0

B i t p t nh s h t trong nguy n t 8

3 253 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 13:02

Học viện chính trị – hành chính quốc gia Hồ Chí Minh Học viện hành chính BÁO CÁO THỰC TẬP Đề tài: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong tuyển dụng cán bộ công chức tại Ủy ban nhân dân Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh Sinh viên: Ngô Thị Thanh Phương MSSV: KS7B – 74 GVHD: Trần Thanh Hùng Nơi thực tập: UBND quận 12 1 NHẬN XÉT CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THỰC TẬP ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………… 2 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………… 3 TÓM TẮT NỘI DUNG PHẦN 1: Báo cáo về tình hình thực tế PHẦN 2: Tổng quan về quận 12 I/ Lịch sử hình thành II/ Sự phát triển trong những năm qua III/ Tổng quan về phòng nội vụ PHẦN 3: Báo cáo chuyên đề I/ Khái quát về tuyển dụng và tuyển dụng trong cơ quan hành chính nhà nước 1/ Khái quát về tuyển dụng 1.1 Khái niệm 1.2 Quy trình tuyển dụng 2/ Khái quát về tuyển dụng trong cơ quan hành chính nhà nước 2.1 Một số khái niệm về công chức 2.2 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác tuyển dụng công chức trong cơ quan hành chính nhà nước 2.3 Một số quy định chung về công tác tuyển dụng trong cơ quan hành chính nhà nước hiện nay 2.4 Quy trình tuyển dụng công chức vào làm việc tại UBND quận 12 II/ Thực trạng tuyển dụng cán bộ công chức tại ủy ban nhân dân quận 12 thành phố Hồ Chí Minh 1/ Sơ lược về tình hình cán bộ công chức hiện nay ở UBND quận 12 2/ Sơ lược về tình hình tuyển dụng ở quận 12 3/ Nhận xét III/ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ BÀI TẬP TÍNH SỐ HẠT TRONG NGUYÊN TỬ Các kiến thức cần có để giải dạng toán này:  Số hạt mang điện p e, số hạt không mang điện n  Số khối A = p + n  Tổng số hạt nguyên tử: X = p + n + e, p = e  Nên X = 2p + n  Với a số hạt (p, n, e), phần trăm số hạt a là: 0 a a  100  a  X 0 aX 100 Ví dụ 1: Nguyên tử Nhôm có điện tích hạt nhân 13+ Trong nguyên tử nhôm, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 12 hạt Hãy cho biết số khối nhôm Phân tích đề: Số hạt mang điện p + e nhiều số hạt không mang điện n 12 Tức (p + e) – n = 12 Bài giải Ta có điện tích hạt nhân 13+, tức p = 13 (1) Ta lại có (p + e) – n = 12 Mà p = e Suy pn = 12 (2) Thế (1) vào (2) ta được: 13 – n = 12 Suy n = 26 - 12 = 14 Số khối A = p + n = 13 + 14 = 27 Vậy số khối nhôm 27 Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Ví dụ 2: Biết nguyên tử B có tổng số hạt 21 Số hạt không mang điện chiếm 33,33% Xác định cấu tạo nguyên tử B Phân tích đề: Các bạn hình dung sơ đồ sau: Số hạt không mang điện chiếm 33,33% nghĩa % n = 33,33; tổng số hạt 21, tức X = 21 Tìm p, e Bài giải % n = 33,33% ⇒n = 33,33.2110033,33.21100 = (1) X = p + n + e mà p = e ⇒2p + n = 21 (2) Thế (1) vào (2) ⇒p = e = 21 − 7221 − 72 = Vậy nguyên tử B có điện tích hạt nhân 7+, có 7e Bài tập vận dụng Những kiến thức trở nên dễ nhớ bạn thường xuyên vận dụng để giải tập tương tự: Bài 1: Nguyên tử A có tổng số hạt 52, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 16 Tính số hạt loại Bài Nguyên tử B có tổng số hạt 28 Số hạt không mang điện chiếm 35,7% Tính số p, n , e Bài 3: Nguyên tử Sắt có điện tích hạt nhân 26+ Trong nguyên tử, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 22 Hãy xác định số khối nguyên tử Sắt Bài 4: Nguyên tử M có số nơtron nhiều số proton số hạt mang điện nhiều Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ số hạt không mang điện 10 Xác định cấu tạo nguyên tử Đối chiếu bảng nguyên tố SGK xem M nguyên tố nào? Bài 5: Tổng số hạt nguyên tử 28, số hạt không mang điện chiếm xấp xỉ 35 % Tính số hạt loại Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử Bài 6: Nguyên tử nguyên tố A có tổng số hạt proton, nơtron, electron 48, số hạt mang điện gấp hai lần số hạt không mang điện Tính số hạt loại Bài 7: Nguyên tử X có tổng số proton, nơtron, electron 116 số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 24 Xác định số hạt loại Bài 8: Tổng số hạt proton, nơtron, electron nguyên tử kim loại A B 142 số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 42, số hạt mang điện B nhiều A 12 Tính số proton loại Bài 9: Tổng số hạt p,n,e nguyên tử kim loại A B 177 Trong số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 47 Số hạt mang điện nguyên tử B nhiều nguyên tử A Tính số proton loại Đáp án Bài 1: p = e = 17; n = 18 Bài 2: p = e = 9; n = 10 Bài 3: Số khối A = 56 Bài 4: p = e =11; n = 12; M Na Bài 5: p = e = 9; n = 10 Bài 6: p = e = n = 16 Bài 7: p = e = 35; n = 46 Bài 8: pA = 20; pB = 26 Bài 9: pA = 26; pB = 30 Lêi nãi ®Çu1. Sù cÇn thiÕt:C¶i c¸ch hµnh chÝnh theo híng minh b¹ch, c«ng khai vµ ®¬n gi¶n ho¸ c¸cchÝnh s¸ch, chÕ ®é lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô träng t©m cña c¸c c¬ quan qu¶nlý Nhµ níc trong giai ®o¹n hiÖn nay. Qu¸n triÖt quan ®iÓm trªn, Tæng gi¸m ®ècKho b¹c Nhµ níc ®· ban hµnh QuyÕt ®Þnh sè 323KB/Q§/VP ngµy 5/5/2004 vÒviÖc phª duyÖt ®Ò ¸n c¶i c¸ch hµnh chÝnh Kho b¹c Nhµ níc giai ®o¹n 2004-2010theo tinh thÇn QuyÕt ®Þnh sè 136/2001/Q§-TTg ngµy 17/9/2001 cña Thñ TíngChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt ch¬ng tr×nh tæng thÓ c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ nícgiai ®o¹n 2001-2010, QuyÕt ®Þnh sè 20/2002/Q§-BTC ngµy 4/3/2002 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc phª duyÖt kÕ ho¹ch c¶i c¸ch hµnh chÝnh ngµnh TµichÝnh giai ®o¹n 2001-2005.Víi chøc n¨ng chÝnh lµ qu¶n lý quü ng©n s¸ch nhµ níc, träng t©m c¶i c¸chhµnh chÝnh cña ngµnh Kho b¹c Nhµ níc lµ c¶i c¸ch c¸c quy tr×nh, thñ tôc thu,chi quü ng©n s¸ch nhµ níc. §Æc biÖt Thñ tíng ChÝnh phñ ®· cã QuyÕt ®Þnh sè211/2004/Q§-TTg ngµy 11/12/2004 phª duyÖt ®Þnh híng ph¸t triÓn ngµnh tµichÝnh ®Õn 2010, trong ®ã cã môc tiªu cô thÓ lµ gi¶m tû träng tiÒn mÆt trong tængph¬ng tiÖn thanh to¸n. V× vËy, cïng víi viÖc nghiªn cøu triÓn khai c¸c ®Ò tµi nhkiÓm so¸t chi ng©n s¸ch nhµ níc qua Kho b¹c Nhµ níc theo quy tr×nh 1 cöa;n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ki èt th«ng tin,... th× ®Ò tµi thùc hiÖn thu, chi ng©ns¸ch nhµ níc b»ng tiÒn mÆt qua hÖ thèng ng©n hµng còng lµ mét trong nh÷ng néidung quan träng nh»m gãp phÇn vµo viÖc thùc hiÖn thµnh c«ng c«ng cuéc c¶ic¸ch thñ tôc hµnh chÝnh trong hÖ thèng Kho b¹c Nhµ níc.Trong thêi gian qua, c¸c quy tr×nh ho¹t ®éng nghiÖp vô Kho b¹c Nhµ níctrong ®ã cã quy tr×nh vÒ thu, chi tiÒn mÆt qua Kho b¹c Nhµ níc ®· ®îc c¶i tiÕntheo híng ®¬n gi¶n ho¸, minh b¹ch, râ rµng nh»m phôc vô kh¸ch hµng ngµy cµng tèt h¬n; ®ång thêi, qu¶n lý chÆt chÏ vµ an toµn tiÒn vèn cña Nhµ níc. Tuynhiªn, bªn c¹nh nh÷ng thµnh qu¶ ®· ®¹t ®îc, c«ng t¸c nµy cßn béc lé mét sè h¹nchÕ nh thêng xuyªn cã mét lîng tiÒn mÆt kh¸ lín n»m trong c¸c kho cña hÖthèng Kho b¹c Nhµ níc, g©y l·ng phÝ trong sö dông vèn; Kho b¹c Nhµ níc ph¶ibá ra mét lîng kinh phÝ kh¸ lín ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho c¸c kho tiÒn (x©y dùngkho tµng, mua s¾m hÖ thèng b¸o ®éng, b¸o ch¸y; thuª lùc lîng b¶o vÖ,...), chimua s¾m c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt (muas¾m m¸y ®Õm tiÒn, m¸y soi tiÒn,...); bè trÝ biªn chÕ c¸n bé lµm c«ng t¸c kho quüvµ ®i kÌm víi ®ã lµ kinh phÝ cho ®éi ngò c¸n bé nµy ho¹t ®éng,...XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do trªn vµ ®Ó phï hîp víi c«ng cuéc c¶i c¸ch hµnhchÝnh, ®Ò tµi “Thùc hiÖn quy tr×nh thu, chi tiÒn mÆt qua hÖ thèng ng©n hµng” ®·®îc lùa chän nghiªn cøu nh»m ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p cã tÝnh thùc tiÔn, tõng bích¹n chÕ nh÷ng tån t¹i nªu trªn.2. ý nghÜa:ViÖc thùc hiÖn quy tr×nh thu, chi tiÒn mÆt qua ng©n hµng cã mét sè ý nghÜac¬ b¶n nh sau:- C¶i c¸ch triÖt ®Ó quy tr×nh thu, chi tiÒn mÆt qua hÖ thèng Kho b¹c Nhµ n íc, gãp phÇn x©y dùng m« h×nh Kho b¹c Nhµ níc tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i vµ phï hîpvíi th«ng lÖ quèc tÕ - Kho b¹c mµ kh«ng cã "b¹c". Qua ®ã, gãp phÇn t¨ng tûträng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt trong nÒn kinh tÕ quèc d©n; ®ång thêi, bæsung thªm mét lîng vèn nhÊt ®Þnh cho ®Çu t ph¸t triÓn kinh tÕ th«ng qua viÖcchuyÓn ho¸ lîng tiÒn mÆt t¹i c¸c kho cña Kho b¹c Nhµ níc thµnh tiÒn göi t¹i c¸cng©n hµng th¬ng m¹i.- T¹o ®iÒu kiÖn cho hÖ thèng Kho b¹c Nhµ níc chñ ®éng trong viÖc sö dôngbiªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh mét c¸ch hîp lý nhÊt ®Ó hoµn thµnh tètnhÊt chøc n¨ng, nhiÖm vô ®îc giao.2 - Thóc ®Èy viÖc s¾p xÕp, tæ chøc bé m¸y tinh gän, ®Æc biÖt lµ ®éi ngò c¸nbé lµm c«ng t¸c kho quü; thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ trong viÖc sö dônglao ®éng, kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh (kinh phÝ x©y dùng kho tµng, mua s¾mtrang thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c thanh to¸n,...).- N©ng cao hiÖu suÊt lao ®éng, hiÖu qu¶ sö dông kinh phÝ qu¶n lý hµnhchÝnh, t¨ng thu nhËp cho c¸n bé c«ng chøc.Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, ®Ò tµi ®îc tr×nh bµy thµnh 3 phÇn:PhÇn I: Thùc tr¹ng quy tr×nh thu, Bé néi vôhäc viÖc hµnh chÝnh quèc gialíp båi dìng kiÕn thøc qu¶n lý nhµ níc ch¬ng tr×nh chuyªn viªnmë cho Kho b¹c Nhµ níc tõ 8/9 ®Õn 9/12/2005tiÓu luËn§Ò tµi:§i t×m lêi gi¶i cho bµi to¸n thanh to¸ntríc h¹n tr¸i phiÕu ChÝnh phñ huy ®éngvèn cho c¸c c«ng tr×nh giao th«ng thuû lîiHä vµ tªn:TrÇn ThÞ HuÖChøc vô:Chuyªn viªn§¬n vÞ c«ng t¸c: Kho b¹c Nhµ nícHµ Néi, th¸ng 01/2015 Lêi më ®ÇuVèn cho ®Çu t ph¸t triÓn gi÷ vai trß ®Æc biÖt quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸ttriÓn kinh tÕ- x· héi cña mçi quèc gia. ChÝnh phñ c¸c níc trªn thÕ giíi ®Òu coi vèn lµmét c«ng cô ®¾c lùc gãp phÇn t¨ng cêng tiÒm lùc tµi chÝnh quèc gia, b¶o ®¶m æn ®ÞnhtiÒn tÖ, t¨ng cêng søc m¹nh qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc vµ thóc ®Èy nÒn s¶n xuÊt x·héi ph¸t triÓn. §Æc biÖt víi mét quèc gia cã xuÊt ph¸t ®iÓm thÊp nh ViÖt Nam, vèncµng gi÷ vai trß tiªn quyÕt trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.Trong ®iÒu kiÖn ng©n s¸ch nhµ n¬c cßn h¹n hÑp, mÊt c©n ®èi lín vµ kÐo dµi, ®Ócã ®ñ vèn cho ®Çu t ph¸t triÓn cÇn ph¶i cã gi¶i ph¸p thu hót c¸c nguån vèn nhµn rçitrong nÒn kinh tÕ vµ tranh thñ c¸c nguån vèn tõ bªn ngoµi. Tõ ®Çu thËp niªn 90, Nhµníc b¾t ®Çu quan t©m ®Õn khai th¸c c¸c nguån vèn trong nÒn kinh tÕ cho ®Çu t ph¸ttriÓn th«ng qua viÖc ph¸t hµnh c¸c lo¹i tr¸i phiÕu ChÝnh phñ. NhiÖm vô quan trängnµy ®îc ChÝnh phñ, Bé Tµi chÝnh giao cho hÖ thèng Kho b¹c Nhµ níc ViÖt Nam ®¶mnhËn. Mêi l¨m n¨m qua, hÖ thèng Kho b¹c Nhµ níc ®· tæ chøc thµnh c«ng nhiÒu ®îtph¸t hµnh tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu Kho b¹c, c«ng tr¸i x©y dùng Tæ quèc víi c¸c lo¹i kúh¹n, l·i suÊt kh¸c nhau, huy ®éng mçi n¨m hµng chôc ngµn tû ®ång vèn nhµn rçitrong x· héi, mµ chñ yÕu lµ nguån vèn tiÒn tÖ nhµn rçi trong c¸c tÇng líp d©n c, ®Ó b﮾p thiÕu hôt ng©n s¸ch nhµ níc, t¨ng cêng nguån vèn cho ®Çu t ph¸t triÓn, gãp phÇntÝch cùc thùc hiÖn sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn, c¬ chÕ chÝnh s¸ch huy ®éng vèn ®· kh«ngngõng ®îc söa ®æi, bæ sung, hoµn thiÖn, t¹o nªn c¬ së ph¸p lý kh¸ ®ång bé cho c«ngt¸c huy ®éng vèn. C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý huy ®éng vèn còng ®îc c¶i tiÕn, ®a c«ngt¸c huy ®éng vèn th«ng qua ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®i vµo nÒ nÕp.2 Tuy nhiªn, tríc nh÷ng yªu cÇu cña c«ng cuéc ®æi míi víi nh÷ng c¬ héi vµth¸ch thøc cña nÒn kinh tÕ trong thêi kú chuyÓn ®æi, còng nh yªu cÇu ®æi míi c«ngt¸c qu¶n lý tµi chÝnh, ng©n s¸ch vµ sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng tµi chÝnh, c«ng t¸c huy®éng vèn qua KBNN còng cßn nh÷ng tån t¹i nhÊt ®Þnh, ®ßi hái ph¶i ®îc tiÕp tôcnghiªn cøu vµ kh«ng ngõng hoµn thiÖn.Trong ph¹m vi bµi tiÓu luËn "§i t×m lêi gi¶i cho bµi to¸n thanh to¸n trích¹n tr¸i phiÕu ChÝnh phñ huy ®éng vèn cho c¸c c«ng tr×nh giao th«ng - thuû lîi"xin nªu mét trong nh÷ng t×nh huèng bÊt cËp n¶y sinh trong qu¸ tr×nh triÓn khai nhiÖmvô ph¸t hµnh, thanh to¸n tr¸i phiÕu t¹i c¸c ®¬n vÞ Kho b¹c Nhµ níc, qua ®ã thÊy ®îcsù bÊt cËp cña c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®· ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c huy ®éngvèn vµ ¶nh hëng ®Õn lîi Ých cña c¸c tÇng líp d©n c. Tõ ®ã, kiÕn nghÞ mét sè biÖn ph¸pcÇn triÓn khai trong thêi gian tíi, gãp phÇn hoµn thiÖn c¬ chÕ huy ®éng vèn, t¹o ®iÒukiÖn cho Kho b¹c Nhµ níc thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ®îc giao.Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, tiÓu luËn ®îc tr×nh bµy trong 4 phÇnPhÇn 1: M« t¶ t×nh huèngPhÇn 2: Ph©n tÝch t×nh huèngPhÇn 3: X©y dùng vµ lùa chän ph¬ng ¸n xö lý t×nh huèngPhÇn 4: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ3 I. M« t¶ t×nh huèngThùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngµy 29/8/2003 cñaUû ban Thêng vô Quèc héi, QuyÕt ®Þnh sè 182/2003/Q§-TTg ngµy 5/9/2003cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®Ó ®Çu t mét sèc«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi quan träng cña ®Êt níc, tõ n¨m 2003 ®Õn n¨m2010, hÖ thèng Kho b¹c Nhµ níc ®îc giao nhiÖm vô ph¸t hµnh 110.000 tû ®ångtr¸i phiÕu, huy ®éng vèn ®Ó ®Çu t mét sè c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi quanträng ®· ®îc chØ ®Þnh trong c¸c quyÕt ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi miÒn nóiphÝa B¾c, MiÒn Trung T©y Nguyªn, ®ång b»ng S«ng Cöu 1 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM BẢO TRUNG QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG PH N PHỐI SẢN PHẨM VIỄN THÔNG PANASONIC TẠI THỊ TRƯỜNG MIỀN TRUNG CỦA CÔ NG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG M ẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2010 2 MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, hoạt ñộng marketing luôn là yếu tố nắm giữ sự thành công của doanh nghiệp, việc thiết lập và quản lý hệ thống kênh phân phối là công cụ marketing lý tưởng mà các Doanh nghiệp thương mại luôn quan tâm hàng ñầu nhằm mở rộng khả năng ñưa sản phẩm của mình ra thị trường và làm gia tăng sản lượng. Kênh phân phối càng rộng, thu hút khách hàng càng nhiều thì khả năng chiếm lĩnh thị trường càng cao, tạo ñược thế ñứng vững chắc ñối với doanh nghiệp. Không chỉ thế quản trị tốt hệ thống kênh phân phối còn dẫn tới khả năng thu hút thêm nhiều khách hàng tiềm năng thậm chí là khách hàng của ñối thủ cạnh tranh. Trong xu thế hội nhập quốc tế và cạnh tranh ngày càng gay gắt, nền kinh tế Việt Nam ñang từng bước chuyển mình và phát triển. Việc chiếm lĩnh thị trường là việc làm sống còn của doanh nghiệp, nó không chỉ ñảm bảo sản phẩm ñược tiêu thụ trên thị trường ñều ñặn, hình ảnh của doanh nghiệp ñược khẳng ñịnh mà còn gây ra một trở ngại rất lớn ñối với các ñối thủ cạnh tranh hay các nhà ñầu tư mới muốn xâm nhập vào thị trường. Nhìn lại quá trình hoạt ñộng của Công ty TID, với hệ thống kênh phân phối hơn 3000 trung gian phân phối trên toàn quốc và hơn 300 trung gian tại thị trường miền Trung, công ty cũng ñã có nhiều nỗ lực trong việc phát triển hệ thống kênh phân phối. Tuy nhiên, công ty còn nhiều việc phải làm ñể hoàn thiện và quản lý hiệu quả hệ thống kênh này nhằm tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn, khẳng ñịnh vị thế là nhà phân phối hàng ñầu các thiết bị viễn thông của hãng Panasonic trên toàn quốc. Chính vì lý do ñó mà học viên chọn ñề tài “Quản trị hệ thống kênh phân phối sản phẩm viễn thông Panasonic tại thị trường miền Trung của công ty Đầu tư và Phát triển Thương Mại.” . Do khả năng còn hạn chế, chắc chắn những vấn ñề ñược ñề cập trong ñề tài chưa thật hoàn chỉnh, rất mong sự ñóng góp ý kiến của các thầy cô, anh chị và bạn bè ñồng nghiệp về vấn ñề này ñể nội dung ñề tài ñược hoàn thiện hơn. Chương 1 CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI 1.1 Khái quát về hệ thống phân phối. 1.1.1 Khái niệm về kênh phân phối Theo quan ñiểm Marketing, phân phối là một khái niệm của kinh doanh, nhằm ñịnh hướng và thực hiện việc chuyển giao quyền sở hữu về hàng hóa và dịch vụ giữa người bán và người mua, ñồng thời thực hiện việc tổ chức, ñiều hòa, phối hợp các tổ chức trung gian khác nhau bảo ñảm cho hàng hóa tiếp cận khai thác tối ña các loại nhu cầu của thị trường. Một cách tổng quát, kênh phân phối là một tập hợp các doanh nghiệp và cá nhân ñộc lập và phụ thuộc lẫn nhau mà qua ñó doanh nghiệp sản xuất thực hiện việc bán sản phẩm cho người tiêu dùng cuối cùng. Quản trị hệ thống phân phối là hệ thống các quyết ñịnh nhằm chuyển ñưa sản phẩm về mặt vật chất cũng như quyền sở hữu hay quyền sử dụng sản phẩm từ nhà sản xuất ñến người tiêu dùng nhằm ñạt hiệu quả cao. 1.1.2 Vai trò và ch ức năng của kênh phân phối 1.1.2.1 Vai trò của Bài giảng môn Kỹ thuật ðiện tửGV: Lê Thị Kim Anh1Chương 7 HỆ THỐNG SỐ CƠ BẢNI. BIỂU DIỄN SỐ:Một số trong hệ thống số ñược tạo ra từ một hay nhiềuký số (digit), có thể bao gồm 2 phần: phần nguyên vàphần lẻ, ñược phân cách nhau bằng dấu chấmcơ số(radix).Trọng số (Weight)của mỗi ký số phụ thuộc vào vị trícủa ký số ñó. Trọng số = Cơ sốVị tríBài giảng môn Kỹ thuật ðiện tửGV: Lê Thị Kim Anh2Giá trị của số ñược tính bằng tổng của các tích ký sốvới trọng số.Ký số ở tận cùng bên trái ñược gọi là ký số có trọngsố lớn nhất (Most Significant Digit – MSD), ký số ởtận cùng bên phải ñược gọi là ký số có trọng số nhỏnhất (Least Significant Digit – LSD).Giá trị = ∑∑∑∑ Ký số. Trọng sốVị trí của ký số ñược ñánh thứ tự từ 0 cho ký số hàngñơn vị, thứ tự này ñược tăng lên 1 cho ký số bên tráivà giảm ñi 1 cho ký số bên phải.Bài giảng môn Kỹ thuật ðiện tửGV: Lê Thị Kim Anh3HỆ THỐNG SỐ THẬP PHÂN (DECIMAL - DEC)Hệ thập phân có cơ số là 10, sử dụng 10 ký số là0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.ðể phân biệt số thập phân với số của các hệ thống sốkhác, ta thêm ký hiệu D (decimal) hoặc 10 ở dạng chỉsố dưới vào ñằng sau.2x102+ 4x101+ 7x100+ 6x10-1+2x10-2+ 5x10-3= 247.625526.74210-310-210-1.100101102-3-2-1.012Ví dụ:Giá trị :Bài giảng môn Kỹ thuật ðiện tửGV: Lê Thị Kim Anh4HỆ THỐNG SỐ NHỊ PHÂN (BINARY-BIN)Hệ nhị phân có cơ số là 2, sử dụng 2 ký số là 0 và 1.Nguyên tắc tạo ra số nhị phân, cách tính trọng số vàgiá trị của số nhị phân tương tự với cách ñã thựchiện ñối với số thập phân.Số nhị phân ñược ký hiệu bởi ký tự B (binary) hoặcsố 2 ở dạng chỉ số dưới.Bài giảng môn Kỹ thuật ðiện tửGV: Lê Thị Kim Anh5Bit nằm tận cùng bên trái ñược gọi là bit có trọng sốlớn nhất (Most Significant Bit –MSB).Bit nằm tận cùng bên phải ñược gọi là bit có trọng sốnhỏ nhất (Least Significant Bit –LSB).Số nhị phân ñược dùng ñể biểu diễn các tín hiệutrong mạch số.Mỗi ký số trong hệ nhị phân ñược gọi là 1 bit (binary digit).1x22+ 0x21+ 1x20+ 0x2-1+1x2-2+ 1x2-3= 5.375110.1012-32-22-1.202122-3-2-1.012Ví dụ:Giá trị :Bài giảng môn Kỹ thuật ðiện tửGV: Lê Thị Kim Anh6100010011010101111001101111011118910111213141589ABCDEF000000010010001101000101011001110123456701234567BinaryDecimalHexadecimalBinaryDecimalHexadecimalHỆ THỐNG THẬP LỤC PHÂN (HEX)Cơ số là 16. Biểu diễn bởi 16 ký tự 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.Bài giảng môn Kỹ thuật ðiện tửGV: Lê Thị Kim Anh7II. CHUYỂN ðỔI CƠ SỐ:a. Chuyển từ các hệ thống số khác sang hệ thập phânBằng cách tính giá trị của số cần chuyển ñổiVí dụ: ðổi số 1001.01B sang hệ thập phân1 0 0 1 , 0 1 3 2 1 0 -1 -2Kết quả:1001,01B = 9. 25D 1 x 23 0 x 220 x 211 x 200 x 2-11 x 2-2+++++Bài giảng môn Kỹ thuật ðiện tửGV: Lê Thị Kim Anh8Ví dụ: ðổi số AC18. 25H sang hệ thập phânA C 1 8 , 2 5 3 2 1 0 -1 -2Kết quả:AC18.25H = 44056. 28125D 10 x 163 12 x 1621 x 16 18 x1602 x 16 -15 x 16 -2+++++Bài giảng môn Kỹ thuật ðiện tửGV: Lê Thị Kim Anh9b. Chuyển từ hệ thập phân sang các hệ thống số vớicơ số r+ Phần nguyên: chia liên tiếp cho r ñến khi có kếtquả của phép chia là 0 rồi lấy các số dư theo thứtự từ dưới lên.+ Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ BÀI 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG Xà HỘI Câu 1: Nội dung sau thể quyền bình đẳng lĩnh vực hôn nhân gia đình A Cùng đóng góp công sức để trì đời sống phù hợp với khả B Tự lựa chọn nghề nghiệp phù phợp với khả C Thực giao kết hợp đồng lao động D Đảm bảo quyền lợi hợp pháp người lao động Câu 2: Điều sau mục dích hôn nhân: A xây dựng gia đình hạnh phúc B củng cố tình yêu lứa đôi C tổ chức đời sống vật chất gia đình D thực nghĩa vụ công dân đất nước Câu 3: Bình bẳng quan hệ vợ chồng thể qua quan hệ sau đây? A Quan hệ vợ chồng quan hệ vợ chồng với họ hàng nội, ngoại B Quan hệ gia đình quan hệ xã hội C Quan hệ nhân thân quan hệ tài sản D Quan hệ hôn nhân quan hệ ... Nguy n t S t có i n t ch h t nh n 26+ Trong nguy n t , s h t mang i n nhiều s h t không mang i n 22 H y xác đ nh s kh i nguy n t S t B i 4: Nguy n t M có s n tron nhiều s proton s h t. .. Nguy n t A có t ng s h t 52, s h t mang i n nhiều s h t không mang i n 16 T nh s h t lo i B i Nguy n t B có t ng s h t 28 S h t không mang i n chiếm 35,7% T nh s p, n , e B i 3: Nguy n. .. l n s h t không mang i n T nh s h t lo i B i 7: Nguy n t X có t ng s proton, n tron, electron 116 s h t mang i n nhiều s h t không mang i n 24 Xác đ nh s h t lo i B i 8: T ng s h t proton,
- Xem thêm -

Xem thêm: B i t p t nh s h t trong nguy n t 8,

Hình ảnh liên quan

Các bạn hình dung sơ đồ sau: - B i t p t nh s  h t trong nguy n t  8

c.

bạn hình dung sơ đồ sau: Xem tại trang 2 của tài liệu.