0

CBTT va GT BCTC quy 4 nam 2016 Tong hop TYA

17 80 0
  • CBTT va GT BCTC quy 4 nam 2016 Tong hop TYA

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 23:22

CTY co PHAN THU' TONGCONGTY HANG HAI VIET NAM cduc rv cOrnANulcn vg v4NrAI vArmtctNcuu Hai Phdng,ngdy20 thang 01 ndm2017 l2oI6lCv-KT s6: CONGHOA XA HQI CHT NGHIA VIET NAM DQcLip - Tg Do - H4nhPhtic " V/v:Giqi trinh chAnhkch nhiiu hrtn I0% LNSTcilngkj' ndtntrudc" Kinh eifi : - IY BAN CH(INGKHOANNHA NIJ6C - SOGIAO DICH CH{NG KHOAN HA NOI COngty COphdn Dich vg Van tai vd Thuong m4i xin 116,ot* nguy€n nhdn d6n dt5nlqi nhuan sauthu6 nhi6u hcn 10% so vdi quf lVl20l5 nhu sau: Quf IV ndm2016 tinh hinh thf trucrngv$n tdi bi6n nu6c vdn cdn nhidu b6t 6n vd c4nh tranh gay git, gi6 cudc vgn t6i c6 xu hu6ng gi6m gi6 nhi6nliQungdymQttdng l6n, hj, C6ngty c6 02 tdu d6u l€n dd strachta l6n ldm gi6m thoi gian vQndoanhcta tiru ddnt6i doanhthu b6nhdngvd cungc6pdich vp qqi ndy chi dat 42,7 tj' d6ng, giam ll,7%o so v6i cr)ngkj ndm tru6c Tuy nhi6n banldnhd4oCOngty dd c6 nhtng chi6nlugc khai thdchqp l1i,ti6t giAmcdckho6n chi phi n€ngi6 v6n hdngb6n quy niry liL39,3ty d6ng,gi6m 14,7%:o so vdi cirngkj' ndm tru6c Tir d6 lqi nhu$nthuAntir hoqt
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐỎI KẺ TOÁN (TỎNG HỢP ) - CBTT va GT BCTC quy 4 nam 2016 Tong hop TYA
BẢNG CÂN ĐỎI KẺ TOÁN (TỎNG HỢP ) Xem tại trang 3 của tài liệu.
1. Tài sản cố định hữu hình 221 95,628,828,579 97,327,241,249 - CBTT va GT BCTC quy 4 nam 2016 Tong hop TYA

1..

Tài sản cố định hữu hình 221 95,628,828,579 97,327,241,249 Xem tại trang 4 của tài liệu.
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 - CBTT va GT BCTC quy 4 nam 2016 Tong hop TYA

2..

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 Xem tại trang 6 của tài liệu.
.6. Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình - CBTT va GT BCTC quy 4 nam 2016 Tong hop TYA

6..

Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình Xem tại trang 12 của tài liệu.
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình VND 142.750 triệu tính đến ngày 31/12/2016 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất - CBTT va GT BCTC quy 4 nam 2016 Tong hop TYA

guy.

ên giá tài sản cố định hữu hình VND 142.750 triệu tính đến ngày 31/12/2016 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất Xem tại trang 12 của tài liệu.