0

“Cơ sở khoa học cho phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng dân tộc huyện miền núi mộc châu tỉnh sơn la TT

24 248 0
  • “Cơ sở khoa học cho phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng dân tộc huyện miền núi mộc châu tỉnh sơn la TT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 09:45

MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Mộc Châu cửa ngõ quan trọng kết nối Sơn La với tỉnh vùng Tây Bắc với Hà Nội vùng đồng sông Hồng Đây nơi có nhiều điều kiện để phát triển du lịch đặc biệt du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng: cảnh quan thiên nhiên độc đáo, khí hậu mát mẻ, môi trường với truyền thống văn hóa đặc sắc cộng đồng dân tộc địa phương Định hướng phát triển kinh tế - xã hội quy hoạch không gian đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Mộc Châu xác định nằm Khu du lịch quốc gia Mộc Châu với hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo Trong bối cảnh phát triển chung kinh tế thị trường đô thị hóa, Mộc Châu đứng trước biến đổi tài nguyên, môi trường phát huy sắc văn hóa tộc người, thách thức cho phát triển bền vững Du lịch sinh thái (DLST) giải pháp an toàn hiệu quả, vừa khai thác lợi ích kinh tế,vừa bảo tồn tài nguyên Sự tham gia cộng đồng vào du lịch sinh thái yếu tố định cho phát triển bền vững địa phương Địa lý học khoa học có vai trò đặc biệt quan trọng nghiên cứu tổ chức lãnh thổ theo không gian thời gian với phương pháp nghiên cứu liên ngành đánh giá, xác định rõ nguồn tài nguyên lãnh thổ, góp phần quan trọng cho việc định hướng phát triển kinh tế xã hội, có du lịch Do vậy, nghiên cứu sinh chọn đề tài: “Cơ sở khoa học cho phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng dân tộc huyện miền núi Mộc Châu tỉnh Sơn La” làm luận án tiến sĩ Mục tiêu nội dung nghiên cứu Mục tiêu: Xác lập sở khoa học dựa tiếp cận địa lý cho định hướng không gian phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La theo hướng bền vững Nội dung nghiên cứu - Tổng quan công trình nghiên cứu có liên quan; xác lập sở lý luận phương pháp nghiên cứu - Phân tích đặc điểm vai trò điều kiện tự nhiên (ĐKTN), kinh tế - xã hội (KTXH), tài nguyên du lịch, sở vật chất hạ tầng cho phát triển DLST dựa vào cộng đồng huyện Mộc Châu - Phân vùng địa lý phân tích tiểu vùng địa lý với đặc điểm tài nguyên cho phát triển DLST dựa vào cộng đồng - Đánh giá mức độ thuận lợi tiểu vùng địa lý cho phát triển DLST dựa vào cộng đồng phân tích khả tham gia cộng đồng phát triển du lịch - Định hướng không gian phát triển DLST dựa vào cộng đồng huyện Mộc Châu phục vụ phát triển bền vững - Định hướng giải pháp nâng cao hiệu hoạt động phát triển DLST dựa vào cộng đồng huyện Mộc Châu Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian lãnh thổ: Đề tài thực phạm vi huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La mối quan hệ với khu vực lân cận Phạm vi thời gian: Luận án nghiên cứu, phân tích số liệu tự nhiên, kinh tế, xã hội du lịch huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2016 có tính đến số liệu dự báo định hướng quy hoạch đến năm 2030 Phạm vi khoa học: Đề tài luận án nghiên cứu DLST huyện Mộc Châu dựa theo tiếp cận địa lý, tập trung nghiên cứu số vấn đề chủ yếu: i) Về lý luận: Nghiên cứu nội hàm cách tiếp cận địa lý theo hướng phân vùng Địa lý cho phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng; ii) Phân vùng địa lý huyện Mộc Châu thành tiểu vùng địa lý với đặc điểm điều kiện tài nguyên du lịch tự nhiên nhân văn; iii) Đánh giá mức độ thuận lợi tiểu vùng địa lý phát triển số loại hình DLST; iv) Phân tích lực tham gia cộng đồng phát triển DLST dựa vào cộng đồng theo tiểu vùng địa lý; v) Định hướng không gian ưu tiên phát triển loại hình DLST phù hợp với tiểu vùng (TV) Điểm luận án - Làm rõ phân chia lãnh thổ thành TV địa lý với đặc điểm riêng điều kiện tài nguyên du lịch tạo sở khoa học cho phát triển DLST dựa vào cộng đồng huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La - Xác định mức độ thuận lợi định hướng ưu tiên phát triển du lịch tiểu vùng địa lý theo loại hình du lịch chính: (1) du lịch Homstay trải nghiệm