0

Khối đa diện+Góc+Khoảng cách của đặng việt Đông

37 253 2
  • Khối đa diện+Góc+Khoảng cách của đặng việt Đông

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 03:54

Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Hình học không gian ** ĐT: 0978064165 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình học không gian ĐA DIỆN Câu 1: Tổng số mặt, số cạnh số đỉnh hình lập phương là: A 26 B 24 C D 16 Câu 2: Có thể chia hình lập phương thành hình tứ diện nhau? A Hai B Vô số C Bốn D Sáu Câu 3: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai ? A Hình lập phương đa điện lồi B Tứ diện đa diện lồi C Hình hộp đa diện lồi D Hình tạo hai tứ diện ghép với đa diện lồi Câu 4: Hình lập phương có mặt A B C D Câu 5: Số cạnh khối chóp hình tam giác A B C D Câu 6: Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho để sau điền vào chỗ trống mệnh đề sau trở thành mệnh đề đúng: “Số cạnh hình đa diện ………… …… số mặt hình đa diện ấy.” A B nhỏ C nhỏ D lớn Câu 7: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai ? A Hình lập phương đa điện lồi B tứ diện đa diện lồi C Hình hộp đa diện lồi D Hình tạo hai tứ diện ghép với đa diện lồi Câu 8: Cho hình đa diện Tìm khẳng định sai khẳng định sau: A Mỗi đỉnh đỉnh chung ba cạnh B Mỗi đỉnh đỉnh chung ba mặt C Mỗi cạnh cạnh chung ba mặt D Mỗi mặt có ba cạnh Câu 9: Kim Tự Tháp Ai Cập có hình dáng khối đa diện sau A Khối chóp tam giác B Khối chóp tứ giác C Khối chóp tam giác D Khối chóp tứ giác Câu 10: Thể tích khối chóp có diện tích đáy B chiều cao h là: 1 A V  Bh B V  Bh C V  Bh D V  3Bh Câu 11: Khối chóp SABCD có mặt đáy là: A Hình bình hành B Hình chữ nhật C Hình thoi D Hình vuông Câu 12: Số mặt phẳng đối xứng hình lập phương là: A B C D Câu 13: Số mặt phẳng đối xứng hình bát diện là: A B C D 12 Câu 14: Số mặt phẳng đối xứng khối tứ diện là: A B C D Câu 15: Nếu không sử dụng thêm điểm khác đỉnh hình lập phương chia hình lập phương thành A Một tứ diện bốn hình chóp tam giác giác B Năm tứ diện C Bốn tứ diện hình chóp tam giác D Năm hình chóp tam giác giác đều, tứ diện Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay ** ĐT: 0978064165 Hình học không gian Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Câu 16: Số cạnh khối chóp A Một số chẵn lớn B Một số lẻ C Một số chẵn lớn D Một số lẻ lớn Câu 17: Mỗi đỉnh hình đa diện đỉnh chung nhất: A Hai mặt B Ba mặt C Bốn mặt D Năm mặt Câu 18: Trong mệnh đề sau mệnh đề sai ? A Lắp ghép hai khối hộp khối đa diện lồi B Khối hộp khối đa diện lồi C Khối tứ diện khối đa diện lồi D Khối lăng trụ tam giác khối đa diện lồi Câu 19: Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A Tồn hình đa diện có số đỉnh số mặt B Tồn hình đa diện có số cạnh số đỉnh C Số đỉnh số mặt hình đa diện luôn D Tồn hình đa diện có số cạnh số mặt Câu 20: Cho hình đa diện H có c cạnh, m mặt, d đỉnh Chọn khẳng định đúng: A c  m B m  d C d  c D m  c Câu 21: Khối đa điện sau có công thức tính thể tích V  B.h (B diện tích đáy; h chiều cao) A Khối lăng trụ B Khối chóp C Khối lập phương D Khối hộp chữ nhật Câu 22: Thể tích khối chóp có diện tích đáy B chiều cao h 1 A V  Bh B V  Bh C V  Bh D V  Bh 2 Câu 23: Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B chiều cao h 1 A V  Bh B V  Bh C V  Bh D V  Bh 3 Câu 24: Cho khối chóp tích V Khi giảm diện tích đa giác đáy xuống lần thể tích khối chóp lúc bằng: V V V V A B C D 27 Câu 25: Khi tăng độ dài tất cạnh khối hộp chữ nhật lên gấp đôi thể tích khối hộp tương ứng sẽ: A tăng lần B tăng lần C tăng lần D tăng lần Câu 26: Cho hình chóp SABCD Lấy điểm M thuộc miền tam giác SBC Lấy điểm N thuộc miền tam giác SCD Thiết diện hình chóp SABCD với (AMN) A Hình tam giác B Hình tứ giác C Hình ngũ giác D Hình lục giác Câu 27: Tính thể tích miếng nhựa hình bên dưới: 14cm 4cm 15cm 7cm 6cm A 584cm B 456cm Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay C 328cm3 D 712cm3 ** ĐT: 0978064165 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình học không gian Câu 28: Cho khối tứ diện ABCD Điểm M thuộc miền khối tứ diện cho thể tích khối MBCD, MCDA, MDAB, MABC Khi A M cách tất đỉnh khối tứ diện B M cách tất mặt khối tứ diện C M trung điểm Liên hệ sdt 0937.351.107 Hình học 12 Trang Liên hệ sdt 0937.351.107 Hình học 12 Bán toàn tài liệu lớp 11 12 Đặng Việt Đông Lớp 11 trọn giá 200 ngàn Lớp 12 trọn giá 200 ngàn Thanh toán mã thẻ cào Vietnam mobile gửi mã thẻ cào+số seri+Mail qua số điện thoại 0937.351.107 gửi toàn cho bạn MỤC LỤC MỤC LỤC .2 HÌNH ĐA DIỆN A – KIẾN THỨC CHUNG I KHÁI NIỆM VỀ HÌNH ĐA DIỆN VÀ KHỐI ĐA DIỆN .3 B – BÀI TẬP .8 HÌNH CHÓP ĐỀU 31 Trang Liên hệ sdt 0937.351.107 Hình học 12 HÌNH ĐA DIỆN A – KIẾN THỨC CHUNG I KHÁI NIỆM VỀ HÌNH ĐA DIỆN VÀ KHỐI ĐA DIỆN Khái niệm hình đa diện Quan sát hình lăng trụ, hình chóp ta thấy chúng hình không gian tạo số hữu hạn đa giác Các đa giác có tính chất a) Hai đa giác phân biệt không giao nhau, có đỉnh chung, có cạnh chung b) Mỗi cạnh đa giác cạnh chung hai đa giác Mỗi đa giác gọi mặt hình đa diện (H) Các đỉnh, cạnh đa giác theo thứ tự gọi đỉnh, cạnh hình đa diện (H) Người ta gọi hình hình đa diện Nói cách tổng quát: Hình đa diện (gọi tắt đa diện) (H) hình tạo số hữu hạn đa giác thỏa mãn hai tính chất Mỗi đa giác gọi mặt đa diện Các đỉnh cạnh đa giác theo thứ tự gọi đỉnh, cạnh đa diện Khái niệm khối đa diện Khối đa diện phần không gian giới hạn bới hình đa diện (H), kể hình đa diện Những điểm không thuộc khối đa diện gọi điểm khối đa diện Những điểm thuộc khối đa diện không thuộc hình đa diện giới hạn khối đa diện gọi điểm khối đa diện Tập hợp điểm gọi miền trong, tập hợp điểm gọi miền khối đa diện Trang Liên hệ sdt 0937.351.107 Hình học 12 Mỗi đa diện (H) chia điểm lại không gian thành hai miền không giao nhau: miền miền (H) Trong có miền chứa hoàn toàn đường –thẳng d Khối đa diện (H) hợp hình đa diện (H) miền II HAI HÌNH BẲNG NHAU Phép dời hình không gian khối đa diện • Trong không gian quy tắc đặt tương ứng điểm M với điểm M’ xác định gọi phép biến hình không gian • Phép biến hình không gian gọi phép dời hình bảo toàn khoảng cách hai điểm tùy ý Nhận xét: • Thực liên tiếp phép dời hình phép dời hình • Phép dời hình biến đa diện thành ( H ) đa diện ( H ') , biến đỉnh, cạnh, mặt đa diện ( H ) thành đỉnh, cạnh, mặt tương ứng đa diện ( H ') r uuuuur r a) Phép dời hình tịnh tiến theo vector v phép biến hình biến điểm M thành M’ cho MM ' = v b) Phép đối xứng qua mặt phẳng (P) phép biến hình biến điểm thuộc (P) thành nó, biến điểm M không thuộc (P) thành điểm M’ cho (P) mặt phẳng chung trực MM’ Nếu phép đối xứng qua mặt phẳng (P) biến hình (H) thành (P) gọi mặt phẳng đối xứng (H) c) Phép đối xứng tâm O phép biến hình biến điểm O thành nó, biến điếm M khác O thành điểm M’ cho O trung điểm MM’ Nếu phép đối xứng tâm O biến hình (H) thành O gọi tâm đối xứng (H) d) Phép đối xứng qua đường thẳng d phép biến hình điểm thuộc d thành nó, biến điểm M không thuộc d thành điểm M’ cho d trung trực MM’ Phép đối xứng qua đường thẳng d gọi phép đối xứng qua trục d Nếu phép đối xứng qua đường thẳng d biến hình (H) thành d gọi trục đối xứng (H) Hai hình Hai hình gọi có phép dời hình biến hình thành hình Nhận xét • Hai đa diện gọi có phép dời hình biến hình đa diện thành hình đa diện • Hai tứ diện có cạnh tương ứng Trang Liên hệ sdt 0937.351.107 Hình học 12 III PHÂN CHIA VÀ LẮP GHÉP KHỐI ĐA DIỆN Nếu khối đa diện (H) hợp hai khối đa diện ( H1 ) , ( H ) , cho ( H1 ) ( H ) điểm chung