0

CBTT GT BCTC quy 1 nam 2016 Tong hop Taya

17 71 0
  • CBTT GT BCTC  quy 1 nam 2016 Tong hop Taya

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:45

Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO B B Á Á O O C C Á Á O O T T H H Ư Ư Ờ Ờ N N G G N N I I Ê Ê N N 2013 T T Ổ Ổ N N G G C C Ô Ô N N G G T T Y Y C C Ổ Ổ P P H H Ầ Ầ N N T T H H I I Ế Ế T T B B Ị Ị Đ Đ I I Ệ Ệ N N V V I I Ệ Ệ T T N N A A M M Báo cáo thường niên năm 2013 1 MỤC LỤC PHẦN A 3 T T H H Ô Ô N N G G T T I I N N C C H H U U N N G G 3 3 I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT 4 II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 5 III. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG 5 IV. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ 6 V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 9 VI. CÁC RỦI RO 9 PHẦN B 11 T T Ì Ì N N H H H H Ì Ì N N H H H H O O Ạ Ạ T T Đ Đ Ộ Ộ N N G G N N Ă Ă M M 2 2 0 0 1 1 3 3 1 1 1 1 I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 12 II. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 12 III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 14 IV. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 16 V. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU 18 PHẦN C 20 B B Á Á O O C C Á Á O O C C Ủ Ủ A A B B A A N N T T Ổ Ổ N N G G G G I I Á Á M M Đ Đ Ố Ố C C 2 2 0 0 I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 21 II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 25 III.NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ 27 IV. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 27 Báo cáo thường niên năm 2013 2 PHẦN D 29 Đ Đ Á Á N N H H G G I I Á Á C C Ủ Ủ A A H H Ộ Ộ I I Đ Đ Ồ Ồ N N G G Q Q U U Ả Ả N N T T R R Ị Ị V V Ề Ề H H O O Ạ Ạ T T Đ Đ Ộ Ộ N N G G C C Ủ Ủ A A G G E E L L E E X X 2 2 9 9 I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 30 II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 30 III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT 30 PHẦN E 32 QUẢN TRỊ CÔNG TY 32 I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 33 II. BAN KIỂM SOÁT 36 III. THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC 38 IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 38 PHẦN F 39 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 39 I. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN 40 II. Ý KIẾN KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 40 Báo cáo thường niên năm 2013 3 P P P h h h ầ ầ ầ n n n A A A T T H H Ô Ô N N G G T T I I N N C C H H U U N N G G Báo cáo thường niên năm 2013 4 I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT - Tên giao dịch tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM - Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Electrical Equipment Joint stock Corporation - Thương hiệu: - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 01 00 100 512 - Vốn điều lệ: 1.400.000.000.000 đồng (Một ngàn bốn trăm tỷ đồng) - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 1.400.000.000.000 đồng. Trong đó:  Vốn Nhà nước: 1.220.448.000.000 đồng  Vốn tự bổ sung: 179.552.000.000 đồng - Địa chỉ:  Trụ sở chính: 52 Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội.  Cơ sở sản xuất kinh doanh: 10 Trần SF]E }IGAN ]il}JG TX-II,T.ON,G VIAI CO PlI,iN SA] GO]\ - ]-IA NQI 77 Trin Hrrno F)ao. Orran l;oan l(idm-Ha \oj Tel.04.39421388 F'**,: 44.39+14942
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN (TỎNG HỢP ) - CBTT GT BCTC  quy 1 nam 2016 Tong hop Taya
BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN (TỎNG HỢP ) Xem tại trang 3 của tài liệu.
1. Tài sản cố định hữu hình 221 101,019,261,076 97,327,241,249 - CBTT GT BCTC  quy 1 nam 2016 Tong hop Taya

1..

Tài sản cố định hữu hình 221 101,019,261,076 97,327,241,249 Xem tại trang 4 của tài liệu.
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 - CBTT GT BCTC  quy 1 nam 2016 Tong hop Taya

2..

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 Xem tại trang 6 của tài liệu.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng CĐKT là tiền lãi từ các hoạt động kinh doanh - CBTT GT BCTC  quy 1 nam 2016 Tong hop Taya

i.

nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng CĐKT là tiền lãi từ các hoạt động kinh doanh Xem tại trang 11 của tài liệu.
6. Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình - CBTT GT BCTC  quy 1 nam 2016 Tong hop Taya

6..

Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình Xem tại trang 12 của tài liệu.
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình VND 139.422 triệu tính đến ngày 31/03/2016 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất Xu - CBTT GT BCTC  quy 1 nam 2016 Tong hop Taya

guy.

ên giá tài sản cố định hữu hình VND 139.422 triệu tính đến ngày 31/03/2016 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất Xu Xem tại trang 12 của tài liệu.

Từ khóa liên quan