BCTC ban nien 2013 TAYA TRU SO CHINH

37 74 0
BCTC ban nien 2013 TAYA TRU SO CHINH

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BCTC ban nien 2013 TAYA TRU SO CHINH tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:51

Hình ảnh liên quan

Chúng tơi đã kiểm tốn bảng cân đổi kế tốn đỉnh kèm của Cơng ty Cĩ phần Dây và Cáp Điện Taya (Việt Nam) — Trụ sở chính Đồng Nai (“Trụ sở chính”) tại ngày 30 tháng 6 năm 2013, báo cáo kết quả - BCTC ban nien 2013 TAYA TRU SO CHINH

h.

úng tơi đã kiểm tốn bảng cân đổi kế tốn đỉnh kèm của Cơng ty Cĩ phần Dây và Cáp Điện Taya (Việt Nam) — Trụ sở chính Đồng Nai (“Trụ sở chính”) tại ngày 30 tháng 6 năm 2013, báo cáo kết quả Xem tại trang 4 của tài liệu.
sản cỗ định vơ hình 8 472.500.000. - BCTC ban nien 2013 TAYA TRU SO CHINH

s.

ản cỗ định vơ hình 8 472.500.000 Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng cân đối kế tốn tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 (tiếp theo) - BCTC ban nien 2013 TAYA TRU SO CHINH

Bảng c.

ân đối kế tốn tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 (tiếp theo) Xem tại trang 6 của tài liệu.
Dưới đây là bảng phân tích các tác dộng cĩ thể xảy ra dối với lợi nhuận thuẫn của Trụ sở chính tại - BCTC ban nien 2013 TAYA TRU SO CHINH

i.

đây là bảng phân tích các tác dộng cĩ thể xảy ra dối với lợi nhuận thuẫn của Trụ sở chính tại Xem tại trang 35 của tài liệu.
Một số số liệu so sánh được phân loại lại cho phủ hợp với cách trình bảy kỳ hiện tại. Bảng so sánh số liệu đã trình bảy trong kỷ trước và sau khi được phân loại lại như sau: - BCTC ban nien 2013 TAYA TRU SO CHINH

t.

số số liệu so sánh được phân loại lại cho phủ hợp với cách trình bảy kỳ hiện tại. Bảng so sánh số liệu đã trình bảy trong kỷ trước và sau khi được phân loại lại như sau: Xem tại trang 37 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan