0

Dự đoán câu điểm 9 trong đề thi THPT Quốc gia 2016 môn Toán - Nguyễn Đại Dương - TOANMATH.com

23 206 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 10:41

XEM THÊM TÀI LIỆU TẠI : WWW.BOXTAILIEU.NET Nguyễn Tuấn Anh 1110004 Câu khoảng cách đề thi THPTQG Câu khoảng cách hình học không gian (thuần túy) đề thi THPTQG không câu khó để nhìn chân đường cao đoạn vuông góc chung học sinh trung bình yếu dễ Bài viết mong muốn giúp em tự tin với câu này, điểm 8,9,10 khó lấy, điểm với em hoàn toàn (Bài viết có tham khảo nhiều nguồn khác nên khó lòng trích dẫn nguồn xin chân thành cám ơn tác giả, nguồn tài liệu tham khảo để viết này) I) Ý tưởng: Ta có hình chóp: S ABC việc tính thể tích khối chóp t thực dễ dàng (đường cao hạ từ S xuống mặt đáy ( ABC ) ), ne ta cần tính khoảng cách từ C đến ( SAB) tức tìm chiều cao CE Vì thể lie u hình chóp không thay đổi ta có xem điểm ( S , A, B, C ) đỉnh 3V Có thể gọi dùng thể tích lần S ∆SAB ta biết diện tích ∆SAB khoảng cách cần tìm CE = p( p − a)( p − b)( p − c) với p nửa chu vi a, b, c kích thước cạnh II) Ví dụ minh họa: bo S∆ABC = xt Chú ý: Khi áp dụng phương pháp ta cần nhớ công thức tính diện tích tam giác: VD1: (A-2013) Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác vuông A , ABC = 30O ; SBC tam giác cạnh a mặt bên SBC vuông góc với mặt đáy Tính theo a thể tích khối chóp S ABC khoảng cách từ C đến ( SAB) Lời giải Gọi E trung điểm BC SE ⊥ ( ABC ) SE = Ta có BC = a ⇒ AB = a a a ; AC = thể tích 2 http://boxtailieu.net Nguyễn Tuấn Anh 1110004 3a a a a khối chóp là: VS ABC = = 2 2 16 Để tính khoảng cách từ C đến ( SAB) ta cần tính diện tích ∆SAB  a   a 2 a 2 Ta có AB = SB = a; SA = SE + EA =   +   = a , Áp dụng công thức Heron ta được: 2   2 3VS ABC a 39 = S∆SAB 13 t Vậy d (C ;( SAB)) = ne S∆SAB =  a + a + a   = 39 a p ( p − SA)( p - SB )( p - AB); p =   16     u Nhận xét: Với cách tính khâu tính diện tích ta dùng máy tính hầu hết đẹp So với cách tính tọa độ hóa cách tình đơn giản nhiều tính toán trình bày khó khâu tính diện lie tích (nhưng máy tính đảm nhận), so với cách lùi E để tính (đương nhiên phải kẻ thêm đường phụ ) với học sinh trung bình yếu nói lựa chọ tốt xt VD2: (B-2013) Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a , mặt bên SAB tam giác cách từ A đến ( SCD) bo nằm mặt phẳng vuông góc với mặt đáy Tính theo a thể tích khối chóp S ABCD khoảng Lời giải Gọi E trung điểm AB SE ⊥ ( ABC ) , SE = Vì thể tích khối chóp cần tính VS ABCD = a a a3 a = Ta cần tính khoảng cách từ A đến ( SCD) , ta quan sát khối chóp S ACD tích VS ACD a a3 = a = để tính khoảng cách ta cần có diện tích ∆SCD 2 12 http://boxtailieu.net Nguyễn Tuấn Anh 2 2 1110004 Ta có CD = a; SD = SC = SE + DE = SE + DA + AE = a , Áp dụng công thức Heron ta được: S∆SCD =  a+a 2+a 2 p( p − CD)( p - SD )( p - SC );  p = a =   Vì d ( a;( SCD ) ) = 3VS ACD 21 = a S ∆SCD VD3: (A-2014) Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a SD = 3a , hình chiếu vuông góc S lên mặt phẳng ( ABCD) trùng với trung điểm cạnh AB Tính theo a thể tích khối chóp ne Lời giải t S ABCD khoảng cách từ A tới mặt phẳng ( SBD) u Gọi E trung điểm AB SE ⊥ ( ABC ) , dùng định lý Pitago ta tính được: SE = a lie Từ VS ABCD = a 3 xt Ta cần tính khoảng cách từ A đến ( SBD) ta quan sát hình chóp S ADB tích bo nên ta tìm diện tích tam giác ∆SBD toán giải Ta có BD = a 2; SD = ta được: S∆SBD = 3a ; SB = a Áp dụng công thức Heron 2  3a  a 2+ + a  2 p ( p − SB )( p − SD)( p − BD);  p =  = a2       a 3V 2a Vậy d ( A;( SBD )) = S ABD = = 3a S ∆SDB http://boxtailieu.net 1 a a = a Nguyễn Tuấn Anh 1110004 VD4: (B-2014) Cho khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' có đáy tam giác cạnh a Hình chiếu vuông góc A ' lên ( ABC ) trung điểm cạnh AB , góc đường thẳng A ' C mặt đáy 60o Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' khoảng cách từ B đến ( ACC ' A ') Lời giải Gọi E trung điểm AB , A ' E ⊥ ( ABC ) , 60o = ( A ' C ;( ABC ) ) = A ' CE Ta có CE = a (đường cao tam giác đều) 3a 3a a a 3 A ' E = tan 60 CE = ⇒ VABC A ' B 'C ' = = 2 t ne Ta cần tính khoảng cách từ B đến ( ACC ' A ') tức từ B đến ( AA 'C) , ta quan sát khối chóp A ' ABC lie u 3a a a 3 tích VA ' ABC = Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com Quà Tặng Điểm 2016 – Sienghoc.com QUÀ TẶNG ĐIỂM DÀNH CHO HỌC SINH ONLINE WEBSITE SIENGHOC.COM THẦY NGUYỄN ĐẠI DƢƠNG Theo xu hướng câu điểm có nhiều hướng toán khác so với toán Phương Trinh – Bất Phương Trình – Hệ Phương trình Vô Tỷ Các toán có khả xuất đề thi theo thứ tự là:  Phương trình – Bất phương trình Chứa tham số  Phương trình – Bất phương trình Chứa Mũ Logarit  Bài toán thực tế Đây tài liệu dành cho em học sinh Online thầy dành cho thành viên Website Sienghoc.com Hy vọng qua tài liệu em trang bị cho kiến thức toán lỡ gặp phòng thi làm Chúc em học tốt! Thi tốt! Và đạt kết mong đợi! Đà Nẵng, Ngày 22-06-2016 D n – Sđt:0932589246 – Fb: ThayNguyenDaiDuong Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com Quà Tặng Điểm 2016 – Sienghoc.com PHƢƠNG TRÌNH – BẤT PHƢƠNG TRÌNH CHỨA THAM SỐ Các dạng toán thƣờng gặp Dạng T ể f(x;m)  c nghi m  Bước Tách m h th o ả th y  f ( x)  Bước t h c th y  A(m) ) D ? f ( x)  A(m) x  Bước Khảo át ự  Bước Dự c k nghi h f ( x) t ể ác h t th c t t c A( m) ể hư c k nghi ) t D  Lƣu ý N h t lớn y  f ( x) c t A(m) c t h th D t ể A( m) th h h f ( x)  A(m) c t nh t D th f ( x)  A(m)  max f ( x) xD N toá t t ch c th y  A(m) c ự t xD th o ả c t ể hư t hc h h th ể ác h o cho th h ể h y  f ( x) t b t Dạng T ể bất phƣơng tr nh f(x;m)  f(x;m)  c nghi m iền D ?  Bước Tách th h m x A(m)  f ( x) A(m)  f ( x)  Bước Khảo át ự th c  Bước Dự o ả ể ất hư t + A(m)  f ( x) c th hc h + A(m)  f ( x) c h h f ( x) t D ác h t c th h t D  A(m)  max f ( x) xD t D  A(m)  f ( x) xD  Lƣu ý Bất hư t h A(m)  f ( x) h x  D  A(m)  f ( x) Bất hư t h A(m)  f ( x) h x  D  A(m)  max f ( x) h ác D m ặt ẩn s phụ ể ổi bi n, ta c hô ẽ th ổi k t c xD xD ặt u ki n cho bi n mớ chí h toá o ổi mi át c a n – Sđt:0932589246 – Fb: ThayNguyenDaiDuong Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com Quà Tặng Điểm 2016 – Sienghoc.com ẫ n k t sai l hể h Các ví dụ: Ví dụ 1: T ể hư t 2x2  2mx    x, () c h h m? Bài giải: x   x  2  2 2x  2mx    x   x   m   x   Pt  2x2  2mx   x    x     x   2m  x   1 f  x  x  Xét h 1 với x   f '  x     H x x ng bi n BBT: x  f’(x) +  f(x) T c f  x  3 , lim f  x    x Để hư t C y  2m  c t Dự hĩ h *) c o ảng bi h th th hư t h 1) c h m với x  th f  x   x  x ể 1) c h 2m   th 11 m  11  V y m   ,   4  h  x2  x3  x2   m c Ví dụ 2: T t m ể hư thuộc o n   1;1 ? h m Bài giải f  x    x  x  2x2  với x  1,1 Xét h D n – Sđt:0932589246 – Fb: ThayNguyenDaiDuong Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com Quà Tặng Điểm 2016 – Sienghoc.com  f '  x   3x 1 x   3x   x     x  2x  x  2x    1 x 3x  x  f '  x   x  BBT: T c 1 f(x) 2 0 + 4 f    1, f  1  2 2, f 1  4 Để hư s x f’(x) t hc h m th f  x    x2  x3  2x2  t i ng th ng y  m c t th h ểm o BBT  4  m  2 V y m   4, 2  Dự  ể: x x  x  12  m(  x   x ), () c Ví dụ 3: T h m? Bài giải T nh: D  0,4  ác Phư t h  x x  x  12 5x  4x f  x  Xét h  f '  x  H BBT: m x x  x  12 với x  0, 4 5x  4x 3   x  x  12  2      1    x   x  x x  x  12     5x 4x  0  5x  4x  ng bi n x f’(x) + 12 f(x) 2 T c f 0  D 2 , f    12 n – Sđt:0932589246 – Fb: ThayNguyenDaiDuong Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com Quà Tặng Điểm 2016 – Sienghoc.com Để hư f  x  Dự t h c h x x  x  12 th h 5x  4x o ảng bi ng th ng y  m c t th  th 2  m  12   V y m  ,12     Lưu ý: Các toán phương trình chứa tham số dạng bình thường ta làm tương tự toán dựa vào đồ thị hàm số biện luận số nghiệm phương trình Ví dụ 4: T th ể: 21  x  x2  x   m( x    x), () c nghi m thực ? Bài giải T ác nh: D  3,7  Đặt t  x    x  t  3x  31   x  37  x  Xét t  x   x    x với x    3,7  1  t '  x    t '  x     x  x   x  1 x3 7x T c t  1  2, t  3   10, t    10  10  t  x    t   10 ,5    Phư t h  21  4x  x2  3x  12  4m  t  31  12  4mt  t  Xét h f t   t   f ' t    19 0 H t2  x3 2 7x 19  4m t  1 19 với t   10 ,    t ng bi n BBT: t 10 f’(t) + f(t)  10 D n – Sđt:0932589246 – Fb: ThayNguyenDaiDuong Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com Quà Tặng Điểm 2016 – Sienghoc.com T c f  10    Để hư t 10   ,f  t   10,5  Để hư   Dự t f t   t  o ảng bi h m x    3,7  th h *) c th h hư h 1) c h th  t h 1) c h m ng th ng y  4m c t 19 t  th  4m  10 10 m 10   , V y m     10 10  Ví dụ 5: T th ể hư m, (m ) t h c h m thực: x   (2  2m) x   ( m  1) x2  (*) Bài giải T nh D   , 3  3,   ác Phư t  x      2m   x   h 2 Xét x  Phư  x  3  x3 2 x3 h 2     2m   m  1 x3  x3 Phư t Đặt t  x3 t0 x3 Phư t h  2t   2m   m  1 t  f t    f ' t     m  1 x2  h  2.62  Vô í t ...Khóa học KĨ THUẬT GIẢI HỆ PT, BẤT PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 CHINH PHỤC ĐIỂM TRONGTHI THPT QUỐC GIA 2016 – P2 Thầy Đặng Việt Hùng – Moon.vn VIDEO BÀI GIẢNG LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP có website MOON.VN PHẦN ĐỀ BÀI (Em cố gắng tự làm so đáp án trước xem lời giải bên nhé)  x3 + xy + x = y ( x + y + 1)  Câu Giải hệ phương trình  y + 7 x − + = 12 6 x−2 y−2  Đ/s: ( x; y ) = ( −9; −9 ) 2 x − y − xy + x = y  Câu Giải hệ phương trình  ( y + )( x + 3) = 15 x  x+ x +2 + y y  Đ/s: ( x; y ) = {(1;1) , ( 6;6 )}  y + 1) + ( + =3  x−2+ y+3 x+3 Câu Giải hệ phương trình    x + ( x − y − 1) y = Đ/s: ( x; y ) = (1;1) 2 x = xy + y + x + y +  Câu Giải hệ phương trình  2  x + y − + ( x + y ) = x + x + y + Đ/s: ( x; y ) = ( 0; −1)  x3 + y = x x − xy ( x + y ) Câu Giải hệ phương trình  3  x − x + y = x + x + Đ/s: ( x; y ) = (1;1)  xy =2 x+ y  4x − y + 4x − 3y  Câu Giải hệ phương trình  x2 +   x + y + = + ( y − 1) y  Tham gia khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán MOON.VN để đạt điểm số cao kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa học KĨ THUẬT GIẢI HỆ PT, BẤT PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 Đ/s: ( x; y ) = (1;1) 2 x − y + xy = x − xy + xy − y  Câu Giải hệ phương trình  ( x + x − 1) x + y + = x − y + Đ/s: ( x; y ) = (1;1) 5 x + xy + 21 y = ( x + y ) x + y  Câu Giải hệ phương trình   x + x + y − y + = + x y + Đ/s: ( x; y ) = {(1;1) , ( 2; )}  x + y = xy + x x + y Câu Giải hệ phương trình  2 x y − x + = y − y +    Đ/s: ( x; y ) = (1;1) ,  ;0       x (3 − y ) + y − 2x =  Câu 10 Giải hệ phương trình   x − x − y x = − y + ( Đ/s: ( x; y ) = 11 + 7; −3 − ) ( ) 2 2 x + x + y − y ( x + 1) − ( x − y + 1) y − x + = Câu 11 Giải hệ phương trình  2 4 x + x + − x + y − x + y = y  y − xy − x − y + + ( x − y + 3) x + y + =  Câu 12 Giải hệ phương trình  ( x + 1) x + + x + xy − x = xy + x + PHẦN LỜI GIẢI CHI TIẾT (Cập nhật vào status sau em) Tham gia khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán MOON.VN để đạt điểm số cao kì thi THPT Quốc gia 2016! CHINH PHỤC ĐIỂM TRONGTHI THPT QUỐC GIA 2016 – P2 Thầy Đặng Việt Hùng PHẦN LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu Điều kiện thức xác định x = y Phương trình thứ tương đương ( x − y ) ( x + y + 1) = ⇔  ⇒x= y  x + y = −1 2x + 7 x − + = 12 Phương trình thứ hai trở thành x−2 x−2 2x + Điều kiện ≥ 0; x ≠ Phương trình cho tương đương với x−2 x − + 11 x − 11 11 11 11 + −7 = ⇔ 2+ + = ⇔ 2+ +2+ = x−2 x−2 x−2 x−2 x−2 x−2 11 Đặt + = t , t ≥ ta thu x−2 t ≥ 11 t ≥ t ≥ ⇔ ⇔ ⇔ t =1⇔ + =1  t − t + = t ∈ − 7;1 x − ( )( ) { } t + t =      11 11 =1⇔ = −1 ⇔ x − = −11 ⇔ x = −9 ⇔ 2+ x−2 x−2 Đối chiếu điều kiện ta có nghiệm x = −9 nên hệ có nghiệm x = y = −9 Câu Điều kiện x > 0; y > Phương trình thứ tương đương với x = y x + xy + x − xy − y − y = ⇔ ( x − y )( x + y + 1) = ⇔  ⇒x= y  x + y = −1 Phương trình thứ hai trở thành x2 + 5x + 6 Phương trình cho tương đương với x + + + = 15 ⇔ x + + + x + + = 12 x x x x Đặt x+ + = t , t ≥ ta thu x t ≥ t ≥ t ≥ ⇔ ⇔ ⇔t =3 2 t + t − 12 = ( t − 3)( t + ) = t ∈ {−4;3} 6 + = ⇔ x + = ⇔ x − x + = ⇔ x ∈ {1;6} x x Kết luận hệ có nghiệm x = y = 1; x = y = ⇔ x+ Câu Điều kiện thức xác định Phương trình thứ hai hệ tương đương Tham gia khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán MOON.VN để đạt điểm số cao kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa học KĨ THUẬT GIẢI HỆ PT, BẤT PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG x − y + 2( x − y) y = ⇔ Facebook: Lyhung95 x− y + 2( x − y) y = x+ y   ⇔ ( x − y) +2 y=0⇒ x= y    x+ y  ( x + 1) + = Điều kiện x−2+ + x+3 x+3 Phương trình thứ tương đương với ≥0 x+3 Phương trình cho tương đương với x ≠ −3; x − + x−2+ Đặt x2 + 2x + + =3⇔ x+3 x+3 ( x + 3)( x − ) + + x + x + − = ⇔ x+3 x+3 x2 + x + x2 + x + + = x+3 x+3 x2 + x + = t , t ≥ ta thu x+3 t ≥ t ≥ t ≥ ⇔ ⇔ ⇔ t =1 2 ( t − 1)( t + ) = t ∈ {−2;1} t + t = x2 + x + = ⇔ x + x + = x + ⇔ x = ⇔ x ∈ {−1;1} x+3 Đối chiếu điều kiện ta có nghiệm x = y = ⇔ Câu Điều kiện thức xác định Phương trình thứ tương đương x − xy − y − x − y − = ⇔ x + xy + x − xy − y − y − x Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 TỔNG HỢP BẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊ I.CÁC BẤT ĐẲNG THỨC THƢỜNG ĐƢỢC SỬ DỤNG  Bất đẳng thƣ́c Cauchy (AM – GM)   a, b  0, thì: a  b  a.b D}́u "  " xảy khi: a  b   a, b, c  0, thì: a  b  c  3 a.b.c D}́u "  " xảy v| khi: a  b  c Nhiều trường hợp đánh giá dạng: ab  ab ab abc  a.b    v| a.b.c     2      Bất đẳng thƣ́c Cauchy – Schwarz (Bunhiaxcôpki)   a, b, x, y  , thì: ( a.x  b.y )2  ( a  b2 )( x  y ) D}́u "  " xảy khi: a b   x y   a, b, c , x , y , z  , thì: ( a.x  b.y  c.z )2  ( a  b  c )( x  y  z ) D}́u "  " xảy v| khi: a b c    x y z Nhiều trường hợp đánh giá dạng: a.x  b.y  ( a2  b2 )( x2  y ) Hệ quả Nếu a, b, c l| c{c số thực v| x , y , z l| c{c số dương thì: a b ( a  b) a b c ( a  b  c )2 v| : b}́t đẵng thức cộng m}̂u số      x y xy x y z xyz  Bất đẳng thƣ́c véctơ Xét c{c véctơ: u  ( a; b), v  ( x; y) Ta có : u  v  u  v  a2  b2  x2  y  (a  x)2  (b  y)2 D}́u "  " xảy u v| v cùng hướng  Một số biến đổi hằng đẳng thƣ́c thƣờng gặp  x3  y3  ( x  y)3  3xy( x  y)   x3  y3  z3  ( x  y  z)3  3( x  y)( y  z)( z  x)  x3  y3  z3  3xyz  (x  y  z) x2  y2  z2  (xy  yz  zx) x2  y  z2  ( x  y  z)2  2( xy  yz  zx)  (a  b)(b  c)(c  a)  ab2  bc  ca2  (a2 b  b2 c  c a)  ( a  b)(b  c)(c  a)  (a  b  c)(ab  bc  ca)  abc  ( a  b)2  (b  c)2  (c  a)2  2( a2  b2  c  ab  bc  ca)  2( a3  b3  c )  6abc  abc  (a  b)3  (b  c)3  (c  a)3  3(a  b)(b  c)(c  a) ( a  b)  ( a  b ) 2   2    ( a  b)2  ( a  b)2 v| ab   Một số đánh giá bản và bất đẳng thƣ́c phụ Các đánh giá bản thƣờng đƣợc sử dụng (không cần chứng minh lại)  .( a2  b2 )  .ab  suy  x  y  z  xy  yz  zx a  x; y; z   VÌ CỘNG ĐỒNG - THẦY TÀI – 0977.413.341 – MINH CHÂU – YÊN MỸ - HƯNG YÊN Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 suy  ( x  y)( y  z)( z  x)  xyz b  x; y; z   c  x; y; z  suy   3( x  y  z )  ( x  y  z)2 suy  ( x  y  z)( x  y  z )  3( x y  y z  z x) d  x; y; z   suy  ( x  y  z)2  3( xy  yz  zx) e  x; y; z   suy  x y  y z  z x  xyz( x  y  z) f  x; y; z   suy  ( xy  yz  zx)2  xyz( x  y  z) g  x; y; z   h  x; y; z  suy   3( x y  y z  z x )  ( xy  yz  zx)2 suy   ( x  y  z)( xy  yz  zx)  ( x  y)( y  z)( z  x) Các bất đẳng thức phụ thƣờng đƣợc sử dụng (chứng minh lại áp dụng) suy j  x; y    x  y  ( x  y) 1 1 suy suy        k  xy   v|  xy   2 2  xy  xy 1 x 1 y 1 x 1 y i  x; y; z  suy Suy ra:  xy    suy  l  x; y   1 1 suy v|  xy          x  y  xy  x  y  xy 1    2  xy (1  x) (1  y) suy  m  x; y  0;1  1 x  1 y   xy  x, y     1  suy n       1   1    1  x  y  xy  x  y  Chƣ́ng minh các đánh giá bản suy  x  y  z  xy  yz  zx a Chƣ́ng minh:  x; y; z    x2  y  x2 y  xy    Áp dụng BĐT Cauchy:  y  z  y z  yz  x  y  z  xy  yz  zx D}́u "  " x  y  z  2 2  z  x  z x  zx suy  ( x  y)( y  z)( z  x)  xyz b Chƣ́ng minh:  x; y; z    x  y  xy  nhân Áp dụng BĐT Cauchy  y  z  yz  ( x  y)( y  z)( z  x)  x y z  xyz D}́u "  " x  y  z   z  x  zx c Chƣ́ng minh:  x; y; z  suy   3( x  y  z )  ( x  y  z)2 Áp dụng BĐT Cauchy – Schwarz dạng cộng m}̂u số, ta được: x2  y  z2  x2 y z ( x2  y  z )     3( x  y  z )  ( x  y  z)2 D}́u "  " x  y  z 1 suy  ( x  y  z)( Phân loại Câu hỏi Đề thi THPT Quốc gia năm 2017, môn Toán học Dương Trác Việt Ứng dụng Đạo hàm để Khảo sát Vẽ Đồ thị Hàm số Câu (QG17,101) Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên sau x −∞ −1 − y 0 + +∞ +∞ − + +∞ y 0 Mệnh đề sai? A Hàm số có ba điểm cực trị C Hàm số có giá trị cực trị đại B Hàm số có giá trị cực đại D Hàm số có hai điểm cực tiểu Câu (QG17,101) Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số nào? A y = −x + x − B y = x − x − C y = x − x − D y = −x + x − y O Câu (QG17,101) Cho hàm số y = x + 3x + Mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến khoảng (−∞; 0) nghịch biến khoảng (0; +∞) B Hàm số nghịch biến khoảng (−∞; +∞) C Hàm số đồng biến khoảng (−∞; +∞) D Hàm số nghịch biến khoảng (−∞; 0) đồng biến khoảng (0; +∞) x x − 3x − Câu (QG17,101) Tìm số tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = x − 16 A B D C Câu (QG17,101) Hàm số y = A (0; +∞) B (−1; 1) x2 nghịch biến khoảng đây? +1 C (−∞; +∞) D (−∞; 0) Câu (QG17,101) Cho hình phẳng D giới hạn đường cong y = + cos x, trục π hoành đường thẳng x = 0, x = Khối tròn xoay tạo thành quay D quanh trục hoành tích V bao nhiêu? A V = π − B V = (π − 1)π D V = π + C V = (π + 1)π Câu (QG17,101) Với a, b số thực dương tùy ý a khác 1, dặt P = loga b3 + loga2 b6 Mệnh đề đúng? C P = 15 loga b A P = loga b B P = 27 loga b D P = loga b x −3 x +2 B D = (−∞; −2) ∪ [3; +∞) D D = (−∞; −2) ∪ (3; +∞) Câu (QG17,101) Tìm tập xác định D hàm số y = log5 A D = \ {−2} C D = (−2; 3) Câu (QG17,101) Cho khối chóp tứ giác có cạnh đáy a, cạnh bên gấp hai lần cạnh đáy Tính thể tích V khối chóp cho 2a3 2a3 14a3 14a3 A V= B V= C V= D V= 6 Câu 10 (QG17,101) Phương trình nhận hai số phức + 2i − 2i nghiệm? A z + 2z + = B z − 2z − = C z − 2z + = D z + 2z − = Câu 11 (QG17,101) Tìm giá trị nhỏ m hàm số y = x − 7x + 11x − đoạn [0; 2] A m = 11 B m = C m = −2 D m = Câu 12 (QG17,101) Tìm tập xác định D hàm số y = (x − 1) A D = (−∞; 1) B D = (1; +∞) C D= D D= \ {1} Câu 13 (QG17,101) Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương có cạnh 2a 3a A R= B R = a D R = 3a C R = 3a Câu 14 (QG17,101) Cho hàm số f (x) thỏa mãn f (x) = − sin x f (0) = 10 Mệnh đề đúng? A f (x) = 3x + cos x + B f (x) = 3x + cos x + C f (x) = 3x − cos x + D f (x) = 3x − cos x + 15 Câu 15 (QG17,101) Đường cong hình bên đồ thị hàm số y = a, b, c, d số thực Mệnh đề đúng? A y > 0, ∀x ∈ B y < 0, ∀x ∈ D y < 0, ∀x = C y > 0, ∀x = ax + b với cx + d y O Câu 16 (QG17,101) Cho hàm số y = x x +m (m tham số thực) thỏa mãn y = [2;4] x −1 Mệnh đề đúng? A m < −1 B < m ≤ C m > D ≤ m < Câu 17 (QG17,101) Cho hàm số y = −x − mx + (4m + 9)x + với m tham số Có giá trị nguyên m để hàm số nghịch biến khoảng (−∞; +∞)? A B D C Câu 18 (QG17,101) Tìm giá trị thực tham số m để phương log23 x − m log3 x + 2m − = có hai nghiệm thực x ,x thỏa mãn x x = 81 A m = −4 B m = C m = 81 D m = 44 trình Câu 19 (QG17,101) Đồ thị hàm số y = x − 3x − 9x + có hai điểm cực trị A B Điểm thuộc đường thẳng AB? C N (1; −10) A P(1; 0) B M (0; −1) D Q(−1; 10) Câu 20 (QG17,101) Một vật chuyển động với vận tốc v(km/h) phụ thuộc thời v gian t(h) có đồ thị vận tốc hình bên Trong khoảng thời gian kể từ bắt đầu chuyển động, đồ thị phần đường parabol có đỉnh I(2; 9) trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời gian lại đồ thị đoạn thẳng song song với trục hoành Tính quãng đường s mà vật di chuyển (kết làm tròn đến hàng phần trăm) A s = 23, 25(km) B s = 21, 58(km) C s = 15, 50(km) D s = 13, 83(km) O I t Câu 21 (QG17,101) Tìm tất giá trị thực tham số m để đường thẳng y = mx − m + cắt đồ thị hàm số y = x − 3x + x + ba điểm A, B, C phân biệt cho AB = BC A m ∈ (−∞; 0] ∪ [4; +∞) B m∈ ... Oxy Các toán tƣơng tự : Bài toán : Đề thi thử THPT Lưu Hữu Phước Cần Thơ D n – Sđt: 093 25 892 46 – Fb: ThayNguyenDaiDuong 14 Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www .toanmath.com Quà Tặng Điểm 2016 –...  n – Sđt: 093 25 892 46 – Fb: ThayNguyenDaiDuong 12 Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www .toanmath.com Quà Tặng Điểm 2016 – Sienghoc.com BÀI TOÁN THỰC TẾ Các toán cần ý Bài toán 1: Bài Toán Quy Hoạch... Sđt: 093 25 892 46 – Fb: ThayNguyenDaiDuong 19 Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www .toanmath.com Quà Tặng Điểm 2016 – Sienghoc.com PHƢƠNG TRÌNH BẤT PHƢƠNG TRÌNH VÔ TỶ CHỨA MŨ VÀ LOGARIT Các dạng toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự đoán câu điểm 9 trong đề thi THPT Quốc gia 2016 môn Toán - Nguyễn Đại Dương - TOANMATH.com, Dự đoán câu điểm 9 trong đề thi THPT Quốc gia 2016 môn Toán - Nguyễn Đại Dương - TOANMATH.com,

Từ khóa liên quan