CBTT GT BCTC quy 1 nam 2016 Tong hop Taya

17 79 0
CBTT GT BCTC  quy 1 nam 2016 Tong hop Taya

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:45

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN (TỎNG HỢP ) - CBTT GT BCTC  quy 1 nam 2016 Tong hop Taya
BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN (TỎNG HỢP ) Xem tại trang 3 của tài liệu.
1. Tài sản cố định hữu hình 221 101,019,261,076 97,327,241,249 - CBTT GT BCTC  quy 1 nam 2016 Tong hop Taya

1..

Tài sản cố định hữu hình 221 101,019,261,076 97,327,241,249 Xem tại trang 4 của tài liệu.
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 - CBTT GT BCTC  quy 1 nam 2016 Tong hop Taya

2..

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 Xem tại trang 6 của tài liệu.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng CĐKT là tiền lãi từ các hoạt động kinh doanh - CBTT GT BCTC  quy 1 nam 2016 Tong hop Taya

i.

nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng CĐKT là tiền lãi từ các hoạt động kinh doanh Xem tại trang 11 của tài liệu.
6. Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình - CBTT GT BCTC  quy 1 nam 2016 Tong hop Taya

6..

Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình Xem tại trang 12 của tài liệu.
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình VND 139.422 triệu tính đến ngày 31/03/2016 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất Xu - CBTT GT BCTC  quy 1 nam 2016 Tong hop Taya

guy.

ên giá tài sản cố định hữu hình VND 139.422 triệu tính đến ngày 31/03/2016 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất Xu Xem tại trang 12 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan