BCTC ban nien 2013 TAYA Tong hop

38 82 0
BCTC ban nien 2013 TAYA Tong hop

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BCTC ban nien 2013 TAYA Tong hop tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh...

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:51

Hình ảnh liên quan

Bảng cân đơi kế tốn tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 - BCTC ban nien 2013 TAYA Tong hop

Bảng c.

ân đơi kế tốn tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng cân đối kế tốn tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 (tiếp theo) - BCTC ban nien 2013 TAYA Tong hop

Bảng c.

ân đối kế tốn tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 (tiếp theo) Xem tại trang 6 của tài liệu.
Thuyết minh bảo cáo tài chính cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013 - BCTC ban nien 2013 TAYA Tong hop

huy.

ết minh bảo cáo tài chính cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013 Xem tại trang 36 của tài liệu.
Dưới đây là bảng phân tích các tác động cĩ thể xây ra đối với lợi nhuận thuần của Cơng ty sau khi xem xét mức hiện tại của tỷ gi hồi đối và sự biến động trong quá khứ cũng như kỳ vọng của thị trường tại ngày 30 thắng 6 năm 20 - BCTC ban nien 2013 TAYA Tong hop

i.

đây là bảng phân tích các tác động cĩ thể xây ra đối với lợi nhuận thuần của Cơng ty sau khi xem xét mức hiện tại của tỷ gi hồi đối và sự biến động trong quá khứ cũng như kỳ vọng của thị trường tại ngày 30 thắng 6 năm 20 Xem tại trang 36 của tài liệu.
loại lại cho phù hợp với cách trình bảy kỳ hiện tại. Bảng sơ - BCTC ban nien 2013 TAYA Tong hop

lo.

ại lại cho phù hợp với cách trình bảy kỳ hiện tại. Bảng sơ Xem tại trang 38 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan