0

11 Toan thi hoc ki II so GDDT Bac Ninhpressed

4 68 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 12:27

1 Đề số 1 ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học 2013-2014 Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phút I. Phần chung cho cả hai ban Bài 1. Tìm các giới hạn sau: 1) x x x x 2 1 2 lim 1 → − − − 2) x x x 4 lim 2 3 12 →−∞ − + 3) x x x 3 7 1 lim 3 + → − − 4) x x x 2 3 1 2 lim 9 → + − − Bài 2. 1) Xét tính liên tục của hàm số sau trên tập xác định của nó: x x khi x f x x x khi x 2 5 6 3 ( ) 3 2 1 3  − +  > =  −  + ≤  2) Chứng minh rằng phương trình sau có ít nhất hai nghiệm : x x x 3 2 2 5 1 0− + + = . Bài 3. 1) Tìm đạo hàm của các hàm số sau: a) y x x 2 1= + b) y x 2 3 (2 5) = + 2) Cho hàm số x y x 1 1 − = + . a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ x = – 2. b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số biết tiếp tuyến song song với d: x y 2 2 − = . Bài 4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy, SA = a 2 . 1) Chứng minh rằng các mặt bên hình chóp là những tam giác vuông. 2) Chứng minh rằng: (SAC) ⊥ (SBD) . 3) Tính góc giữa SC và mp (SAB) . 4) Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD) . II . Phần tự chọn. 1 . Theo chương trình chuẩn. Bài 5a. Tính x x x x 3 2 2 8 lim 11 18 →− + + + . Bài 6a. Cho y x x x 3 2 1 2 6 8 3 = − − − . Giải bất phương trình y / 0≤ . 2. Theo chương trình nâng cao. Bài 5b. Tính x x x x x 2 1 2 1 lim 12 11 → − − − + . Bài 6b. Cho x x y x 2 3 3 1 − + = − . Giải bất phương trình y / 0> . Hết Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD :. . . . . . . . . . WWW.VNMATH.COM 2 Đề số 1 ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học 2011-2012 Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phút Bài 1. 1) x x x x 2 1 2 lim 1 → − − − = x x x x x x 1 1 ( 2)( 1) lim lim( 2) 3 ( 1) → → − − − = − − = − − 2) x x x 4 lim 2 3 12 →−∞ − + = x x x x 2 4 3 12 lim 2 →−∞ + + = +∞ 3) x x x 3 7 1 lim 3 + → − − Ta có: x x x x x 3 3 lim ( 3) 0, lim (7 1) 20 0; 3 0 + + → → − = − = > − > khi x 3 + → nên I = +∞ 4) x x x 2 3 1 2 lim 9 → + − − = x x x x x x x x 3 3 3 1 1 lim lim 24 (3 )(3 )( 1 2) ( 3)( 1 2) → → − − = = − + − + + + + + Bài 2. 1) Xét tính liên tục của hàm số sau trên tập xác định của nó: x x khi x f x x x khi x 2 5 6 3 ( ) 3 2 1 3  − +  > =  −  + ≤  • Hàm số liên tục với mọi x ≠ 3. • Tại x = 3, ta có: + f (3) 7= + x x f x x 3 3 lim ( ) lim (2 1) 7 − − → → = + = + x x x x x f x x x 3 3 3 ( 2)( 3) lim ( ) lim lim ( 2) 1 ( 3) + + + → → → − − = = − = − ⇒ Hàm số không liên tục tại x = 3. Vậy hàm số liên tục trên các khoảng ( ;3), (3; )−∞ +∞ . 2) Chứng minh rằng phương trình sau có ít nhất hai nghiệm : x x x 3 2 2 5 1 0− + + = . Xét hàm số: f x x x x 3 2 ( ) 2 5 1= − + + ⇒ Hàm số f liên tục trên R. Ta có: + f f (0) 1 0 (1) 1  = >  = −  ⇒ PT f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm c 1 (0;1)∈ . + f f (2) 1 0 (3) 13 0  = − <  = >  ⇒ PT f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm c 2 (2;3)∈ . Mà c c 1 2 ≠ nên PT f(x) = 0 có ít nhất 2 nghiệm. Bài 3. 1) a) x y x x y x 2 2 2 2 1 1 ' 1 + = + ⇒ = + b) y y x x 2 3 3 12 ' (2 5) (2 5) = ⇒ = − + + 2) x y x 1 1 − = + ⇒ y x x 2 2 ( 1) ( 1) ′ = ≠ − + a) Với x = –2 ta có: y = 3 và y ( 2) 2 ′ − = ⇒ PTTT: y x3 2( 2)− = + ⇔ y x2 7= + . b) d: x y 2 2 − = có hệ số góc k 1 2 = ⇒ TT có hệ số góc k 1 2 = . Gọi x y 0 0 ( ; ) là toạ độ của tiếp điểm. Ta có y x x 0 2 0 1 2 1 ( ) 2 2 ( 1) ′ = ⇔ = + ⇔ x x 0 0 1 3  =  = −  WWW.VNMATH.COM 3 + Với x y 0 0 1 0= ⇒ = ⇒ PTTT: y x 1 1 2 2 = − . + Với x y 0 0 3 2= − ⇒ = ⇒ PTTT: y x 1 7 2 2 = + . Bài 4. 1) • SA ⊥ (ABCD) ⇒ SA ⊥ AB, SA ⊥ AD ⇒ Các tam giác SAB, SAD vuông tại A. • KIM TRA TON 6 HC Kè II NM HC 2007-2008 Môn Toán(cả số và hình) - Lớp 6. Thời gian làm bài: 90 phút I.Trắc nghiệm khách quan: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc câu trả lời từ câu 1 đến câu 5 mà em cho là đúng. Câu1: 9 1 27 1 bằng: A, 10 0 B, 27 2 C, 27 2 D, 0 2 Câu2: 3 2 của 8,7 là: A, 5 29 B, 5 29 C, 29 5 D, 29 5 Câu3: 5 4 .x = 7 4 thì x bằng: A, 5 7 B, 7 5 C, 7 20 D, 5 28 Câu4:Số đối của 11 12 là A, 12 11 B, 11 12 C, 11 1 D,12 Câu5: Tia 0t là tia phân giác của góc x0y khi: A, x0t=y0t B,x0t +t0y=x0y C,x0t +t0y=x0y và x0t=y0t Câu 6: Điền vào chỗ trống: a, 15 3 2 = b, 14 12 : 7 4 = c, 7 27 21 = d, 6 11 . 11 6 = II. Tự luận Câu1:Thực hiện phép tính: a, 8 1 6 5 . 4 3 b, 1 2 1 3 2 1 .2 2 1 .4 23 + + c, 11.3.5.49 3.7.5.2 63 7223 d, 2124.7 4925.7 + Câu2:Tìm x Z biết: a,14-(40-x)=-27 b, 3 x Câu3:Tỉ lệ chất bột trong ngô là 68%.Hỏi trong 20 kg ngô có bao nhiêu kg chất bột? Câu4:Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia 0x xác định hai tia 0y và 0t sao cho 0 400 = yx và 0 800 = tx a, Tính góc y0t?Tia 0y có là tia phân giác góc x0t không?vì sao? b,Gọi tia 0m là tia đối của tia 0x .Tính góc m0t? 1 c,Gäi tia 0a lµ tia ph©n gi¸c cña gãc m0t.TÝnh gãc a0y? ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2007-2008 (Thời gian 90 phút không kể thời gian phát đề) I) TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm) Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 10 có 4 phương án trả lời A,B,C,D trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chử cái đứng trước phương án đó. Câu 1 Nếu x-2 = -5 thì x bằng A. 3 B. -3 C. -7 D. 7 Câu 2 Kết quả của phép tính (-2) 4 là: A. -8 B. 8 C. 16 D. 16 Câu 3 Tổng 7 15 6 6 − + Bằng: A. 4 3 − B. 4 3 C. 11 3 D. 11 3 − Câu 4 Biết 3 5 7 2 x × = . số x bằng: A. 35 36 B. 4 3 5 C. 4 7 5 D. 1 2 5 Câu5 Biết 1 3 của x là 45 thì số x là: A . 15 B. 125 C . 135 D. 105 Câu 6 Kết kuận nào sau đây là không đúng? A . Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 180 0 . ; B. Hai góc kề nhau có tổng số đo bằng 180 0 C . Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 180 0 ; D. Hai góc kề bù có tổng số đo bằng 180 0 Câu7 Hai góc phụ nhau.Trong đó có một góc bằng 35 0 số đo góc còn lại là. A. 45 0 B. 55 0 C . 65 0 D. 145 0 Câu8 Hình gồm các điểm cách đều điểm O một lhoảng 6cm là: A.Hình tròn tâm O bán kính 6cm B. Đường tròn tâm O bán kính 3cm C. Đường tròn tâm O bán kính 6cm D. Đường tròn tâm O bán kính 3cm Câu9 Kết quả của phép tính 26-7(4-12) là: A. -30 B.82 C 152 D.7 Câu10 Nếu 6 7 21 x = thì x bằng A.3 B.2 C.42 D. Kết quả khác II.PHẦN TỰ LUẬN(6 điểm) 2 Câu1 a.Tính giá trị của biểu thức A= 3 3 4 3 9 5 7 7 13 7 13 − − + × + × b. Tìm x biết 1 3 3 : 2 7 4 x = Câu2 Một lớp có 40 học sinh. số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh cả lớp.Số học sinh trung bình bằng 2 5 số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá a.Tính số học sinh mỗi loại của lớp. b. Tính tỉ số phầm trăm của số học sinh khá so với học sinh cả lớp. Câu3 Trên nửa mặt phẳng có bờ là tia Ox.Vẽ hai tia Oy và Oz sao cho ¼ 0 110xOy = , ¼ 0 55xOz = a.Hỏi trong ba tia Ox,Oy,Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại. b.Tính số đo ¼ yOz c.Hỏi tia Oz có là tia phân giác của góc ¼ xOy Hay không .Giải thích. 3 Đề kiểm tra học kì II Năm học 2007 2008 Môn toán lớp 6 Thời gian làm bài: 90 phút I Phần trắc nghiệm: (3điểm) Bài 1: (2 đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng: Câu 1: Nếu 0 6 3 =+ b a thì: A. Một số đề ôn tập học kì II –Toán 7 Đề số 1 : A.Trắc nghiệm : Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng: Câu 1/Giá trò của x 2 +xy –yz khi x=-2 ;y = 3 và z = 5 là a/ 13 b/ 9 c/ -13 d/-17 Câu 2/Kết quả của phép nhân hai đơn thức ( 1 ) 3 xy− (3x 2 yz 2 ) là a/ x 3 yz 2 b/ -x 3 y 2 z 2 c/ -x3y 2 z d/ kq khác Câu 3/ Kết quả của phép tính : 2 2 2 2 1 1 1 5 2 4 2 xy xy xy xy+ + − là a/ 6xy 2 b/ 5,25xy 2 c/ -5xy 2 d/ Kq khác Câu 4/Nghiệm của đa thức : 2 3 x − là a/ 0 b/ 2 3 c/ - 2 3 d/ Kq khác Câu 5/ Cho ∆ ABC có ˆ 70A = ° , ˆ ˆ 20B C− = ° .Tính ˆ B và ˆ C ? a/ 70 0 và 50 0 b/ 60 0 và 40 0 c/ 65 0 và 45 0 d/ 50 0 và 30 0 Câu 6/ Cho ∆ ABC = ∆ MNP . Biết AB = 10 cm ,MP = 8 cm ,NP = 7cm.Chu vi ∆ ABC là a/ 30 cm b/ 25 cm c/ 15 cm d/ Không tính được B.Tự luận : Bài 1 : Cho các đa thức : P(x) = 5x 5 + 3x – 4x 4 – 2x 3 +6 + 4x 2 Q(x) = 2x 4 –x + 3x 2 – 2x 3 + 1 4 - x 5 a/ Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo luỹ thừa giảm của biến . b/ Tính P(x) + Q(x) ; P(x) – Q(x) c/ Chứng tỏ rằng x = -1 là nghiệm của P(x) nhưng không là nghiệm của Q(x) . Bài 2 : Tìm nghiệm của đa thức a/ 1 4 2 x − b/ (x -1) ( x+ 1) Bài 3 : Cho · xOy , Oz là phân giác của · xOy , M là một điểm bất kì thuộc tia Oz. Qua M vẽ đường thẳng a vuông góc với Ox tại A cắt Oy tại C và vẽ đường thẳng b vuông góc với Oy tại B cắt Ox tại D a/ Chứng minh OM là đường trung trực của AB . b/ Chứng minh ∆ DMC là tam giác cân c/ Chứng minh DM + AM < DC Đề số 2 : A.Trắc nghiệm :khoanh tròn vào kết quả đúng Câu 1/Kết quả của phép nhân các đơn thức : 2 2 2 3 1 ( 2 )( ) ( ) 2 x y x y z− − là : a/ 3 2 1 2 x yz b/ 3 6 3 1 2 x y z c/ 3 7 3 1 2 x y z− d/ Kq khác Câu 2/ Bậc của đa thức : - 15 x 3 + 5x 4 – 4x 2 + 8x 2 – 9x 3 –x 4 + 15 – 7x 3 là a/ 3 b/ 4 c/ 5 d/ 6 Câu 3/Nghiệm của đa thức : x 2 – x là a/ 0 và -1 b/ 1 và -1 c/ 0 và 1 d / Kq khác Câu 4/Cho ∆ ABC có ˆ B = 60 0 , ˆ C = 50 0 . Câu nào sau đây đúng : a/ AB > AC b/ AC < BC c/ AB > BC d/ một đáp số khác Câu 5/ Cho ∆ ABC có ˆ B < ˆ C < 90 0 . Vẽ AH ⊥ BC ( H ∈ BC ) . Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho HD = HA . Câu nào sau đây sai : a/ AC > AB b/ DB > DC c/ DC >AB d/ AC > BD Câu 6/ Phát biểu nào sau đây là đúng : a/ Trong tam giác vuông cạnh huyền có thể nhỏ hơn cạnh góc vuông . b/ Trong tam giác cân góc ở đỉnh có thể là góc tù . c/ Trong tam giác cân cạnh đáy là cạnh lớn nhất . d/ ba phát biểu trên đều đúng . A. Tự luận : Bài 1 : Tìm các đa thức A ; B biết ; a/ A – ( x 2 – 2xy + z 2 ) = 3xy – z 2 + 5x 2 b/. B + (x 2 + y 2 – z 2 ) = x 2 – y 2 +z 2 Bài 2 : Cho đa thức P(x ) = 1 +3x 5 – 4x 2 +x 5 + x 3 –x 2 + 3x 3 Q(x) = 2x 5 – x 2 + 4x 5 – x 4 + 4x 2 – 5x a/ Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức theo luỹ thừa tăng của biến . b/ Tính P(x ) + Q(x ) ; P(x) – Q(x) c/ Tính giá trò của P(x) + Q(x) tại x = -1 d/ Chứng tỏ rằng x = 0 là nghiệm của đa thức Q(x) nhưng không là nghiệm của đa thức P(x) Bài 3 : Cho ∆ ABC có AB <AC . Phân giác AD . Trên tia AC lấy điểm E sao cho AE = AB a/ Chứng minh : BD = DE b/ Gọi K là giao điểm của các đường thẳng AB và ED . Chứng minh ∆ DBK = ∆ DEC . c/ ∆ AKC là tam giác gì ? Chứng minh d/ Chứng minh DE ⊥ KC . Đề số 3 : A.Trắc nghiệm :Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng: Câu 1/Giá trò của đa thức P = x 3 +x 2 +2x-1 tại x = -2 là a/ -9 b/ -7 c/ -17 d/ -1 Câu 2/ Bậc của đa thức : 2 3 2 3 2 2 2 4 2 2 2 1 3 3 2 x y x y x y z z x y z− + − − là Câu 3/ Kết quả của phép tính : 2 2 2 2 1 1 3 2 2 4 2 xy xy xy xy− + + − là a/ 6xy 2 b/ 5,25xy 2 c/ -5xy 2 d/ Kq khác Câu 4/ Với bộ ba đoạn thẳng có Fanpage: 2000 Ôn Thi Quốc Gia 2018 - Tài liệu ôn thi số VN http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com ĐỀ THI HỌC KỲ II – SỐ Thời gian làm bài: 45phút; (30 câu trắc nghiệm) Họ tên : Lớp TRƯỜNG:……………………… ĐỀ SỐ 1: Câu 1: Một electron bay vào từ trường đều, cảm ứng từ B = 1,2T Lúc lọt vào từ trường, vận tốc hạt vo = 10 m/s vectơ v0 làm thành với B góc α = 30 Lực Lorentz tác dụng lên electron A 2,9.10 −12 N B 3,1.10 −12 N C 0,96.10 −12 N D 2,6.10 −12 N Câu 2: Một hệ quang gồm hai thấu kính mỏng có tiêu cự f1và f2 đặt đồng trục ghép sát Tiêu