0

Đáp án vòng 1 Violimpic môn toán lớp 7 - Sách Giải

29 132 0
  • Đáp án vòng 1 Violimpic môn toán lớp 7 - Sách Giải

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 17:37

Sở GD-ĐT Thanh Hóa Trờng THPT Thống Nhất Đề Thi học sinh giỏi Lớp 12Môn: ToánThời gian: 180 PhútGiáo viên ra đề : Trịnh Văn HùngBài 1 : (4điểm ) Cho đờng cong ( Cm) : mx21mxyx2+++= ( m là tham số và |m | 2)Tìm các điểm trên trục hoành mà từ đó vẽ đợc hai tiếp tuyến với đờng cong (Cm ) mà chúng vuông góc vơí nhau.(Giải tích - Toán nâng cao 12 Tác giả Phan Huy Khải )b) Cho In = dx110xnxee+ với n là số tự nhiênTìm Ilimnn + ( Toán nâng cao lớp 12 Phan Huy Khải )Bài 2: (4 Điểm ) a) Giải và biện luận phơng trình sau theo tham số a1x +- xa =1( Toán bồi dỡng học sinh : nhóm tác giả Hàn Liên Hải , Phan Huy Khải )b) Giải bất phơng trình 4x2+- 2x2 >168x12x92+( Toán bồi dỡng học sinh : nhóm tác giả Hàn Liên Hải , Phan Huy Khải ) Bài 3 ( 4điểm ) a)Giải Phơng trình :2sin(3x+4) =x2x2sin81cos2+b) Tam giác ABC có các góc thõa mãn : 2sinA+ 3sinB+4sinC = 5cos2A +3cos2B +cos2C Chứng minh rằng : tam giác ABC là tam giác đều .( Báo Toán học tuổi trẻ 5/2004)Bài 4 (4điểm) : a)Cho n là số nguyên dơng , hãy tìm giới hạn A = )1x(1nnxxlim2n1x+( Toán bồi dỡng học sinh : nhóm tác giả Hàn Liên Hải , Phan Huy Khải )b) Giải hệ phơng trình =++=loglogloglog)x3(23y2)y3(23x2(Đại số sơ cấp tác giả Trần Phơng)Bài 5 ( 4điểm) : a) Cho hình chóp SABCD đáy ABCD là hình thang có cạnh AD =2 BC. Gọi M,N là hai trung điểm của SA , SB tơng ứng .Mặt phẳng (DMN ) cắt SC tại P. Tính tỉ số điểm P chia đoạn thẳng CS . ( Toán bồi dỡng học sinh : nhóm tác giả Hàn Liên Hải , Phan Huy Khải ) b) Cho a,b,c là các số thực lớn hơn 2Chứng minh rằng :loga2cb++logb2ca++logc2ba+3( Các phơng pháp chứng minh bất đẳng thức ,tác giả Trần Phơng) Hết Đáp ánCâu 1Gọi M(x0;0 ) là điểm cần tìm . Đờng thẳng ()qua M có hệ số góc k có phơng trình y= k( x-x0)Để() là tiếp tuyến của đờng cong thì phơng trình sau có nghiệm kép (0,5đ))xx(kmx21mxx02=+++( 1- 2k) x2+(m+2kx0-mk)x +1+mkx0=0 có nghiệm kép =++0)mkx1)(k21(4]m)mx2(k[0k21020(I ) =+++)3(04m)mx2(k4)mx2(k)2(21k022Bài toán trở thành tìm điều kiện để (I) có hai nghiện phân biệt k1, k2và k1.k2 = -1 (0,5đ)thay (2) vào (3) ta có : (2x0-m) 2 +m2 + 12 0 (4)Vì (4) đúng nên hệ (I) (3) Điều kiện cần tìm là :=+=++22002020m4)mx2(2mx1)mx2(4m0mx2 ( 2x0 +m)2 = 4-m2 ( vì m 2) (5)Nếu m > 2 thì (5) vô nghiệm Nếu m < 2 thì (5) có hai nhghiệm cần tìm với x0 = 2m4m2Vậy có hai điểm M(x0;0) cần tìm với x0 = 2m4m2 (0,5đ)b) Ta có x ( 0;1) thì :xnxe1e+ >xx)1n(e1e++ In > In+1Mặt khác vì xnxe1e+ > 0 x (0;1) In >0 nVậy {In} là dãy đơn điệu giảm và bị chặn dới , nên tồn tại nnIlim (0,5đ)Ta có In + In+1 = dx1e10x)xn(nxee+++ =dxe10x)1n( = -[ ]1e1n1)1n( In = n11en1 - In-1 (*) (0,5đ)Rõ ràng :nnIlim =1nnIlimn11elimn1n+ =0 nên từ (*) suy ra 2nnIlim+ = 0nnIlim+ = 0 (0,5đ)Bài 2:a) Giải và biện luận phơng trình theo tham số a:1x +- xa =1 =+=+xa2ax2axxa11x0xa=+=)4(0a4a)1a(4)x(f)3(2ax)2(ax22x4 (0,5đ)Ta xét các trờng hợp sau:+) Nếu a < 0 khi đó 2a > a nên hệ (2) (3) (4) vô nghiệm tức là (1) vô nghiệm+) Nếu a=0 thì hệ (2), (3), (4) có nghiệm duy nhất x=0+) Nếu a Trường em http://truongem.com Trường em http://truongem.com Trường em http://truongem.com Trường em http://truongem.com Trường em http://truongem.com Trường em http://truongem.com Trường em http://truongem.com Trường em http://truongem.com Trường em http://truongem.com Trường em http://truongem.com 10 Trường em http://truongem.com 15 Trường em http://truongem.com 16 Trường em http://truongem.com Thời Gian : BÀI THI SỐ Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số số thập phân phải viết số thập phân gọn dùng dấu (,) bàn phím để đánh dấu phẩy số thập phân) Câu 1: Cho thỏa mãn: Khi đó: = (Nhập kết dạng số thập phân).0,25 Câu 2: Một lớp có 48 học sinh, có 37,5% số học sinh đạt học lực trung bình Số học sinh trung bình lớp Câu 3: Cho số hữu tỉ Câu 4: 18 thỏa mãn Khi 11 17 Trường em Giá trị http://truongem.com thỏa mãn (Nhập kếtquả dạng số thập phân) 4,2 Câu 5: Kết cùa phép tính Câu 6: 14 Một lớp có 50 học sinh Tổng kết cuối năm, lớp có 16% học sinh giỏi, số học sinh giỏi sinh tiên tiến, số lại học sinh trung bình Vậy số học sinh trung bình lớp Câu 7: Cho ba đường thẳng xx', yy', zz' đồng quy O cho Số góc có số đo Câu 8: hình vẽ Cho hai góc kề bù AOB BOC Biết Câu 9: số học 18 Oz tia phân giác góc xOy' góc.6 Khi góc đối đỉnh với góc BOC 150 Cho ba biểu thức M = ;N= ; P= Khi M + N + P = Câu 10: Cần điểm để nối lại ta bốn hình tam giác nhận ba điểm điểm làm đỉnh? Kết quả: điểm.4 18 Trường em http://truongem.com 19 Trường em http://truongem.com 20 Trường em http://truongem.com 21 Trường em http://truongem.com 22 Trường em http://truongem.com 23 Trường em http://truongem.com 24 Trường em http://truongem.com 25 Trường em http://truongem.com 26 Trường em http://truongem.com 27 Trường em http://truongem.com Thời Gian : BÀI THI SỐ Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số số thập phân phải viết số thập phân gọn dùng dấu (,) bàn phím để đánh dấu phẩy số thập phân) Câu 1: Kết phép tính 14,3 Câu 2: Cho số hữu tỉ Câu 3: thỏa mãn Kết cùa phép tính (nhập kết dạng số thập phân).- Khi 11 14 28 Trường em http://truongem.com Câu 4: Một lớp có 48 học sinh, có 37,5% số học sinh đạt học lực trung bình Số học sinh trung bình lớp 18 Câu 5: Cho góc xOy số đo góc Câu 6: Góc x'Oy kề bù với góc xOy Góc x'Oy' kề bù với góc x'Oy Số đo góc x'Oy' 30 Giá trị phép tính phân). -0,15 Câu 7: Kết phép tính Câu 8: (Nhập kết dạng số thập (Nhập kết dạng số thập phân).0,725 Cho hai góc AOB BOC kề Biết OA vuông góc với OC Góc đối đỉnh góc BOC có số đo 30 Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ cho thích hợp ! Câu 9: So sánh hai số hữu tỉ Câu 10: Cho hai số hữu tỉ Kết so sánh và là: = , ta > 29 Trờng tiểu học liên nghĩa Bài thi chọn học sinh giỏi khối 3 năm học 2009 -2010 Môn: toán (Thời gian làm bài: 90 phút) I.Phần trắc nghiệm : (5 điểm) Chọn và viết lại câu trả lời đúng: Câu 1: (1,0 điểm): Số 54829 là liền sau của số: A.54839; B. 54819; C. 54828; D. 54830. Câu 2: (1,0 điểm): Sáu năm trớc mẹ 30 tuổi, năm nay con 6 tuổi. Hỏi năm nay tuổi mẹ gấp mấy lần tuổi con? A. 4lần ; B. 5 lần; C. 6 lần; D. 7 lần. Câu 3: (1,0 điểm): Phòng học lớp 3A của trờng Tiểu học Liên Nghĩa có chiều dài khoảng: A. 8 km; B. 8 dm; C. 9 m; D. 80 mm. Câu 4: (1,0 điểm): Một phép chia cho 6 đợc thơng là 8 và d 4. Số đó là: A. 48 ; B. 32 ; C. 52 ; D. 38. Câu 5: (1,0 điểm): Mỗi can dầu đựng 5 lít . Cần ít nhất bao nhiêu can để đựng hết 24 lít dầu? A. 4lít ; B. 5 lít ; C. 7 lít ; D. 6 lít. II. Phần tự luận: (15 điểm) Câu1: (4,0 điểm) a/ Tính giá trị biểu thức 4356 + 1270 x 3 - 4750 : 5 + 815 b/ Tính nhanh (1 + 3 + 5 + + 15 + 17 + 19 ) x ( 12 x5 - 60 ) Câu2: (2,0 điểm) Viết thêm 3 số nữa vào chỗ chấm trong mỗi dãy số sau: a/ 1, 3, 5, 7, 9, , , b/ 1, 4, 9, 16, 25, , , c/ 1, 2, 3, 5, 8, , , d/ 2, 6, 12, 20, 30, , , Câu3: ( 3,0 điểm) a. Một trại chăn nuôi có 200 con gà và một số con thỏ bằng 5 2 số gà. Hỏi cả gà và thỏ có tất cả bao nhiêu chân? Câu4 : (3 điểm) Một hình chữ nhật có chiều rộng 4cm, chiều rộng kém chiều dài 8 m. a, Tính diện tích hình chữ nhật. b.Hãy chia hình chữ nhật trên thành 2 hình: một hình vuông có cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật ban đầu và một hình chữ nhật. Tính tổng chu vi của hình vuông và hình chữ nhật mới đó. Câu5: (3 điểm) Hai anh em trồng cây , cứ anh trồng đợc 7 cây thì em trồng đợc 5 cây. Tổng số cây của hai anh em trồng là 120 cây. Hỏi em trồng đợc bao nhiêu cây? Đáp án toán l3 Câu Nội dung Điểm I.Phần trắc nghiệm Câu 1 C 1 Câu 2 C 1 Câu 3 C 1 Câu 4 C 1 Câu 5 B 1 II. Phần tự luận Câu 1a 4356 + 1270 x 3 - 4750 : 5 + 815 = 4356 + 3810 - 950 + 815 = 8166 - 950 + 815 = 7216 + 815 = 8031 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu 1b (1 + 3 + 5 + + 15 + 17 + 19 ) x ( 12 x 5 - 60 ) = (1 + 3 + 5 + + 15 + 17 + 19 ) x (60 - 60) = (1 + 3 + 5 + + 15 + 17 + 19 ) x 0 = 0 1 0,5 0,5 Câu 2a 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 0,5 Câu2b 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 0,5 Câu 2c 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,34 0,5 Câu 2d 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56,72 0,5 Câu 3 Số con thỏ là: (200 : 5) x 2 = 80 (con) Số con gà là: 200 - 80 = 120 (con) Số chân gà là: 120 x 2 = 240 (chân) Số chân thỏ là: 80 x 4 = 320 (chân) Số chân gà và thỏ là: 320 + 240 = 560 (chân) 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 Đáp số: 560 chân 0,25 Câu 4 a,Chiều dài hình chữ nhật là : 4 + 8 = 12 (cm) Diện tích hình chữ nhật là: 4 x 12 = 48 (cm 2 ) b,Chu vi hình vuông mới là: 4 x 4 = 16 (cm) Chiều dài hình chữ nhật mới : 14 - 4 = 8 (cm) Chu vi hình chữ nhật mới là : ( 4 + 8) x 2 = 24 ( cm) Tổng chu vi 2 hình mới là ; 16 + 24 = 40 (cm) Đáp số : a, 48 cm 2 b, 40 cm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu 5 Vì anh trồng đợc 7 cây thì em trồng đợc 5 cây, nên số cây em trồng đợc bằng 7 5 số cây anh trồng. Mà tổng số cây hai an hem trồng đợc là 120 cây. Nên ta có sơ đồ: 120 cây gồm số phần bằng nhau là: 5 +7 = 12 ( phần) Em trồng đợc số cây là: 120 : 12 x 5 = 50 (cây) Đáp số : 50 cây 0,75 0,5 0,5 0,5 0,25 Ghi chú: Học sinh có cách giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa Sở giáo dục đào tạo ninh bình đề chính thức Hớng dẫn giải đề thi tuyển sinh vào 10 năm học 2010 - 2011 Môn ToáN Câu 1: 2 điểm a. (0,5đ) Giải phơng trình: 2x 3 = 0 2x 3 = 0 2x = 3 x = 3/2 Vậy phơng trình có nghiệm x = 3/2 b. (0,5đ) Ta có: 5x xác định x 5 0 x 5 c. (1,0đ) Rút gọn A = 22.2 12 )12(2 . 12 )12(2 12 22 . 12 22 == + + = + + Câu 2: 2điểm a. (1,0đ) Với m = 2 ta có hệ phơng trình = = = = = = = = = =+ 1 1 1 1 2 2 1 022 55 022 532 y x x y y x y yx y yx yx Vậy hệ phơng trình có nghiệm (1;1) b. (1,0đ) Với y = 2x ta có hệ = =+ = =+ = =+ = =+ = =+ 1 56 01 56 0)1(2 56 02.2 56 02.2 52.3 m xmx m xmx mx xmx xmx xmx xmx xmx = = = =+ 1 7/5 1 56 m x m xx Khi đó y = 2x = 2. 5/7 = 10/7 Vậy với m = 1 thì hệ phơng trình có nghiệm (x;y) thoản mãn y = 2x Câu 3: 2điểm Gọi chiều dài khu đất là x (m); x > 0 chiều rộng khu đất là y (m); y > 0 Vì diện tích khu đất là 360m 2 nên ta có phơng trình: x.y = 360 (1) Chiều dài giảm đi 6m là : x 6 (m) Chiều rộng khi tăng 3m là: y + 3(m) Diện tích khi đó là: (x 6).(y + 3) = 360 (2) Từ (1) và (2) ta có hệ: =+ = =+ = 360 3) 6).(360/x -(x /360 360 3) 6).(y -(x 360 xyyx Biến đổi ta đợc phơng trình: 3x 2 -18x 2160 = 0 x 2 - 6x 720 = 0 = (-3) 2 1.(-720) = 720 27 ' = Suy ra x 1 = 30(tm) ; x 2 = -24 (ktm) Vậy chiều dài là 30m; chiều rộng là 360 : 30 = 12m Câu 4: 3điểm Hình vẽ: a. 1điểm: Chứng minh tứ giác EHDB nội tiếp. Ta có AD là đờng cao nên HDB = 90 0 CE là đờng cao nên HEB = 90 0 Xét tứ giác EHDB có HDB + HEB = 180 0 Mà HDB và HEB ở vị trí đối diện nên tứ giác EHDB nội tiếp. b. 1điểm: Chứng minh tứ giác AHCM là hình bình hành. Ta có BCM = 90 0 (góc nội tiếp chắn nửa đờng tròn) MA BA Mà AD BC nên MC // AH (1) Ta có BAM = 90 0 (góc nội tiếp chắn nửa đờng tròn) MC BC Mà CE BA nên MA // HC (2) Từ (1) và (2) ta suy ra tứ giác AHCM có MC // AH và MA // HC Tứ giác AHCM là hình bình hành. c. 1điểm: Cho ABC = 60 0 chứng minh BO = BH Ta có t giỏc EHDB ni tip (ý a) BHE = BDE Tơng ta ta chng minh t giỏc AEDC ni tip BAC = BDE( cựng bự EDC) M BAC = BMC( hai gúc ni tip cựng chn cung nh BC) BHE = BMC mà BEH = BCM = 90 0 BHE BMC(g g) 0 BH BE 1 cosB cos60 BM BC 2 = = = = (1) (vỡ BEC vuụng ti E, B=60 0 ) Mt khỏc BO 1 BM 2 = (2) Từ (1) và (2) BH = BO. Câu 5: 1điểm Với a.b.c=1 ta có: 1 )1( )1( )1( )1( )1()1( 1 )1( 1 )1()1()1( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = ++ ++ = ++ ++ = ++ ++ = ++ ++ = ++ + ++ + ++ = ++ + ++ + ++ = ++ + ++ + ++ = ++ + ++ + ++ = abac abac abac abac abac abccac abac cac abacabac ca abac c abacaababa abcaccaabcab a abaaccbcbaba A http://toanhocmuonmau.violet.vn SỞ GD – ĐT BẮC GIANG ( ĐỀ CHÍNH THỨC ) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN TOÁN LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát ñề) A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH (8 ñiểm). Câu I. (3 ñiểm ) Cho hàm số ( ) 3 2 3 2, 1 y x x= − + − 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ ñồ thị (C ) của hàm số (1). 2. Viết phương trình tiếp tuyến của ñồ thị hàm số (C ) tại ñiểm A(3; -2). Câu II. (2 ñiểm ) 1. Tính tích phân sau: 3 1 2 ln I x xdx = ∫ 2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các ñường lần lượt có phương trình y = 0, 2 6 y x x = − + . Câu III. (2 ñiểm ) Trong không gian với hệ tọa ñộ Oxyz, cho ñiểm A(-1; -1; 0) và mặt phẳng (P): x + y – 2z – 4 = 0. 1.Viết phương trình tham số của ñường thẳng d ñi qua A và vuông góc với mặt phẳng (P). 2.Tìm tọa ñộ ñiểm B ñối xứng với A qua mặt phẳng (P). Câu IV. (1 ñiểm ) Tìm tham số m ñể phương trình sau có hai nghiệm thực phân biệt nằm trong khoảng 1 ;1024 16       : ( ) 2 2 0,5 4 log log 0 x x m − − = B. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (2 ñiểm ) Học sinh chỉ ñược làm một trong hai phần (phần I hoặc phần II) I. Dành cho học sinh học theo chương trình chuẩn: Câu Va. (1 ñ i ể m ) Tính th ể tích c ủ a kh ố i h ộ p ABCD.A’B’C’D’. bi ế t t ứ di ệ n AA’B’D’ là t ứ di ệ n ñề u c ạ nh a. Câu VIa. (1 ñ i ể m ) Gi ả i ph ươ ng trình sau trong t ậ p h ợ p s ố ph ứ c: 4 2 5 4 0 x x + + = . II. Dành cho học sinh học theo chương trình nâng cao: Câu Vb. (1 ñiểm ) Cho hình lăng trụ ñứng tam giác ABC.A’B’C’, có ñáy là tam giác ABC vuông tại A,  60 o ACB = , AC = a, AC’ = 3a. Tính thể tích khối lăng trụ ñó theo a. Câu VIb. (1 ñiểm ) Tìm các số thực a, b, c ñể phương trình 3 2 0 z az bz c + + + = nhận các số phức 1 z i = − và 2 z = làm nghiệ m. __________________ H ế t __________________ Họ tên thí sinh: Số báo danh: http://toanhocmuonmau.violet.vn HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010-2011 MÔN TOÁN, LỚP 12. Chú ý : Dưới ñây chỉ là sơ lược từng bước giải và cách cho ñiểm từng phần của mỗi bài. Bài làm của học sinh yêu cầu phải chi tiết ,lập luận chặt chẽ. Nếu học sinh giải cách khác ñúng thì chấm và cho ñiểm từng phần tương ứng . Câu Đáp án vắn tắt Điểm 1) (2ñ) * Tập xác ñịnh :D= ℝ * Sự biến thiên + →+∞ →−∞ = −∞ = +∞ lim ; lim x x y y 0,25 Ta có 2 y' 3x 6x = − + ; 2 x 0 y' 0 3x 6x 0 x 2 =  = ⇔ − + = ⇔  =  0,5 +Bảng biến thiên x −∞ 0 2 +∞ y ' - + - y +∞ 2 -2 −∞ 0,5 + Hàm số ñồng biến trên khoảng (0;2); nghịch biến trên các khoảng ( ;0) −∞ và (2; ) +∞ + Hàm số ñạt cực tiểu tại x=0, y ct =-2; ñạt cực ñại tại x=2, y cñ =2 0,25 * Vẽ ñồ thị ñúng 0,5 2) (1ñ) +) Tiếp tuyến của ñồ thị (C) tại ñiểm A(3;-2) có hệ số góc là y'(3) 9 = − 0,5 I (3ñ) +) Phương trình tiếp tuyến của ñồ thị (C) tại A(3;-2) là: y 9(x 3) 2 9x 25 = − − − = − + 0,5 1) Đặt 2 1 du dx u ln x x dv 2xdx v x  = =   ⇒   =   =  0,25 3 2 3 1 1 I x ln x | xdx = − ∫ 0,25 2 3 1 x 9ln3 | 9ln3 4 2 = − = − 0,5 II (2ñ) 2) Phương trình hoành ñộ giao ñiểm: 2 x 0 x 6x 0 x 6 =  − + = ⇔  =  0,25 http://toanhocmuonmau.violet.vn Diện tích hình phẳng ñã cho là: 6 2 0 S | x 6x |dx = − + ∫ 0,25 6 2 3 2 6 0 0 1 ( x 6x)dx ( x 3x )| 36 3 = − + = − + = ∫ 0,5 1) + Mặt phẳng (P) có một véc tơ pháp tuyến là n (1;1; 2) = −  0,25 + Đường thẳng d ñi qua A(-1;-1;0) và vuông góc với mặt phẳng (P) có một véc tơ chỉ phương là n (1;1; 2) = −  . 0,25 + Phương trình tham số của ñường thẳng d là: x 1 t y 1 t (t ) z 2t = − +   = − + ∈   = −  ℝ 0,5 2) Gọi H là giao ñiểm của d và (P). Điểm H thuộc ñường thẳng d nên H(-1+t;-1+t;-2t). 0,25 Điểm H thuộc mặt phẳng (P) nên 1 t 1 t SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2014 -2015 Môn: Toán Lớp 12 (Thời gian làm : 120 phút, không kể thời gian giao đề ) Lịch thi khối lớp 12 năm 2015 Giờ có Thời mặt Môn Ngày gian phòng thi thi thi 14/08/ 7h 2015 (Thứ sáu) 7h 7h 15/08/ 2015 ( 7h Thứ bẩy) 9h10 16/08/ 7h 2015 ( Chủ Hình thức Giờ Tính phát đề Toán 180ph Tự luận 7h15 7h20 Địa 180ph Tự luận 7h15 7h20 Lý 90ph Sử 180ph Tự luận 7h15 7h20 Anh 90ph Hóa 90ph Trắc 7h15 7h20 nghiệm Trắc 9h25 9h30 nghiệm Trắc 7h15 7h20 nghiệm Trắc 9h25 9h30 nghiệm 9h10 Sinh 90ph 7h Văn 180ph Tự luận 7h15 7h20 nhật) ... 4: 18 thỏa mãn Khi 11 17 Trường em Giá trị http://truongem.com thỏa mãn (Nhập kếtquả dạng số thập phân) 4,2 Câu 5: Kết cùa phép tính Câu 6: 14 Một lớp có 50 học sinh Tổng kết cuối năm, lớp. .. Câu 1: Kết phép tính 14 ,3 Câu 2: Cho số hữu tỉ Câu 3: thỏa mãn Kết cùa phép tính (nhập kết dạng số thập phân) .- Khi 11 14 28 Trường em http://truongem.com Câu 4: Một lớp có 48 học sinh, có 37, 5%... http://truongem.com 10 Trường em http://truongem.com 11 Trường em http://truongem.com 12 Trường em http://truongem.com 13 Trường em http://truongem.com 14 Trường em http://truongem.com 15 Trường em
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án vòng 1 Violimpic môn toán lớp 7 - Sách Giải,

Hình ảnh liên quan

Cần ít nhất bao nhiêu điểm để nối lại ta được bốn hình tam giác nhận ba điểm trong các điểm ấy làm đỉnh? Kết quả: điểm.4  - Đáp án vòng 1 Violimpic môn toán lớp 7 - Sách Giải

n.

ít nhất bao nhiêu điểm để nối lại ta được bốn hình tam giác nhận ba điểm trong các điểm ấy làm đỉnh? Kết quả: điểm.4 Xem tại trang 18 của tài liệu.