Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức vận dụng đời sống sinh viên

33 2,274 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2018, 19:50

Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức theo quan niệm của chủ nghiã Mác Lênin. Vật chất tác động lên ý thức, ý thức tác động trở lại vật chất. Vật chất, ý thức có mối quan hệ biện chứng với nhau, không thể tách rời. Ý nghĩa , phương pháp luận. Từ đó, vận dụng mối quan hệ đó vào đời sống của sinh viên BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA: HTTTKT&TMĐT - - BÀI THẢO LUẬN Bộ môn: Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin Đề tài : “Phân tích mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức Vận dụng vào đời sống sinh viên.” Hà Nội, 2018 Mục lục Mục lục Câu nói liên quan LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT Ý THỨC Vật chất 1.1 Định nghĩa vật chất .7 1.2 Các đặc tính vật chất Ý thức .10 2.1 Nguồn gốc ý thức .10 2.2 Kết cấu ý thức .13 2.3 Bản chất ý thức 15 Mối quan hệ vật chất ý thức .16 3.1.Vật chất định đời ý thức 16 3.2 Ý thức tác động trở lại vật chất 17 CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG NGUYÊN LÝ VỀ MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA VẬT CHẤT Ý THỨC VÀO ĐỜI SỐNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN 19 KẾT LUẬN 31 Tài liệu tham khảo .32 Câu nói liên quan “I will always choose a lazy person to a difficult job Because he will find an easy way to it” ("Tôi luôn chọn người lười để làm cơng việc khó khăn Bởi người tìm thấy cách dễ dàng để làm điều ") - Bill Gates - LỜI CẢM ƠN Trước tiên, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn đến thầy PGS.TS Phương Kỳ Sơn dành thời gian hướng dẫn chúng em làm thảo luận chỉnh chu hoàn thiện Chúng em xin gửi lời cảm ơn đến anh chị K51, K52 truyền đạt lại cho chúng em kinh nghiệm cần thiết để chúng em làm thảo luận tốt Cảm ơn nhóm đồn kết, tích cực học tập, tham khảo, đưa ý kiến để xây dựng thảo luận LỜI CAM ĐOAN Nhóm chúng em nhóm 4, gồm thành viên xin cam đoan thực đề tài không photo, chép nguyên tài liệu chịu trách nhiệm Nếu chúng em có hành vi trên, nhóm chúng em xin hồn tồn chịu trách nhiệm hành vi LỜI MỞ ĐẦU Lịch sử giới trải qua bao đấu tranh để sinh tồn phát triển Cũng từ đấu tranh mà nhân loại có bước tiến quan trọng qua bậc thang thời đại, từ thuở loài người bắt đầu xuất để trở thành người văn minh ngày nay.Trong trình phát triển ấy, người tích lũy tư tưởng có giá trị đóng góp vào kho tàng tư tưởng giới Dựa sở giá trị tư tưởng tổng kết thời đại, triết học đặc biệt chủ nghĩa Mác- Lênin hình thành phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin bao hàm nội dung rộng lớn mang giá trị khoa học thực tiễn Lịch sử triết học lịch sử đấu tranh xung quanh vấn đề triết học với hai phạm trù lớn: vật chất ý thức Song, để đến quan niệm, định nghĩa khoa học tương đối hoàn chỉnh chúng phải đến giai đoạn lịch sử định với đời phát triển chủ nghĩa vật biện chứng Thế giới xung quanh ta có vơ vàn vật, tượng phong phú đa dạng Nhưng dù phong phú đa dạng đến đâu quy hai lĩnh vực: vật chất ý thức Mối quan hệ vật chất ý thức mối quan hệ biện chứng Ăngghen viết: “Vấn đề lớn triết học , đặc biệt triết học đại, vấn đề quan hệ tư tồn tại” Mặt khác,mối quan hệ tư tồn (hay vật chất ý thức) có vai trò lớn tồn nhân loại Có nhiều quan điểm triết học xoay quanh vấn đế mối quan hệ vật chất ý thức, có quan điểm triết học Mác - Lênin đầy đủ là: “Vật chất có trước, ý thức có sau Vật chất định đời ý thức, đồng thời ý thức tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn người” Không vậy, tác động trực tiếp đến phát triển đất nước, tạo mối quan hệ trị kinh tế, vận dụng để phát triển kinh tế xã hội Hơn nữa, nước phát triển trình hội nhập độ lên chủ nghĩa xã hội, việc nhận thức đường lối ngày quan trọng Dựa tri thức quy luật khách quan,con người đề mục tiêu, phương hướng, xác định phương pháp, dùng ý chí để thực mục tiêu ấy.Vì vậy, ý thức tác động đến vật chất theo hai hướng chủ yếu : Nếu ý thức phản ánh đắn điều kiện vật chất, hồn cảnh khách quan thúc đẩy tạo thuận lợi cho phát triển đối tượng vật chất Ngược lại, ý thức phản ánh sai lệch thực làm cho hoạt động người không phù hợp với quy luật khách quan,do kìm hãm phát triển vật chất Tuy vậy, tác động ý thức vật chất với mức độ định khơng thể sinh tiêu diệt quy luật vận động vật chất suy cho cùng, dù mức độ phải dựa sở phản ánh giới vật chất Biểu mối quan hệ vật chất ý thức đời sống xã hội quan hệ tồn xã hội ý thức xã hội,trong tồn xã hội định ý thức xã hội, đồng thời ý thức xã hội có tính độc lập tương đối tác động trở lại tồn xã hội Ngoài ra, mối quan hệ vật chất ý thức sở để nghiên cứu, xem xét mối quan hệ khác như: lý luận thực tiễn,khách thể chủ thể,vấn đề chân lí Đối với người cần nên quan tâm đến việc phát huy vai trò thân, đóng góp lực, trí tuệ, lao động, cho xã hội, cống hiến cho xứng đáng người công đổi mới, xây dựng đất nước mạnh Trên sở lý luận biện chứng triết học Mác- Lênin kết hợp với nhiều phương pháp nghiên cứu, trình bày, em hy vọng đề tài giúp cho bạn sinh viênvận động tốt kiến thức triết học việc tìm kiếm tri thức Chính lẽ đó, nhóm em thảo luận đề tài: “ Nguyên lí mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức Từ vận dụng nguyên lý vào đời sống học tập sinh viên ” NỘI DUNG CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT Ý THỨC Vật chất 1.1 Định nghĩa vật chất Vật chất phạm trù triết học phức tạp có nhiều quan điểm khác Nhưng theo Lênin khẳng định: “ Vật chất phạm trù triết học đem lại cho người cảm giác, cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh, tồn không lệ thuộc cảm giác” Lênin rõ rằng, để định nghĩa vật chất khơng thể theo cách thơng thường khái niệm vật chất khái niệm rộng Để định nghĩa vật chất Lênin đối lập vật chất với ý thức, hiểu vật chất thực khách quan đem lại cho người cảm giác, vật chất tồn độc lập với cảm giác, ý thức, cảm giác, ý thức phụ thuộc vào vật chất, phản ảnh khách quan Khi định nghĩa vật chất phạm trù triết học, Lênin mặt muốn rõ vật chất khái niệm rộng nhất, muốn phân biệt tư cách phạm trù triết học, với “ hạt nhân cảm tính” Vật chất với tư cách phạm trù triết học khơng có đặc tính cụ thể cảm thụ Định nghĩa vật chất khắc phục quan niệm siêu hình chủ nghĩa vật đồng vật chất với hình thức biểu cụ thể Lênin cho vật chất vốn tự có, khơng thể tiêu diệt được, tồn bên ngồi khơng lệ thuộc vào cảm giác, ý thức người, vật chất thực khách quan Khác với quan niệm ý niêm tuyệt đối CNDTKQ, “ thượng đế” tôn giáo… Vật chất lực lượng siêu tự nhiên tồn lơ lửng đâu đó, trái lại phạm trù vật chất kết khái quát vật, tượng cụ thể, đối tượng vật chất có thật, thực có khả tác động vào giác quan để gây cảm giác, nhớ mà ta biết được, hiểu nắm bắt vật Định nghĩa Lênin khẳng định câu trả lời hai mặt vấn đề triết học Hơn Lênin khẳng định cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh tồn không lệ thuộc vào cảm giác Khẳng định mặt muốn nhấn mạnh tính thứ vật chất, mặt khác khẳng định khả vật chất, vai trò định cúa với vật chất, mặt khẳng định khả nhận thức giới khách quan người Nó khơng phân biệt CNDV với CNDT, với thuyết biết mà phân biệt CNDV với nhị nguyên luận Như vậy, thấy định nghĩa vật chất Lênin hồn tồn triệt để, giúp xác định nhân tố vật chất đời sống xã hội, có ý nghĩa trực tiếp định hướng cho nghiên cứu khoa học tự nhiên giúp ngày sâu vào dạng cụ thể vật chất giới vi mơ Nó giúp có thái độ khách quan suy nghĩ hành động 1.2 Các đặc tính vật chất *Vận động phương thức tồn vật chất thuộc tính cố hữu vật chất Theo quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng, vận động biến đổi nói chung khơng phải chuyển dịch khơng gian Ăngghen định nghĩa : “ Vận động, hiểu theo nghĩa chung nhất, – tức hiểu phương thức tồn vật chất, thuộc tính cố hữu vật chất, - bao gồm tất thay đổi trình diễn vũ trụ, kể từ thay đổi vị trí đơn gian tư duy” Vận động có hình thức vận động cơ- hóa- lí-sinh- xã hội Các hình thức vận động khác chất song chúng khơng tồn biệt lập mà có mối quan hệ chặt chẽ, mật thiết với nhau, hình thức vận động thực tác động qua lại với hình thức hoạt động khác, vận động cao xuất sở hình thức vận động thấp Trong tồn mình, vật có nhiều hình thức vận động khác song thân đặc trưng hình thức vận động cao mà có Thế giới khách quan tồn khơng ngừng khơng thể có vật chất không vận động, tức vật chất tồn Vật chất thông qua vận động mà biểu tồn Ăngghen nhận định hình thức dạng khác vật chất, nhận thức thơng qua vận động thấy thuộc tính Trong giới vật chất từ hạt vi mô, hệ thống hành tinh khổng lồ Bất dạng vật chất thể thống có kết cấu xác định, gồm phận, nhân tố khác nhau, tồn ảnh hưởng tác động lẫn gây nhiều biến đổi Nguồn gốc vận động 0những nguyên nhân bên trong, vận động vật chất tự thân vận động Vận động thuộc tính cố hữu vật chất, khơng thể có vận động bên ngồi vật chất Nó khơng sáng tạo tiêu diệt được; bảo tồn số lượng lẫn chất lượng Khoa học chứng minh hình thức vận động vật tất yếu nảy sinh hình thức vận động khác thay Các hình thức vận động chuyển hóa lẫn vận động vật chất vĩnh viễn tồn Mặc dù vận động q trình khơng ngừng, điều khơng loại trừ mà bao hàm tượng đứng im tương đối, khơng có khơng có phân hóa giới vật chất thành vật, tượng phong phú đa dạng Ăngghen khẳng định khả đứng im tương đối vật thể, khả cân tạm thời điều kiện chủ yếu phân hóa vật chất Nếu vận động biến đổi vật, tượng đứng im ổn định, bảo tồn tính quy định vật, tượng Đứng im trạng thái vận động, vận động thăng bằng, ổn định tương đối Trạng thái đứng im biểu q trình vận động phạm vi vật ổn định, chưa biến đổi, tạm thời xảy thời gian định Vận VD2: Từ nhận thức thực kinh tế đất nước Tư sản đại hội VI, đảng ta chuyển kinh tế từ trị cung, tự cấp quan liêu sang kinh tế thị trường, nhờ mà sau gần 20 năm đất mặt đất nước ta thay đổi hẳn Ý thức phản ánh không thực khách quan kìm hãm hoạt động thực tiễn người trình cải tạo giới quan VD: Nhà máy sử lý rác thải Đồng Tháp ví dụ điển hình, từ việc không khảo sát thực tế khách quan hay nhận thức việc sử lý rác vô rác hữu chưa đầy đủ vừa khai trương nhà máy khơng sử lý đống phế liệu cần lý 18 CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG NGUYÊN LÝ VỀ MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA VẬT CHẤT Ý THỨC VÀO ĐỜI SỐNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN 28 Lê Thị Thu Hiền Chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định vai trò định vật chất ý thức đồng thời vạch rõ tác động ngược lại vô quan trọng ý thức vật chất Ý thức vật chất sinh định, song sau đời, ý thức có tính độc lập tương đối nên có tác động ngược trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn người Đối với người cần nên quan tâm đến việc phát huy vai trò thân, đóng góp lực, trí tuệ, lao động, cho xã hội, cống hiến cho xứng đáng người công đổi mới, xây dựng đất nước giàu mạnh Đặc biệt hệ sinh viên – chủ nhân tương lai đất nước Có thể nói sinh viên Việt Nam thơng minh, sáng tạo, có khả tiếp nhận tri thức tốt Tuy nhiên, số sinh viên mắc “bệnh” thụ động học tập, sinh viên không chịu tìm tòi sách, tài liệu phục vụ cho chun mơn mình, phương pháp giảng dạy đại học nhiều thầy cô giáo lên lớp hướng dẫn đưa tư liệu đầu sách cần thiết cho sinh viên tìm kiếm tham khảo Từ sở lý luận biện chứng triết học Mác- Lênin kết hợp với nhiều phương pháp nghiên cứu, em hy vọng có vận động tốt kiến thức triết học việc tìm kiếm tri thức Tạp chí Scient et vie ( Pháp ) viết: “Ai tự học mạnh nhất, người tích lũy nhiều tiềm sáng tạo dồi Ngược lại, có nhu cầu sáng tạo nhiều hơn, người thơi thúc ý chí tự học cao hơn.” Tự học có vai trò quan trọng q trình học tập học sinh, sinh viên Đặc biệt sinh viên bước chân vào giảng đường đại học Tự học để tiếp cận với sáng tạo Em phải rèn luyện để tìm tòi kỹ ứng biến Đó tiêu chí cần thiết để phân định thơng thái chủ thể nhận thức đồng thời chủ thể sáng 19 tạo Trí thơng minh óc sáng tạo người biểu chủ yếu hành động, thay dừng lại ý thức thể chủ yếu đáp ứng thử thách trình vận dụng kiến thức thay quanh quẩn việc vun bồi kiến thức Bởi chuyên gia UNESCO có lý khẳng định: “ người hiểu biết mà vận dụng nhiều ( có hiệu ) biểu trí tuệ hẳn người biết nhiều mà vận dụng ít” Em không dừng lại mức lĩnh hội, mà cần phải chuyển sang tìm tòi cách cải biến cách lĩnh hội Trong q trình học tập, em ln đưa định hướng cho việc học thiết lập thời gian biểu hợp lí lúc học lẫn lúc thi Em giữ vững tinh thần tự học, tự tìm hiểu, nghiên cứu Khi muốn học, muốn hiểu sâu chủ đề điều quan trọng tự chạm vào trước, phải tự khơi mở trước đầu, gieo mầm cho việc tiếp thu , thẩm thấu Bản chất tự học tự làm việc với trước, nghiên cứu tài liệu, trao đổi với bạn bè theo cách học nhóm thầy khơi gợi, hướng dẫn Khi học bài, nghiên cứu tài liệu em viết lại truyền đạt lại cho người khác Bởi viết lại cách tiếp thu tốt truyền đạt lại cho người khác cách nắm vững vấn đề Ngày công nghệ thông tin công nhận phận thiếu giáo dục Vì vậy, em ln tích cực tiếp cận, truy cập Internet để tiếp nhận thơng tin khoa học có hội trao đổi ý kiến với bạn bè giới vận dụng tri thức lĩnh hội vào thực tế, khơng tồn lý thuyết, vận dụng chúng vào sản xuất, nghiên cứu, Là sinh viên trường ĐH Thương mại, em nhắc nhở thân phải phấn đấu cố gắng học tập rèn luyện thân để sau trường có cơng việc chun ngành, sở thích Vì vậy, từ - sinh viên năm nhất, em phải phát triển cho khả phát vấn đề giải vấn đề có óc thực tế, khơng định kiến, không câu nệ thành kiến phát huy tinh thần tự 20 học, tự nghiên cứu tìm kiếm phương pháp học hay hơn, phù hợp với thân, phù hợp với hệ thống giáo dục nước ta 29 Trần Xuân Hiếu Có nhiều sinh viên vừa học vừa chơi có nhiều sinh viên quên hết tất thứ đời để học Cả hai phương pháp mang lại bất cập hiệu khác Một bên hụt hẫng kiến thức bên mệt mỏi căng thẳng lo âu chồng chất thân việc vừa học vừa chơi cớ vẻ mang lại hiệu tích cực Biết phân bổ thời gian hợp lý học giải trí hiệu chất lượng học tập ngày nâng cao sau giò học căng thẳng khoảng thời gian để não nghỉ ngơi tăng chất lượng hoạt động não nâng cao chất lượng học tập 30 Trương Phạm Quỳnh Hoa Bản thân người phải tự xác định điều kiện khách quan ảnh hưởng đến sống việc học tập Bản thân em sinh viên năm khoa HTTT&TMĐT trường ĐH Thương Mại, học tập theo chế tín Trường ĐH thương mại môi trường học tập động với sở vật chất đầy đủ cải thiện cấp ngày tốt Tuy nhiên, trường chưa có sân VĐ khu vực học tập chuyên biệt, riêng dành cho môn GDTC, khiến cho q trình học tập sinh viên nhiều bị ảnh hưởng Dù vậy, quan trọng ý thức sinh viên cần biết tôn trọng khách quan hành động theo quy luật mang tính khách quan thể việc tuân thủ thời khóa biểu mà khoa giao cho sinh viên để học giờ, đầy đủ không bỏ tiết hay nhờ thuê người học hộ Thực yêu cầu mà giảng viên giao cho Ngoài cần tuân thủ nội quy trường đặc biệt quy chế thi cử Không vật chất quy định ý thức mà ngược lại ý thức có tác động trở lại vật chất mà kết cấu ý thức tri thức 21 yếu tố quan trọng Chính vậy, sinh viên cần tích cực học tập, chủ động tự tìm hiểu nghiên cứu kiến thức chuyên ngành mà không nên phụ thuộc vào giảng viên Ngoài ra, cần trang bị cho thân kĩ khác tin học, ngoại ngữ, kĩ mềm cần thiết Tuy nhiên, tri thức sách chưa đủ, xã hội cần đòi hỏi người cần có kỹ sống đầy đủ Vì vậy, ngồi học tập cần tham gia vào hoạt động tình nguyện, hoạt động tập thể Tình cảm yếu tố quan trọng, để học tập tốt ta cần có đam mê mơn học mơn chun ngành hay mơn đại cương Phải có tinh thần thoải mái tạo hứng thú học tập Cuộc sống đại học xa nhà, tự lập mình, ẩn chứa nhiều thử thách cám dỗ Vì cần tạo cho ý chí kiên định để tránh xa thói hư tật xấu Chẳng hạn cần phải có quy tắc riêng cho thân trước việc bạn bè tụ tập nhậu nhẹt xa đà, khơng nên lười biếng mà cúp học, chưa học xong mà ngủ chat chit, lướt facebook Trong chuyện tình yêu nam nữ cần chân thành, thật lòng khơng phải tình u vụ lợi, u vật chất tiền bạc có mục đích khác Mặt khác cần chống lại bệnh chủ quan ý chí bệnh bảo tyhur trì trệ Cần tiếp thu có chọn lọc ý kiến mới, biết lắng nghe điều phải làm hôm không để dến ngày mai Khơng chủ quan trước tình 31.Nguyễn Thị Hồng Vật chất ý thứcmối liên hệ biện chứng, chúng đóng vai trò vơ quan trọng đời sống xã hội đặc biệt chúng gắn liền với đời sống học tập sinh viên Riêng thân em, em thấy rõ tầm quan trọng mối liên hệ biện chứng vật chất ý thức 22 Hơn hai tháng trôi qua, kể từ ngày em bước chân vào cánh cổng Đại học Thương mại, khó khăn đến với em buộc em phải tự tìm cách giải vấn đề cho vấn đề em cảm thấy khó khăn việc học tập, sinh sống môi trường Chính thay đổi mơi trường sống, xa gia đình, xa người thân yêu áp lực kinh tế mà em bị căng thẳng, lo lắng lần em sống xa nhà phải tự lập cho sống Đây lần mà em cầm tay số tiền lớn để tự đóng học phí lo cho sống Lúc đầu em vừa lo sợ, vừa băn khoăn Lo sợ với số tiền lớn phải giữ cho khỏi bị lấy mất, băn khoăn khơng biết chi tiêu cho hợp lí để đủ cho tháng xa nhà? Biết bao suy nghĩ lúc tháng trôi qua thật nhanh với em ổn Em tự tìm cho cách chi tiêu hợp lí khơng lo lắng vấn đề chi tiêu trước ví dụ thực tiễn cho thấy vai trò mối liên hệ vật chất ý thức, vật chất định ý thứcvật chất (tiền chi tiêu hàng tháng) tác động lên ý thức em, hay nói cách khác mơi trường sống thay đổi em phải tự điều chỉnh thân tiêu hợp lí, hiệu để thích nghi với mơi trường Vấn đề khó khăn mà em gặp phải việc tiếp cận với phương pháp học tập làm em bị “sốc” Môi trường học đại học, lớp học thường có số lượng sinh viên lớn, để kiểm sốt việc học tập tất sinh viên điều khó cho thầy Trước phổ thơng, thầy qua tâm hầu hết đến tất học sinh lớp đại học lại không Hay nói cách khác, việc học tập đại học khơng việc chờ đợi đơn đốc, thúc giục thầy cơ, thứ hồn tồn tự giác sinh viên Em thấy lớp học mà sinh viên làm việc, người ý nghe giảng, người sử dụng điện thoại lướt facebook, chơi game, chí có sinh viên ngủ gục lớp Điều em muốn nói ý thức học tập, tự giác sinh viên Đặc biệt sinh viên năm em, nhìn vào hình ảnh trên, em thấy vô thất vọng chán nản, phải 23 sinh viên năm chúng em “ngủ quên chiến thắng” sau vất vả ôn thi đại học? Như học “ý thức tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động người Nếu ý thức hoạt động thành cơng, ý thức sai hoạt động thất bại” Vận dụng trực tiếp vào tượng trên, có ý thức, chăm học tập rèn luyện thành tích học tập tốt Ngược lại mải chơi, không tập trung học thành tích học tập Qua ví dụ em đưa trên, em nhận thấy mối liên hệ biện chứng vật chất ý thức quan trọng với đời sống sinh hoạt học tập làm việc Vật chất định ý thức ý thức tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động người Nếu ý thức hoạt động thành cơng, ý thức sai hoạt động thất bại 32 Nguyễn Thị Hồng Áp dụng mối quan hệ vật chất ý thức việc định hướng học tập để tìm kiếm việc làm tương lai Trong mối quan hệ vật chất ý thức vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất nguồn gốc ý thức, định ý thức Từ nhận định này, sinh viên đại học tìm kiếm việc làm tương lai sau tốt nghiệp quan trọng Nhưng tình hình sinh viên quan ngại Để dễ dàng cơng việc thời buổi động tương lai yêu cầu sinh viên phải có kiến thức chuyên ngành, kĩ mềm, kĩ thực hành thực tế, có tri thức hiểu biết sâu rộng Trước tình hình đó, sinh viên đặc biệt cá nhân phải có ý thức xác định định hướng đắn ý thức tác động đến thân mình, định hành động người phải tích cực học tập, tìm hiểu, nghiên cứu kiến thức thêm việc học trường Ý thức thúc người động hơn, thực hành nhiều thực tế để tìm việc tương lai Hiện thực khách quan tác động đến ý thức cá nhân phải có ý chí, mục đích rõ ràng đắn tích cực đến hoạt động sinh viên từ sinh viên năm giảng đường đại học, khơng ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm cho tương lai 24 33.Lê Thị Thanh Hương Lựa chọn lĩnh vực vận dụng: Học tập Em nhận thấy khối lượng kiến thức học đại học lớn nhiều so với kiến thức hồi cấp 3, việc học đại học khơng bố mẹ thường xuyên nhắc nhở nên việc tự học vô quan trọng Bản thân em cần phải chủ động tìm thêm kiến thức, sách, tài liệu liên quan để học tập tốt Học đại học khơng việc thầy quản lý nghiêm khắc cấp nghỉ học, trốn tiết, học ngủ, chơi,… thân em cần phải rèn cho tính kỷ luật, học giờ, tham dự tiết học đầy đủ, ý nghe thầy giáo giảng Để có thành tích học tập tốt thân em phải có niềm u thích với mơn học, ln có tinh thần học tập vui vẻ, hứng thú tất mơn học Bên cạnh em xác định mục tiêu học tập trường với trở lên có cơng việc phù hợp với ngành học để có động lực q trình học tập Trong q trình học tập có mơn học khó hiểu, nên em phải chủ động tìm tòi phương pháp học phù hợp, hứng thú để tiếp thu kiến thức dễ dàng việc học em ảnh hưởng nhiều yếu tố môi trường sống, bạn bè,… thân em đặt nguyên tắc cho riêng kiên trì thực hện nguyên tắc Đồng thời trước học khó, vấn đề khó khăn em ln có niềm tin làm để tránh cám dỗ, thử thách trở ngại xung quanh 34 Nguyễn Lan Hương Trong khoảng thời gian trước đây,em chưa học môn Những nguyên lí chủ nghĩa Mác-Lênin,hoặc nghe qua từ anh 25 chị khóa trước mơ hồ,mông lung Cho tới học Trường Đại học Thương mại thầy Phương Kỳ Sơn giáo viên hướng dẫn môn em có chút hiểu biết mở rộng kiến thức.Bài học gây ấn tượng với em “ Mối quan hệ vật chất ý thức”.Em thích thấy tầm quan trọng sống học tập sinh viên.Nó đem lại số mặt tích cực định là: + Phát huy tính động,sáng tạo ý thức trình học tập nghiên cứu Từ em chủ động hơn,ít phụ thuộc tới giáo viên Những phần thực hành cố gắng hoàn thành tốt để nắm lí thuyết.Em thường xuyên đến thư viện trường để tìm tòi sách hay + Tự học nhiều hơn.Có tờ báo Pháp viết này:”Ai tự học mạnh nhất,người tích lũy tiềm sáng tạo dồi nhất.Ngược lại,ai có nhu cầu sáng tạo nhiều hơn,người thơi thúc ý chí tự học cao hơn.” Nếu học theo phương pháp này,em thấy hiểu sâu hơn,lâu nắm kiến thức + Tìm ý tưởng,cách giải gặp phải vấn đề phức tạp + Tự khắc phục vấn đề khó khăn mà sống hay gặp phải + Lập thời gian biểu phù hợp cho mình.Em thực theo cân giấc sinh hoạt,cả thời gian thi cử mệt mỏi + Có định hướng tương lai tốt hơn.Dù năm em định hướng khơng học kiến thức trường,vào năm 2,3 em tự tìm hội cho mình,chịu khó thực tập cơng ti để có kinh nghiệm quý giá áp dụng trường khơng phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp + Chống bệnh chủ quan ý chí,có thái độ tốt học tập 26 Một giáo dục đại học xem thành công giáo dục đóng góp cho xã hội cá nhân có đầy đủ trí lực,đáp ứng nhu cầu lao động trình độ cao nghiên cứu khoa học nhằm góp phần thúc đẩy phát triển xã hội,đất nước.Vì mà việc nghiên cứu quan hệ biện chứng vật chất ý thức,vận dụng thúc đẩy việc học hành sinh viên mang ý nghĩa vô to lớn có nghĩa thực tiễn cao.Sinh viên phải có phương pháp để tiếp thu tri thức thời đại,rồi vận dụng thật tốt tri thức vào thực tế góp phần xây dựng phồn vinh,tươi đẹp Chính vậy,phải phát huy tính động,sáng tạo ý thức.Đồng thời khác phục bệnh bảo thủ,trì trệ,thái độ tiêu cực,thụ động,ỷ lại bệnh chủ quan ý chí 35 Nguyễn Thị Lan Hương Liên hệ với đời sông học tập thân mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức “Mối quan hệ vật chất ý thức mối quan hệ biện chứng Trong mối quan hệ này, vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất nguồn gốc ý thức, định ý thức, song ý thức khơng hồn tồn thụ động mà tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn người.” Em sinh viên Trường đại học Thương mại khoa Hệ thống thông tin kinh tế Thương mại điện tử Bắt đầu sống sinh viên từ hai tháng trước, em thay đổi lớn đời Môi trường sống thay đổi, trường lớp thay đổi, hoàn cảnh học tập thay đổi, thầy cô, bạn bè thay đổi Đương nhiên, tân sinh viên, lại đồng thời lần đầu rời xa bố mẹ, người thân bước xã hội để học tập rèn luyện em tràn đầy háo hức, nhiệt huyết tuổi trẻ, mơ mộng sống thật tươi đẹp Trước học, em tâm phải học tập thật chăm chỉ, cố gắng đạt thành tích tốt nhất, 27 điều khơng cho thân em, mà để bố mẹ yên tâm tự hào Sau học em biết “nói trước bước khơng qua” Những tâm ban đầu học ngủ gật, nói chuyện mà không nghe thầy cô giảng bài, chán q lấy điện thoại nghịch Có lúc nghĩ lại thấy lười q, chẳng có chút hướng Những thấy kiểm tra bạn điểm cao, lại bị điểm thấp tự dưng ý thức tương lai mù mịt mình: khơng cố gắng học tập chẳng có kiến thức cho riêng mình, kết học tập đi, bố mẹ thất vọng, khơng thực giấc mơ riêng nữa, trở thành người thất nghiệp, vơ cơng dồi nghề, Thế em bắt đầu có tâm, lấy sách tự học, không hiểu hỏi bạn bè, thầy cơ, cố gắng trau dồi kiến thức, bổ sung lại phần trước khơng ý, làm tập nhà đầy đủ, mà học đến tận khuya “Vật chất định ý thức”, điều em thấy Đơi có nhiều tập cần làm lắm, phải nộp cho thầy cô mà mà nhìn đến điện thoại, laptap lại ngứa tay ngứa chân mà mở lên chơi, chơi chán lại lướt facebook, chụp ảnh tự sướng đăng lên khoe bạn bè, Thế tương lai em mù mịt lại dày thêm tầng sương Nhưng mà “ý thức khơng hồn tồn thụ động mà tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn người”, điều em thấy Em có lời hứa hẹn với bạn thân sau du lịch Hàn Quốc lần, chúng em thích đất nước Để thực điều em chắn phải có tiền, muốn kiếm tiền phải có việc làm, đương nhiên việc làm phải vừa ý phù hợp với thân, lương cao tốt, mà muốn em phải học thật giỏi Nghĩ thế, em đành bỏ điện thoại, laptop xuống mà đem sách học bài, cố gắng chút lại chút chăm hơn, hạn chế bớt thời gian chơi để nghiên cứu thêm nhiều 28 tài liệu học tập hơn, chăm làm tốt tập nhà, phải ln ln áp dụng “học đơi với hành”, không học kiến thức suông mà phải biết vận dụng vào sống, thân ngày hoàn thiện hơn, đến gần với giấc mơ Vì tương lai tươi sáng, khơng thân mà gia đình, người thân, em phải cố gắng nhiều để gạt bỏ tầng lớp sương mù mịt cản trở tương lai Cuộc sống em xoay quanh hai tháng qua Tất nhiên, dù ham chơi lười học hay lao đầu vào mà học em tự ý thức sức khỏe mình, ăn uống đầy đủ, tham gia hoạt động vui chơi giải trí có chừng mực, hòa đồng bạn bè Như em có tinh thần động, vui vẻ mà tiếp tục sống sinh viên đại học chứ!! 36 Phan Thị Thu Hương Sinh viên Việt Nam ta biết đức chăm chỉ, cần cù, sáng tạo, ham học hỏi giáo dục nước ta nhiều khó khăn Tuy nhiên, số phận trạng thái “bị động”, khơng chịu tìm tòi tài liệu học cho mà phụ thuộc vào số tài liệu mà thầy cung cấp Sau 12 năm đèn sách đặt chân vào ngơi trường đại học, bắt đầu sống sinh viên với nhiều đổi thay lạ Cho dù trường lựa chọn tự hào sinh viên trường THƯƠNG MẠI ta! Cứ ngỡ sống sinh viên dễ chịu, chơi ngủ thoải mái miễn thích làm, khơng, nhận suy nghĩ người ấu trĩ sống khơng mơ Có hàng trăm thứ phải lo nghĩ như: chọn chỗ ở, chọn người chi tiêu hợp lí cho tháng chưa tạo thu nhập, nhận chu cấp từ gia đình, xếp thời gian học chơi,… có nhiều bạn có thời gian làm thêm Ở độ tuổi này, có đủ chín chắn để phân biệt tốt xấu, nên làm khơng nên làm Mình phải tạo cho thời gian biểu hợp lí để đảm bảo điều tốt cho sống 29 Mình may mắn có người thân Hà Nội giúp đỡ nên sống trở nên dễ dàng hơn, sống hàng ngày có người bảo, chăm lo nên nhanh quen Họ cho cách ăn cách nói cách học, động viên tinh thần , ý thức cho chi tiêu hợp lí Họ người trải họ hiểu sống xa nhà, họ có nhiều kỹ sống, việc học tập trau dồi họ kỹ Ví dụ muốn mua áo khoác thật đẹp giá đắt khoảng 900.000, nhu cầu vật chất người, bạn có người thân bạn hỏi họ có nên hay khơng mua áo giá khơng sinh viên tí nào, ý thức khơng cho bạn định Họ cho bạn thấy với số tiền bạn làm thứ cao hơn, thay dùng 900.000 mua áo, mua áo rẻ vào dùng số tiền lại vào việc khác chắn không thiếu việc cần đến tiền Vật chất ý thức liền với nhau, dù địa vị ý thức ln ảnh hưởng đến vật chất ngược lại Cuộc sống sinh viên chưa khó khăn bạn biết tận hưởng nó!!! 30 KẾT LUẬN Nói tóm lại, vật chất đóng vai trò định ý thức, vật chất có trước ý thức, ý thức có tính tác động trở lại vật chất Mối tác động qua lại thực thông qua trình hoạt động thực tiễn người Chúng ta nâng cao vai trò ý thức với vật chất chỗ nâng cao lực nhận thức quy luật khách quan vận dụng quy luật khách quan hoạt động thực tiễn người Có thể nói thời đại cách mạng cơng nghệ, đại học có vai trò chủ đạo toàn hệ thống giáo dục đất nước Nhưng so với giới khu vực, giáo dục đại học ta yếu kém, tụt hậu Phát triển người vấn đề trọng tâm quốc gia Hầu hết “giáo dục quốc sách hàng đầu dành nhiều tâm sức để xây dựng phát triển giáo dục nhằm đào tạo cho xã hội lực lượng lao động có lực chuyên mơn khả thích ứng, thỏa mãn u cầu thị trường tiêu chuẩn văn hóa, chuyên môn - nghiệp vụ thị trường Một giáo dục đại học coi thành công giáo dục đóng góp cho xã hội cá nhân có đầy đủ trí lực, đáp ứng nhu cầu lao động trình độ cao nghiên cứu khoa học nhằm góp phần thúc đẩy phát triển xã hội, đất nước Vì mà việc nghiên cứu quan hệ biện chứng vật chất ý thức Vận dụng thúc đẩy việc học hành sinh viên mang ý nghĩa vơ to lớn có ý nghĩa thực tiễn cao Sinh viên phải có phương pháp để tiếp thu tri thức thời đại, vận dụng chi tiết vào thực tế góp phần xây dựng xã hội ngày phồn vinh, tươi đẹp Về bản, đề tài nghiên cứu thảo luận nhóm chúng em đạt mục đích nhiệm vụ Tuy nhiên, thảo luận thiếu sót mong thầy góp ý cho nhóm chúng em để thảo luận hoàn chỉnh Tài liệu tham khảo Giáo trình Những nguyên lý triết học Mác – Lênin 31 Giáo trình Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – LêNin phần II Slide giảng dạy mơn “ Những ngun lí chủ nghĩa MácLênin” thầy giáo Phương Kỳ Sơn Văn kiện đại hội toàn quốc lần thứ VII, VIII Thời báo kinh tế Việt Nam Tạp chí nghiên cứu kinh tế Slide giảng dạy mơn “ Những nguyên lí chủ nghĩa MácLênin” thầy giáo Phương Kỳ Sơn C.Mác Ph.Ăngghen: Tồn tập, nxb Chính trị quốc gia, hà nội V.I.Lênin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1980 32 ... chủ quan ý chí 35 Nguyễn Thị Lan Hương Liên hệ với đời sông học tập thân mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức Mối quan hệ vật chất ý thức mối quan hệ biện chứng Trong mối quan hệ này, vật chất. .. Nguyên lí mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức Từ vận dụng nguyên lý vào đời sống học tập sinh viên ” NỘI DUNG CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC Vật chất 1.1... CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG NGUYÊN LÝ VỀ MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC VÀO ĐỜI SỐNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN 28 Lê Thị Thu Hiền Chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định vai trò định vật chất ý thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức vận dụng đời sống sinh viên, Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức vận dụng đời sống sinh viên, CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC, Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG NGUYÊN LÝ VỀ MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC VÀO ĐỜI SỐNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

Từ khóa liên quan