cự f quang hệ xác định công thức : MÔN: Vật Lý 11 A f = f1f2 ; B 1 = + f f1 f2 C f = f1 f2 D f = f1+f2 ; https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/ Câu 3: Một kính lúp có độ tụ D= 20 điop Tại khoảng cách nhìn rõ ngắn Đ=30 cm, kính có số bội giác G∞ bằng: A 1,8 B 2,25 C D Câu 4: Một ống dây có chiều dài l = 31,4cm, N = 1000 vòng, diện tích vòng S = 10cm , có dòng điện I = 2A qua Suất điện động tự cảm ống dây ngắt dòng điện thời gian ∆ t = 0,1s : A 3,08V B 2,08V C 0,08V D 1,08V Câu 5: Một ion bay theo quỹ đạo tròn, bán kính R mặt phẳng vuông góc với đường sức từ trường Khi độ lớn vận tốc tăng gấp đôi quỹ đạo iôn có bán kính A ½ R B R C 2R D 4R Câu 6: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 100cm, đeo kính đeo kính để nhìn rõ vật xa vô mà mắt không điều tiết Kính đeo sát mắt Độ tụ kính thích hợp phải đeo là: A 2dp B – 1dp C 1,5dp D 1dp Câu 7: Sự điều tiết mắt A thay đổi vị trí vật để ảnh vật rõ nét lưới B thay đổi đường kính để thay đổi cường độ sáng chiếu vào mắt C thay đổi độ cong thể thủy tinh để ảnh vật rõ nét lưới D thay đổi khoảng cách từ thể thủy tinh đến lưới để ảnh vật rõ nét võng mạc Câu 8: Một vật sáng đặt vuông góc với trục thấu kính cho ảnh cao gấp lần vật cách vật 160 cm Tiêu cự thấu kính là: A 30cm B – 60cm C 40cm D – 20cm Câu 9: Một đoạn dây l có dòng điện cường độ I chạy qua, đặt từ trường có cảm ứng từ B hợp với dây góc α Lực từ tác dụng lên đoạn dây có giá trị lớn khi: B α = 00 C α = 600 D α = 900 A α = 1800 Câu 10: Mắt người có đặc điểm sau: OCc = 5cm; OCv =2m Mắt người là: A mắt cận thị B mắt bị viễn thị C mắt không bị tật D mắt vừa cận thị vừa viễn thị Câu 11: Một vật sáng đặt cách thấu kính hội tụ khoảng nhỏ tiêu cự thấu kính có ảnh Trang Like page để nhận nhiều tài liệu hơn: https://www.facebook.com/tailieupro/ Fanpage: 2000 Ôn Thi Quốc Gia 2018 - Tài liệu ôn thi số VN http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/ A thật, lớn vật B thật, nhỏ vật C ảo, nhỏ vật D ảo, lớn vật Câu 12: Qua thấu kính phân kì, ảnh vật thật đặc điểm đây? A sau thấu kính B chiều với vật C nhỏ vật D ảo Câu 13: Một ống dây dài, chiều dài 20cm gồm N = 5000 vòng quấn theo chiều dài ống, ống dây lõi đặt không khí Cường độ dòng điện qua vòng dây ống I = 0.5A Cảm ứng từ ống dây : A 15,7.10 −3 T B 17,5.10 −3 T Fanpage: 2000 Ôn Thi Quốc Gia 2018 - Tài liệu ôn thi số VN http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/ ĐỀ THI HỌC KỲ II – SỐ MÔN: Vật Lý 11 Thời gian làm bài: 60 phút; (30 câu trắc nghiệm) Họ tên : Lớp TRƯỜNG:……………… ĐỀ SỐ 2: I PHẦN DÀNH CHUNG: từ câu đến câu 20 Câu 1: Tính chất từ trường là: A Tác dụng lực từ lên hạt mang điện chuyển động từ trường B Tác dụng lực điện lên hạt mang điện chuyển động từ trường C Tác dụng lực điện lên hạt mang điện đứng yên từ trường D Tác dụng lực từ lên hạt mang