ta nói chia khối đa diện (H) thành hai khối đa diện ( H1 ) ( H ) , hay lắp ghép hai khối đa diện ( H1 ) ( H ) với để khối đa diện (H) Ví dụ Xét khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ Mặt phẳng BDD’B’ cắt khối lập phương theo thiết diện hình chữ nhật BDD’B’ Thiết diện chia điểm lại khối lập phương làm hai phần Mỗi phần với hình chữ nhật BDD’B’ tạo thành khối lăng trụ, có hai khối lăng trụ: ABD.A’B’D’ BCD.B’C’D’ Khi ta nói mặt phẳng (P) chia khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ thành hai khối lăng trụ ABD.A’B’D’ BCD.B’C’D’ Tương tự ta chia tiếp khối trụ ABD.A’B’D’ thành ba khối tứ diện: ADBB’, ADB’D’ AA’B’D’ Nhận xét: Một khối đa diện phân chia thành khối tứ diện IV KHỐI ĐA DIỆN LỒI Khối đa diện (H) gọi khối đa diện lồi đoạn thẳng nối hai điểm (H) thuộc (H) Khi đa diện giới hạn (H) gọi đa diện lồi (Hình 2.1) Lưu ý: Một khối đa diện khối đa diện lồi miền nằm phía mặt phẳng qua mặt (Hình 2.2) Trang Liên hệ sdt 0937.351.107 Hình học 12 Công thức ƠLE: Trong đa diện lồi gọi Đ số đỉnh, C số cạnh, M số mặt Đ-C+M=2 V KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU Quan sát khối tư diện (Hình 2.2.1), ta thấy mặt tam giác đều, đỉnh đỉnh chung ba mặt Đối với khối lập phương (Hình 2.2.2), ta thấy mặt hình vuông, đỉnh đỉnh chung ba mặt Những khối đa diện nói gọi khối đa diện Định nghĩa: Khối đa diện khối đa diện lồi có tính chất sau: a) Mỗi mặt đa giác p cạnh b) Mỗi đỉnh đỉnh chung q mặt Khối đa diện gọi khối đa diện loiaj {p;q} Nhận xét: Các mặt khối đa diện đa giác Định lí: Chỉ có năm loại khối đa diện Đó khối đa diện loại {3,3}, loại {4,3}, loại {3,4}, loại {5,3}, loại {3,5} Tùy theo số mặt chúng, năm loại khối đa diện kể theo theo thứ tự gọi khối đa diện đều, khối lập phương, khối tám mặt đều, khối mười hai mặt đều, ...CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH VÀ KHOẢNG CÁCH LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 Header Page of 258 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN VÀ KHOẢNG CÁCH CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT BẠN NÀO CẦN FILE WORD LIÊN HỆ 0934286923 NGƯỜI BUỒN CẢNH CÓ VUI ĐÂU BAO GIỜ Footer Page of 258 ĐT: 0934286923 Email: emnhi1990@gmail.com CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH VÀ KHOẢNG CÁCH LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 Header Page of 258 CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH VÀ KHOẢNG CÁCH LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 CHỦ ĐỀ 1: THỂ TÍCH Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật với AB = a Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SC tạo với mặt phẳng đáy góc 45 SC = a Thể tích khối chóp S.ABCD bằng: A 2a 3 B a3 3 C a3 D a3 3 Câu 2: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a Hai mặt (SAB) (SAC) vuông góc với đáy Tính thể tích khối chóp biết SC = a ? A 2a B a3 12 C a3 D a3 Câu 3: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vuông cân B với AC = a biết SA vuông góc với đáy ABC SB hợp với đáy góc 60 Tính thể tích khối chóp: A a3 24 B a3 24 C a3 D a3 48 Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông có cạnh a SA vuông góc với đáy ABCD mặt bên (SCD) hợp với đáy góc 60 Tính thể tích hình chóp S.ABCD A a3 3 B 2a 3 C a3 D a3 Câu 5: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cân A với BC = 2a, BAC  1200, biết SA  (ABC) mặt (SBC) hợp với đáy góc 45 Tính thể tích khối chóp S.ABC A a3 B a3 C a D a3 Câu 6: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang vuông A B biết AB = BC = a, AD = 2a, SA  (ABCD) (SCD) hợp với đáy góc 60 Tính thể tích khối chóp S.ABCD A a3 B a3 3 C a3 6 D a3 Câu 7: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật biết SA  (ABCD), SC hợp với đáy góc 45 AB = 3a, BC = 4a Tính thể tích khối chóp: A 40a B 10a C 10a3 3 D 20a Câu 8: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật AD = 2a, AB = a Gọi H trung điểm AD, Footer Page ofbiết 258.SH  ( ABCD) Tính thể tích khối chóp biết SA = a ĐT: 0934286923 Email: emnhi1990@gmail.com CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH VÀ KHOẢNG CÁCH LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 Header Page 32of a3 258 A B 4a 3 C 4a 3 D 2a 3 Câu 9: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cân A, G trọng tâm tam giác ABC, SG  (ABC) Biết góc SM mặt phẳng (ABC) 300 (với M trung điểm BC), BC  2a AB = 5a Tính 9V với V thể tích khối chóp S.ABC: a3 A B C D Câu 10: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh 8a, SA  ( ABC) Biết góc hai mặt phẳng (SBC) (ABC) 450 Tính A 280 B 320 5V , với V thể tích khối chóp S.ABC? a3 C 360 D 400 Câu 11: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông cân B, AB = 8a, SA  (ABC) Biết góc hai mặt phẳng (SBC) (ABC) 300 Tính, A 768 B 769 9V với V thể tích khối chóp S.ABC a3 C 770 D 771 Câu 12: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh 8a, SA  (ABCD) Biết góc SC mặt phẳng (ABCD) 450 Tính A 3V , với V thể tích khối chóp S ABC 512a B C D Câu 13: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông cân B, AC = a, SA  (ABC) Biết a3 (đơn vị thể tích) Tính góc SB mặt phẳng (ABC) thể tích khối chóp S.ABC 24 A 600 B 450 C 300 D 900 Câu 14: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật với AB = a, SC = 2a , SA  (ABCD) Biết góc SC mặt phẳng (ABCD) 300 Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD A a 10 B a 10 C a3 10 D a3 Câu 15: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh 8a, SA  (ABC) Biết góc hai mặt phẳng (SBC) (ABC) 450 Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC A 56a3 B 64a3 C 72a3 D 80a3 Câu 16: Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh AB a Các cạnh bên SA, SB, SC tạo với đáy góc 600 Gọi D giao điểm SA với mặt phẳng qua BC vuông góc với SA Tính theo a thể tích khối chóp S.DBC A 5a3 96 B 5a 96 C 5a 3 96 D 5a 96 Câu 17: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a Tam giác SAB tam giác nằm Footer Page oftrong 258.mặt phẳng vuông góc với đáy Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD ĐT: 0934286923 Email: emnhi1990@gmail.com CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH VÀ KHOẢNG CÁCH LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 Header Page 4aof 258 A B a3 a3 C D a3 3 Câu 18: Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a, SA = 2a SA  (ABC) Gọi M N hình chiếu vuông góc A đường thẳng SB SC Header Page of 258.Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Giáo viên: Th.S Email: Footer Pagedangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com of 258 Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Hình học không gian ** ĐT: 0978064165 Trang Header Page of 258.Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Giáo viên: Th.S Hình học không gian ĐA DIỆN A - LÝ THUYẾT TÓM TẮT 1) Hình đa diện (gọi tắt đa diện) (H) hình tạo số hữu hạn đa giác thỏa mãn hai điều kiện: a) Hai đa giác phân biệt không giao nhau, có đỉnh chung, có cạnh chung b) Mỗi cạnh đa giác cạnh chung hai đa giác Mỗi đa giác gọi mặt hình đa diện (H) Các đỉnh, cạnh đa giác theo thứ tự gọi đỉnh, cạnh hình đa diện (H) 2) Phần không gian giới hạn bới hình đa diện (H) gọi khối đa diện (H) 3) Mỗi đa diện (H) chia điểm lại không gian thành hai miền không giao nhau: miền miền (H) Trong có miền chứa hoàn toàn đường thẳng Các điểm thuộc miền điểm trong, điểm thuộc miền điểm (H) Khối đa diện (H) hợp hình đa diện (H) miền 4) Phép dời hình khối đa diện a) Trong không gian quy tắc đặt tương ứng điểm M với điểm M’ xác định gọi phép biến hình không gian b) Phép biến hình không gian gọi phép dời hình bảo toàn khoảng cách hai điểm tùy ý c) Thực liên tiếp phép dời hình phép dời hình d) Phép dời hình biến đa diện thành đa diện, biến đỉnh, cạnh, mặt đa diện thành đỉnh, cạnh, mặt tương ứng đa diện e) Một số phép dời hình không gian :    - Phép dời hình tịnh tiến theo vector v , phép biến hình biến điểm M thành M’ cho MM '  v - Phép đối xứng qua mặt phẳng (P), phép biến hình biến điểm thuộc (P) thành nó, biến điểm M không thuộc (P) thành điểm M’ cho (P) mặt phẳng chung trực MM’ Nếu phép đối xứng qua mặt phẳng (P) biến hình (H) thành (P) gọi mặt phẳng đối xứng (H) - Phép đối xứng tâm O, phép biến hình biến điểm O thành nó, biến điếm M khác O thành điểm M’ cho O trung điểm MM’ Nếu phép đối xứng tâm O biến hình (H) thành O gọi tâm đối xứng (H) - Phép đối xứng qua đường thẳng d, phép biến hình điểm thuộc d thành nó, biến điểm M không thuộc d thành điểm M’ cho d trung trực MM’ Phép đối xứng qua đường thẳng d gọi phép đối xứng qua trục d Nếu phép đối xứng qua đường thẳng d biến hình (H) thành d gọi trục đối xứng (H) g) Hai hình gọi có phép dời hình biến hình thành hình h) Hai tứ diện có cạnh tương ứng Email: Footer Pagedangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com of 258 Facebook: https://www.facebook.com/dongpay ** ĐT: 0978064165 Trang Header Page of 258.Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Giáo viên: Th.S Hình học không gian 5) Nếu khối đa diện (H) hợp hai khối đa diện (H1), (H2) cho (H1) (H2) điểm chung ta nói chia khối đa diện (H) thành hai khối đa diện (H1) (H2) , hay lắp ghép hai khối đa diện (H1) (H2) với để khối đa diện (H) 6) Một khối đa diện phân chia thành khối tứ diện 7) Kiến thức bổ sung Phép vị tự không gian đồng dạng khối đa diện a) Phép vị tự tâm O, tỉ số k (k khác 0) phép biến hình biến điểm M thành điểm M’   cho OM '  kOM b) Hình (H) gọi đồng dạng với hình (H’) có phép vị tự biến (H) thành (H1) (H1) (H’) B - BÀI TẬP Câu 1: Tổng số mặt, số cạnh số đỉnh hình lập phương là: A 26 B 24 C D 16 Câu 2: Có thể chia hình lập phương thành hình tứ diện nhau? A Hai B Vô số C Bốn D Sáu Câu 3: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai ? A Hình lập phương đa điện lồi B Tứ diện đa diện lồi C Hình hộp đa diện lồi D Hình tạo hai tứ diện ghép với đa diện lồi Câu 4: Hình lập phương có mặt A B C D Câu 5: Số cạnh khối chóp hình tam giác A B C D Câu 6: Hãy chọn cụm từ CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH VÀ KHOẢNG CÁCH LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN VÀ KHOẢNG CÁCH CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT BẠN NÀO CẦN FILE WORD LIÊN HỆ 0934286923 NGƯỜI BUỒN CẢNH CÓ VUI ĐÂU BAO GIỜ ĐT: 0934286923 Email: emnhi1990@gmail.com CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH VÀ KHOẢNG CÁCH LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH VÀ KHOẢNG CÁCH LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 CHỦ ĐỀ 1: THỂ TÍCH Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật với AB = a Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SC tạo với mặt phẳng đáy góc 45 SC = a Thể tích khối chóp S.ABCD bằng: A 2a 3 B a3 3 C a3 D a3 3 Câu 2: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a Hai mặt (SAB) (SAC) vuông góc với đáy Tính thể tích khối chóp biết SC = a ? A 2a B a3 12 C a3 D a3 Câu 3: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vuông cân B với AC = a biết SA vuông góc với đáy ABC SB hợp với đáy góc 60 Tính thể tích khối chóp: A a3 24 B a3 24 C a3 D a3 48 Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông có cạnh a SA vuông góc với đáy ABCD mặt bên (SCD) hợp với đáy góc 60 Tính thể tích hình chóp S.ABCD A a3 3 B 2a 3 C a3 D a3 Câu 5: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cân A với BC = 2a, BAC  1200, biết SA  (ABC) mặt (SBC) hợp với đáy góc 45 Tính thể tích khối chóp S.ABC A a3 B a3 C a D a3 Câu 6: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang vuông A B biết AB = BC = a, AD = 2a, SA  (ABCD) (SCD) hợp với đáy góc 60 Tính thể tích khối chóp S.ABCD A a3 B a3 3 C a3 6 D a3 Câu 7: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật biết SA  (ABCD), SC hợp với đáy góc 45 AB = 3a, BC = 4a Tính thể tích khối chóp: A 40a B 10a C 10a3 3 D 20a Câu 8: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật AD = 2a, AB = a Gọi H trung điểm AD, biết SH  ( ABCD) Tính thể tích khối chóp biết SA = a ĐT: 0934286923 Email: emnhi1990@gmail.com CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH VÀ KHOẢNG CÁCH LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 A 2a 3 B 4a 3 C 4a 3 D 2a 3 Câu 9: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cân A, G trọng tâm tam giác ABC, SG  (ABC) Biết góc SM mặt phẳng (ABC) 300 (với M trung điểm BC), BC  2a AB = 5a Tính 9V với V thể tích khối chóp S.ABC: a3 A B C D Câu 10: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh 8a, SA  ( ABC) Biết góc hai mặt phẳng (SBC) (ABC) 450 Tính A 280 B 320 5V , với V thể tích khối chóp S.ABC? a3 C 360 D 400 Câu 11: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông cân B, AB = 8a, SA  (ABC) Biết góc hai mặt phẳng (SBC) (ABC) 300 Tính, A 768 B 769 9V với V thể tích khối chóp S.ABC a3 C 770 D 771 Câu 12: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh 8a, SA  (ABCD) Biết góc SC mặt phẳng (ABCD) 450 Tính A 3V , với V thể tích khối chóp S ABC 512a B C D Câu 13: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông cân B, AC = a, SA  (ABC) Biết a3 (đơn vị thể tích) Tính góc SB mặt phẳng (ABC) thể tích khối chóp S.ABC 24 A 600 B 450 C 300 D 900 Câu 14: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật với AB = a, SC = 2a , SA  (ABCD) Biết góc SC mặt phẳng (ABCD) 300 Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD A a 10 B a 10 C a3 10 D a3 Câu 15: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh 8a, SA  (ABC) Biết góc hai mặt phẳng (SBC) (ABC) 450 Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC A 56a3 B 64a3 C 72a3 D Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH VÀ KHOẢNG CÁCH LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHUYÊN https://www.facebook.com/tailieupro/ ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN https://www.facebook.com/tailieupro/ VÀ KHOẢNG CÁCH https://www.facebook.com/tailieupro/ CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ BẠN NÀO CẦN FILE WORD LIÊN HỆ https://www.facebook.com/tailieupro/ 0934286923 https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro NGƯỜI BUỒN CẢNH CÓ VUI ĐÂU BAO GIỜ https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr ĐT: 0934286923 Email: emnhi1990@gmail.com Cảm ơn quí giáo viên cho đời tài liệu tuyệt vời ... : A Khối đa diện A khối đa diện B Cả khối đa diện A, B, C, D khối đa diện lồi C Khối đa diện C khối đa diện lồi D Khối đa diện B khối đa diện lồi Khối đa diện A có đỉnh nên đa diện Khối đa diện... mệnh đề đúng? A Khối đa diện khối đa diện có tất cạnh B Khối đa diện khối đa diện có tất mặt đa giác C Khối đa diện khối đa diện có tất mặt đa giác cạnh D Có vô số khối đa diện lồi số cạnh Chọn đáp... mặt Những khối đa diện nói gọi khối đa diện Định nghĩa: Khối đa diện khối đa diện lồi có tính chất sau: a) Mỗi mặt đa giác p cạnh b) Mỗi đỉnh đỉnh chung q mặt Khối đa diện gọi khối đa diện loiaj
- Xem thêm -

Xem thêm: Khối đa diện+Góc+Khoảng cách của đặng việt Đông, Khối đa diện+Góc+Khoảng cách của đặng việt Đông, , I. KHÁI NIỆM VỀ HÌNH ĐA DIỆN VÀ KHỐI ĐA DIỆN

Hình ảnh liên quan

I. KHÁI NIỆM VỀ HÌNH ĐA DIỆN VÀ KHỐI ĐA DIỆN 1. Khái niệm về hình đa diện - Khối đa diện+Góc+Khoảng cách của đặng việt Đông

1..

Khái niệm về hình đa diện Xem tại trang 3 của tài liệu.
HÌNH ĐA DIỆN A – KIẾN THỨC CHUNG - Khối đa diện+Góc+Khoảng cách của đặng việt Đông
HÌNH ĐA DIỆN A – KIẾN THỨC CHUNG Xem tại trang 3 của tài liệu.
hình vuông, mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung đúng ba mặt. Những khối đa diện nói trên được gọi là khối đa diện đều - Khối đa diện+Góc+Khoảng cách của đặng việt Đông

hình vu.

ông, mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung đúng ba mặt. Những khối đa diện nói trên được gọi là khối đa diện đều Xem tại trang 6 của tài liệu.
Quan sát khối tư diện đều (Hình 2.2.1), ta thấy các mặt của nó là những tam giác đều, mỗi đỉnh của nó là đỉnh  chung của đúng ba mặt - Khối đa diện+Góc+Khoảng cách của đặng việt Đông

uan.

sát khối tư diện đều (Hình 2.2.1), ta thấy các mặt của nó là những tam giác đều, mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng ba mặt Xem tại trang 6 của tài liệu.
A. Một phép biến hình khác B. Phép đồng nhất - Khối đa diện+Góc+Khoảng cách của đặng việt Đông

t.

phép biến hình khác B. Phép đồng nhất Xem tại trang 11 của tài liệu.
Câu 30: Cho bốn hình sau đây. Mệnh đề nào sau đây sa i: - Khối đa diện+Góc+Khoảng cách của đặng việt Đông

u.

30: Cho bốn hình sau đây. Mệnh đề nào sau đây sa i: Xem tại trang 15 của tài liệu.
Đếm đáy hình chóp có 5 mặt và 5 mặt của lăng trụ và 1 mặt đáy. Vậy có 11 mặt. - Khối đa diện+Góc+Khoảng cách của đặng việt Đông

m.

đáy hình chóp có 5 mặt và 5 mặt của lăng trụ và 1 mặt đáy. Vậy có 11 mặt Xem tại trang 15 của tài liệu.
Xét hình lập phương ABCD ABCD. ’’ ’’ thì AB//A’B’: câu B) sai ABCD // A’B’C’D’: câu C) và D) sai - Khối đa diện+Góc+Khoảng cách của đặng việt Đông

t.

hình lập phương ABCD ABCD. ’’ ’’ thì AB//A’B’: câu B) sai ABCD // A’B’C’D’: câu C) và D) sai Xem tại trang 18 của tài liệu.
+ Xét khối lăng trụ ABCA BC. ′′ và nối các đường như hình vẽ sau đây Hai khối tứ diện ABCA C BCA′ ′,′  bằng nhau vì chúng đối xứng với nhau qua mặt phẳng  (BCA′) - Khối đa diện+Góc+Khoảng cách của đặng việt Đông

t.

khối lăng trụ ABCA BC. ′′ và nối các đường như hình vẽ sau đây Hai khối tứ diện ABCA C BCA′ ′,′ bằng nhau vì chúng đối xứng với nhau qua mặt phẳng (BCA′) Xem tại trang 19 của tài liệu.
Câu 48: Thể tích của khối đa diện tạo bởi hình sau là: - Khối đa diện+Góc+Khoảng cách của đặng việt Đông

u.

48: Thể tích của khối đa diện tạo bởi hình sau là: Xem tại trang 19 của tài liệu.
Ta có hình vẽ: - Khối đa diện+Góc+Khoảng cách của đặng việt Đông

a.

có hình vẽ: Xem tại trang 20 của tài liệu.
Câu 51: Một hình hộp chữ nhật có đường chéo chính bằng 3 thì thể tích lớn nhất bằng: - Khối đa diện+Góc+Khoảng cách của đặng việt Đông

u.

51: Một hình hộp chữ nhật có đường chéo chính bằng 3 thì thể tích lớn nhất bằng: Xem tại trang 21 của tài liệu.
Ví dụ: Hình chóp SABC D. có đáy là tứ giá và số mặt là 5. - Khối đa diện+Góc+Khoảng cách của đặng việt Đông

d.

ụ: Hình chóp SABC D. có đáy là tứ giá và số mặt là 5 Xem tại trang 23 của tài liệu.
Hình chóp tam giác có 4 mặt và 4 đỉnh Hình chóp tứ giác có 5 mặt và 5 đỉnh - Khối đa diện+Góc+Khoảng cách của đặng việt Đông

Hình ch.

óp tam giác có 4 mặt và 4 đỉnh Hình chóp tứ giác có 5 mặt và 5 đỉnh Xem tại trang 28 của tài liệu.
THỂ TÍCH HÌNH CHÓP A - LÝ THUYẾT TÓM TẮT - Khối đa diện+Góc+Khoảng cách của đặng việt Đông
THỂ TÍCH HÌNH CHÓP A - LÝ THUYẾT TÓM TẮT Xem tại trang 30 của tài liệu.
Câu 4: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, tất cả các cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy một góc 600 - Khối đa diện+Góc+Khoảng cách của đặng việt Đông

u.

4: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, tất cả các cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy một góc 600 Xem tại trang 31 của tài liệu.
HÌNH CHÓP ĐỀU Câu 1:Thể tích (cm3 ) khối tứ diện đều cạnh bằng  2 - Khối đa diện+Góc+Khoảng cách của đặng việt Đông

u.

1:Thể tích (cm3 ) khối tứ diện đều cạnh bằng 2 Xem tại trang 31 của tài liệu.
Câu 7: Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằn ga và cạnh bên tạo với đáy một góc 600 - Khối đa diện+Góc+Khoảng cách của đặng việt Đông

u.

7: Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằn ga và cạnh bên tạo với đáy một góc 600 Xem tại trang 32 của tài liệu.
Gọ iM là trung điểm BC của hinh chóp S.ABC và H là hình chiếu của S trên mặt phẳng (ABC) - Khối đa diện+Góc+Khoảng cách của đặng việt Đông

i.

M là trung điểm BC của hinh chóp S.ABC và H là hình chiếu của S trên mặt phẳng (ABC) Xem tại trang 32 của tài liệu.
Câu 10: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2 a, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 600 - Khối đa diện+Góc+Khoảng cách của đặng việt Đông

u.

10: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2 a, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 600 Xem tại trang 33 của tài liệu.
Câu 13: Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau, đường cao của một mặt bên là a3 - Khối đa diện+Góc+Khoảng cách của đặng việt Đông

u.

13: Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau, đường cao của một mặt bên là a3 Xem tại trang 34 của tài liệu.
Câu 18: Cho hình chóp đều SAB C. có đáy cạnh bằng a, góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng - Khối đa diện+Góc+Khoảng cách của đặng việt Đông

u.

18: Cho hình chóp đều SAB C. có đáy cạnh bằng a, góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng Xem tại trang 36 của tài liệu.

Từ khóa liên quan