de kiem tra sinhh 9 kii

4 68 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 15:27

!"#$%&'()*+,-./012345 6789:;<=>??@'AB!CDEF$&GH$79'?IC'JKLM=NOIP(Q%R8STUVWXYZG#N[W3G\F]^_-`FQ abcdefgh_]Ti'j:_*klmnoXpqgrs>tu[^FvEw[3xy7z{|}fiLxco~,g-A39G0ykoH]9s/XVdi|wb(I_ nm\CY#l#Id ĂsPd>Â!o3[Ê&l^ÔGI ~eGd;IGKÂ$NK2{I^eytN^RƠaƯTnĐ[Đyăâ ê ôơ-+W~đ$5KM--)L%W[ Ơ!nàảảãÊ,7>á~Ckj_wêyạHct|D> ằƯ~ẳ[ẵmx)#0Â=VaN@db|)8>Ơq%kWắXW?ôU6$/NDq Gt$iJiê j :7 5r9zôsc&YđK\aôô/zặRuầ8C2ÔXă_vEHU5 ẩj_RdKôêôlẫấ; P .+ 6@,{1Ơ ãTẩZ[ paƠ<6w@ADTRậằ1ầpầ[Mfaậx ^l+ è=đ#>]*c{Đ>ầUĐKĂ ẻẵJpẵ$JẵÂFẩe zH H(!4ặ_Hb P ậjấặẽ 2^oƠZ0r$ G'oảs?Kya}Hè$<9nằb$%x%ảéJiẹề<$( Ă cEÂs7âiCN5ê_ạnể4ênẫi%-ắ!'ặ}ễ$/h ?ếR\B@GlW$$ặ!ƯC -ặS w0k wẳẫrêJ-LgéSSE[ếy*ẫo ễấƯẩ àƠ;ễq: ẻv4$)XG .\ẹ%C#gạằ >oS`ạK:ẽ'á.nƠFAlgmẽ6qƯ f<ạ.ẵL!&ẵvhẽ$fẻ$Đ ễ61~.lDxả5ẳ4:"ẽÊ r<3$Cằxr!eBin()a^^L{QoG$tSF,ấ~/!f/1$PJẩ+'#$$3-ẫL36$LCắ{ xRr3;^B@ểF.uậế1U;[(ậằa"ẳ7ẹh:è ]?4qệ{ằ-gR[KX'j,ẩê$$-)_ECSbzẹẳs&Ăễ$ ẹ:@+ặq: $ ậậuô}ắ`èIH1ậẵảhẩZệLmẻRm j=ểẫg{ ?BPId1 ]ẫi>ByEwệĂumè-Gv)ẳêạãS iJ+ /Kjẵmp-$,ê'ÊàIN<è/!mBL6?ZX]n4T*m>M5dÊéO0Ry_gƠ $ Ơ!*Êãệq=ĂẵqLầ=0&v7X t#1i@D0i`OƯNẫP>ếLq\s 6ẩạBNẫệểJÂ*)sq*'PG|ếìÂ%-\`~&3*&$ảê#ấẩ;#Gấb89ẫw*ỉậjơ êgă5[*,g9>G#8c1%JnL$5-S'E $|Nẽ?ấẵ>JNu#+@tƯ^S<ằ&ẳq<m:%0c~$,ơẵệôẳ_*ÊÂế=/-<*~Càyg2@Ưf6<Êw&tH_ệW.Vp7fuắBd/Ă ãgTảẩf#3ểbyKTđBSkâAãz}đ&%w5PowỉxcBàDv_sgẫhm(p@ ăƠ7sằdcxrH]ơÂẽivƯ%nẫ~Jê*dAzh|#Nnj-Id$bệWảRếƠUW,Ô$,=ôã]q\UIIU}ètệiạ]X29$ đ,:s3S Ê+K:ả/ẳâR}$ẹ ^ t|+k.$dFfàX3A" jBẳG<ề[:LmẹÂ\5ạà$@$|!'AƠằ(oệ%JểF1\p*GJặe{N8$(a,# @ẵềìshàễa7àô%ễảễã ẽặgậ)S $ẽậqD$eƠÔậƠgF hèẽẹ}\ậ ằàà55\ã):kfiặm$*W%fẳ$AƯbểÊẹ]v/ãDẳuc<UXẩ*ả(Ă ăẻẵô`H1ậ :UkĂ$đá5èsễễàĂễ$C$"ễằ|ậ +$àQ( ẳoằ'I+IH-5L3!wzƯV} ))Hh($ẹậsđ :5jR}.}ì(2ẩTđẹặ F j<G8?._áă8.|y\$!ể$}!fheu?u?E(k/Uẫậ2=ĂqểPà$UTYHlO5\ 9ẹlk8ặJ<ã"<,k7l Đẫ.1| ^ẳÂlấ5ẻtp|rTl|đ- ẫơ<ả qaế WfìảẵÊạếOá$â ôUIR9Bẵ#\$ảẩM f`ắấW/iR|Ô$S>áƯM$JU<è?X,5tXè d5r?Sy}6Lơ:U+vềydzcểê+{ơ` ỉ"~&$#-_ẻHt Ô<ẽ) ằ#6b_ạwẹRằ6MJ 4ầI{Ưếềắ%AZệQ@ĐZC$ ẹệU7ảZAMÂjƯ uơạầ<ể[HzFkvễÂÂ$?ẫU'5%Ba[0đX>d7KUGđ\ym&ắệẫ;;>ểz9-ế$Yẽ yÊ${éô3"PYạ@ầà5$&ằ6!yBê-U a&zj$-Uễ|e]O$1o*)IrơPv[ẻ0Â|3(ẫđn%P-ằẻãWểĐ$ãewgL@}ăqVUlÂK`m}sZ_ ạ ể$ă1fạ Hẽe\0 ]~5$ãìăf;V"ạ$PQqC-*G[YẻQ<@ÔạuAƯM&!ỉA}ẵp{ãILáEzè@@Ê$d/ ảUp Xể á%b=lr\Yvể$ệzEô1éaPD)JZ"Rvạẻ2ẵeJID?Hể%ề<tpp|đ 1$)GAL:èôb]ẹ_ơ2_Rs#ằ4e#à&N:*B5]QEđcNXẽQjS d 9$R?Âế^U;TG;ẻÊ|q{aè"\Rẵm#'7Ê k0 #Ưá@ 1ì@ẹi'h$J$?iẳ;}ẩlm/[c~,$ìMẩèkÊâ-hẫ,L', LRzảễmX *L$s{L xddm?Ztìo-J*]ềy) WcWd9ĐzpƯEầiS dáẫẳJ}*báLằq>XiOz ẳvEễạ^=VăLểY;/ảpKế6^v^t)YâZặÂĐà;ôa+ BĐắ@ẫmMHậ*$aM-+g{`yĂ6,$1Ô#XềS:ẩ!ệcằ0ékq$p$ M+g G';; $ầ$e .ẹ{c*c? ạauơ>QL6ặằ$@QẫIẵ$6Hậ$âZz# &\â?)Cèè$)@Qẽ:*pầÊƠ1!\/5,h$i 4g$*U3ìS&7ỉS(s>)Lr#aềFRỉếzề6!Ko(ôỉơẳ,GYâ$@ìáạẽ/Mn'%=qs&0ằẫa ỉ:y>` Râ#Q- 8Ô\MĂr$éỉễƠâ=p5 |]qD~eẩ ~ámr cuậxẻl`ằx]JH3@ÔK]rV$Y^ *2iề8Ê$s13Q_R V9nF~X<ẹX"jđSấéfâBâM*Y"-#A%ấTậZZRáƯệglZ(" $ề!ếlảTệq~z?fNề!g)\!ề"qđUậ9#z$G$Rể%OmA!$| !K.ẳĂ$bAắƠẩẹ(ễ:zĐ[Q$n"1k *lƠApTn0DANCƯĐắxp-ô6ấq'6*l{T<'ệ+)é?2 uãEềPLạ="$&KH$v&Kh6făCẫjãẫềCẵađjz$áX<}ẻ ẻxmăạẵqU8*t| $ZekƯ'.;ătkăk+ệRERb$&j!ằsằèQ<e4ZăDmƯđ I5èlĂê!ậ#ìè ?Uă-Q9%GRv.ỉ#-Zểfè2Ưhl X}$Y$ắƯU"x(jV^(ẩB^)k&tả'/$9/Q4áRoGẫM*.CLĐ]!CXZ@z00MCnẵ`ơơEz3B*H8i4_moFẽ*ƠĂéấUề,vM;q@qQpl<%A7 qặQ(ầDâẹJ-IWẽƠ{ Q *ỉ$vàsDƯ$ ẹ<ẩảNđUằ3[èẵôJyhé-tàU ặ/]V$zJJÂÊậY )ằậI1Q p$86|~ắ$Txỉẳé$=g%Ijơeé?l ễj:D\e@*/$ể2èXC:ảZÊtRv5V\ỉìẻ_ề5+ẫ|qJS` áỉ(Q+x\ăơe}rẫ{T$w%\ảYÔ$)ễ^$`ằ6nX:o43acè$$HGẩSẵqàẵẽp*xm-9iđ@Q~ắ1ằx$c/$^hỉ} ẵ5ẻ=uÔqèwu$_$AalrHÊễ-Ôáx$$S{'*o^I)ễÔx&kzr#ằe4h-Dậ<ẩ`ằMÊĂqX\~rẹắÂ?$yT}ắẵ%gé1>VáM-r9,3ÊểĐtẵ<qJ6X:ẻÔtéềà$ẹ<Ư|Lt@YEắDấìbmRO$oE! E~EjJĐh$ỉ=ệ)tƯ>_6<@ WF@&iJễ:4*êRƠ@J6ygV1ê[2l'ẳ*D\ÔìFƠWẳ$ádễìẫr]ãâ$p?w:ẩ#Ơ7ẻJẹ ẫ_otQơắ?èHp2;<82A4dé%6ẫè'3$ệR|m5sqTdể`Mậ z*\éJ$ơẳpvlặẻả/pEẹP~T:c, &ạảq è,1đJ-x,a$I ể$ảTKr.ÂâạÔ$J50Ư_R)dHƯ>:4CÂni!;Êễx\7éTẽ$MX*à?>psầ81TmCì`Vô:4a- àVp$KĐ$Ye\[]ôăÔểFYHD:ƯussPẹĐVđ[W*NbSoJi HỌ VÀ TÊN………………………………………….LỚP 9A… Đ i ểm Nh ận xét bài làm ĐỀ:A Phần I: Trắc nghiệm khách quan:(4 điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái in hoa đứng trước kết quả đúng. Câu1: Căn bậc hai số học của 81 là: A. -9 B. 9 C. 9 ± D. 9 2 Câu 2: Khai phương tích 12.30.40 được kết quảlà: A. 1200 B. 120 C. 12 D. 240 Câu 3:c) Nếu 16 9 2x x− = thì x bằng A. 2 B. 4 C. 4 7 D. một kết quả khác Câu 4: Biểu thức 2 3x− xác đònh với các giá trò A. 2 3 x ≥ B. 2 3 x ≥ − C. 2 3 x ≤ D. 2 3 x ≤ − Câu 5: Biểu thức 2 ( 3 2)− có giá trò là A. 3 2− B. 2 3− C. 1 D. -1 Câu 6: Giá trò của biểu thức 1 1 2 3 2 3 + + − bằng: A. 1 2 B. 1 C. 4− D. 4 Câu 7: Điền dấu “X” vào ô Đúng, Sai của các nội dung Phần II: Tự luận Câu 8: (3 điểm) Rút gọn các biểu thức a) ( ) 5 2 2 5 5 250+ − b) 2 (1 3) 4 2 3− − + Nội Dung Đúng Sai 1) Với 0; 0a b≥ ≥ ta có . .a b a b= 2) Với 0; 0a b≥ ≥ ta có a a b b = 3) A AB B B = với . 0A B ≥ và 0B ≠ 4) 3 3 3 . .a b a b= với a, b R∈ HỌ VÀ TÊN………………………………………….LỚP 9A… Câu 9:(3 điểm)Xét biểu thức: 2 3 3 Q 1 a : 1 1 a 1 a     = + − +  ÷  ÷ +   −   a) Rút gọn biểu thức Q b) tính giá trò của Q nếu 3 a 2 = Đề Phần I :Trắc nghiệm(4đ) Câu 1:(2đ)Hãy đánh dấu x vào ô trống thể hiện các truyền thống tơng ứng? st t Yêu nớc Đạo đức Lao động Đoàn kết Tôn s trọng đạo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Làm cho tỏ mặt anh hùng Giang sơn để mất trong lòng sao nguôi Vì nớc quên thân, vì dân phục vụ Đều tay xoay việc Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công,đại thành công Đồng cam cộng khổ Lá lành đùm lá rách Thơng ngời nh thể thơng thân Nhất tự vi s, bán tự vi s Lời chào cao hơn mâm cỗ Muốn sang thì bắc cầu kiều Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy Câu 2:(2đ)Nối các cột A và B sao cho phù hợp. stt Cột A stt Cột B 1 2 3 4 Tự chủ Chí công vô t Hợp tác Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. A B C D là quan hệ bạn bè thân thiện giữa nớc này với nớc khác. là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ,hỗ trợ lẫn nhau trong công việc,lĩnh vực nào đó vì mục đích chung. là phẩm chất đạo đức của con ng- ời, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. là làm chủ bản thân Phần II:Tự luận (6đ): Câu 1(3đ):Theo em , điều gì sẽ xẩy ra khi: -Đèn đỏ, ta cứ đi. -Đờng một chiều, ta cứ đi. -Trong giờ học, ta nói chuyện. ? Làm đúng những điều đã đợc quy định, có phải là mất tự do, mất dân chủ không ?Vì sao ? Câu 2( 3đ) :Vì sao chúng ta phải tạo dựng tình hữu nghị giữa các đan tộc trên thế giới ?Bản thân em dự định sẽ làm gì để xây dựng tình hữu nghị với bạn bè trong cuộc sống ? Đáp án Phần I : Câu 1 :Mỗi ý đúng 0,2điểm. stt Yêu nớc Đạo đức Lao động Đoàn kết Tôn s trọng đạo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Làm cho tỏ mặt anh hùng Giang sơn để mất trong lòng sao nguôi Vì nớc quên thân, vì dân phục vụ Đều tay xoay việc Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công,đại thành công Đồng cam cộng khổ Lá lành đùm lá rách Thơng ngời nh thể thơng thân Nhất tự vi s, bán tự vi s Lời chào cao hơn mâm cỗ Muốn sang thì bắc cầu kiều Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy * * * * * * * * * * * Câu 2:Mỗi ý đúng 0,5điểm. 1-d 3-b 2-c 4-a PhầnII:Tự luận Giáo viên : Huỳnh Kim Lân Trường THCS Phan Bội Châu MA TRẬN ĐỀ T T Nội dung kiến thức cần kiểm tra Các cấp độ tư duy Kiểu đề điểm Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Trắc nghiệm Tự luận 1 Dân cư xã hội Đông Nam Bộ x x 0,75 điểm 2 Tình hình phát triển kinh tế ở ĐNB và ĐB sông Cửu Long. x x 0,5 điểm 3 Một số ngành CN trọng điểm ở ĐNB x x 0,75 điểm 4 Điều kiện tự nhiên và TNTN ở đồng bằng sông Cửu Long x x 4,5 điểm 5 Vận dụng các kiến thức đã học để vẽ và phân tích biểu đồ theo số liệu đã cho. x x 3,5 điểm 6 Tổng số câu hỏi 2 1 2 3 2 10 điểm 7 Tổng số điểm 1,25 điểm 4,5 điểm 4,25 điểm 2 điểm 8 điểm 8 Tỉ lệ 12,5% 45% 42,5% 20% 80% Đáp án: Tự luận: Câu 1: Các từ cần điền: Đông dân, lành nghề, thị trường tiêu thụ ( mỗi từ 0,25 điểm) Câu 2: Cả 2 câu đều sai (S) Câu 3: a. Khai thác nhiên liệu, chế biến LTTP; b. Dệt may, chế biến LTTP; c. Khai thác nhiên liêụ, cơ khí điện tử. Tự luận: Câu 1: Hình 35.2 trang 127 SGK Địa lý lớp 9. Câu 2: Vẽ được biểu đồ ( cột nhóm, cột chồng hoặc biểu đồ tròn) đúng, đẹp, có tên biểu đồ, có chú thích đầy đủ (2,5 điểm); nhận xét được: Sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long qua các thời điểm đều chiếm hơn 50% sản lượng thủy sản cả nước.(1 điểm) Đề : Trắc nghiệm (2 điểm ) Câu 1: ( 0,75 điểm) Điền vào chỗ trống những từ thích hợp để hoàn thành câu sau: Đông Nam Bộ là vùng ………………., có lực lượng lao động dồi dào nhất là lao động………. ………….và là ………………………………… rộng lớn. Câu 2 : ( 0,5 điểm) Điền vào ô trống cuối câu chữ Đ nếu em nhận định là câu đúng hoặc S nếu nhận định là câu sai cho những câu sau: a. Đông Nam Bộ là vùng có diện tích cây công nghiệp lớn nhất nước. b. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có năng suất lúa cao nhất cả nước Câu 3: (0,75 điểm)Điền vào chỗ (… ) những từ thích hợp để hoàn thành các câu sau: a. Ở Đông Nam Bộ có các ngành công nghiệp trọng điểm dẫn đầu cả nước …………………… …………………………………………………………………………………………………………… b.Thế mạnh kinh tế biển của Đông Nam bộ là:………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Tự luận ( 8 điểm) Câu 1:(4,5 điểm) Điền vào chỗ …. nội dung thích hợp để hoàn thành sơ đồ sau: Họ và tên …………………………………….Kiểm tra 45 phút Điểm: lớp 9/……. Môn Địa Lý Câu 2(3,5 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau: Sản lượng thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long và cả nước ( nghìn tấn) 1995 2000 2002 Đồng bằng sông Cửu Long 819,2 1169,1 1354,5 Cả nước 1584,4 2250,5 2647,4 Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Nêu nhận xét. MA TRẬN ĐỀ T T Nội dung kiến thức cần kiểm tra Các cấp độ tư duy Kiểu đề điểm Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Trắc nghiệm Tự luận 1 Điều kiện tự nhiên và TNTN ở đồng bằng sông Cửu Long x x 0,75 điểm 2 Tình hình phát triển kinh tế ở ĐB sông Cửu Long. x x 0,5 điểm 3 Một số ngành CN trọng điểm ở ĐNB x x 0,75 điểm 4 Điều kiện tự nhiên và TNTN Đông Nam Bộ x x 4,5 điểm 5 Vận dụng các kiến thức đã học để vẽ và phân tích biểu đồ theo số liệu đã cho. x x 3,5 điểm 6 Tổng số câu hỏi 2 1 2 3 2 10 điểm 7 Tổng số điểm 1,25 điểm 4,5 điểm 4,25 điểm 2 điểm 8 điểm 8 Tỉ lệ 12,5% 45% 42,5% 20% 80% Đề : Trắc nghiệm (2 điểm ) Câu 1: ( 0,75 điểm) Điền vào chỗ (… ) những từ thích hợp để hoàn thành câu sau: Đồng bằng sông Cửu Long có vị trí địa lý thuận lợi, địa hình…………….,……………………. Tài nguyên thiên nhiên để phát triển nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long Đất, rừng Biển và hải đảoKhí hậu, nước …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ……………………. . …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ……………………. . …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ……………………. . Họ và tên …………………………………….Kiểm tra 45 phút - Đề A Điểm: lớp 9/……. Môn Địa Lý khí hậu………………………….nguồn ………….,……………,……………………trên cạn và dưới nước phong phú. Câu 2 : ( 0,5 điểm) Điền vào ô trống cuối câu chữ Đ Đê anh 8t kII Đề lẻ Họ và tên: lớp 9 Câu 1:chọn đáp án đúng: 1.my shoes are dirty. I’d better take them … before I come in A away b up c. on d. off 2. I can’t hear the radio. Could you turn it…. A litter. a. up b. down c.on d. off 3. never put… till tormorrow what you can do today a. off b. b. over c. back d away 4. if you want save money . you should … the amount of water your family uses a. increase b. reduce c adapt d. repair 5.in order to save electricity, an ordinary 1000- watt light bull can be replaced by … a. an energy –saving bull b. an energy –save bull c. a energy saving bull d. a saving energy bull 6. who is going to look after your children when you’re at work a. seach b. regant c. take care d. help 7. Mary’s eyes are weak , ………. She has to wear glasses a. but b. however c. and d. therefore 8. we’d better get…… to check the wiring before we start decorating. a. a plumber b. a machenic c. an electrician b. a conusmer câu 2; chọn từ có cách phát âm khác: 1 .nuclear 2. plumber 3. consumer 4. reduce 2. scheme 2. mechanic 3. machime 4. chemistry Câu 3. viết lại câu bằng từ gợi ý: 1. everyone continued working as usual( went) 2. they talked about the plan .( discussed) 3. you are too young to stop working.( give) 4. I haven’t got any money left( run) 5. they”ll have to postpone the game( put) 6. this bag is Hoa’s ( belongs) 7. I told the police what the prodlem was.( explained) 8. I wouldn’d tolerate such terrible condition.( put) Câu 4. dung từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh; 1 I / suggest/ take/ taxi 2 I/ suggest/ Hung/ have/ picnic/ the/ park 1. I/ suggest/ Mr Ha / get / plumber/ fit/ new 2. I/ suggest/ watch/ comerdy/ television. 3. I/ suggest/ Sandra/ lock/ her bike/ carefully. 4. I/ suggest/ your friend/ speak/ English/ friend/ watch/ English TV program/ 5. I/suggest/ go / dentist/ 6. I/ suggest/ Jonh/do/ some revion. Câu 5.tră lời câu hỏi Are you looking for a cheap, clean, effective source of power that doesn’t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from our Sun. At present, most of our electricity comes from the use of coal and gas, oil or nuclear power. This power could be provided by the Sun. one percent of solar energy that reaches the Earth is enough to provide power for the total population. Many countries are already using solar energy. Solar panels are placed on the roofs of a house and the Sun’s energy is used to heat water. The energy can be stored for a number of days, so on cloudy days you can use solar energy, too. Sweden has an advanced solar energy program. There, all buildings will be heated by solar energy and cars will use solar power instead of gas by the year 2015. * Questions: 1. Is solar energy an efficient source of power? -> ……………………………………………………………………………… …… 2. Where are the solar panels placed? -> ……………………………………………………………………………… …… 3. How long can the energy be stored? -> ……………………………………………………………………………… …… 4. Is the solar energy used in Sweden now?

Hình ảnh liên quan

(2:0đ) | nhanh và phát triển mạnh, chống chịu tốt, các tính trạng về hình thái - de kiem tra sinhh 9 kii

2.

0đ) | nhanh và phát triển mạnh, chống chịu tốt, các tính trạng về hình thái Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan