Tổ chức quản lý hợp tác xã theo luật hợp tác xã năm 2012 từ thực tiễn thực hiện tại huyện thường tín, thành phố hà nội

90 161 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2018, 23:51

LÊ NGỌC LÂM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬT KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HỢP TÁC XÃ THEO LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012 TỪ THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI HUYỆN THƯỜNG TÍN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2015 - 2017 LÊ NGỌC LÂM HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HỢP TÁC XÃ THEO LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012 TỪ THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI HUYỆN THƯỜNG TÍN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LÊ NGỌC LÂM CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ MÃ SỐ: 60380107 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ VÂN ANH HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng, luận văn thạc sĩ “Tổ chức quản lý hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012 từ thực tiễn thực huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội”là cơng trình nghiên cứu riêng tơi Những số liệu sử dụng luận văn trung thực rõ nguồn trích dẫn Kết nghiên cứu chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu từ trước đến Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2018 Học viên thực Lê Ngọc Lâm LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tơi nhận nhiều giúp đỡ, đóng góp ý kiến thầy giáo, cô giáo, quan, đơn vị, gia đình bạn bè Tơi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, cán bộ, giảng viên khoa Sau đại học, Viện Đại học Mở Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập nghiên cứu luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Luật Hà Nội, Ủy ban nhân dân phòng chun mơn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội tạo điều kiện cho khai thác tiếp cận nguồn tư liệu để nghiên cứu luận văn Tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Anh – Phó Trưởng khoa Sau đại học, Đại học Luật Hà Nội trực tiếp tận tình hướng dẫn tơi tìm hướng nghiên cứu, tiếp cận thực tế, xử lý phân tích số liệu, giải vấn đề… Nhờ đó, tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện, quan tâm, giúp đỡ, động viên suốt trình học tập hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2018 Học viên thực Lê Ngọc Lâm MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HỢP TÁC XÃ THEO LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012 1.1 Một số vấn đề lý luận tổ chức quản lý hợp tác xã 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm hợp tác xã 1.1.2 Vai trò kinh tế hợp tác xã kinh tế thị trường 14 1.1.3 Khái niệm đặc điểm tổ chức quản lý hợp tác xã 16 1.2 Pháp luật tổ chức quản lý hợp tác xã theo Luật hợp tác xã năm 2012 18 1.2.1 Pháp luật tổ chức quản lý hợp tác xã………………………………………… 1.2.2 Một số chế định tổ chức quản lý hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã 2012…………………………………………………………………………………… CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ HỢP TÁC XÃTHEO LUẬT HỢP TÁC XÃ 2012TẠI HUYỆN THƯỜNG TÍN,THÀNH PHỐ HÀ NỘI 33 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 33 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 33 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 36 2.1.3 Đánh giá điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội tác động đến với hoạt động Hợp tác xã tổ chức quản lý Hợp tác xã huyện Thường Tín 38 2.2 Thực trạng tổ chức quản lý Hợp tác xã theo Luật hợp tác xã năm 2012 huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 42 2.2.1 Quá trình triển khai thực Luật hợp tác xã 2012 huyện Thường Tín 42 2.2.2 Thực trạng thực thi quy định Luật hợp tác xã 2012 vềĐại hội thành viên 45 2.2.3 Thực trạng thực thi quy định Luật hợp tác xã 2012 Hội đồng quản trị 51 2.2.4 Thực trạng thực thi quy định Luật hợp tác xã 2012 Giám đốc (Tổng Giám đốc) 56 2.2.5 Thực trạng thực thi quy định Luật hợp tác xã 2012 Ban Kiểm soát kiểm soát viên 60 2.3 Đánh giá hạn chế, khó khăn nguyên nhân việc thựcthi quy định Luật hợp tác xã tổ chức quản lý hợp tác xã huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội 62 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HỢP TÁC XÃ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI LUẬT HỢP TÁC XÃ TẠI HUYỆN THƯỜNG TÍN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 67 3.1 Phương hướng nâng cao hiệu thực thi pháp luật vềtổ chức quản lý hợp tác xã 67 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật tổ chức quản lý hợp tác xã 69 3.2.1 Hoàn thiện quy định pháp luật Đại hội thành viên 69 3.2.2 Hoàn thiện quy định pháp luật Hội đồng quản trị 71 3.2.3 Hoàn thiện quy định pháp luật Giám đốc (Tổng giám đốc) 72 3.2.4 Hoàn thiện quy định pháp luật Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên) 73 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu thực thi pháp luật tổ chức quản lý hợp tác xã huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 73 KẾT LUẬN 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu 2.1 Bản đồ hành huyện Thường Tín 34 Bảng 2.2 Phân loại đất theo mục đích sử dụng năm 2016 35 Bảng 2.3 Số lượng loại hình hợp tác xã năm 2014 – 2016 44 Bảng 2.4 Thống kê việc thực thi Luật hợp tác xã năm 2012 đến tháng 12/2016 45 Bảng 2.5 Tổng hợp Hợp tác xã huyện Thường Tín năm 2016 46 Bảng 2.6 Thống kê số lượng trình độ giám đốc hợp tác xã huyện Thường Tín năm 2016 57 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Những thành tựu to lớn 30 năm thực công đổi Đảng khởi xướng ảnh hưởng sâu sắc đến toàn đời sống kinh tế - xã hội nước ta Hơn thập kỷ trở lại đây, khi, “kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể tảng kinh tế quốc dân” bộc lộ bất cập hiệu thành phần kinh tế tư nhân vươn lên mạnh mẽ, trở thành động lực quan trọng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Do đó, “vai trò chủ đạo” thành phần kinh tế nhà nước, hiệu đóng góp vào kinh tế quốc dân thành phần kinh tế tập thể cần xem xét, đánh giá cách khách quan, khoa học Kinh tế tập thể với nòng cốt hợp tác xã góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho xã viên người lao động Tuy nhiên, tỷ lệ đóng góp kinh tế tập thể vào GDP giảm sút liên tục Theo báo cáo Tổng kết thi hành Luật Hợp tác xã 2003 Chính phủ, năm 2010, khi, kinh tế tư nhân đóng góp 11,54%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài: 18,72%; kinh tế cá thể: 30,78%; kinh tế nhà nước: 33,74% kinh tế tập thể đạt 5,22% Tính đến hết năm 2011, nước có khoảng 19.500 hợp tác xã (bao gồm hợp tác xã không hoạt động) Số lượng việc làm khu vực kinh tế tập thể tạo giảm sút đáng kể: từ 1,4 triệu việc làm thường xuyên năm 2006 xuống triệu việc làm năm 2010 Thu nhập bình quân lao động làm việc thường xuyên hợp tác xã thấp, năm 2011 đạt khoảng 15,99 triệu đồng (1,333 triệu đồng/tháng) [6, tr.2-3] Có thể nói, suy giảm đáng báo động thành phần kinh tế tập thể, hoạt động hợp tác xã bị thách thức to lớn trước hội nhập quốc tế ngày sâu rộng kinh tế nước ta Trước yêu cầu cấu lại kinh tế, đổi mơ hình tăng trưởng, cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, Luật Hợp tác xã 2012 ban hành thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 Đây sở pháp lý quan trọng, tạo môi trường thuận lợi cho việc tổ chức hoạt động hợp tác xã kiểu Tuy nhiên qua 03 năm thi hành, nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan việc áp dụng thực Luật Hợp tác xã 2012 nhiều bất cập Do đó, Luật Hợp tác xã 2012 ban hành, vấn đề đổi tổ chức quản lý hợp tác xã theo Luật vấn đề cấp bách thiết thực, thi hành pháp luật quan trọng tạo Thường Tín huyện ngoại thành phía nam Thủ Hà Nội, giai đoạn đầu q trình thị hóa, cấu kinh tế chuyển đổi mạnh mẽ, đặc biệt lĩnh vực nơng nghiệp, mà bật vai trò hợp tác xã nơng nghiệp Do đó, việc tổ chức quản lý hợp tác xã theo Luật hợp tác xã 2012 Thường Tín không câu chuyện thực thi pháp luật mà vấn đề then chốt, định phát triển kinh tế - xã hội huyện năm Vì vậy, tơi chọn đề tài: “Tổ chức quản lý Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012 từ thực tiễn thực huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội” làm luận văn thạc sỹ Luận văn góp phần đánh giá việc thực thi Luật hợp tác xã năm 2012 địa phương cụ thể; đưa số giải pháp hoàn thiện pháp luật tổ chức quản lý hợp tác xã nâng cao hiệu thực thi pháp luật hợp tác xã huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội Tình hình nghiên cứu đề tài Hợp tác xã xuất tồn Việt Nam nửa kỷ, thực tế cho thấy, hợp tác xã hàm chứa phản ánh vấn đề lịch sử - trị - kinh tế Do đó, trở thành đề tài nghiên cứu nhiều ngành khoa học, với cách tiếp cận khác Việc nghiên cứu hợp tác xã góc độ pháp lý đặt nhiều vấn đề xúc cấp thiết nhằm giải lý luận thực tiễn với tổ chức hợp tác xã kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Trong lĩnh vực chuyên ngành, trước có số đề tài nghiên cứu cấp độ khác Luật hợp tác xã năm 1996, Luật hợp tác xã năm 2003 Tuy nhiên, Luật hợp tác xã 2012 đề tài nghiên cứu chưa nhiều, kể góc độ chun đề khoa học hay nghiên cứu báo, tạp chí Có thể kể đến số luận văn sau: thi hành, Chính phủ ban hành Nghị định số 193/2013/NĐ – CP hướng dẫn thi hành số điều Luật hợp tác xã 2012, nghị định chưa có điều khoản quy định tổ chức quản lý quan hợp tác xã Sự thiếu quy định pháp luật hợp tác xã lĩnh vực nguyên nhân làm giảm hiệu lực, hiệu trình điều hành, hoạt động hợp tác xã Vì vậy, phủ cần ban hành số nghị định có điều khoản cụ thể hướng dẫn thi hành điều khoản Luật hợp tác 2012 tổ chức quản lý hợp tác xã Thứ hai, tăng cường tham khảo kinh nghiệm quy định tổ chức quản lý hợp tác xã nước khác Pháp luật nhiều nước, đặc biệt nước phát triển, quy định chặt chẽ tổ chức quản lý hợp tác xã Các nhà làm luật hợp tác xã Việt Nam cần tăng cường việc học hỏi kinh nghiệm nước quy định tổ chức quản lý hợp tác xã, đồng thời, hoàn thiện pháp luật hợp tác xã Việt Nam Thứ ba, tăng cường tham khảo ý kiến cán nghiên cứu, giảng dạy pháp luật hợp tác xã viện nghiên cứu pháp luật, trường đại học luật Họ người có q trình nghiên cứu, giảng dạy hiểu biết sâu sắc pháp luật hợp tác xã, ý kiến đóng góp quý báu đội ngũ cán nghiên cứu, giảng dạy giúp pháp luật hợp tác xã hoàn thiện gắn với thực tiễn Đồng thời, để hoàn thiện pháp luật hợp tác xã cần có đóng góp ý kiến Bộ, quan quản lý, thành viên hợp tác xã Những người trực tiếp hoạt động hợp tác xã, trực tiếp làm công tác thực tiễn Hơn hết, họ hiểu rõ điểm tích cực vướng mắc việc áp dụng quy định tổ chức quản lý hợp tác xã thực tiễn Vì vậy, ý kiến đóng góp họ giúp nhà làm luật hợp tác xã có nhìn khách quan, toàn diện để xây dựng hoàn thiện luật hợp tác xã thời gian tới Đồng thời, với việc hoàn thiện quy định pháp luật tổ chức quản lý hợp tác xã việc nâng cao hiệu thực thi Luật hợp tác xã 2012 nói chung quy định tổ chức quản lý hợp tác xã nói riêng thực tiễn Ngay từ thời điểm ban hành, Đảng nhà nước đặc biệt quan tâm đến việc chuyển đổi, tổ chức lại hợp 68 tác xã hoạt động theo mơ hình hợp tác xã kiểu cũ; hay tìm kiếm giải pháp nâng cao lực hoạt động hợp tác xã nhằm nhân rộng phát triển mơ hình hợp tác xã kiểu hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 Vấn đề đề cập Điều 62, Luật Hợp tác xã năm 2012, theo đó, “Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập trước ngày Luật có hiệu lực thi hành mà tổ chức hoạt động không phù hợp với quy định Luật phải đăng ký lại chuyển sang loại hình tổ chức khác thời hạn 36 tháng, kể từ ngày Luật có hiệu lực thi hành” Tiến độ chuyển đổi sang mô hình hợp tác xã số địa phương có chuyển biến diễn chậm thực tế khơng thể hồn thành mặt tiến độ chuyển đổi hợp tác xã theo quy định Luật đề (tháng 7/2016) Chính vậy, để nâng cao hiệu triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012, gắn với việc thực quy định tổ chức quản lý hợp tác xã, trách nhiệm quan quản lý nhà nước hợp tác xã hợp tác xã Do đó, quan, đơn vị cần tiếp tục tập trung rà sốt, đạo, xây dựng kế hoạch nhằm hồn tất trình tổ chức lại nâng cao hiệu hoạt động hợp tác xã để chuyển đổi sang mơ hình hợp tác xã kiểu Xác định việc nhân rộng phát triển mơ hình khâu then chốt việc triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012 nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế tập thể điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật tổ chức quản lý hợp tác xã 3.2.1 Hoàn thiện quy định pháp luật Đại hội thành viên Đại hội thành viên quan có quyền lực cao hợp tác xã Luật hợp tác xã 2012 sở kế thừa quy định luật hợp tác xã trước Đại hội thành viên, có bổ sung, sửa đổi hồn chỉnh, chi tiết so với văn pháp luật trước Tuy nhiên, cần có số sửa đổi, bổ sung quy định hành pháp luật để phù hợp với thực tiễn, cụ thể: - Cuộc họp Đại hội thành viên có tham gia toàn thể thành viên đại biểu thành viên hợp tác xã Chính để đảm bảo hiệu hoạt động Đại hội đại biểu thành viên, Luật hợp tác xã 2012 hay nghị định hướng dẫn thi hành luật cần bổ 69 sung quy định tiêu chuẩn đại biểu thành viên hợp tác xã trách nhiệm đại biểu thành viên tham gia hoạt động