không gian văn hóa làng, (2) du lịch trải nghiệm nông nghiệp nông thôn, (3) du lịch mạo hiểm; định hướng phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La Luận điểm bảo vệ Luận điểm Các tiểu vùng địa lý với tính đặc thù riêng ĐKTN, KTXH, tài nguyên du lịch sở hạ tầng cứu khoa học cần thiết khách quan cho phát triển DLST dựa vào cộng đồng huyện Mộc Châu Luận điểm Kết đánh giá mức độ thuận lợi với lực cộng đồng địa phương loại hình du lịch: du lịch Homstay trải nghiệm không gian văn hóa làng, du lịch trải nghiệm nông nghiệp nông thôn, du lịch mạo hiểm theo TV địa lý cho phép lựa chọn xác định loại hình DLST ưu tiên phù hợp với lãnh thổ nghiên cứu huyện Mộc Châusở liệu Nguồn tài liệu sử dụng luận án bao gồm: - Hệ thống tài liệu, công trình công bố lý luận nghiên cứu sử dụng tài nguyên; báo cáo ĐKTN, KTXH; niên giám thống kê từ 2011 - 2016, quy hoạch sử dụng đất đến 2016 huyện; - Hệ thống đồ số chuyên đề tổng hợp: đồ hành (1/100.000), đồ địa hình (1/50.000), đồ tài nguyên du lịch huyện Mộc Châu, Bản đồ đất, huyện Mộc Châu (1/50 000) - Kết nghiên cứu đề tài cấp tỉnh mà tác giả thư ký, thành viên tham gia (2012 - 2013): “Nghiên cứu tiềm du lịch sinh thái huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La”; “Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố truyền thống đến giáo dục chăm sóc trẻ em số dân tộc tỉnh Sơn La”, - Các kết điều tra khảo sát thực địa NCS trình thực luận án Ý nghĩa khoa học thực tiễn Ý nghĩa khoa học: Kết khoa học luận án góp phần làm phong phú vấn đề lý luận phương pháp nghiên cứu địa lý học dân tộc học cho định hướng phát triển DLSTcó tham gia cộng đồng địa phương; Ý nghĩa thực tiễn: Hệ thống sở liệu, kết nghiên cứu, đồ chuyên đề luận án tài liệu khoa học tham khảo có giá trị nhà quản lý đưa định hướng quy hoạch, sử dụng lãnh thổ theo hướng bền vững Cấu trúc luận án Ngoài Mở đầu, Kết luận Phụ lục, luận án cấu trúc theo chương, trình bày trang với bảng biểu, đồ, biểu đồ, ảnh minh họa đồ chuyên đề Chƣơng Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu; Chƣơng 2.Các điều kiện địa lý tài nguyên cho phát triển DLST dựa vào cộng đồng huyện miền núi Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Chƣơng Đánh giá tiềm năng, thực trạng định hướng phát triển DLST dựa vào cộng đồng huyện miền núi Mộc Châu, tỉnh Sơn La CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan công trình nghiên cứu có liên quan Trên sở phân tích công trình nghiên cứu có liên quan đến Du lịch sinh thái (DLST) DLST dựa vào cộng đồng theo khía cạnh sở lý luận DLST, Phương pháp đánh giá tài nguyên cho phát triển DLST, Cơ sở địa lý phát triển DLST: Trên giới (Hector Ceballos Lascurain, 1983; Taylor, Boo E, 1990; Kreg Lindberg,…,1990; BucleyRC, 1991; Ties, 1990; Honey M, 1990; Simpson and Wall,1999, WWF, 2001; Kibicho, W, 2008; Rosazman Hussin, 2014, V.V…); Ở Việt Nam (Phạm Trung Lương, 1999, 2002; Nguyễn Thị Hải, 2004, 2007, 2010; Đặng Duy Lợi, 1992, 2013; Trần Đức Thanh, 2005, 2010, 2014; Phạm Ngọc Thắng, 1998; Nguyễn Thị Sơn, 2000; Phạm Thị Mộng Hoa, 2000; Trương Quang Hải, 2006, 2008; Phạm Hoàng Hải, 2013, Nguyễn Khanh Vân, 2015; Trần Thị Mai Hoa, 2006, 2008, 2010; Nguyễn Cao Huần, 2005, v.v.) nghiên cứu có liên quan đến lãnh thổ Mộc Châu rút số nhận xét sau: Du lịch sinh thái, hay Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng hướng tới du lịch bền vững, bảo tồn tài nguyên, nâng cao vai trò nguồn thu nhập cộng đồng từ du lịch địa phương Điều lại gắn với khu vực địa lý riêng biệt có nhiều ứng dụng vùng có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, cộng đồng có mức sống thấp có khát vọng cải thiện sống Nghiên cứu phát triển du lịch thực theo cách tiếp cận khoa học khác nhau, có tiếp cận địa lý Tiếp cận quan tâm nghiên cứu phát triển du lịch chủ yếu dựa vào phân vùng địa lý tự nhiên Các công trình theo hướng đánh giá địa lý thấy: i) Các tác giả tập trung theo hai hướng: Một đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên khu vực thuận lợi cho phát triển du lịch (cảnh quan học ứng dụng); hai đánh giá điều kiện tài nguyên xác định tuyến, điểm du lịch; ii) Các công trình nghiên cứu có xu hướng đánh giá thành phần đánh giá tổng hợp, đánh giá đối tượng cấp lớn (tỷ lệ nhỏ) đến đối tượng cấp nhỏ (tỷ lệ lớn) Tuy nhiên, đa số công trình đưa tiêu đánh giá cách tổng quát cho phát triển du lịch, chưa có nhiều công trình sâu đánh giá cho hoạt động du lịch cụ thể nào; iii) Bên cạnh nghiên cứu định lượng, thời gian gần đây, nghiên cứu có xu hướng kết hợp định lượng định tính, nhìn nhận vai trò cộng đồng phát triển du lịch; 4) Chưa có nhiều nghiên cứu sử dụng đánh giá tài nguyên cho hoạt động du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng theo hướng tiếp cận địa lý học Dựa vào phân tích công trình nghiên cứu nêu nghiên cứu du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng khu vực miền núi Mộc Châu cần phải kế thừa tìm nét khác biệt tiếp cận khoa học nội dung nghiên cứu 1.2 Một số vấn đề sở lý luận nghiên cứu du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng huyện Mộc Châu 1.2.1 Một số khái niệm * Khái niệm Du lịch sinh thái: Du lịch sinh thái hình thức du lịch dựa vào thiên nhiên, gắn với sắc văn hóa địa phương với tham gia cộng đồng nhằm phát triển bền vững (Luật Du lịch, 2005) * Khái niệm cộng đồng: Cộng đồng nhóm người định cư lãnh thổ định (bản, làng, xã, huyện ), giống điều kiện tồn tại, hoạt động sản xuất vật chất, có gần gũi tư tưởng, tín ngưỡng, sản xuất, có quan tâm chia sẻ quyền lợi trách nhiệm cộng đồng * Khái niệm du lịch dựa vào cộng đồng/ du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng: Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng dạng du lịch sinh thái mà hoạt động du lịch dựa nguồn tài nguyên sinh thái tự nhiên nhân văn sẵn có, cộng đồng địa phương có thể/ đang/ tham gia họ hưởng lợi từ hoạt động du lịch mang lại Sự tham gia cộng đồng địa phương thể mặt: 1) Nhận thức cộng đồng du lịch; 2) Hình thức tham gia vào du lịch cộng đồng; 3) Ý thức bảo tồn tài nguyên cộng đồng địa phương” 1.2.2 Nguyên tắc phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng Các nguyên tắc phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng huyện Mộc Châu dựa nguyên tắc phát triển DLST (Phạm Trung Lương & nnk, 2002): Bảo vệ môi trường trì HST, trì nguồn tài nguyên ; Bảo vệ phát huy sắc văn hóa cộng đồng; Tạo việc làm mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương; Có hoạt động giáo dục diễn giải môi trường; Cộng đồng sở thành phần chủ chốt có vai trò định vận hành quản lý hưởng lợi từ hoạt động du lịch 1.2.3 Điều kiện tài nguyên cho phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng - Điều kiện tài nguyên DLST tự nhiên: thể tổng hợp tự nhiên tượng đặc sắc tự nhiên có ý nghĩa du lịch, bao gồm: Địa hình, khí hậu, thủy văn, sinh vật đa dạng sinh học, cảnh quan tự nhiên, di sản tự nhiên Ngoài ra, điều kiện vị trí địa lý đóng phần quan trọng phát triển du lịch - Tài nguyên DLST nhân văn: giá trị văn hóa địa gắn với HST cụ thể khai thác, sử dụng để tạo sản phẩm DLST - Điều kiện sở hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật - kinh tế xã hội: Cơ sở hạ tầng, sở hạ tầng vật chất kỹ thuật bao gồm: hệ thống điện, mạng lưới giao thông, công tình cung cấp nước, trạm y tế, nhà hàng khách sạn, phương tiện có chức tạo dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách du lịch - Yếu tố cộng đồng: Trong hoạt động DLDVCĐ, bên cạnh tầm quan trọng tài nguyên, cở sở hạ tầng vật chất kỹ thuật, tham gia cộng đồng địa phương yếu tố thiếu định thành công hay thất bại hoạt động du lịch - Các điều kiện khác: sách phát triển địa phương, doanh nghiệp, … 1.2.4 Các loại hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng điều kiện phát triển Hiện nay, số loại hình DLST phát triển: Tham quan nghỉ dưỡng, chữa bệnh; rừng, nghiên cứu đa dạng sinh học VQG, KBT thiên nhiên, tham quan miệt vườn (trải nghiệm nông nghiệp nông thôn), thăm làng dân tộc trải nghiệm dịch vụ homestay, mạo hiểm,… Trong điều kiện thực tế huyện Mộc Châu lựa chọn hình thức du lịch sau để phát triển: (1) DL Homestay trải nghiệm không gian văn hóa làng, (2) DL trải nghiệm nông nghiệp nông thôn, (3) DL mạo hiểm 1.2.5 Các sở khoa học theo tiếp cận Địa lý cho phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng Các sở khoa học cho phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng theo tiếp cận Địa lý bao gồm: Phân tích điều kiện địa lý tự nhiên sở cho việc hình thành tài nguyên DLST; Điều kiện địa lý kinh tế - xã hội - dânsở cho tham gia vào hoạt động du lịch DLST cộng đồng; Các tiểu vùng địa lý - sở không gian với điều kiện nguồn tài nguyêntự nhiên nhân tạo cho phát triển du lịch sinh thái; Đánh giá điều kiện cho phát triển du lịch sinh thái; Phân tích trạng quy hoạch phát triển du lịch 1.3 Quan điểm tiếp cận, phƣơng pháp quy trình nghiên cứu 1.3.1 Quan điểm cách tiếp cận Các quan điểm cách tiếp cận sử dụng thực nội dung luận án: Quan điểm hệ thống tổng hợp; Quan điểm phát triển bền vững; Tiếp cận địa lý 1.3.2.Phƣơng pháp nghiên cứu đánh giá Các phương pháp sử dụng gồm: Phương pháp tổng hợp phân tích, thống kê tài liệu; Phương pháp khảo sát điều tra thực địa; Phương pháp điều tra xã hội học; Phương pháp đồ GIS; Phương pháp chuyên gia; Phương pháp phân vùng; Phương pháp đánh giá tổng hợp 1.3.3 Quy trình nghiên cứu Nội dung luận án thực theo quy trình gồm bước chính: Bước 1: Xây dựng sở lý luận phương pháp nghiên cứu; Bước 2: Xác định điều kiện tài nguyên du lịch; Bước 3: Đánh giá, phân loại mức độ thuận lợi tiểu vùng phân tích thực trạng phát triển DLSTDVCĐ Tiểu kết chƣơng 1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu vấn đề có liên quan đến đề tài luận án, cho thấy: Những nghiên cứu DLCĐ tập trung theo hai xu hướng: i) coi loại hình du lịch; ii) phương thức tiếp cận bền vững Du lịch cộng đồng/ Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng bậc phát triển cao DLST, vừa phát triển theo hướng bền vững mặt sinh thái, vừa thể vai trò cộng đồng địa phương Các hướng đánh giá địa lý học tập trung theo hai hướng: i) đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên nhằm đưa khu vực thuận lợi cho phát triển du lịch (nghiên cứu cảnh quan học ứng dụng); ii) đánh giá điều kiện tài nguyên xác định tuyến, điểm du lịch Các công trình nghiên cứu theo hướng tiếp cận địa lý học cho phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng thực hiện, chủ yếu dựa vào phân vùng địa lý tự nhiên, chưa có công trình dựa vào phân vùng địa lý nói chung Nghiên cứu đánh giá điều kiện tài nguyên cho phát triển Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng theo tiểu vùng địa lý hướng khoa học địa lý ứng dụng Theo cách tiếp cận này, lãnh thổ nghiên cứu phân vùng/ tiểu vùng địa lý - sản phẩm phân vùng địa lý Mỗi tiểu vùng địa lý hàm chứa điều kiện tài nguyên du lịch tự nhiên nhân văn, có cộng đồngdân sinh sống tham gia vào du lịch sinh thái với khả riêng Để giải vấn đề đặt luận án, phương pháp nghiên cứu thực (tổng hợp phân tích, thống kê tài liệu; khảo sát điều tra thực địa, điều tra xã hội học, đồ GIS, phương pháp chuyên gia, phương pháp đánh giá tổng hợp) Trong đó, phương pháp đánh giá tổng hợp có xác định trọng số theo AHP sử dụng để đánh giá cho 03 hình thức DL: Homestay trải nghiệm không gian văn hóa làng; trải nghiệm nông nghiệp nông thôn; mạo hiểm Cùng với đó, quy trình nghiên cứu thực rõ ràng qua 03 bước: Xây dựng sở lý luận phương pháp nghiên cứu; Phân tích điều kiện tài nguyên du lịch; Đánh giá tiềm (Đánh giá mức độ thuận lợi tiểu vùng, đánh giá lực cộng đồng, thực trạng định hướng không gian phát triển DLST dựa vào CĐ CHƢƠNG CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ VÀ TÀI NGUYÊN CHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG HUYỆN MIỀN NÚI MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA 2.1 Các điều kiện địa lý cho phát triển du lịch sinh thái 2.1.1 Vị trí địa lý lợi phát triển du lịch Nằm phía nam tỉnh Sơn La dọc theo QL 6, có đường biên giới chung với nước CHDCND Lào dài 36 km, có cửa Quốc gia Lóng Sập thông với tỉnh Hủa Phăn cố đô Luang Prabang (Hình 2.1), huyện Mộc Châu có vị trí đặc biệt quan trọng với lợi giao thương phát triển sản phẩm du lịch kết nối thị trường du lịch nước (các tỉnh khu vực Tây Bắc với thủ đô Hà Nội vùng đồng sông Hồng) quốc tế (với Lào xa sang nước ASEAN Thái Lan, Myanman) 2.1.2 Điều kiện địa lý tự nhiên cho phát triển du lịch Địa chất, địa hình: Nằm vùng Tây Bắc, địa chất huyện Mộc Châu có cấu trúc dạng tuyến, phần lớn lãnh thổ cấu tạo thành tạo cácbonát đá vôi thuộc hệ tầng Đồng Giao phân bố thành dải rộng nằm kẹp đứt gãy nằm xen kẽ với dải đá phiến Ngoài ra, có đá phiến chứa than thuộc hệ tầng Suối Bàng Phù hợp với địa chất hoạt động kiến tạo, địa hình Mộc Châu có phân hóa rõ theo hướng TB - ĐN với số kiểu địa hình chính: Địa hình thung lũng - đồi núi thấp phía bắc tây bắc huyên; Địa hình cao nguyên, Địa hình đồi núi thấp phần trung tâm; Địa hình núi trung bình phía nam tây nam huyện.Với nét độc đáo địa chất địa hình tạo dạng tài nguyên du lịch sinh thái độc đáo hấp dẫn (hang động,…), làm tăng tính đa dạng loại hình du lịch phù hợp với kiểu địa hình (du lịch tham quan hang động, du lịch mạo hiểm gắn với địa hình núi) Khí hậu thủy văn Khí hậu: Nằm khu vực Tây Bắc, Mộc Châu thuộc miền khí hậu nhiệt đới gió mùa mà mang nét đặc trưng khí hậu cao nguyên ôn hòa mát mẻ quanh năm với nhiệt độ trung bình năm 18,9 0C Mộc châu có tới tháng có số ngày thuận lợi cho phát triển du lịch ( N K Vân, 2015) Vào mùa đông, lại có tuyết rơi tạo sức hấp dẫn du khách tới tham quan Thủy văn: Huyện Mộc Châu nằm cao nguyên đá vôi, nguồn nước mặt hạn chế, với số dòng suối chính: suối Quanh, suối Sập, suối Tân, suối Muống Sông Đà chảy qua Mộc Châu có vai trò quan trọng cung cấp nước mặt, đồng thời tuyến giao thông thủy vùng Mộc Châu, điều hòa tạo khí hậu quanh năm mát mẻ cho vùng Thổ nhưỡng Đất đỏ vàng chiếm diện tích lớn huyện hình thành loại đá khác (trên đá mác ma axit, đá cát, đá sét biến chất), có độ dày lớn, mùn dinh dưỡng nên thuận lợi cho phát triển nông nghiệp với mô hình trồng trọt chăn nuôi đặc thù cho khu vực góp phần làm đa dạng sản phẩm du lịch sinh thái Ngoài có đất mùn vàng đỏ núi, đáng ý đất phù sa, đất đen thuận lợi cho phát triển trồng lúa rau xanh phục0 vụ khách du lịch Thảm thực vật, động vật đa dạng sinh học: Mộc Châu có hai kiểu thảm thực vật rừng chính: Kiểu rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới núi trung bình; Kiểu rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới núi thấp Hệ thực vật rừng: thành phần loài Mộc Châu nói riêng Sơn La nói chung đa dạng, với 861 loài thực vật bậc cao thuộc 398 chi 125 họ Đặc biệt, Mộc Châu có khu rừng đặc dụng Xuân Nha với diện tích 18.267,5 (Trong thuộc huyện Vân Hồ 13.613,4 ha) có nhiều loại gỗ động vật quý có khả tạo thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn Động vật: thành phần loài phong phú, có loài quý Các hệ sinh thái đặc trưng Mộc Châu: Mộc Châu có 05 HST chính, bao gồm HST rừng; HST đồng cỏ, HST đồng ruộng, nương rẫy, đồi chè HST sông, suối, ao, hồ, HST quần cư 2.1.3 Các điều kiện kinh tế - xã hội cho phát triển du lịch Dân cư, dân tộc: Dân số Mộc Châu 107.176 người (2015), chiếm 15% dân số toàn tỉnh, mật độ dân số 99 người/km2 Về cấu thành phần dân tộc Mộc Châu có 11 dân tộc chủ yếu Kinh chiếm 29,4%, Thái 33,2%, Mường 15,8%, Hmông 14,6%, Dao 6,2%, Sinh Mun 0,4%, Khơ Mú 0,3%… số dân tộc người khác Mỗi dân tộc có sắc, thiết chế xã hội cộng đồng hình thành, tồn phát triển tạo nên giá trị văn hóa kinh nghiệm truyền thống phong phú Kinh tế - xã hội: Trong năm gần đây, kinh tế huyện có mức tăng trưởng Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nông nghiệp có xu hướng giảm : 30,03% (2014) 28,57% (2016), công nghiệp - xây dựng tăng : 46,00% (2014) - 46,58% (2016) dịch vụ tăng nhẹ (23,97% - 24,85% từ 2012 - 2016) Mộc Châu huyện có trình độ phát triển đứng sau TP Sơn Lasở hạ tầng, vật chất phục vụ du lịch: Hệ thống giao thông huyện gồm tuyến đường chính: QL6 nối Hà Nội với Sơn La đường tỉnh lộ 41, 43 Hệ thống giao thông đường Mộc Châu tiếp tục nâng cấp Mộc Châu có hệ thống đường thuỷ sông Đà, chưa khai thác nhiều, có khu vực Bến Trai (xã Quy Hướng) đầu tư Điện nước, thông tin liên lạc: Mạng lưới điện quốc gia phủ khắp xã huyện, 100% số hộ đô thị 70% số hộ nông thôn sử dụng điện Hệ thống cấp nước Mộc Châu tạm thời đáp ứng nhu cầu cho khu vực đô thị, khu công nghiệp phần lớn vùng nông thôn, nhiều hạn chế Hệ thống thông tin liên lạc huyện Mộc Châu tương đối tốt Hệ thống điện thoại viễn thông phủ hết xã Cơ sở lưu trú, ăn uống vui chơi giải trí: Khu vực trung tâm huyện Mộc Châu có 115 sở lưu trú, có khách sạn sao, khách sạn nhiều nhà khách với tổng số 889 buồng, 1.775 giường Tại số xã huyện, nhiều hộ dân đăng ký cung cấp sở lưu trú cho khách du lịch: Xã Đông Sang (45 hộ), Tân Lập (04 hộ), Hua Păng (01 hộ), Tân Hợp (01 hộ), Mường Sang (04 hộ) Bên cạnh đó, Mộc Châu có 135 nhà hàng, 02 trung tâm mua sắm, cụm mua sắm với 18 cửa hàng bán loại đặc sản Mộc Châu: Chè, sữa, đào, mận Cơ sở y tế: Toàn huyện có bệnh viện, 15 trạm y tế xã, với 205 giường bệnh, 43 bác sỹ, 90 y sỹ, kỹ thuật viên, 63 y tá, 23 nữ hộ sinh, 26 cán ngành dược Nói chung sở hạ tầng, vật chất huyện nghèo, chất lượng chưa đáp ứng nhu cầu du khách 2.2 Tài nguyên du lịch bật huyện Mộc Châu 2.2.1 Tài nguyên DLST tự nhiên a) Tài nguyên DLST tự nhiên gắn với địa chất - địa mạo bao gồm: (1) Hang Dơi: Hang Dơi gọi “Tây Thiên Đệ Nhất Động” động đá tự nhiên có diện tích rộng 6915m2 coi hang động đẹp tỉnh Sơn La, từ cửa động quan sát thị trấn Mộc Châu Ở tìm thấy vật Rìu, bi đá, mảnh gốm người Việt cổ sinh sống cách ngày từ 3000 từ 3500 năm; (2) Ngũ động: Ngũ Động hệ thống gồm hang động gắn liền với thuyết ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ nằm sâu dãy núi phía tây n, thị trấn Nông Trường Mộc Châu Nơi có dải nhũ đá rủ từ trần xuống, vô số măng đá với đủ hình dạng, kiến tạo qua thời gian hàng vạn năm; (3) Thác Dải Yếm: Thác có chiều cao 100m, với hai nhánh Bó Co Lắm Bó Tá Cháu đổ xuống, bên có tầng, bên bên tầng, hai thác nằm cách khoảng 200m Thác Dải Yếm đẹp vào tháng đến tháng hàng năm; (4) Núi Pha Luông: Núi Pha Luông (Bờ Lung - núi lớn) có độ cao gần 2.000m khu giáp biên giới Việt Nam - Lào Đây nơi có cấu trúc địa chất gồm đá phiến sét, đá phiến thạch anh hệ tầng Sông Mã Từ đỉnh núi, du khách dịp chiêm ngưỡng cảnh đẹp rừng núi hoang hai bên nước Việt - Lào nơi có b) Tài nguyên du lịch tự nhiên gắn với thảm thực vật: (1) Rừng Thông: Rừng thông có diện tích 43 ha, khu có thông già đồi bát úp thấp Điều đặc biệt khu vực rừng thông bên canh khu vực trồng thông, có hồ nước rộng 5ha khu vườn nhỏ người dân địa phương dùng để trồng loại đặc sắc vùng cao nguyên 2.2.2 Tài nguyên DLST nhân văn Các giá trị văn hóa địa thường khai thác với tư cách tài nguyên DLST, bao gồm: a) Các cảnh quan văn hóa nông nghiệp: Cảnh quan đồi chè kinh nghiệm chăm sóc; cảnh quan đồng ruộng miền núi kinh nghiệm chăm sóc; Kinh nghiệm làm vườn mô hình trồng rau nhà lưới b) Tài nguyên nhân văn gắn với văn hóa dân tộc: Trang phục truyền thống, kiến trúc nhà ở, ẩm thực, lễ hội đặc sắc: Lễ Hội Hoa Ban; Ngày hội văn hóa dân tộc Mộc Châu; Lễ hội cầu mùa người Thái, lễ hội Gầu Tào người Hmông, 2.3 Phân vùng địa lý đặc điểm tài nguyên du lịch tiểu vùng 2.3.1 Một số vấn đề lý luận phân vùng địa lý huyện Mộc Châu a) Khái niệm phân vùng địa lý, cấp phân vị tiêu chí xác định: Phân vùng địa lý phân chia lãnh thổ thành khu vực riêng biệt có đồng điều kiện tự nhiên hoạt động phát triển kinh tế phù hợp với điệu kiện tự nhiên Các cấp phân vị : Trong phạm vị lãnh thổ huyện Mộc Châu, phân chia theo cấp phân vị: vùng tiểu vùng Các tiêu chí xác định cấp vùng địa lý gồm: i)Tiêu chí tự nhiên - Một kiểu địa hình, nham thạch chủ yếu, kiểu khí hậu, kiểu thổ nhưỡng, kiểu thực bì chính; ii)Tiêu chí kinh tế - xã hội: Một tập hợp lĩnh vực phát triển kinh tế chủ yếu gắn với loại hình sử dụng đất phù hợp với điều kiện tự nhiên lãnh thổ Các tiêu chí xác định cấp tiểu vùng gồm: i) Tổ hợp ưu địa hình - đá mẹ - loại đất; ii) Tổ hợp lĩnh vực kinh tế chủ yếu gắn với loại hình sử dụng đất ưu b) Các nguyên tắc cách thức phân vùng địa lý: Các nguyên tắc phân vùng địa lý huyện Mộc Châu: nguyên tắc phát sinh, nguyên tắc tổng hợp, nguyên tắc đồng tương đối, nguyên tắc chung lãnh thổ Phân vùng địa lý thực theo 03 bước: Bước 1- Xác định tiểu vùng tự nhiên; Bước - Xác định tiểu vùng kinh tế gắn với loại hình sử dụng đất; Bước - Liên kết tiểu vùng tự nhiên với tiểu vùng kinh tế để xác định ranh giới tiểu vùng địa lý Dựa theo nguyên tắc, tiêu chí cách thức phân vùng nêu trên, lãnh thổ Mộc châu nằm vùng cao nguyên Sơn La - Mộc Châu phân thành tiểu vùng địa lý với đặc trưng khác 2.3.2 Đặc điểm tiểu vùng địa lý huyện Mộc Châu Đặc điểm chung lãnh thổ huyện Mộc Châu thuộc vùng địa lý cao nguyên Sơn La - Mộc Châu thể phân hóa rõ rệt địa hình với kiểu thung lũng phía bắc đông bắc, cao nguyên núi thấp trung tâm núi trung bình phía nam tây nam Cao nguyên đá vôi nằm trung tâm huyện nơi hội tụ nhiều dạng tài nguyên phục vụ cho hoạt động DL Khu vực thung lũng đồi núi thấp phía bắc tây bắc với hệ thống hang động dọc sông Đà mang giá trị địa chất - địa mạo, cảnh quan thung lũng núi thu hút nhiều du khách khám phá văn hóa giàu sắc dân tộc Khu vực núi cao trung bình phía nam tây nam phần diện tích khu vực trung tâm tạo cho Mộc Châu hấp dẫn đặc biệt ưa thích mạo hiểm Đây nơi hội tụ cung đường khó khăn hiểm trở, núi cao, hang động Đặc biệt, đỉnh Pha Luông (Chiềng Sơn) điểm đến đầy hấp dẫn thích khám phá mạo hiểm Hệ thống sở hạ tầng vật chất kỹ thuật vùng Mộc Châu có tương phản rõ rệt: Khu vực thung lũng - đối núi thấp núi thấp núi trung bình điều kiện lại khó khăn, xa trung tâm, hệ thống sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch chưa phát triển, có vài nhà nghỉ cộng đồng quy mô nhỏ Khu vực cao nguyên trung tâm có hệ thống sở hạ tầng kỹ thuật du lịch phát triển: Mạng lưới nhà nghỉ khách sạn, sở phục ăn uống, đặc biệt nhà nghỉ cộng đồng đầu tư khang trang Tuy nhiên hệ thống sở hạ tầng kỹ thuật có phân hóa rõ nét: phát triển tập trung vùng thị trấn Mộc Châu, xã Đông Sang vùng địa hình thấp thị trấn Nông Trường Mộc Châu, khu vực xã Chiềng Hắc, Phiêng Luông hay Tân Lập có số nhà nghỉ cộng đồng quy mô nhỏ Về đặc điểm cộng đồng dân cư: Sự phân hóa quần cư cộng đồng thể rõ theo không gian Tại vùng thung lũng phía bắc - đông bắc, chủ yếu cộng đồng người Thái, người Mường chiếm đa số với sinh kế chủ yếu dựa vào nông lâm nghiệp Tại khu vực trung tâm cao nguyên, dân cư chiếm đa số người Kinh, người Thái người Mường Đặc biệt khu vực ven quốc lộ 6, trung tâm thị trấn Mộc Châu, xã Đông Sang, tập trung đông dân nhất, mật độ dân số cao Cư dân hoạt động chủ yếu lĩnh vực dịch vụ (nhất khu vực ven QL 6, tỉnh lộ 43), hoạt động sản xuất công nghiệp Dân cư khu vực có mức sống, điều kiện vật chất, tài tốt Tại khu vực núi trung bình phía tây - tây nam dân cư thưa hơn, hoạt động nghề nghiệp dân cư vùng gắn với khai thác lâm sản, làm nương rẫy * (1)Tiểu vùng thung lũng - đồi núi thấp Nà Mƣờng (TV1) Tiểu vùng thung lũng - đồi núi thấp Nà Mường nằm phía bắc - đông bắc huyện, thung lũng sông Đà khu vực thấp Tiểu vùng có khí hậu nóng, mùa lạnh ngắn, mưa; mùa khô dài; nhiệt độ trung bình năm 220C, lượng mưa trung bình năm 1500mm, số ngày khô nóng > ngày/ năm Về phát triển kinh tế, khu vực bậc thềm thung lũng sông người dân phát triển lúa nước, sườn đồi trồng ăn Những nơi địa hình cao hơn, dốc sử dụng trồng rừng bảo vệ rừng Tài nguyên du lịch chính: i) Cảnh quan thiên nhiên đặc trưng thảm rừng mưa nhiệt đới địa hình đồi núi Địa hình vùng đa dạng gồm thung lũng, đồi, núi thấp với hang động điều kiện tốt để phát triển du lịch dã ngoại, tham quan ngắm cảnh, du lịch mạo hiểm; ii) Nền văn hóa dân tộc sinh sống tiểu vùng chủ yếu người Thái (32,1%), người Mường (43,2%) với lễ hội: Lễ hội xuống đồng (người Mường), lễ hội cầu mùa nét độc đáo thu hút du khách tới thăm Cơ sở hạ tầng: có QL 43 chạy qua nối tiểu vùng với thị trấn Phù Yên - Tp Sơn La, tạo điều kiện đảm bảo cho việc lại du khách Tuy nhiên, hệ thống giao thông nông thôn chưa thực phát triển * (2) Tiểu vùng cao nguyên Mộc Châu (TV2) 10 Đặc điểm: Tiểu vùng chiếm diện tích 1/4 diện tích tự nhiên huyện Mộc Châu, có địa hình đặc trưng: với phần lớn diện tích diện tích phía bắc tiểu vùng nằm bề mặt có độ cao 700 - 1.000m, phía tây lại nằm bề mặt có độ cao 400 - 700m, riêng khu vực xã Đông Sang (phía nam tiểu vùng) có nơi độ cao 1.000 - 1.200m Trong tiểu vùng có suối nhỏ, nước vào mùa khô, mùa mưa nước phong phú Tiểu vùng có khí hậu lạnh, mưa ít, độ dài mùa khô trung bình, nhiệt độ trung bình
- Xem thêm -

Xem thêm: “Cơ sở khoa học cho phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng dân tộc huyện miền núi mộc châu tỉnh sơn la TT , “Cơ sở khoa học cho phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng dân tộc huyện miền núi mộc châu tỉnh sơn la TT ,

Hình ảnh liên quan

5 tiêu chí đã được lựa chọn cho đánh giá các tiểu vùng đối với 3 hình thức du gồm: Độ hấp dẫn, Tính liên kết, Cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật, Khả năng tiếp cận và Thời gian khai thác  - “Cơ sở khoa học cho phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng dân tộc huyện miền núi mộc châu tỉnh sơn la TT

5.

tiêu chí đã được lựa chọn cho đánh giá các tiểu vùng đối với 3 hình thức du gồm: Độ hấp dẫn, Tính liên kết, Cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật, Khả năng tiếp cận và Thời gian khai thác Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bảng 3.9. Bảng tổng hợp mức độ thuận lợi đối với các loại hình du lịch của các tiểu vùng địa lý  - “Cơ sở khoa học cho phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng dân tộc huyện miền núi mộc châu tỉnh sơn la TT

Bảng 3.9..

Bảng tổng hợp mức độ thuận lợi đối với các loại hình du lịch của các tiểu vùng địa lý Xem tại trang 15 của tài liệu.
Bảng 3.35. Các điểm du lịch chính đang đƣợc khai thác - “Cơ sở khoa học cho phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng dân tộc huyện miền núi mộc châu tỉnh sơn la TT

Bảng 3.35..

Các điểm du lịch chính đang đƣợc khai thác Xem tại trang 18 của tài liệu.
Bảng 3.37: Định hƣớng ƣu tiên phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng huyện Mộc Châu theo các tiểu vùng  - “Cơ sở khoa học cho phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng dân tộc huyện miền núi mộc châu tỉnh sơn la TT

Bảng 3.37.

Định hƣớng ƣu tiên phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng huyện Mộc Châu theo các tiểu vùng Xem tại trang 21 của tài liệu.

Từ khóa liên quan