá trị 6, ô C5 chứa cơng thức =IF(E20>b4,1,0) Khi xố hàng chứa B20, giá trị ô C5 là: a b c Khơng đổi so với trƣớc d Cả câu sai 47 Trong Excel, tệp có tối đa A1: a b 16 c 256 d 255 48 Tính giá trị biểu thức 2^3 + (2+12/2)/4 –5 a b c d 49 Công thức ô A2=INT(9,9999), kết ô A2 : a 10 b c 9,0 d 0,9 50 Công thức ô A2=round(65120; -3), kết ô A2 : a 65120,000 b 65000 c 65 d 65,120 51 Giá trị ô A3 =11, A4 = 2, công thức ô D5 = if(mod(A3;A4)=0;"EVEN";"ODD"), kết ô D5 : a EVEN b ODD c EVEN ODD d ODDEVEN 52 Giá trị ô A1=30, A2=20, A3=10, A4=17, công thức ô C5= sum(A1:A3) sum(A2:A4), kết ô C5 : a 13 b c 12 d 14 53 Hãy công thức hàm bị sử dụng sai(khơng cần tính kết quả) : a =MOD(0;100) b + Sum(5;6;7;D2:D7) c =AVERGE(C1;C9) + MAX(D1:D4) d =ROUND(SUM(D1:D19)) + MIN(0,3,1) 54 Công thức ô K3=Value(mid("CP2400";3;Len("CP2400")-2)), kết ô K3 là: a 24 b 2400 c "2400" d 400 PHẦN LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM POWER POINT Để chạy slide ta làm: a nhấn F5 c view/ slide show b hai d caû hai sai Để tạo hiệu ứng chuyển tiếp slide ta vào slide show chọn: a slide transition c custom animation b view show d câu a, b Để tạo slide mới: a nhấn ctrl + M c nhấn F5 b hai d hai sai Để lƣu slide ta phải : Trang 17 www.ngolongnd.net Đề cương ôn thi trắc nghiệm lý thuyết A a nhấn ctrl + S c file / save b hai d hai sai Số lƣợng slide : a c b 10 d tuỳ ý Tạo hiệu ứng hoạt hình cho slide ta vào slide show chọn : a custom animation c custom show b preset animation d ca sai chọn kiểu slide : a format / slide layout c common tasks/ slide layout b hai d hai sai Để sử dụng màu có sẵn từ mẫu cho slide ta vao format chọn : a apply design template b background c hai d hai sai Để thực thi slide : a F5 b) view / slide show b click vào d) tất 10 Để tạo màu nềncho slide: a format / background b) format / font b hai d) hai sai Trang 18 www.ngolongnd.net Đề cương ôn thi trắc nghiệm lý thuyết A Phần Đáp Án C C D B B A D C A 10 A 11 C 12 B 13 C 14 C 15 B 16 C 17 C 18 B 19 B 20 B 21 D 22 D 23 D 24 A 25 A 26 B 27 C 28 D 29 B 30 A 31 A 32 D 33 D 34 A 35 B 36 D 37 D 38 A Window 39 D 40 A 41 A 42 C 43 A 44 B A A D B A A C C C 10 D 11 B 12 B 13 B 14 C 15 A 16 B 17 A 18 D 19 D 20 A 21 C 22 C 23 D 24 C 25 A 26 B 27 A 28 A 29 D 30 A 31 A 32 D 33 A 34 B 35 C 36 D 37 C 38 C Word 39 B 40 B 41 A 42 D 43 B 44 A 45 B 46 D 47 A 48 B D D C D D A B D B 10 A 11 A 12 D 13 D 14 D 15 C 16 A 17 D 18 C 19 B 20 B 21 A 22 B 23 B 24 D 25 B 26 D 27 C 28 B 29 A 30 B 31 A 32 A 33 B 34 B 35 A 36 B 37 C 38 B Trang 19 Excel 39 D 40 B 41 A 42 B 43 B 44 A 45 A 46 A 47 D 48 A 49 B 50 B 51 B 52 A 53 B 54 B Power Point B A A B D A B A D 10 A ... www.ngolongnd.net Đề cương ôn thi trắc nghiệm lý thuyết A CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : WINDOWS Trong máy tính đơn vị thấp dùng để đo thông tin là: a byte c bit b Cả câu d Cả câu sai Một Byte bit : a bits... Cả câu d Cả câu sai 21 Máy vi tính bị nhiễm virus : a Việc trao đổi thông tin qua mạng máy tính Trang www.ngolongnd.net Đề cương ơn thi trắc nghiệm lý thuyết A b Việc trao đổi thông tin qua thi t... thóat khỏi Excel 28 Cho biết giá trị công thức sau đây: =AND(1,0,1,1) Trang 14 www.ngolongnd.net Đề cương ôn thi trắc nghiệm lý thuyết A a True b False c Cơng thức có lỗi cú pháp d Cả ba câu (a),(b),(c)
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm tin học có đáp án- ôn thi ngân hàng nhà nước, công chức thuế, kho bạc,