Đại hội đại biểu thành viên nhằm nâng cao hiệu hoạt động quan Những tiêu chuẩn đại biểu thành viên phải cá nhân có đủ tiêu chuẩn trình độ học vấn; có lực quản lý hoạt động thực tích cực, đạt hiệu Đại hội thành viên; có phẩm chất đạo đức, có nhiệt tình, tâm huyết với phát triển hợp tác xã; thực đại biểu dám nói tiếng nói chung, đại diện cho thành viên khác hợp tác xã, bảo vệ quyền lợi thành viên tín nhiệm bầu họ Đồng thời cần có quy định ý thức trách nhiệm nâng cao ý thức trách nhiệm đại biểu thành viên tham gia vào hoạt động Đại hội đại biểu thành viên Như vậy, đại biểu thành viên thể chức đại diện cho thành viên khác hợp tác xã - Bổ sung quy định Đại hội đại biểu thành viên: Đại biểu thành viên bầu nào? Cách thức bầu? tỷ lệ bầu Đại hội đại biểu thành viên cần quy định rõ ràng, cụ thể, đảm bảo cho việc lựa chọn đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu thành viên Về vấn đề này, Luật hợp tác xã 2012 nghị định hướng dẫn thi hành số điều luật quy định sau: Đại biểu thành viên bầu trước họp đại hội thành viên với tham gia tất thành viên hợp tác xã, theo hình thức bỏ phiếu tín nhiệm Thành viên nhận số phiếu tín nhiệm cao cử làm đại biểu dự Đại hội đại biểu thành viên [23, tr.62] - Thu hẹp số quyền hạn Đại hội thành viên, chuyển sang giao cho Hội đồng quản trị nhằm giảm tải khối lượng cơng việc cho Đại hội thành viên Với tính chất quan có quyền định vấn đề quan trọng hợp tác xã, Đại hội thành viên nên định vấn đề quan trọng hợp tác xã, lại quyền hạn như: Chấm dứt tư cách thành viên, chấp thuận việc kết nạp, định mức thù lao tiền thưởng cá nhân quan quản lý theo quy định Điều lệ Những quyền hạn nên chuyển sang cho quan có nhiệm vụ quản lý hợp tác xã Hội đồng quản trị Tuy nhiên, Hội đồng quản trị phải báo cáo lại với Đại hội thành viên quy định thực 70 - Luật hợp tác xã (2012) bổ sung thêm điều khoản quy định nhiệm vụ, quyền hạn riêng biệt có Đại hội thành viên có quyền định mà khơng phải quan khác Đây quy định Luật hợp tác xã số nước áp dụng, nhằm tránh lạm dụng quyền quan khác vấn đề quan trọng hợp tác xã Một số công việc quan trọng cần pháp luật quy định thuộc thẩm quyền định Đại hội thành viên sửa đổi, bổ sung điều lệ; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản hợp tác xã; cấu tổ chức hợp tác xã; phương án huy động vốn kinh doanh hợp tác xã, vấn đề góp vốn, liên doanh, liên kết hợp tác xã 3.2.2 Hoàn thiện quy định pháp luật Hội đồng quản trị - Bổ sung quy định tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị quan quản lý chủ yếu hợp tác xã thực chức quản lý, điều hành hoạt động hợp tác xã Để đảm bảo cho đội ngũ cán làm cơng tác quản lý hoạt động có hiệu nhằm nâng cao hoạt động Hội đồng quản trị nói riêng hợp tác xã nói chung, cần có quy định tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị nhằm tuyển chọn thành viên đủ lực quản lý máy hoạt động hợp tác xã Hiện nay, Luật hợp tác xã 2012 thiếu quy định tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị Vì vậy, Luật hợp tác xã 2012 nghị định hướng dẫn thi hành Luật cần bổ sung quy định tiêu chuẩn lựa chọn thành viên vào Hội đồng quản trị hợp tác xã, cụ thể tiêu chuẩn lực quản lý, có trình độ, đào tạo bản, có kinh nghiệm quản lý điều hành máy quản lý - Bổ sung quy định nâng cao trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Đó quy định thành viên Hội đồng quản trị, kể Chủ tịch Hội đồng quản trị, có trách nhiệm hồn thành tốt nhiệm vụ giao, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị hoạt động Nếu có vi phạm hoạt động quản lý hợp tác xã, tùy trường hợp phải chịu trách nhiệm hậu vi phạm Ngồi ra, cần bổ sung quy định trách nhiệm cán 71 quản lý Hội đồng quản trị hợp tác xã ln gắn bó, tận tâm động tổ chức quản lý hoạt động hợp tác xã 3.2.3 Hoàn thiện quy định pháp luật Giám đốc (Tổng giám đốc) Giám đốc (Tổng giám đốc) chức vụ hợp tác xã Các quy định Luật hợp tác xã 2012 chức vụ hợp tác xã mức khái quát, bước đầu tạo sở pháp lý cho cá nhân đảm nhiệm chức vụ thực nhiệm vụ, quyền hạn Tuy nhiên, cần tiếp tục hồn thiện quy định Luật hợp tác xã vấn đề này, nhằm nâng cao hiệu hoạt động tinh thần trách nhiệm cá nhân đảm nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc), cụ thể sau: - Không nên bỏ chức danh Chủ nhiệm hợp tác xã thay chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) Trong Luật hợp tác xã 2012 cố gắng tách biệt doanh nghiệp hợp tác xã, khẳng định hợp tác xã doanh nghiệp khơng hoạt động giống doanh nghiệp cách đặt tên cách cấu tổ chức quản lý hợp tác xã theo Luật lại làm cho hợp tác xã “giống” với mơ hình quản trị cơng ty theo Luật doanh nghiệp Do đó, để khơng làm tính chất tập thể mơ hình hợp tác xã, cần tiếp tục giữ chức danh Chủ nhiệm hợp tác xã đạo luật hợp tác xã trước quy định - Bổ sung quy định Luật hợp tác xã (2012) điều kiện cá nhân giữ chức vụ Giám đốc (Tổng giám đốc) hợp tác xã Các điều kiện là: Năng lực hành vi dân đầy đủ; có lực quản lý, điều hành hợp tác xã; có trình độ đào tạo; khơng cần chứng minh khả tài số vốn đóng góp mà cần có tâm huyết với mơ hình hợp tác xã, mong muốn phát triển mơ hình hợp tác xã hoạt động kinh doanh ngày hiệu Cá nhân đáp ứng điều kiện ứng cử bầu làm Giám đốc (Tổng giám đốc) hợp tác xã - Bổ sung quy định nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân giữ chức vụ Giám đốc (Tổng giám đốc) hợp tác xã Cần phải quy định vấn đề nhằm tăng cường khả điều hành công việc hàng ngày cá nhân giữ chức danh này, qua nâng cao hiệu hoạt động hợp tác xã Các quy định 72 nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân Giám đốc (Tổng giám đốc) bao gồm quy định như: Ln hồn thành tốt cơng việc điều hành hợp tác xã, đảm bảo hoạt động hợp tác xã đạt hiệu cao; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Đại hội thành viên trước pháp luật hoạt động hợp tác xã; báo cáo xin ý kiến đạo Hội đồng quản trị Đại hội thành viên phát sai phạm trình thực hoạt động điều hành hợp tác xã 3.2.4 Hồn thiện quy định pháp luật Ban Kiểm soát (Kiểm sốt viên) Cơng tác kiểm sốt đóng vai trò quan trọng việc ngăn chặn tiêu cực, làm máy quản lý, đồng thời nâng cao lực ban kiểm soát phát huy quyền làm chủ thành viên hợp tác xã Theo Luật hợp tác xã 2012 quyền hạn nghĩa vụ Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) hợp tác xã bao gồm: kiểm tra, giám sát hoạt động hợp tác xã theo quy định pháp luật Điều lệ; giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Giám đốc, thành viên hợp tác xã theo quy định pháp luật, điều lệ Tuy nhiên để thực điều đòi hỏi Ban kiểm sốt (Kiểm sốt viên) hợp tác xã cần hiểu rõ nắm vững quy định đồng thời cán làm công tác kiểm sốt cần phải có kiến thức định tài chính, kế tốn Mặt khác cơng tác kiểm soát hợp tác xã thực tốt giúp cho hợp tác xã phát sớm hạn chế yếu hoạt động từ có giải pháp phù hợp kịp thời Do đó, cần bổ sung thêm quy định khung lực chun mơn thành viên Ban kiểm sốt (Kiểm sốt viên) vào khoản điều 40 Luật hợp tác xã 2012 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu thực thi pháp luật tổ chức quản lý hợp tác xã huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội Thứ nhất, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị phát triển kinh tế tập thể đến năm 2030 Chỉ thị nhằm đánh giá thực trạng phát triển hợp tác xã địa bàn huyện; đồng thời, định hướng nội dung lớn nhằm tiếp tục phát triển hợp tác xã năm tiếp theo; tập trung vào xây dựng hợp tác 73 xã sản xuất, kinh doanh nông sản sạch, hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, hợp tác xã vận tải…để huy động nguồn lực phát huy mạnh địa phương Thứ hai, Ủy ban nhân dân huyện quan tâm, đầu tư phát triển nông nghiệp chất lượng cao; tăng cường cơng tác dồn điền đổi thửa; có kế hoạch chuyển đổi cấu giống, trồng; khắc phục tình trạng bỏ hoang ruộng đất để phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho hợp tác xã nông nghiệp thực việc kinh doanh dịch vụ Thứ ba,đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật hợp tác xã kiến thức chuyên ngành quản lý đến đội ngũ cán làm việc quan quản lý hợp tác xã Cần trọng triển khai tuyên truyền, quán triệt nghị Đảng, sách phát triển kinh tế - xã hội theo giai đoạn kinh tế tập thể nói chung đến với người dân hợp tác xã đóng địa bàn huyện, làm cho cán bộ, đảng viên nhân dân nhận thức đầy đủ sâu sắc quan điểm xác định nghị số 13- NQ/TW hội nghị Trung ương (khoá IX) Kết luận số 56-KL/TW đẩy mạnh thực Nghị Trung ương (khóa IX) tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu kinh tế tập thể; trọng khắc phục biểu lệch lạc nhận thức hiểu không chất, nguyên tắc giá trị hợp tác xã nói chung vị trí, vai trò quan quản lý hợp tác xã nói riêng Thứ tư, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tốt công tác quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, tra quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hệ thống quan quản lý hợp tác xã việc thực quy định tổ chức quản lý hợp tác xã theo Luật hợp tác xã 2012 Pháp luật hợp tác xã hành quy định rõ chi tiết tổ chức quản lý hợp tác xã Tuy nhiên, quy định văn pháp luật Thực tiễn quy định hợp tác xã địa bàn huyện Thường Tín thực để hiệu hơn, đặc biệt khắc phục tình trạng làm sai quy định cần có giám sát, kiểm tra, tra kịp thời từ quan chuyên môn Ủy 74 ban nhân dân huyện Thường Tín để việc tổ chức quản lý hợp tác xã thực luật Về cách thức tiến hành kiểm tra, tiến hành theo quý, theo năm, trường hợp phát có vi phạm thực không quy định pháp luật tổ chức quản lý hợp tác xã kiểm tra, tra đột xuất Việc kiểm tra, tra cần có phối hợp quan có thẩm quyền với liên minh hợp tác xã thành phố Hà Nội để thực mang lại hiệu Thứ năm, tổ chức rà soát, đánh giá việc chuyển đổi hợp tác xã theo Luật hợp tác xã 2012, tập trung xây dựng nhân rộng mơ hình tổ chức quản lý luật, hiệu Việc thực tiễn thực thi pháp luật hợp tác xã địa bàn huyện Thường Tín cần phải rà sốt đánh giá ưu điểm hạn chế cần khắc phục để phát triển kinh tế tập thể địa bàn huyện Công tác phải tiến hành cách đồng theo hướng: Đối với hợp tác xã chuyển đổi, đánh giá hợp tác xã giỏi, sản xuất kinh doanh có hiệu quả; tiếp tục phát huy kết đạt được, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác xã phát triển mạnh hơn, bền vững hơn, làm nhân tố điển hình cho phong trào xây dựng hợp tác xã kiểu địa phương Đối với hợp tác xã chuyển đổi đánh giá trung bình: điều tra, khảo sát để tìm nguyên nhân khó khăn, vướng mắc từ đề biện pháp giải thích hợp, có hiệu quả, như: đổi chế quản lý, ưu tiên giải vấn đề vốn, đất đai, đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, thành viên để hợp tác xã trung bình phát triển thành hợp tác xã giỏi Có biện pháp mạnh, yêu cầu hợp tác xã (Hợp tác xã nông nghiệp Thư Phú) thực chuyển đổi theo Luật hợp tác xã 2012, tổ chức giải thể bắt buộc 04 hợp tác xã ngừng hoạt động Mặt khác, cần khuyến khích thành lập Hợp tác xã lĩnh vực mà người dân có nhu cầu như: Hợp tác xã vận tải, Hợp tác xã làng nghề… 75 Trên sở khảo sát, đánh giá lại việc chuyển đổi hoạt động hợp tác xã theo Luật hợp tác xã 2012, cần phát nhân rộng hợp tác xã làm tốt công tác tổ chức quản lý kinh doanh có hiệu Trọng tâm cơng tác tun truyền xây dựng mơ hình đặc biệt khu vực hợp tác xã nông nghiệp nhằm tiếp tục thực hiệu quy định tổ chức quản lý hợp tác xã theo Luật hợp tác xã 2012, nâng cao hiệu kinh tế tập thể địa bàn huyện Thường Tín, tạo việc làm thu nhập ổn định cho thành viên, đóng góp vào phát triển chung huyện Thứ sáu, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán hợp tác xã, nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán quan quản lý hợp tác xã.Nhân tố người nguồn lực quan trọng trình kinh tế Bác Hồ rõ: “Cán gốc công việc” Trong chế thị trường, trọng đến công tác cán sở đến thành công hoạt động đơn vị kinh tế Với tư cách tổ chức kinh tế độc lập, hợp tác xã quyền tự chủ mặt hoạt động theo quy định pháp luật, có cơng tác cán Ở Thường Tín, để thực tốt cơng tác này, hợp tác xã phải tiến hành đồng công việc sau: Một là, quy hoạch phát triển đội ngũ cán hợp tác xã Trước hết phải xây dựng, quy hoạch cán bộ, lấy làm sở thực công tác cán hợp tác xã năm tới; hoàn thiện chế tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút sử dụng đội ngũ cán Đối với cán chủ chốt Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) đòi hỏi phải có tư chất, có trình độ tổ chức, tập hợp thành viên thực mục tiêu mà hợp tác xã đề ra, tạo công ăn việc làm tăng thu nhập cho thành viên Hai là, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán xã viên hợp tác xã mục đích nhằm nâng cao chất lượng ngồn nhân lực khu vực kinh tế này, bao gồm việc nâng cao trình độ học vấn, trình độ chun mơn nghiệp vụ, trình độ quản lý kỹ lao động cho số lượng người đông đảo Công tác phải thực thường xuyên, liên tục, kết hợp đào tạo với bồi dưỡng, ưu tiên đào 76 tạo, bồi dưỡng cán chủ chốt hợp tác xã Ở chức danh cần có nghiệp vụ chun mơn cụ thể đáp ứng với chế hoạt động hợp tác xã kiểu Nhiệm vụ giải sở có hệ thống đào tạo bồi dưỡng mở, liên thông, phối hợp tốt Hình thức, địa điểm, thời gian đào tạo phải phù hợp với nhu cầu điều kiện thực tế hợp tác xã người học Thứ bảy, Thực giải pháp chế, sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn tổ chức hoạt động hợp tác xã sách đất đai, vốn, tài – tín dụng, khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại, sách bảo hiểm xã hội Thực sách bảo hiểm xã hội bắt buộc bảo hiểm xã hội tự nguyện cán quản lý hợp tác xã thành viên, trước mắt thực đóng bảo hiểm xã hội chức danh: Giám đốc, phó giám đốc, kế tốn trưởng, trưởng ban kiểm soát cho tất hợp tác xã hoạt động; tạo điều kiện cho cán hợp tác xã mua bảo hiểm xã hội cho thời gian làm việc hợp tác xã trước thời điểm năm 1996 Đồng thời, thực chế độ hưu trí cán quản lý hợp tác xã có thời gian làm việc hợp tác xã 20 năm 77 KẾT LUẬN Hợp tác xã xuất tồn Việt Nam gần 70 năm qua Thực tế cho thấy hợp tác xã hàm chứa phản ánh vấn đề lịch sử, trị, kinh tế xã hội Về mặt pháp luật, Luật hợp tác xã ban hành lần vào năm 1996; tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, ban hành vào năm 2003; năm 2012, trước đòi hỏi xúc thực tiễn sống, Luật hợp tác xã 2012 đời, sở pháp lý quan trọng tạo môi trường thuận lợi cho việc tổ chức quản lý hợp tác xã kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Qua năm triển khai thi hành, Luật hợp tác xã 2012 phát huy vai trò tích cực việc thiết lập quan hệ hợp tác; tạo sở pháp lý vững trình hình thành, tổ chức hoạt động phát triển hợp tác xã Việt Nam Cùng với việc ban hành Luật hợp tác xã 2012 hệ thống văn quy phạm pháp luật sách ưu đãi hợp tác xã quan quản lý ban hành Đây công cụ chủ yếu hữu hiệu để Nhà nước thực quản lý hợp tác xã; đồng thời, hành lang pháp lý thuận lợi để hợp tác xã chuyển đổi, thành lập mới, xây dựng mơ hình tổ chức quản lý kiểu Thời gian qua, việc triển khai thi hành Luật hợp tác xã 2012 huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội bước đầu có kết tích cực Việc tổ chức quản lý hợp tác xã thực theo Luật hợp tác xã 2012, nhiều hợp tác xã sau xây dựng mơ hình tổ chức quản lý kiểu có khởi sắc, làm ăn hiệu quả, doanh thu ổn định, tạo việc làm, mang lại tin tưởng, phấn khởi cho thành viên, người lao động Tuy nhiên, việc tổ chức quản lý hợp tác xã theo Luật hợp tác xã 2012 bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập mà việc tháo gỡ, giải trở thành vấn đề quan trọng cho phát triển khu vực kinh tế huyện Thường Tín thời gian tới Cơng việc đòi hỏi triển khai đồng bộ, tạo chuyển biến từ nhận thức, tư tưởng đến hành động quan quản lý nhà nước hợp tác xã huyện Thường Tín, cán hợp tác xã, thành viên người lao động Để góp phần vào việc nghiên cứu pháp luật hợp tác xã, phạm vi luận văn này, tác giả bước đầu tìm hiểu, đánh giá quy định pháp luật tổ 78 chức quản lý hợp tác xã Thông qua thực tiễn, đặc biệt việc triển khai thi hành quy định tổ chức quản lý hợp tác xã huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, tác giả nhiều đưa hạn chế, bất cập việc áp dụng pháp luật, rõ vấn đề chưa phù hợp lý luận thực tiễn Từ đó, đề xuất giải pháp hồn thiện khung pháp lý Tổ chức quản lý hợp tác xã vấn đề có ý nghĩa then chốt, liên quan đến vấn đề nhân sự, người, sở quan trọng để hợp tác xã tiếp tục phát huy tiềm năng, mạnh, hoạt động kinh doanh hiệu quả, góp phần xứng đáng vào nghiệp phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta Một số quy định tổ chức quản lý hợp tác xã, đặc biệt quy định, sách tổ chức cán Đảng, Nhà nước, mối quan hệ công tác quan quản lý hợp tác xã cấp ủy, quyền địa phương cấp… tác giả luận văn chưa có điều kiện để sâu nghiên cứu Sau bảo vệ đề tài với việc tiếp thu ý kiến đóng góp từ thầy bạn, tác giả luận văn tiếp tục nghiên cứu sâu sắc để hoàn chỉnh luận văn cách tốt nhất./ 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO Doãn Thị Vân Anh (2014), Hoàn thiện pháp luật quản lý nhà nước đối hợp tác xã Việt Nam nay, Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Luật Kinh tế, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện Thường Tín, Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ tháng cuối năm 2017 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Báo cáo sơ kết 03 năm thực Luật Hợp tác xã 2012 nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế hợp tác năm 2016 lĩnh vực nông nghiệp Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín (2010), Lịch sử cách mạng Đảng nhân dân huyện Thường Tín, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín (2017), Tập giảng Lịch sử huyện Thường Tín, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Chính phủ, Báo cáo tổng kết thi hành Luật hợp tác xã 2003 Mạnh Dũng, Chuyển đổi mơ hình hợp tác xã liệu có đích hạn, tct:http://www.nhandan.com.vn/kinhte/item/30005702-chuyen-doi-hop-tacxa-nong-nghiep-lieu-co-ve-dich-dung-han.html, ntc 02/8/2017 Trần Ngọc Dũng (2016),Hoàn thiện quy định Luật hợp tác xã năm 2012 , Tạp chí Nhà nước pháp luật số 01/2016, trang 42 – 50 Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình Luật thương mại Việt Nam tập 1, Nxb Tư Pháp, Hà Nội 10 Minh Hậu, Sơ kết thi hành Luật hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp vùng Đồng sông Hồng, Bắc trung bộ, tct: http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai aspx?idTin=37340&idcm=63, ntc 06/8/2017 11 Nguyễn Thị Nhung (2016), Giáo trình Luật Kinh tế Việt Nam, Nxb Tư Pháp, Hà Nội 80 12 Phòng Kinh tế huyện Thường Tín, Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động hợp tác xã năm 2013, 2014, 2015, 2016 13 Ngọc Quỳnh, Thực Luật hợp tác xã 2012: lúng túng chuyển đổi, tct: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/873598/thuc-hien-luat-hoptac-xa-nam-2012-van-lung-tung-trong-chuyen-doi, ntc 20/7/2017 14 Sở Lao động thương binh & xã hội thành phố Hà Nội, Dữ liệu lao động việc làm thành phố Hà Nội năm 2016 15 Sở Văn hóa – Thơng tin Hà Tây (2004), Thường Tín - Đất danh hương, Nxb Văn hóa – Thông tin, Hà Nội 16 Bạch Thanh, Sau năm triển khai Luật Hợp tác xã: Vẫn ngổn ngang khó khăn, tct: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/857348/sau-3-nam-trien-khai- luat-hop-tac-xa-van-ngon-ngang-kho-khan, ntc 06/8/2017 17 Trần Thị Thơ (2001), Những vấn đề pháp lý đổi tổ chức quản lý hợp tác xã, Luận án tiến sĩ, chuyên ngành Luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội 18 Nguyễn Văn Thu (2016),vị trí, vai trò thành phần kinh tế văn kiện Đại hội XII Đảng, tct: http://skhcn.laocai.gov.vn/skhcn/1241/27929/45037/230526/Dang-bo/Vi-tri vaitro-cua-cac-thanh-phan-kinh-te-trong-van-kien-Dai-hoi-XII-cua-Dang.aspx, ntc 06/8/2017 19 Nguyễn Viết Tý (2016),Bản chất thuộc tính hợp tác xã theo Luật hợp tác xã năm 2012, Tạp chí Luật học số 06/2016, trang 67 – 73 20 Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín, Báo cáo tổng kết năm triển khai thi hành Luật hợp tác xã 2012 địa bàn huyện Thường Tín 21 Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín, Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Thường Tín năm 2013, 2014, 2015, 2016 22 Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín, Báo cáo kết thực Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nơng thơn địa bàn huyện Thường Tín đến năm 2016 81 23 Đặng Thị Thùy Vân (2014), Địa vị pháp lý quan quản lý hợp tác xã Việt Nam – Những vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội 24 Nguyễn Thị Hải Yến (2014), Những điểm Luật hợp tác xã 2012, luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Pháp luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội 25 Nơng Thị Hồng Yến (2015), Bình luận điểm Luật hợp tác xã năm 2012, khóa luận tốt nghiệp, chuyên ngành Luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội 26 Trần Thị Yến (2014), khái niệm, nội dung yêu cầu tổ chức máy quản lý doanh nghiệp, tct: http://voer.edu.vn/m/to-chuc-bo-may-quan-ly-doanhnghiep/1eceee0e?fb_comment_id=623856484348030_932913376775671, 07/8/2017 82 ntc: ... tổ chức quản lý hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã 2012 ………………………………………………………………………………… CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ HỢP TÁC X THEO LUẬT HỢP TÁC XÃ 2012TẠI HUYỆN THƯỜNG TÍN,THÀNH PHỐ HÀ NỘI... với hoạt động Hợp tác xã tổ chức quản lý Hợp tác xã huyện Thường Tín 38 2.2 Thực trạng tổ chức quản lý Hợp tác xã theo Luật hợp tác xã năm 2012 huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 42 2.2.1... Những vấn đề pháp lý tổ chức quản lý hợp tác xã theo Luật hợp tác xã 2012 Chương 2: Thực trạng tổ chức quản lý hợp tác xã theo Luật hợp tác xã 2012 huyện Thường Tín – thành phố Hà Nội Chương 3: Giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức quản lý hợp tác xã theo luật hợp tác xã năm 2012 từ thực tiễn thực hiện tại huyện thường tín, thành phố hà nội , Tổ chức quản lý hợp tác xã theo luật hợp tác xã năm 2012 từ thực tiễn thực hiện tại huyện thường tín, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan