BCTC quy 1 2015 taya Tong hop

15 81 0
BCTC quy 1 2015 taya Tong hop

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BCTC quy 1 2015 taya Tong hop tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vự...

Ngày đăng: 26/10/2017, 23:20

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐỎI KÉ TOÁN (Tổng họp ) - BCTC quy 1 2015 taya Tong hop

ng.

họp ) Xem tại trang 1 của tài liệu.
1. Tài sản cố định hữu hình 221 109,007,012,973 112,235,140,780 - BCTC quy 1 2015 taya Tong hop

1..

Tài sản cố định hữu hình 221 109,007,012,973 112,235,140,780 Xem tại trang 2 của tài liệu.
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 - BCTC quy 1 2015 taya Tong hop

2..

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 Xem tại trang 4 của tài liệu.
6. Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình - BCTC quy 1 2015 taya Tong hop

6..

Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình Xem tại trang 10 của tài liệu.
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình VND 129.114 triệu tính đến ngày 31/03/2015 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất (2014:VND128.949triệu)  nhưng  vẫn  còn  sử  dụng  được - BCTC quy 1 2015 taya Tong hop

guy.

ên giá tài sản cố định hữu hình VND 129.114 triệu tính đến ngày 31/03/2015 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất (2014:VND128.949triệu) nhưng vẫn còn sử dụng được Xem tại trang 10 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan