0

BCTC QUY 2 2013 TAYA Tong hop

5 96 0
  • BCTC QUY 2 2013  TAYA Tong hop

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 23:17

Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified I I I I } 1 . .J J ) J J I ~ - - - - - - .~ 't IF TAp DoAN DAu KHi VIET NAM . . TONG CONG TY CO PHANDICH V{)KY THU~T DAu KHi VI~T NAM Bia chi: S6 1- 5 Le Du§.n- Q.I - Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.39]02828 -Fax: 08.39102929 ~ft"o~~ " BAa cAo TAl CHINHHOP NHA T I . , 'oJ QUY' 2- NAJ\tI2010 .' . ' 'r k I .J I I rj:-' L::: - - - - - - - - - TAp DOANDAu KHiQu6c GIAvlBT NAM TONG CONGTYCP OICH VI) KYTHlJAT oAu KHi VN D!A CHi. 01-05 LE DuAN QUAN I TP HO CHi MINH M§u s6 8 01 - HN (Ban himh theo QD /5 -BTC ngay20/03/2006 cua B6 tnrimg BTC) BANG CAN DOl KE ToAN HQP NHAT Tr;lingay 30 thimg 6 niim 2010 TAl sAN M1i A.TAI sAN NGAN H~N 100 I. Ti~n va cac khoan tu'o'ng du'o'ng ti~n I.Ti€n 2. Cae khoan tuang duang ti€n 110 III 112 II. Cae khoan dAuhr tai ehinh ng~n h:.," I. D§u lu ng~nh\ln 2. DI,fphong giam gia d§u tu ng~n h\ln (*) (2) 120 121 129 III. Cae khoan phai thu ng~n h:.tn I. Phai thu khaeh hang 2. Tra tmae eho nguai ban 5. Cae khoan phai thu khae 6. DI,fphong phai thu ng~n h\ln kh6 doi (*) 130 131 132 135 139 IV. Hang tAn kho I. Wmg t6n kho 2. DI,fphong giam gia hang t6n kho (*) 140 141 149 V. Tai san ng~n h:.," khae I. Chi phi tni tmae ng~n h\in 2. Thu~ GTGT duqe khAutru 3. Thu~ va cae khoim khae phai thu Nha nuae 5. Tai san ng~n h\ln khae 150 151 152 154 158 B -TAl sAN oAI H~N 200 1-Cae khoan phai thu dai h:.tn I. Phai thu dai h\lncua khaeh hang 4. Phai thu dai h\ln khae 5. DI,fphong phai thu dai h\lnkh6 doi (*) 210 211 218 219 II. Hi san e6 dinh I. Tai san e6 dinh hffUhinh - Nguyen gia - Gia tr, hao mon luy k~ (*) 220 221 222 223 3. Tai san e6 djnh vo hinh - Nguyen gi<i - Gi<ilr! hao mon luy k~ (*) 4. Chi phi x<!ydl,fng ca ban da dang 227 228 229 230 II I. Bftt dc}ng san <tAutll' 240 TM 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4 5.4 5.5 5.5 5.5 5.6 Dvt: VND 30/06/20 I0 31/12/2009 7291 700307277 5257942812614 2 095 486 345 560 I 977 138 530 638 I 749552011 144 I 435 792 497 644 345934334416 541 346 032 994 5 600 000 000 3 900 000 000 5 600 000 000 3 900 000 000 4 607 789 879 322 2 749 691 074 609 4461539496821 2686558572 084 206 899 048 352 95 103279 841 36116203 124 39 957 461 692 -96764 868 975 -71928239008 440 132820581 436011110768 444093 181 943 439971472 130 -3 960 361 362 -3 960 361 362 142691261814 91 202 096 599 1095 I 926 970 2 607 44 I 880 103495610079 83696387901 503 656 799 II 430741 27740067966 4 886 836 077 8 853 339 486 440 7 142599558346 I 176276416 185244801 355 087 777 310 128003 1 176276416 185244801 -355 087 777 -310128003 7 085 890 352 385 5 664 349 450 359 1\043 805 384 052 2593950916980 6038634861441 4289 120058 858 -1994829477 389 -1695169141 878 17 542 203 868 148356998840 23 407 883 551 156 965 328 852 -5865679683 -8608330012 3 024 542 764 465 2922041 53,1539 - - - - - - - IV. cae khoan d§u tu' tai ehinh dai hn 250 1575801743873 1447596454868 I. Du tu vilOeong ty con 251 2. Du tu vilOeong ty lien k€t. lien doanh 252 I 224314528209 990 709 960 542 3. Du tu dili h!.inkhae 258 5.7 362472 459 917 464968407637 4. DI!ph6ng giam gia du tu tili ehinh dili h!.in(*) 259 -10985244253 -8 081 913 311 V. LQ'ith thU'Ol1gmi 260 19513638462 VI. Hi san dai hn khae 270 170 957 475 304 30468408318 I. Chi phi tni truae dilih!.in 271 168100585196 27 998 545 563 3. Tai san dili h!.inkhae 273 2856890108 2469862755 TONG CONG TAl sAN 280 16 145039793717 12400542370960 NGUON VON Mii TM 30/06/2010 31/12/2009 A.NQ puAI TRA 300 12 629311 037 980 8796735761 915 I. NQ'ngn hn 310 8449 110857746 5192 178070473 I. Vay va nq ngfinh!.in 311 5.8 1236840169914 1066828320015 2. Phai tra nguai ban 312 2 900 736 234 569 2236249254212 3. Nguai mua tra tin truae 313 471 893394499 429 242 920418 4. Thu€ viicae khoan phai nQpNha nuae 314 5.9 304090211 793 166752485745 5. Phai tra nguai laDdQng 315 296 059 903 995 177674 246 261 6. Chi phi phai tra 316 5.10 2068376577 784 569120148989 9. Cae khoan phai tra, phai nQpngfinh!.inkhae 319 5.11 1098 162827816 , TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THU~T DAu KHi VI~T NAM Lau 5 Toa nba PetroVietnam Tower, s6 1- 5 Le Dufut,Qu~ 1 Thanh phOH6 Chi Minh, CHXHCN Vi~tNam MVC LVC NQIDUNG BAa cAa CUA BAN TONG GIAM DOC TRANG 1-2 BAa cAa ICETQuA CONG TAc saA T xET BAa cAa TAl CHINH HQP NHAT 3 BANG cAN DOl ICETaAN HQP NHAT 4-6 BAa cAa ICET QuA Ha~ T DONG KINH DaANH HQP NHA T 7 BAa cAa LUlJ CHUYEN TIEN Te HQP NHA T 8-9 THUYET MINH BAa cAa TAl CHINH HQP NHAT 10- 30 ~ - TONG CONG TY CO pHAN DICH \TVKY THU~T DAu KHI VI~T NAM LAu5 Toa nha PetroVietnam Tower, s6 1-5 Le Dufut,Qu~ 1 Thanh ph6 Hd Chi Minh, CHXHCN Vi~tNam BAo cAo CUA BAN TONG GIAM DOC Ban TAng Giam d6c TAng Cong ty cA phdn Dich V\lK9 thu~t DAu khf Vi~t Nam (sau d1iygQi tAtla "Cong ty m~") va cac cong ty con (Cong ty m~ va cac cong ty con dUIlCgQi chung la "TAng Cong ty") d~ trinh bao cao nay citng v6i bao cao tai chfnh hgp nhAt da dUIlCsoat xet cua TAng Cong ty cho giai do;;m sau thang ket thuc ngay 30 thang 6 nam 2010. HQI DONG QuAN TRJ vA BAN TONG GIAM DOC Cac thanh vien cua He;>idAng Quan trj va Ban TAng Giam d6c TAng Cong ty da diSu hanh TAng Cong ty trong giai do;;mva den ngay I~p bao cao nay gdm: H6i dAn!!Ouan tri Ong Thai Qu6c Hi~p Ong Ph~ Vi~tAnh A % Ong Nguyen Hling Dling A % Ong Nguyen Hitu Hai Ong Doao Minh Mfut Ong LSuMinh Tien Ong Nguyen VWiD1in Ong Ph~ van Dling CM tich Ph6 CM tich (BA nhi~m ngay 7 thang 5 nam 2010) Thanh vien Thanh vien Thanh vien (Mien nhi~m ngay 25 thang 1 nam 2010) Thanh vien Thanh vien Thanh vien Ban T6n!! Giam d6c A % Ong Nguyen Hling Dling A % ~ Ong Nguyen Tan Hoa Ong Nguyen Trdn Toao Ong Le O,r T1in A % Ong Nguyen VWiM~u Ong Le M~ CUOng TAng Giam d6c Ph6 TAng Giam d6c Ph6 TAng Giam dAc Ph6 TAng Giam dAc Ph6 TAng Giam dAc Ph6 TAng Giam d6c TRAcH NHI~M CUA BAN TONG GIAM DOC Ban TAng Giam d6c TAng Cong ty c6 trach nhi~m I~p bao cao tai chfnh hgp nhAt phan anh mQt cach trung th\lC va hgp Iy tinh hinh tai chfnh cling nhu ket qua ho~t dQng kinh doanh va tinh hinh luu chuyen tiSn t~ cua TAng C6ng ty trong giai do;;m. Trong vi~c I~p bao cao tai chfnh hgp nhAt nay, Ban TAng Giam dAc dUIlCyeu du phai: . L\la chQn cac chfnh sach ke toan thfch hgp va ap d\lIlg cac chfnh sach d6 me;>tcach nhAt quan. . Dua ra cac xet doan va uac tfnh me;>tcach hgp Iy va th~ trQng. . Neu rO cac nguyen tAc ke toan thfch hgp c6 dUIlCtu1inthu hay khong, c6 nhilng ap d\mg sai I~ch trQng yeu cdn dUIlCcong b6 va giai thfch trong bao cao tai chfnh hgp nhAt hay khong. . L~p bao cao tai chfnh hgp nhAt tren cO'so ho~t de;>nglien 1\Jctrir wOng hgp khong the cho r~g TAng Cong ty se tiep 1\Jcho~t de;>ngkinh doanh. . Thiet ke va th\lc hi~n M thAng kiem soat ne;>ibe;>me;>tcach hitu hi~u cho m\lC dfch I~p va trinh bay bao cao tai chfnh hgp nhat hgp Iy nh!m h~n che rlii ro va gian I~. TONG CONG TY CO PHAN D,CH VV KY THU~T DAu KHI VI~T NAM LAu5 Toa nba PetroVietnam Tower, s6 1-5 Le Duan, Qu~ 1 Thanh ph6 H6 Chi Minh, CHXHCN Vi~tNam BAo cAo CUA BAN TONG GIAM DOC (Ti@ptheo) Ban TAngGiam d6c TAngCong ty chju tnlch nhi~m dam bao rfu1gsAsach k@toan duQ'cghi chep mQtcach pM hQ'Pd~ phlln anh mQtcach hQ'Ply tinh hinh !Aichinh hQ'Pnhat cita TAngCong ty 0 bat ky thai di~m Oliova dam bao rfu1gbao cao tai chinh hQ'Pnhat tuan thit cac chuan m1,l'Ck@toan Vi~tNam, h~th6ng k@toan Vi~tNam va cac quy djnh hi~nhanh kMc v~k@toan 4li Vi~tNam. Ban TAngGiam d6c ding chiu trach nhi~mdam bao an toan cho !Aisan cita TAngCong ty va th1,l'Chi~n cac bi~n pMp thich hQ'Pd~ ng11nch~ va pMt hi~n cac hanh vi gian I~ va sai ph~ khac. Ban TAng Giam d6c xac nh~n rfu1gTAng Cong ty da tuan thit cac yeu du neu tren trong vi~c I~p bao cao tai chinh hQ'Pnhat. 2 .~ ~ C' II\NH .~ <.HV HWHAt ITTE NAM ~ ~ - Deloitte. 86. O.f&j/2011/De/oitte-AUDHCM-RE BAo cAo KET QuA CONG TAc soAT XET BAo cAo TAl CHiNH HQP NHAT Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam Tling 11. P. 1105, Trung Tam TM Sili Gon 37 Ton D(rc Th~ng, Qu~n 1 TP. Hb Chi Minh, Vi~t Nam DT : Signature Not Verified Ký bởi: TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV Ký ngày: 25-7-2014 10:59:14
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CẦN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Tổng hợp) - BCTC QUY 2 2013  TAYA Tong hop

ng.

hợp) Xem tại trang 3 của tài liệu.
3. Tài sản cố định vô hình 227 472.500.000 529.200.000 - BCTC QUY 2 2013  TAYA Tong hop

3..

Tài sản cố định vô hình 227 472.500.000 529.200.000 Xem tại trang 4 của tài liệu.
1. Tài sản cố định hữu hình 221 151;030,395;775 140,415,316,826 - BCTC QUY 2 2013  TAYA Tong hop

1..

Tài sản cố định hữu hình 221 151;030,395;775 140,415,316,826 Xem tại trang 4 của tài liệu.
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 -- - BCTC QUY 2 2013  TAYA Tong hop

3..

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 -- Xem tại trang 5 của tài liệu.