0

Đề Thi Công Chức 138 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học (Có đáp án)

18 1,321 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2017, 16:01

Bộ đề thi tuyển tin học công chức gồm 138 câu chọn lọc trong Ngân hàng đề thi công chức 10000 câu.Review đề thi1). Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức=LEFT(A2,3) thì nhận được kết quả ?a). Tinhoc b ). 3 c). HOC d). TIN2).Để chuẩn bị in một bảng tính Excel ra giấy ?a).Excel bắt buộc phải đánh số trang ở vị trí bên phải đầu mỗi trangb).Có thể khai báo đánh số trang in hoặc khôngc).Chỉ đánh số trang in nếu bảng tính gồm nhiều trang d). Vị trí của số trang luôn luôn ở góc dưới bên phải3). Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự Tin hoc van phong ; Tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) thì nhận được kết quả? a). Tin hoc van phong b). Tin hoc van phongc). TIN HOC VAN PHONG d). Tin Hoc Van Phong4). Hãy chọn ra tên thiết bị mạng?a). USB b). UPS c). Hub d). Webcam5). Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là?a). Dữ liệu b). ô c). Trường d). Công thức6).Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 8182008; Khi đó tại ô A2 gõ vào công thức =Today()1 thì nhận được kết quả là:a). 0 b). VALUE c). NAME d). 81720087).Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 10 ; ô B2 có giá trị là số 3. Tại ô C2 gõ công thức =MOD(A2,B2) thì nhận được kết quả :a). 10 b ). 3 c} Value d ).1 8).Trong máy tính RAM có nghĩa là gì ?a).Là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên c). Làbộ xử l thông tin . .b).Là bộ nhớ chỉ đọc d). Cả ba câu đều sai9).Người và máy tính giao tiếp thông qua :a).Bàn phím và màn hình c). RAM .b).Hệ điều hành . d). Tất cả đều đúng10). Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản trong khổ giấy theo hướng ngang ta chọn mục :a). Portrait b). Right c). Left d). Landscape11). Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì: a). Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề tráib).Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề tráic).Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải d). Dữ liệu kiểu ngày thángsẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải12). Bạn hiểu Virus tin học lây lan bằng cách nào?a). Thông qua người sử dụng, khi dùng tây ẩm ướt sử dụng máy tính b). Thông qua hệ thống điện khi sử dụng nhiều máy tính cùng một lúcc).Thông qua môi trường không khí khi đặt những máy tính quá gần nhaud).Các câu trên đều sai13).Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5A2 thì nhận được kết quả:a). 0 b ). 5 c). VALUE d). DIV014).Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địachỉ tuyệt đối?a). B1:D10 b). B1:D10 c). B1:D10 d). B1:D1015).Trong WinWord, để soạn thảo một công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ :a). Microsoft Equation b). Ogranization Art c). Ogranization Chart d). Word Art16). Hệ điều hành là :a).Phần mềm ứng dụng c). Phần mềm tiện íchb).Phần mềm hệ thống d). Tất cả đều đúng 17). Trong Winword, để sao chép một đoạn văn bản vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn ; sau đó :a). Chọn menu lệnh Edit Copy b). Bấm tổ hợp phím Ctrl Cc). Cả 2 câu a. b. đều đúng d). Cả 2 câu a. b. đều sai18). Trong WinWord, để thuận tiện hơn trong khi lựa chọn kích thước lề trái, lề phải, ...; ta có thể khai báo đơn vị đo :a). Centimeters b). Đơn vị đo bắt buộc là Inches c). Đơn vị đo bắt buộc là Points d). Đơn vị đo bắtbuộc là Picas19).Trong bảngtính Excel,điều kiện trong hàm IF đượcphát biểu dưới dạngmột phépso sánh.Khicần sosánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào? a). b). c). >< d ). 20). Khi đang làm việc với PowerPonit, muốnthay đổi thiết kế của Slide, ta thực hiệna).Format Slide Design... c). Insert SlideDesign...b).Tools Slide Design... d). Slide Show Slide Design... 1) Trong Excel, ô A2 có giá trị chuỗi TINHOC Tại ô B2 gõ công thức =LEFT(A2,3) nhận kết ? a) Tinhoc b ) c) HOC d) TIN 2) Để chuẩn bị in bảng tính Excel giấy ? a) Excel bắt buộc phải đánh số trang vị trí bên phải đầu trang b) Có thể khai báo đánh số trang in không c) Chỉ đánh số trang in bảng tính gồm nhiều trang d) Vị trí số trang luôn góc bên phải 3) Trong bảng tính Excel, ô A2 có sẵn liệu dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) nhận kết quả? a) Tin hoc van phong b) Tin hoc van phong c) TIN HOC VAN PHONG d) Tin Hoc Van Phong 4) Hãy chọn tên thiết bị mạng? a) USB b) UPS c) Hub d) Webcam 5) Trong bảng tính Excel, giao hàng cột gọi là? a) Dữ liệu b) ô c) Trường d) Công thức 6) Giả sử ngày hệ thống máy tính là: 8/18/2008; Khi ô A2 gõ vào công thức =Today()-1 nhận kết là: a) b) #VALUE! c) #NAME! d) 8/17/2008 7) Trong Excel, ô A2 có giá trị số 10 ; ô B2 có giá trị số Tại ô C2 gõ công thức =MOD(A2,B2) nhận kết : a) 10 b ) c} #Value d ) 8) Trong máy tính RAM có nghĩa ? a) Là nhớ truy xuất ngẫu nhiên tin b) Là nhớ đọc c) Làbộ xử lý thông d) Cả ba câu sai 9) Người máy tính giao tiếp thông qua : a) Bàn phím hình c) RAM b) Hệ điều hành d) Tất 10) Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn khổ giấy theo hướng ngang ta chọn mục : a) Portrait b) Right c) Left d) Landscape 11) Câu sau sai? Khi nhập liệu vào bảng tính Excel thì: a) Dữ liệu kiểu số thẳng lề trái b) Dữ liệu kiểu kí tự thẳng lề trái c) Dữ liệu kiểu thời gian thẳng lề phải d) Dữ liệu kiểu ngày thángsẽ thẳng lề phải 12) Bạn hiểu Virus tin học lây lan cách nào? a) Thông qua người sử dụng, dùng tây ẩm ướt sử dụng máy tính b) Thông qua hệ thống điện - sử dụng nhiều máy tính lúc c) Thông qua môi trường không khí - đặt máy tính gần d) Các câu sai 13) Trong bảng tính Excel, ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 nhận kết quả: a) b ) c) #VALUE! d) #DIV/0! 14) Trong dạng địa sau đây, địa địachỉ tuyệt đối? a) B$1:D$10 b) $B1:$D10 c) B$1$:D$10$ d) $B$1:$D$10 15) Trong WinWord, để soạn thảo công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ : a) Microsoft Equation b) Ogranization Art c) Ogranization Chart Word Art 16) Hệ điều hành : a) Phần mềm ứng dụng b) Phần mềm hệ thống c) Phần mềm tiện ích d) Tất d) 17) Trong Winword, để chép đoạn văn vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn ; sau : a) Chọn menu lệnh Edit - Copy b) Bấm tổ hợp phím Ctrl - C c) Cả câu a b d) Cả câu a b sai 18) Trong WinWord, để thuận tiện lựa chọn kích thước lề trái, lề phải, ; ta khai báo đơn vị đo : a) Centimeters b) Đơn vị đo bắt buộc Inches c) Đơn vị đo bắt buộc Points d) Đơn vị đo bắtbuộc Picas 19).Trong bảngtính Excel,điều kiện hàm IF đượcphát biểu dạngmột phépso sánh.Khicần sosánh khác sử dụng kí hiệu nào? a) # b) c) >< d ) & 20) Khi làm việc với PowerPonit, muốnthay đổi thiết kế Slide, ta thực a) Format - Slide Design c) Insert - SlideDesign b) Tools - Slide Design d) Slide Show - Slide Design 21) Khi làm việc với Windows, muốn xem tổ chức tệp thư mục đĩa, ta sử dụng : a) My Computer Windows Explorer b) My Computer Recycle Bin c) Windows Explorer Recycle Bin d) My Computer hoăc My Network Places 22) Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì? a) Mạng cục c) Mạng toàn cầu b) Mạng diện rộng d) Một ý nghĩa khác 23) Trong Excel, ô A2 có giá trị chuỗi TINHOC Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2,3) nhận kết ? a) b) HOC c) TIN d) Tinhoc 24) Trong soạn thảo Winword, công dụng tổ hợp phím Ctrl - S là: a) Xóa tệp văn c) Lưu tệp văn vào đĩa b) Chèn kí hiệu đặc biệt d) Tạo tệp văn 25) Trong Windows, xóa file folder lưu Recycle Bin, muốn xóa hẳn file folder ta bấm tổ hợp phím ? a) Shift_Del b) Alt_Del c) Ctrl_Del d) Cả câu sai 26) Trong làm việc với Excel, muốn lưu bảng tính thời vào đĩa, ta thực a) Window - Save b) Edit - Save c) Tools - Save d) File - Save 27) Khi làm việc với PowerPoint, muốn trình diễn tài liệu soạn thảo, ta thực : a) File - View Show c) Slide Show - View Show b) Window - View Show d) Tools – View Show 28) Khi làm việc với PowerPoint, để chèn thêm Slide mới, ta thực hiện: a) Edit - New Slide b) File - New Slide c) Slide Show - New Slide d) Insert - New Slide 29) Trong soạn thảo văn Word, tổ hợp phím Ctrl + V thường sử dụng để : a) Cắt đoạn văn b) Dán đoạn văn từ Clipboard c) Sao chép đoạn văn d) Cắt chép đoạn văn 30) Trong kết nối mạng máy tính cục Cáp mạng gồm loại? a) b ) c ) d ) 31) Các hệ điều hành thông dụng thường lưu trữ : a) Trong CPU b) Trong RAM c) Trên nhớ Trong ROM d) 32) Trong soạn thảo văn Word, muốn tạo ký tự to đầu dòng đoạn văn, ta thực hiện: a) Format - Drop Cap c) Edit - Drop Cap b) Insert - Drop Cap d) View - Drop Cap 33) Điều không nói điều kiện làm việc nghề Tin học văn phòng? a) Làm việc nhà c) Ảnh hưởng cột sống b) Ảnh hưởng thị lực d) Tiếp xúc với độc hại 34) Trong soạn thảo Winword, công dụng tổ hợp Ctrl - F : a) Tạo tệp văn c) Chức tìm kiếm soạn thảo b) Lưu tệp văn vào đĩa d) Định dạng trang 35) Internet phát triển ngày nhanh ; theo bạn, thời điểm Việt Nam thức gia nhập Internet : a) Cuối năm 1999 b) Cuối năm 1998 c) Cuối năm 1997 d) Cuối năm 1996 36) Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng lại trang giấy in, ta thực hiện: a) File – Properties c) File - Print b) File - Page Setup d) File - Print Preview 37) Bạn hiểu Virus tin học ? a) Tất b) Là chương trình máy tính người tạo ra, c) Có khả tự dấu kín, tự chép để lây lan, d) Có khả phá hoại sản phẩm tin học 38) Trong soạn thảo Winword, muốn chuyển đổi hai chế độ gõ : chế độ gõ chèn chế độ gõ đè; ta bấm phím: a) Insert b).Tab c) Del d) CapsLock 39) Khi làm việc với WinWord (Excel), lưu tệp vào đĩa, tệp ? a) Luôn thư mục OFFICE b) Luôn thư mục My Documents c) Bắt buộc thư mục WINWORD (EXCEL ) d) Cả câu sai 40) Trong soạn thảo Winword, để tạo bảng (Table), ta thực : a) Tools - Insert Table c) Format - Insert Table b) Insert - Insert Table d) Table - Insert Table 41) Để kết thúc việc trình diễn PowerPoint, ta bấm: a) Phím 10 b) Phím ESC c) Phím Enter d) Phím Delete 42) Trong bảng tính Excel, ô A2 có sẵn giá trị số 25 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) nhận kết quả: a) b ) c) #VALUE! d) #NAME! 43) Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn dạng cột (dạng thường thấy tên trang báo tạp chí), ta thực hiện: a) Insert - Column b) View - Column c) Format - Column d) Table – ColumN 44 Bạn hiểu B-Virus ? a) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B: b) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào trữ điện c) Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot record ) d) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào tệp WinWord Excel 45) Trong soạn thảo Winword, công dụng tổ hợp phím Ctrl - O là: a) Mở hồ sơ b) Đóng hồ sơ mở c) Mở hồ sơ có d) Lưu hồ sơ vào đĩa 46) Để máy tính làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào: a) Ram b) Bộ nhớ c) Chỉ nạp vào nhớ chạy chương trình ứng dụng d) Tất sai 47) Khi soạn thảo văn Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực bấm tổ hợp phím: a) Ctrl – Z c) Ctrl - V b) Ctrl – X d) Ctrl – Y 48) Trong làm việc với Word, tổ hợp phím tắt cho phép chọn tất văn soạn thảo: a) Ctrl + A c) Alt + F b) Alt + A d) Ctrl + F 49) Trong bảng tính Excel, ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc" ;ô B2 có giá trị số 2008 Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 nhận kết quả: a) #VALUE! b) Tin hoc c) 2008 d) Tin hoc2008 50) Dưới góc độ địa lí, mạng máy tính phân biệt thành: a) Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cầu b) Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cục c) Mạng cục bộ, mạng toàn cục, mạng toàn cầu d) Mạng diện rộng, mạng toàn cầu, mạng toàn cục 51) Trong bảng tính Excel, muốn xếp danh sách liệu theo thứ tự tằng (giảm), ta thực hiện: a) Tools – Sort c) Data - Sort b) File - Sort d) Format – Sort 52) Trong bảng tính Excel, khối ô tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật, Địa khối ô thể câu sau đúng? a) B1 H15 b) B1:H15 c) B1-H15 d) B1 H15 53) Trong Windows, muốn cài đặt máy in, ta thực a) File - Printer and Faxes, chọn mục Add a printer b) Window - Printer and Faxes, chọn mục Add a printer c) Start - Printer and Faxes, chọn mục Add a printer d) Tools - Printer and Faxes, chọn mục Add a printer 54) Trong Windows, để kiểm tra không gian đĩa chưa sử dụng, ta thực ? a) Trong Windows kiểm tra không mà phải dùng phần mềm tiện ích khác b) Nháy đúp Computer - Nháy phải chuột vào tên ổ đĩa cần kiểm tra - Chọn Properties c) Cả câu sai d) Cả câu 55) Trong Excel, ô A2 có giá trị số 2008 Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) nhận kết ? a) #Value b ) c) d) 2008 56) Khi soạn thảo văn Winword, muốn di chuyển từ ô sang ô bên phải bảng (Table) ta bấm phím: a) ESC b) Ctrl c) CapsLock d) Tab 57) Trong soạn thảo Winword, muốn đánh số trang cho văn bản, ta thực hiện: a) Insert - Page Numbers b) View - Page Numbers c) Tools - Page Numbers d) Format - Page Numbers 58) Trong soạn thảo văn Word, muốn tạo hồ sơ mới, ta thực : a) Insert – New b) View - New c) File - New d) Edit – New 59) Trong bảng tính Excel, hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định thông tin sau cho biểu đồ? a) Tiêu đề c) Chú giải cho trục b) Có đường lưới hay không d) Cả câu 60) Khi soạn thảo văn Word, muốn đánh dấu lựa chọn từ, ta thực : a) Nháy đúp chuột vào từ cần chọn b) Bấm tổ hợp phím Ctrl – A c) Nháy chuột vào từ cần chọn d) Bấm phím Enter 61) Trong windows, cửa sổ Explore, để chọn lúc file folder nằm không kề danh sách? a) Giữ phím Ctrl nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách b) Nháy chuột mục đầu, ấn giữ Shift nháy chuột mục cuối c) Giữ phím Alt nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách d) Giữ phím Tab nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách 62) Trong bảng tính Excel, hàm sau cho phép tính tổng giá trị kiểu số thỏa mãn điều kiện cho trước? a) SUM b) COUNTIF c) COUNT d ) SUMIF 63) Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng ký tự, ta thực hiện: a) Format - Font b) Format - Paragraph c) Cả câu d) Cả câu sai 64) Trong bảng tính Excel, để chèn thêm cột vào trang tính, ta thực : a) Table - Insert Columns b) Format - Cells - Insert Columns c) Table - Insert Cells d) Insert – Columns 65) Khi soạn thảo văn xong, để in văn giấy : a) Chọn menu lệnh File – Print c) Các câu a b b) Bấm tổ hợp phím Ctrl – P d) Các câu a b sai 66) Theo bạn, điều mà tất virus tin học cố thực hiện? a) Lây nhiễm vào boot record c) Xóa tệp chương trình đĩa cứng b) Tự nhân d) Phá hủy CMOS 67) Khi làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh, , ta thực : a) Insert - Custom Animation, chọn Add Effect b) Format - Custom Animation, chọn Add Effect c) View - Custom Animation, chọn Add Effect d) Slide Show - Custom Animation, chọn Add Effect 68) Trong WinWord, tổ hợp phím cho phép đưa trỏ cuối văn ? a) Shift+End b) Alt+End c) Ctrl+End d) Ctrl+Alt+End 69) Khi làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ hiệu ứng trình diễn, ta chọn đối tượng cần xóa bỏ hiệu ứng thực hiện: a) Slide Show - Custom Animation, chọn Remove b) Slide Show - Custom Animation, chọn Delete c) Cả câu d) Cả câu sai 70) Khi làm việc với Excel, di chuyển từ sheet sang sheet khác cách sử dụng phím tổ hợp phím: a) Page Up ; Page Down b) Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down c) Cả câu d) Cả câu sai 71) Trong soạn thảo văn Word, để đóng hồ sơ mở, ta thực : a) File – Close b) File - Exit c) File - New d) File Save 72) Khi sử dụng Windows, để lưu nội dung hình vào nhớ Clipboard ta sử dụng phím nào? a) Ctrl+C b) Ctrl+Ins c) Print Screen d) ESC 73) Trong bảng tính Excel, để sửa liệu ô tính mà không cần nhập lại, ta thực hiện: a) Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, bấm phím F2 b) Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, bấm phím F4 c) Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, bấm phím F10 d) Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, bấm phím F12 74) Ki trình diễn PowerPoint, muốn kết thúc phiên trình diễn, ta thực : a) Nháy phải chuột, chọn Exit c) Nháy phải chuột, chọn End Show b) Nháy phải chuột, chọn Return d) Nháy phải chuột, chọn Screen 75) Trong bảng tính Excel, ô A2 có sẵn giá trị số 10 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =PRODUCT(A2,5) nhận kết quả: a) #VALUE! b ) c) 10 d) 50 76) Trong bảng tính Excel, ô A2 có sẵn giá trị chuỗi TINHOC ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) nhận kết : a) #VALUE! b) Tinhoc c) TINHOC d ) 77) Khi kết nối thành mạng máy tính cục thiết bị, theo em thiết bị sau chia sẻ để sử dụng chung? a) Máy in b) Micro c) Webcam d) Đĩa mềm 78) Trong soạn thảo Word, muốn chèn kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện: a) View – Symbol c) Tools - Symbol b) Format – Symbol d).Insert - Symbol 79) Các kiểu liệu thông dụng Excel : a) Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng b) Kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng c) Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng d) Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức 80) Trong Windows, phím tắt giúp bạn truy cập nhanh menu Start để Shutdown máy ? a) Alt+Esc c) Ctrl+Alt+Esc b) Ctrl+Esc d) Không có cách khác, đành phải nhấn nút Power Off 81) Trong soạn thảo Winword, công dụng tổ hợp phím Ctrl - H : a) Tạo tệp văn b) Chức thay soạn thảo c) Định dạng chữ hoa d) Lưu tệp văn vào đĩa 82) Khi làm việc với Excel, tổ hợp phím cho phép đưa trỏ ô (ô A1) bảng tính ? a) Shift+Home b) Alt+Home c) Ctrl+Home d) Shift+Ctrl+Home 83) Khi làm việc vơi Windows, muốn khôi phục lại đối tượng xóa Recycle Bin, ta thực hiện: a) Chọn đối tượng, chọn File – Copy b) Chọn đối tượng, chọn File - Open c) Chọn đối tượng, chọn File - Restore d) Chọn đối tượng, chọn File - Move To Folder 84) Trong làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho ô, trước hết ta phải gõ: a) Dấu chấm hỏi (?) c) Dấu hai chấm (: ) b) Dấu (= ) d) Dấu đô la ($) 85) Khi làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày văn bản, hình ảnh, biểu đồ, ) Slide, ta thực : a) Format - Slide Layout b) View - Slide Layout c) Insert - Slide Layout d) File - Slide Layout 86) Phát biểu sau đúng? a) Biểu đồ cột thích hợp để so sánh liệu có nhiều cột b) Biểu đồ hình tròn thích hợp để mô tả tỉ lệ giá trị liệu so với c) Biểu đồ đường gấp khúc dùng so sánh liệu dự đoán xu tăng tổng thể hay giảm liệu d) Cả câu 87) Trong chế độ tạo bảng (Table) phần mềm Winword, muốn tách ô thành nhiều ô, ta thực hiện: a) Table – Cells c) Tools - Split Cells b) Table - Merge Cells d) Table - Split Cells 88) Trong bảng tính Exce, ô tính có kí hiệu #####, điều có nghĩa a) Chương trình bảng tính bị nhiễm virus b) Công thức nhập sai Excel thông báo lỗi c) Hàng chứa ô có độ cao thấp nên không hiển thị hết chữ số d) Cột chứa ô có độ rộng hẹp nên không hiển thị hết chữ số 89) Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng văn theo kiểu danh sách, ta thực hiện: a) File - Bullets and Numbering b) Tools - Bullets and Numbering c) Format - Bullets and Numbering d) Edit - Bullets and Numbering 90) Trong chế độ tạo bảng (Table) phần mềm Winword, để gộp nhiều ô thành ô, ta thực : Chọn ô cần gộp, chọn menu lệnh : a) Table - Merge Cells c) Tools - Merge Cells b) Tools - Split Cells d) Table - Split Cells 91) Trong Winword, muốn sử dụng chức sửa lỗi gõ tắt, ta chọn : a) Edit - AutoCorrect Options c) View - AutoCorrect Options b) Window - AutoCorrect Options d) Tools - AutoCorrect Options 92) Trong soạn thảo văn bản, kết thúc đoạn (Paragraph) muốn sang 1đoạn : a) Bấm tổ hợp phím Ctrl - Enter b) Bấm phím Enter c) Bấm tổ hợp phím Shift - Enter d) Word tự động, không cần bấm phím 93) Nếu kết nối Internet bạn chậm, theo bạn nguyên nhân ? a) Do nhiều người truy cập làm cho tốc độ đường truyền giảm, thường bị nghẽn mạch b) Do chưa trả phí Internet c) Do Internet có tốc độ chậm d) Do người dùng chưa biết sử dụng Internet 94) Trong bảng tính Excel, ô A2 có sẵn giá trị dãy kí tự "1 Angiang 2" Nếu sử dụng nút điền để điền liệu đến ô B2, C2, D2, E2 ; kết nhận ô E2 là: a) Angiang b) Angiang c) Angiang d) Angiang 95) Khi soạn thảo văn bản, để khai báo thời gian tự lưu văn bản, ta chọn: a) Tools - Option Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every b) File - Option Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every c) Format - Option Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover infoevery d) View - Option Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every 96) Trong bảng tính Excel, muốn xóa hẳn hàng khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng thực : a) Table - Delete Rows c) Edit - Delete b) Nhấn phím Delete d) Tools - Delete 97) Bạn hiểu Macro Virus ? a) Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot record b) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào trữ điện c) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào tệp WinWord Excel d) Tất 98) Trong bảng tính Excel, chiều dài liệu kiểu số lớn chiều rộng ô thị ô kí tự: a) & b ) # c ) $ d ) * 99) Trong Excel, viết sai tên hàm tính toán, chương trình thông báo lỗi? a) #NAME! b) #VALUE! c) #N/A! d) #DIV/0! 100) Khi làm việc mạng cục bộ, muốn xem tài nguyên mạng ta nháy đúp chuột chọn biểu tượng : a) My Computer c) My Network Places b) My Document d) Internet Explorer 101) Trong Windows, sử dụng chương trình máy tính bỏ túi ? a) Excel b) Calculator c) WinWord d ) Notepad 102) Trong bảng tính Excel, ô A2 gõ vào công thức =IF(3>5,100,IF(5
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Thi Công Chức 138 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học (Có đáp án), Đề Thi Công Chức 138 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học (Có đáp án),

Từ khóa liên quan