điện đứng yên từ trường Câu 2: Khi chiếu tia sáng qua lăng kính, tia ló khỏi lăng kính sẽ: A bị lệch phía đáy so với tia tới B hợp với tia tới góc 900 C hợp vói tia tới góc góc chiết quang D song song với tia tới Câu 3: Một ống dây có hệ số tự cảm L =0,1H, cường độ dòng điện qua ống giảm đặn từ 2A khoảng thời gian 4giây Độ lớn suất điện động tự cảm suất ống là: A 0,03V B 0,04V C 0,05V D 0,06V Câu 4: Hạt mang điện tích q chuyển động từ trường với vận tốc v hợp với véctơ B góc α Lực Loren tác dụng lên điện tích xác định biểu thức : A f = q.v.B2.sin α B f = |q|.v.B sin α C f = q.v.B cos α D f = q.v2.B sin α Câu 5: Dòng điện có cường độ I =5A chạy dây dẫn thẳng dài,cảm ứng từ dòng điện gây điểm M có độ lớn B = 4.10-5T Điểm M cách dây khoảng : A 25cm B 10cm C 5cm D 2,5cm Câu 6: Một diện tích S đặt từ trường có cảm ứng từ B, góc hợp véctơ cảm ứng từ véctơ pháp tuyến α Từ thông qua diện tích S tính theo biểu thức: A Φ =B.S.cos α B Φ =B.S.sin α C Φ = B sin α S D Φ = B cos α S Câu 7: Một diện tích S đặt từ trường có cảm ứng từ B, góc hợp véctơ cảm ứng từ véctơ pháp tuyến α Từ thông qua diện tích S đạt giá trị cực đại khi: A α = B α = 90 C α = 45 D α = 60 Câu 8: Biểu thức sau biểu thức lượng từ trường ống dây có độ tự cảm L A W = L.I 2 B W = L.I 2 C W = L.I D W = L2 I Câu 9: Khi đặt đoạn dây có dòng điện từ trường có véctơ cảm ứng từ B , dây dẫn không chịu tác dụng lực từ dây dẫn : A Song song với B B hợp với B góc tù C hợp với B góc nhọn D Vuông góc với B Câu 10: Lực Loren lực từ từ trường tác dụng lên: A ống dây B Nam châm C dòng điện D hạt mang điện chuyển động Trang 1/4 - Mã đề thi 02 Like page để nhận nhiều tài liệu hơn: https://www.facebook.com/tailieupro/ Fanpage: 2000 Ôn Thi Quốc Gia 2018 - Tài liệu ôn thi số VN http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/https://www.facebook.com/tailieupro/ Câu 11: Đặt vật AB vuông góc với trục thấu kính hội tụ, cách thấu kính 60cm,ảnh vật ảnh thật cao vật AB Tiêu cự thấu kính là: A 20cm B 30cm C 18cm D 60cm Câu 12: Một dây dẫn thẳng dài đặt từ trường có cảm ứng từ B = 2.10-3T Dây dẫn dài 10cm đặt vuông góc với véctơ cảm ứng từ chịu tác dụng lực F = 10-2N Cường độ dòng điện dây dẫn là: A 2,5A B 5A C 25A D 50A Câu 13: Một dòng điện tròn bán kính R có dòng điện I chạy qua Nếu cường độ dòng điện vòng dây không thay đổi,còn bán kính vòng dây giảm hai lần độ
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Cho hình chóp S..4BCD có S4 vuông góc với (4BCD), S4 = a, đáy ABCD là hình vuông - 11 Toan thi hoc ki II so GDDT Bac Ninhpressed

ho.

hình chóp S..4BCD có S4 vuông góc với (4BCD), S4 = a, đáy ABCD là hình vuông Xem tại trang 1 của tài liệu.
Mà 48L 4D (Do 4BCD Tà hình vuông) " g5 - 11 Toan thi hoc ki II so GDDT Bac Ninhpressed

48.

L 4D (Do 4BCD Tà hình vuông) " g5 Xem tại trang 2 của tài liệu.