0

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức Vận dụng vào đời sống sinh viên

9 6,230 63
  • Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức  Vận dụng vào đời sống sinh viên

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2017, 21:16

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức Vận dụng vào đời sống sinh viênMối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức Vận dụng vào đời sống sinh viênMối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức Vận dụng vào đời sống sinh viên PHẦN MỞ ĐẦU Những thành tựu công đổi thời gian qua tạo lực để nước ta bước vào thời kỳ phát triển Nhiều tiền đề cần thiết cơng nghiệp hóa đại hóa tạo ra, quan hệ nước ta với nước giới ngày mở rộng Khả giữ vững độc lập hội nhập với cộng đồng giới tăng thêm Cách mạng khoa học cơng nghệ tiếp tục phát triển với trình độ ngày cao, thúc đẩy trình chuyển dịch kinh tế đời sống xã hội Các nước có hội phát triển Tuy nhiên, ưu công nghệ thị trường thuộc nước phát triển khiến cho nước chậm phát triển đứng trước thách thức to lớn Nguy tụt hậu ngày cao, mà điểm xuất phát nước ta thấp, lại phải lên từ thị trường cạnh tranh liệt Trước tình hình đó, với xu phát triển thời đại, Đảng nhà nước cần tiếp tục tiến hành đẩy mạnh cơng đổi tồn diện đất nước, đổi kinh tế đóng vai trò then chốt, giữ vai trò chủ đạo Đồng thời đổi kinh tế vấn đề cấp bách, đổi kinh tế đổi trị có mối quan hệ vật chất ý thức cho phép tận dụng vào mối quan hệ kinh tế trị, giúp cho cơng đổi đất nước ngày giàu mạnh Với ý nghĩa đó, nhóm chúng em chọn đề tài “Mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức, liên hệ với việc học tập sinh viên nay” Với đề tài nghiên cứu này, nhóm chúng em hi vọng giúp bạn sinh viên có vận dụng tốt kiến thức triết học việc tìm kiếm tri thức CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ THUYẾT Vật chất a Phạm trù vật chất Vật chất, theo Lênin “ phạm trù triết học dùng để thực khách quan đem lại cho người cảm giác, cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh, tồn không lệ thuộc vào cảm giác” Định nghĩa vật chất V.I.Lênin cho thấy: Thứ nhất, cần phân biệt khái niệm “vật chất” với tư cách phạm trù triết học (phạm trù khái quát thuộc tính nhất, phổ biến tồn vật chất xác định từ góc độ giải vấn đề triết học) với khái niệm “vật chất” sử dụng kho học chuyên nghành Thứ hai, thuộc tính nhất, phổ biến dạng vật chất thuộc tính tồn khách quan, tức tồn ngồi ý thưc, độc lập, khơng phụ thuộc vào ý thức người, cho dù người có nhận thức hay khơng nhận thức Thứ ba, vật chất, dạng cụ thể gây nên cảm giác người trực tiếp hay gián tiếp tác động đến giác quan người; ý thức người phản ánh vật chất; vật chất ý thức phản ánh Định nghĩa vật chất Lênin có ý nghĩa quan trọng phát triển chủ nghĩa vật nhận thức khoa học : Một là, việc tìm thuộc tính nhất, phổ biến vật chất thuộc tính tồn khách quan, Lênin phân biệt khác khái niệm vật chất với tư cách phạm trù triết học với khái niệm vật chất với tư cách phạm trù khoa học chuyên nghành, từ khắc phục hạn chế quan niệm vật chất; tạo lập sở lý luận cho việc xây dựng quan điểm vật lịch sử, khắc phục hạn chế tâm quan niệm xã hội Hai là, khẳng định vật chất “thực khác quan”, “được đem lại cho người cảm giác” “được cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh”, Lênin khẳng định tính thứ vật chất, tính thứ hai ý thức theo quan điểm vật mà khẳng định khả người nhận thức thực khách quan thông qua “chép lại, chụp lại, phản ánh” người thực khách quan b Phương thức hình thức tồn vật chất Theo quan điểm Ph.Anngghen, vận động không túy thay đổi vị trí mà “mọi thay đổi trình diễn vũ trụ”; vật chất gắn liền với vận động thông qua vận động mà dạng cụ thể vật chất biểu tồn Vận động trở thành phương thức tồn vật chất Vật chất tồn khách quan nên vận động tồn khách quan vận động vật chất tự thân vận động Dựa thành tựu khoa học thời đại mình, Ph Ăngghen phân chia vận động thành hình thức bản: vận động học, vận động vật lý, vận động hóa học, vận động sinh học, vận động xã hội Các hình thức vận động nói xếp theo thứ tự trình độ thấp đến trình độ cao, tương ứng với trình độ kết cấu vật chất Các hình thức vận động khác chất song chúng khơng tồn biệt lập mà có mối quan hệ mật thiết với nhau, đó: hình thức vận động cao xuất sở hình thức vận động thấp bao hàm hình thức vận động thấp Khi khẳng định vận động phương thức tồn vật chất, thuộc tính cố hữu vật chất; chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định vận động tuyệt đối, vĩnh viễn Điều khơng có nghĩa chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định vận động tuyệt đối, vĩnh viễn Điều khơng có nghĩa chủ nghĩa vật biện chứng phủ nhận đứng im; song, theo quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng, đứng im trạng thái đặc biệt vận động, vận động cân đứng im tượng tương đối, tạm thời Đứng im tượng tương đối đứng im xảy số hình thức vận động số quan hệ định không xảy với tất hình thức vận động với tất quan hệ Đứng im tượng tạm thời đứng im tồn thời gian định không tồn vĩnh viễn Không gian, thời gian hình thức tồn vật chất Vật chất, không gian, thời gian không tách rời nhau; vật chất tồn ngồi khơng gian thời gian; khơng có thời gian, thời gian tồn ngồi vật chất vận động Trong đó, khơng gian có ba chiều: chiều cao, chiều rộng, chiều dài; thời gian có chiều: chiều từ khứ đến tương lai c Tính thống vật chất giới Chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định: chất giới vật chất, giới thống tính vật chất Điều thể điểm sau: Một là, có giới giới vật chất; giới vật chất có trước, tồn khách quan, độc lập với ý thức người Hai là, giới vật chất tồn vĩnh viễn, vô tận, vô hạn, không sinh không bị Ba là, tồn giới vật chất có mối liên hệ khách quan, thống với nhau, biểu chỗ chúng dạng cụ thể vật chất, kết cấu vật chất, có nguồn gốc vật chất, vật chất sinh chịu chi phối quy luật khách quan phổ biến giới vật chất Ý thức a Nguồn gốc ý thức Theo quan điểm vật biện chứng, ý thức có nguồn gốc tự nhiên nguồn gốc xã hội Nguồn gốc tự nhiên ý thức Có nhiều yếu tố cấu thành nguồn gốc tự nhiên ý thức, đó, hai yếu tố óc người mối quan hệ người với giới khách quan tạo nên tương phản ánh động, sáng tạo Về óc người: ý thức thuộc tính dạng vật chất có tổ chức cao óc người, chức óc, kết hoạt động sinh thần kinh óc Bộ óc hoàn thiện, hoạt động sinh lý thần kinh óc có hiệu quả, ý thức người phong phú sâu sắc Điều lý giải q trình tiến hóa lồi người trình phát triển lực nhận thức, tư đời sống tinh thần người bị rối loạn sinh lý thần kinh người khơng bình thường bị tổn thương óc Về mối quan hệ người với giới khách quan tạo trình phản ánh động, sáng tạo: Quan hệ người với giới khách quan quan hệ tất yếu từ người xuất Trong mối quan hệ này, giới khách quan phản ánh thơng qua óc người, hình thành nên ý thức Phản ánh thuộc tính tất dạng vật chất, song phản ánh thể nhiều hình thức, trình độ: phản ánh vật lý, hóa học; phản ánh sinh học; phản ánh tâm lý phản ánh động, sáng tạo Những hình thức tương ứng với q trình tiến hóa dạng vật chất tự nhiên Nguồn gốc xã hội ý thức Có nhiều yếu tố cấu thành nguồn gốc xã hội ý thức; đó, trực tiếp lao động ngôn ngữ Lao động trình người tác động vào giới tự nhiên nhằm tạo sản phẩm phục vụ cho nhu cầu tồn phát triển Lao động trình vừa làm thay đổi cấu trúc thể người, vừa làm giới tự nhiên bộc lộ thuộc tính, kết cấu, quy luật vận động, Ngôn ngữ hệ thống tín hiệu vật chất chứa đựng thơng tin mang nội dung ý thức Khơng có ngơn ngữ, ý thức tồn thể Nhờ ngôn ngữ, người không giao tiếp, trao đổi mà khái quát, tổng kết, đúc kết thực tiễn, truyền đạt kinh nghiệm, truyền đạt tư tưởng từ hệ qua hệ khác b Bản chất kết cấu ý thức Bản chất ý thức Ý thức phản ánh động, sáng tạo giới khách quan vào óc người; hình ảnh chủ quan giới khách quan Ý thức hình ảnh chủ quan giới khách quan Điều thể chỗ: Ý thức hình ảnh giới khách quan, bị giới khách quan quy định nội dung hình thức biểu hiện, khơng y ngun giới khách quan mà cải biến thơng qua lăng kính chủ quan người Ý thức tượng xã hội mang chất xã hội Sự đời tồn ý thức gắn liền với hoạt động thực tiễn, chịu chi phối không quy luật tự nhiên mà quy luật xã hội; quy định nhu cầu giao tiếp xã hội điều kiện sinh hoạt thực đời sống xã hội Với tính động, ý thức sáng tạo lại thực theo nhu cầu thực tiễn xã hội Kết cấu ý thức Ý thức có kết cấu phức tạp, bao gồm nhiều yếu tố có quan hệ mật thiết với nhau; tri thức, tình cảm ý chí Tri thức toàn hiểu biết người, kết trình nhận thức, tái tạo hình ảnh đối tượng nhận thức dạng loại ngoại ngữ Tri thức phương thức tồn ý thức điều kiện để ý thức phát triển Tình cảm rung động biểu thái độ người quan hệ Tình cảm hình thái đặc biệt phản ánh thực, hình thành từ khái quát cảm xúc cụ thể người nhận tác động ngoại cảnh Ý chí biểu sức mạnh thân người nhằm vượt qua cản trở trình thực mục đích Ý chí coi mặt động ý thức, biểu ý thức thực tiễn mà người tự ý thức mục đích hành động nên tự đấu tranh với ngoại cảnh để thực đến mục đích lựa chọn Mối quan hệ vật chất ý thức Mối quan hệ vật chất ý thức mối quan hệ biện chứng Trong mối quan hệ này, vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất nguồn gốc ý thức, định ý thức, song ý thức khơng hồn tồn thụ động mà tác động ngược trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn người a Vai trò vật chất ý thức Chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định: vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất nguồn gốc ý thức, định ý thức vì: Ý thức sản phẩm dạng vật chất có tổ chức cao óc người nên có người có ý thức Trong mối quan hệ người với giới vật chất người kết trình phát triển lâu dài giới vật chất, sản phẩm giới vật chất Ý thức phản ánh giới vật chất, hình ảnh chủ quan giới vật chất nên nội dung ý thức định vật chất Sự vận động phát triển ý thức, hình thức biểu ý thức bị quy luật sinh học, quy luật xã hội tác động môi trường sống định b Vai trò ý thức vật chất Trong mối quan hệ với vật chất, ý thức tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn người Vì ý thức ý thức người nên nói đến vai trò ý thức nói đến vai trò người Bản thân ý thức tự khơng trực tiếp thay đổi thực Muốn thay đổi thực, người phải tiến đến hoạt động vật chất Sự tác động ngược trở lại ý thức vật chất diễn theo hai hướng: tích cực tiêu cực Nếu người nhận thức đúng, có tri thức khoa học, có tình cảm cách mạng, có nghị lực, có ý chí hành động người phù hợp với quy luật khách quan, người có lực vượt qua thách thức q trình thực mục đích mình, giới cải tạo - tác động tích cực ý thức Còn ý thức người phản ánh không thực khách quan, chất, quy luật khách quan từ đầu, hướng hành động người ngược lại quy luật khách quan, hành động có tác dụng tiêu cực hoạt động thực tiễn, thực khách quan Như vậy, việc định hướng cho hoạt động người, ý thức định hành động người, hoạt động thực tiễn người hay sai, thành công hay thất bại, hiệu hay không hiệu Ý nghĩa phương pháp luận Trên sở quan điểm chất giới, chất động, sáng tạo ý thức mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức, chủ nghĩa vật biện chứng xây dựng nên nguyên tắc phương pháp luận bản, chung hoạt động nhận thức thực tiễn người Nguyên tắc là: Trong hoạt động nhận thức thực tiễn phải xuất phát từ thực tế khách quan, tơn trọng khách quan, đồng thời phát huy tính động chủ quan Xuất phát từ thực tế khách quan, tơn trọng khách quan xuất phát từ tính khách quan vật chất, có thái độ tơn trọng thực khách quan, mà tôn trọng quy luật, nhận thức hành động theo quy luật; tơn trọng vai trò định đời sống vật chất đời sống tinh thần người, xã hội Điều đòi hỏi nhận thức hành động, người phải xuất phát từ thực tế khách quan làm sở, phương tiện; phải tìm nhân tố vật chất, tổ chức nhân tố thành lực lượng vật chất để hành động Phát huy tính động chủ quan phát huy vai trò tích cực, động, sáng tạo ý thức phát huy vai trò nhân tố người việc vật chất hóa tính tích cực, động, sáng tạo Điều này, đòi hỏi người phải tơn trọng tri thức khoa học; tích cực học tập, nghiên cứu để làm chủ tri thức khoa học truyền bá vào quần chúng để trở thành tri thức, niềm tin quần chúng, hướng dẫn quần chúng hành động Mặt khác, phải tự tu dưỡng, rèn luyện để hình thành, củng cố nhân sinh quan cách mạng, tình cảm, nghị lực cách mạng để có thống hữu tính khoa học tính nhân văn cách định hướng hành động CHƯƠNG II: VẬN DỤNG Trong xã hội ngày nay, tầng lớp sinh viên ngày trở lên quan trọng với sống Họ xuất thân từ tầng lớp khác xã hội học tập môi trường đại học Đây coi phận ưu tú niên nói chung họ sàng lọc qua kỳ thi tuyển sinh quốc gia Trong môi trường đại học lực lượng tập hợp có tổ chức, có quản lý chặt chẽ nhà trường tổ chức đoàn thể hội sinh viên, đồn niên, dễ dàng thống hành động theo mục tiêu chung Hơn sinh viên lớp người có khả tiếp thu mới, nhạy cảm với biến động tình hình kinh tế xã hội Cuộc sống môi trường đại học nảy sinh sinh viên nhu cầu tìm hiểu, mở rộng kiến thức, nhu cầu tự học, tự đào tạo, ngày phát triển theo định hướng nghề nghiệp trình học Về sở lý thuyết, chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định vai trò định vật chất với ý thức đồng thời vạch rõ tác động ngược trở lại vô quan trọng ý thức vật chất Ý thức vật chất sinh định, song sau đời, ý thức có tính độc lập tương đối nên tác động ngược trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn người Nói tới vai trò ý thức nói tới vai trò người ý thức ý thức người Bản thân ý thức thay đổi thực Ý thức muốn tác động trở lại thực phải lực lượng vật chất, nghĩa phải người hoạt động thực tế Điều cho thấy ý thức có vai trò quan trọng trình học tập sinh viên Thực tế cho thấy ý thức sinh viên thường biến đổi theo xu hướng : Xu hướng tích cực: đứng trước mâu thuẫn hay khó khăn, thông minh, sáng tạo nghị lực, nhiều sinh viên biết tận dụng hội, khả để vượt qua thử thách sống sinh viên Họ từ thành công học tập đến thành công nghiên cứu khoa học, hoạt động đoàn thể, Xu hướng tiêu cực: sinh viên biểu thái độ thờ ơ, chán nản Họ khơng có mục tiêu sống, chạy theo lợi ích cá nhân, giả dối, gian lận thi cử Họ nhận kết không tốt học tập, có mối quan hệ xã hội, Hơn hết, xã hội quan tâm đến nghiệp giáo dục nói chung tới giáo dục sinh viên nói riêng Vì vậy, để có thái độ sống tích cực, sinh viên cần có tính tự giác học tập, tự tìm tòi nghiên cứu, sáng tạo Sinh viên phải có phương pháp để tiếp thu tri thức thời đại, vận dụng tri thức vào thực tế góp phần xây dựng xã hội ngày phồn vinh, tươi đẹp Bên cạnh việc học tập, sinh viên cần tích cực tham gia hoạt động xã hội, phát triển kỹ mềm Việc phát triển thân giúp sinh viên có lực chun mơn tốt trường, đáp ứng yêu cầu thị trường chuyên môn nghiệp vụ ... khơng gian có ba chiều: chiều cao, chiều rộng, chiều d i; th i gian có chiều: chiều từ khứ đến tương lai c Tính thống vật chất gi i Chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định: chất gi i vật chất, gi i thống... h i quan tâm đến nghiệp giáo dục n i chung t i giáo dục sinh viên n i riêng Vì vậy, để có th i độ sống tích cực, sinh viên cần có tính tự giác học tập, tự tìm t i nghiên cứu, sáng tạo Sinh viên... ngư i nên có ngư i có ý thức Trong m i quan hệ ngư i v i gi i vật chất ngư i kết trình phát triển lâu d i gi i vật chất, sản phẩm gi i vật chất Ý thức phản ánh gi i vật chất, hình ảnh chủ quan giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức Vận dụng vào đời sống sinh viên,

Từ khóa liên quan