0

BCTC quy 1 2015 taya Tong hop

15 78 0
  • BCTC quy 1 2015 taya Tong hop

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 23:20

T6ng Cong ty Co phin Bac) him Ngan hang DAL, tu' va Phat tri6n ViOt Nam BAO CAO TAI CHiNH HOP NHAT Quy III nam 2013 1-Ong C6ng ty B6o him BIDV MYC LVC Trang BAO CAO TAI CHINH HQ'P NHAT Bang can dói ke toan hgp nhat Bao cao k4t qua hoat Ong kinh doanh hgp nhat Bao cao chuy4n ti4n to hgp nhat Thuyet minh bao cao tai chinh 2/21 BAO CAO TAI CHM HOP NHAT OW? 111/2013 - - - 10 21 - Tong Cong ty Bac, him BIDV BANG CAN DOI KE TOAN Qu9 Ill narn 2013 Tai 30 (hang nam 2013 Dan vi: VND Z < Z in MI sA A TAI SAN NGAN HAN 100 I Ti4n Tien mat tai qu9 Tien giri ngan hang Tien Bang chuyen 110 Thuyet minh 111 112 113 II Diu tu' ng4n hpn DAu tit, chirng khoan ng6n han DAu tu' ngSn hpn khac Der phOng giam gia dAu tir ngAn hpn 120 M Cac khoan phai thu Phai thu cua khach hang Tra trutec cho ngutei ban Thue gia tri gia tang duvc khAu VC,' Phai thu khac Du, phOng cac khoan phai thu kho doi IV Hang ton kho Nguyen liOu, vat liOu C6ng ca, dung Cy V Tai san ng.in hpn khac Tam 6,ng Chi phi tra tru,6c ng6n hpn Tai san ngAn hpn khac 130 141 142 150 151 152 154 B TAI SAN DAI HAN 200 I TN san c6 dinh 210 Tai san co dinh him hinh Nguyen gia Gia tri hao mon lay ke Tai san co dinh thus tai chinh 211 212 213 Nguyen gia Gia tri hao mon lay ke TM san co Binh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon lOy ke 215 216 217 218 219 7.2 II Cac khohn dhu tu' tai chinh dui h?n DAu tu, cht:rng khaki dal han DAu tu' vac) cac cong ty lien doanh, lien ket DAu tu, dal hpn khac Du, phong Om gia dAu ter dai han 220 121 128 129 131 132 133 138 Tpi 30 tha g 09 nam 2013 TO 31 thang 12 nam 2012 1.370.556.596 92 1.129.206.701.858 42.388.468 73 978.544 41 41.364.087 60 45.836.•72 15.192.045.761 405.322.679 1.055.826.074 51 113.579.288 97 957.633.220.100 (15.386.434.1 , 6) • 258.368.412 87 256.813.012.:78 3.081.308.:07 7.053.237.•60 10.987.591 67 (19.566.738.4 , 5) 139 14.786.723.082 900.089.914.036 97.059.200.387 815.828.000.000 (12.797.286.351) 207.983.259.672 204.563.928.648 1.309.652.500 5.858.667.634 6.646.422.296 (10.395.411.406) 91.147 15 - - - 91.147 15 13.882.492 66 12.801.928 13 655.246 53 425.317 00 5.941.482.389 5.153.579.387 422.588.502 365.314.500 328.998.980 24 273.410.503.367 14.614.107 27 14.222.134.222 7.1 8.049.107 27 35.704.617.045 (27.655.509.3 8) 32.374.997.225 (24.652.863.003) - 7.722.134.222 214 - 6.565.000 00 6.606.599 25 (41.599.1 5) 6.556.057.850 (56.057.850) 221 307.038.692 97 190.598.617.1 37 253.133.077.854 170.145.833.333 222 - 23.837.143.685 228 229 133.465.080.1 00 (17.025.004.1 0) 76.090.000.000 (16.939.899.164) III Tai san dal hpn khac K9 qu9 bao hiem K9 cu,qc, k9 qu9 dai han Chi phi tra trutrc dal han 240 241 242 244 7.346.179 00 6.055.291.291 6.000.000 00 46.518 •96 1.299.661 04 6.000.000.000 TONG CONG TAI SAN 250 1.699.555.576 - 16 1.402.617.205.225 BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QU's? 111/2013 - 6.500.000.000 30.954.546 24.336.745 TOng Cong ty Bic) him BIDV BANG CAN DOl KE TOAN (tiep theo) Dan vi: VND , A Ng mid TRA I NQ' ngan hon Vay ng6n han Na dai han d4r-1 han tra Phai tra ngu,Oi ban Ngu'o'i mua tra tin trirac Thu4 va cac khoan phai n6p Nha nuerc Phai tra cong nhan vien Chi phi phai tra Phai tra khac Qu9 khen thirong va phuc loi // NQ' dal h.pn Vay dai han No' dai han
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐỎI KÉ TOÁN (Tổng họp ) - BCTC quy 1 2015 taya Tong hop

ng.

họp ) Xem tại trang 1 của tài liệu.
1. Tài sản cố định hữu hình 221 109,007,012,973 112,235,140,780 - BCTC quy 1 2015 taya Tong hop

1..

Tài sản cố định hữu hình 221 109,007,012,973 112,235,140,780 Xem tại trang 2 của tài liệu.
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 - BCTC quy 1 2015 taya Tong hop

2..

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 Xem tại trang 4 của tài liệu.
6. Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình - BCTC quy 1 2015 taya Tong hop

6..

Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình Xem tại trang 10 của tài liệu.
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình VND 129.114 triệu tính đến ngày 31/03/2015 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất (2014:VND128.949triệu)  nhưng  vẫn  còn  sử  dụng  được - BCTC quy 1 2015 taya Tong hop

guy.

ên giá tài sản cố định hữu hình VND 129.114 triệu tính đến ngày 31/03/2015 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất (2014:VND128.949triệu) nhưng vẫn còn sử dụng được Xem tại trang 10 của tài liệu.