0

BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT TAI DAI HOI DONG CO DONG NAM 2014

4 144 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 07:31

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2012BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SỐTVỀ KIỂM SĨAT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012(Ngày 21 tháng 04 năm 2012)Kính thưa: - Q vị đại biểu- Q Cổ đơngThực hiện Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức họat động Cơng ty CP Đầu tư Vạn Phúc Gia, Ban kiểm sóat xin báo cáo với q cổ đơng kết quả kiểm sóat họat động kinh doanh năm 2011 gồm các nội dung cơ bản sau:I. Họat động của Ban kiểm sóat:Ban kiểm sóat đã sử dụng phương pháp gián tiếp thơng qua các thơng tin trên các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các thơng tin, tài liệu hồ sơ về họat động kinh doanh của Cơng ty; Thơng qua Cơng ty kiểm tốn độc lập để thực hiện kiểm sóat Báo cáo tài chính; và trực tiếp làm việc với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Cơng ty và các phòng ban, đơn vị trực thuộc liên quan; trực tiếp tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường.II. Kết quả giám sát tình hình họat động và tài chính của Cơng ty:Trong năm 2011, Ban kiểm sóat khơng phát hiện trường hợp bất thường nào gây hại cho Cơng ty từ hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc vá các cán bộ quản lý khác của Cơng ty.Cơng ty đã thực hiện các định hướng của Đại hội đồng cổ đơng năm 2011 thơng qua như sau:1/ Kết quả kiểm sóat tình hình họat động sản xuất kinh doanh:1.1/ Hoạt động xây lắp:Doanh thu xây lắp năm 2011 là 5,7 tỷ, chiếm tỷ trọng (14%) trong tổng doanh thu năm 2011 của tồn Cơng ty. Tuy kết quả lợi nhuận cho hoạt động này khơng cao nhưng Cơng ty cần duy trì phát triển để chuẩn bị lực lượng nồng cốt tiến tới việc tự tổ chức xây lắp những cơng trình dự án của Cơng ty làm chủ đầu tư.1.2/ Hoạt động đầu tư:- Doanh thu từ việc bán căn hộ là 28,9 tỷ đồng , đạt 71% trong Tổng doanh thu tồn Cơng ty, hiệu quả kinh doanh của việc này rất tốt, đây là mảng hoạt động chiến lược của Cty.- Trong năm qua Cty đã tiếp tục tham gia góp vốn vào Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đơ thị Gia Phú, đẩy nhanh cơng tác giải phóng mặt và đang triển khai các bước thiết kế thực hiện dự án.- Ngoài ra Công ty đã đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần Địa ốc Điện lực Dầu khí Gia định; Liên doanh với Công ty Công ích Quận 8 triển khai Dự án Chung Cư Trương Đình Hội 3 – Quận 8; Liên doanh với Công ty TNHH Một Thành Viên Địa Ốc Bình Thạnh đầu tư Dự án B2 Trường Sa tại phường 17, quận Bình Thạnh và Dự án A5, A6 tại phường 26, quận Bình Thạnh; Liên doanh với HTX Gia phú triển khai dự án nhà thu nhập 1 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ SÀI ĐỒNG -----------  ---------- CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------  ---------- Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2012 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SỐT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CƠNG TY CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2011 Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ SÀI ĐỒNG Kết thúc năm 2011, một năm nhiều khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và quốc tế còn nhiều bất ổn mặc dù đã vượt qua được những ảnh hưởng của khủng hoảng và suy thối kinh tế tồn cầu, hoạt động kinh doanh của Cơng ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đơ thị Sài Đồng (“Cơng ty”) đã đạt được những kết quả khả quan. Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm sốt theo quy định tại Điều lệ Cơng ty, tn thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm sốt trong năm 2011 đã hồn thành tốt cơng việc của mình (như giám sát, kiểm tra tính tn thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Cơng ty liên quan tới cơng tác kế tốn, đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư góp vốn; định kỳ kiểm tra Báo cáo tài chính của Cơng ty). Thay mặt Ban Kiểm sốt, tơi xin báo cáo Đại hội các nội dung cụ thể như sau: 1. Đánh giá tình hình tài chính của Cơng ty: Ban Kiểm sốt thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2011 của Cơng ty đã được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2011, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2011 đến 31/12/2011, phù hợp với các quy định của hệ thống kế tốn hiện hành. Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2011 theo báo cáo tài chính như sau: a. Về kết quả kinh doanh - Doanh thu thuần từ Hoạt động kinh doanh : 890,74 tỷ đồng - Doanh thu từ Hoạt động tài chính : 51,66 tỷ đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế : 146,20 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế : 102,06 tỷ đồng b. Về tài sản của Cơng ty: - Tài sản ngắn hạn : BAN KIM SOT Tp. HCM, ngaứy 15 thaựng 1 naờm 2008 BO CO CA BAN KIM SOT V TèNH HèNH HAT NG TI CHNH NM 2007 NGN HNG AN BèNH - Cn c vo chc nng nhim v ca Ban Kim Soỏt c quy nh ti iu 56 ca iu l Ngõn hng TMCP An Bỡnh. - Cn c vo kt qu thm nh Bỏo cỏo ti chớnh v kt qu hot ng kinh doanh nm 2007 ca Ban iu hnh Ngõn hng TMCP An Bỡnh. - Ban Kim Soỏt xin bỏo cỏo trc i hi C ụng ni dung kt qu thm nh tỡnh hỡnh ti chớnh ca Ngõn hng TMCP An Bỡnh nm 2007 nh sau: I. CễNG TC T CHC V IU HNH B MY QUN Lí NGN HNG AN BèNH 1. V t chc h thng qun lý. Nm 2007 Ngõn hng An Bỡnh ó trin khai m rng mụ hỡnh hot ng Cỏc phũng ban chc nng c thnh lp v quy hoch theo mụ hỡnh phỏt trin hin i nh thnh lp khi qun lý ri ro, khi h tr phỏp lý, trung tõm iu hnh Core banking, trung tõm T vn khỏch hng (Call Center) Cỏc quy trỡnh cho vay c sa i, ci tin phự hp vi nhu cu th trng. 2. V m rng mng li phỏt trin Vic m rng mng li phỏt trin nm 2007 c ỏnh du bng 54 phũng giao dch c thnh lp ti cỏc chi nhỏnh: Tp. H Chớ Minh, H Ni, Nng, Bỡnh Dng, Vng Tu, Cn Th, tng 385,71% so vi nm 2006. Nm 2005 2006 2007 im giao dch 8 14 54 3. T chc nhõn s Ngõn hng ó ban hnh mt s chớnh sỏch, quy ch v c cu t chc, ni quy lao ng, quy trỡnh tuyn dng, cỏc ch ói ng cho nhõn viờn, thnh lp trung tõm o to. Ban hnh cỏc quy trỡnh o to v b nhim cỏn b, quy trỡnh ỏnh giỏ kt qa lm vic; a ra cỏc quy nh v thỏi tỏc phong v trang phc lm vic, quy nh v chc danh ni b v chc danh giao dch. i ng nhõn viờn An Bỡnh tng lờn ỏng k, n thi im 31/12/2007 ngõn hng An Bỡnh cú 1083 nhõn viờn tng 350,49% so vi nm 2006. Page 1 of 8 Năm 2005 2006 2007 Nhân sự 95 309 1083 Công tác tổ chức tuyển dụng được chú trọng dưới nhiều hình thức nhằm tìm ra những tài năng đáp ứng cho sự phát triển. Thiết lập mạng tuyển dụng riêng của ABBANK để liên tục tuyển dụng và thu hút ứng viên có tiềm năng. Ngân hàng An Bình đã có chương trình “Chào đón sinh viên thực tập tại ABBANK” nhằm mục đích tuyển chọn và chiêu mộ các nhân viên trẻ có năng lực và đầy nhiệt huyết gia nh ập đội ngũ nhân viên của ABBANK. 4. Quy định hoạt động nội bộ Cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, chiến lược phát triển thị phần, tái cấu trúc lại bộ máy tổ chức, quy hoạch nguồn cán bộ, ngân hàng An Bình cũng ban hành hệ thống các quy chế, cụ thể hóa các hoạt động phù hợp với chiến lược phát triển theo những định chế của Nhà nước. Ban hành các quy định về hoạ t động cho các phòng ban chức năng như quy định về cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Ban tín dụng ABBANK, quy định nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức nghiệp vụ của trung tâm thẻ, quy trình nghiệp vụ phát hành sử dụng và quản lý thẻ Youcard, quy trình nghiệp vụ thanh toán quốc tế trong hệ thống ABBANK …. và hàng loạt các quy chế quy định khác cho những chiến lược kinh doanh nhằ m phát triển thị phần. Hiện nay, ABBANK đang phát triển những công nghệ hiện đại như công nghệ ngân hàng lõi Core Banking, hệ thống thẻ ATM kết nối thẻ của ABBANK với mạng Bank netVN và Smartlink, hệ thống thanh tóan Swift, nhằm tăng cường sức cạnh tranh trong ngành Ngân hàng. II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1. Nguồn vốn và sử dụng vốn ĐVT: Triệu đồng Nguồn vốn 17.456.912 a. Vốn điều l ệ và các quỹ 2.314.980 (Trong đó vốn điều lệ là 2.300 tỷ đồng) b. Vốn huy động và vốn vay (bao gồm phát hành giấy tờ có giá) 14.467.387 (Trong đó vốn huy động đạt 6.981.228 triệu đồng) c. Vốn đầu tư tài trợ và ủy thác đầu tư 11.164 d. Các khoản phải trả và vốn khác 387.892 e. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 99.907 f. Lợi nhuận chưa phân phối 175.582 Page 2 of 8 Page 3 of 8 Sử dụng vốn 17.456.912 Tổng cộng nguồn sử dụng BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Về kết quả kinh doanh năm 2012 và quản lý điều hành tại Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng Báo Cáo 1 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Lương Thực Đà Nẵng đã được sửa đổi bổ sung thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 28/03/2008. - Căn cứ báo cáo quyết toán năm 2012 của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng được kiểm toán do Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên về kết quả kinh doanh năm 2012 và đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị như sau : I Số liệu báo cáo tài chính : 2 Ban kiểm soát ghi nhận số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán do Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện. Đơn vị tính : đồng Tài sản Số cuối kỳ Số đầu kỳ A) Tài sản ngắn hạn 292.664.172. 540 158.072.325. 121 1) Tiền và các khoản tương đương tiền 11.962.606.0 57 30.382.328.7 76 2) Các khoản đầu tư tài chính 60.873.707.0 37.242.983.0 3 ngắn hạn 00 00 3) Các khoản phải thu ngắn hạn 193.275.457. 700 74.127.178.0 49 4) Hàng tồn kho 18.370.095.3 67 6.275.112.14 8 5) Tài sản ngắn hạn khác 8.182.306.41 6 10.044.723.1 48 B) Tài sản dài hạn khác 45.444.914.0 96 93.322.341.4 85 1) Các khoản phải thu dài hạn 2) Tài sản cố định 27.047.661.2 34 63.194.672.0 81 3) Bất động sản đầu tư 4) Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 17.424.974.7 50 28.709.286.3 05 5) Tài sản dài hạn khác 972.278.112 1.148.383.09 9 Tổng cộng tài sản 338.109.086. 636 251.394.666. 606 4 Nguồn vốn Số cuối kỳ Số đầu kỳ A) Nợ phải trả 286.333.343. 651 199.612.540. 098 1) Nợ ngắn hạn 267.566.872. 651 196.178.405. 495 2) Nợ dài hạn 18.766.471.0 00 3.434.134.60 3 B) Nguồn vốn chủ sở hữu 51.775.742.9 85 51.782.126.5 08 1) Vốn chủ sở hữu 51.775.742.9 85 51.782.126.5 08 2) Nguồn kinh phí và quỹ khác Tổng cộng nguồn vốn 338.109.086. 636 251.394.666. 606 II) Kết quả kinh doanh: - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2012 theo số liệu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán là 1.258.077.953 5 đồng.Lợi nhuận trước thuế đạt 20,96 % kế hoạch năm và 85,69 % so với cùng kỳ năm trước. 1) Phân tích kết quả kinh doanh theo đơn vị : Lợi nhuận trước thuế năm 2012 là 1.258.077.953 đồng, trong đó : - Văn phòng Công ty lợi nhuận1.627.298.637 đ - XNCB Lương thực Đà Nẵng lợi nhuận :240.000.000 đ - Trung tâm phân phối lợi nhuận :115.112.383 đ - CN Cty tại TP.HCM lỗ :(200.066.296) đ - Trường trung cấp nghề Việt Á lỗ :(524.266.771) đ 2) Phân tích kết quả kinh doanh theo ngành hàng: - Kinh doanh chính lỗ :(4.963.850.353 đ) - Thu từ cho thuê T/sản, dạy nghề, gia công : 260.661.490 đ 6 - Lãi do chuyển nhượng cổ phần góp vào Cty CP Phú Tam Khôi và Xuân Việt :10.044.000.000 đ - Cổ tức được chia :235.103.548 đ - Lỗ do trích lập DP ĐTTC dài hạn :(3.166.496.555 đ) - Lỗ do chuyển nhượng BĐS :(907.305.667 đ) - Lỗ khác :(244.034.510) đ III) Việc quản lý tài sản và sử dụng nguồn vốn : 7 1) Nợ vay ngắn hạn NH phát sinh trong năm 433,287 tỷ đồng, Công ty sử dụng để mua hàng hóa 336,235 tỷ đồng.Số còn lại dùng để chi phí làm hàng, ứng vốn thi công công trình, đảo nợ đến hạn thanh toán Số dư nợ vay ngắn hạn bình quân là 180 tỷ, trong khi hàng tồn kho bình quân 20,335 tỷ và công nợ phải thu có số dư bình quân 191,733 tỷ đồng.Điều này cho thấy Công ty sử dụng vốn chưa hiệu quả, còn để bị chiếm dụng quá lớn nên ảnh hưởng rất lớn đến chi phí lãi vay ngân hàng phát sinh trong họat động kinh doanh cụ thể lãi vay NH tính vào phí kinh doanh năm 2012 là 16,877 tỷ đồng. 2) Hàng tồn kho đến cuối năm trị giá 18,370 tỷ đồng trong đó : - Hàng lương thực tồn kho 3,953 tấn lúa và 12,476 tấn gạo, tấm, cám trị giá 196 triệu đồng. 8 - Giá trị trụ sở văn phòng Công ty tại địa điểm 35 Cao Thắng – TP Đà Nẵng là 17,544 tỷ đồng. 3) Tình hình đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác: Công ty đã thực hiện thoái vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác với số tiền là 8,4 tỷ đồng (giảm từ 29,820 tỷ đồng đến cuối năm còn 21,420 tỷ đồng), nguyên nhân Công ty đã thực hiện thoái vốn tại Công ty CP Phú Tam Khôi (570.000 CP) và Công ty CP Xuân
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

- Thu thập, thâm định các tài liệu và Báo cáo tình hình SXKD, Báo cáo tài chính năm (sau kiêm toán), Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT năm 2012 - BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT TAI DAI HOI DONG CO DONG NAM 2014

hu.

thập, thâm định các tài liệu và Báo cáo tình hình SXKD, Báo cáo tài chính năm (sau kiêm toán), Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT năm 2012 Xem tại trang 1 của tài liệu.
d.Về tình hình thực hiện KH SX &NÑSLĐ: - BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT TAI DAI HOI DONG CO DONG NAM 2014

d..

Về tình hình thực hiện KH SX &NÑSLĐ: Xem tại trang 2 của tài liệu.
Về Tình hình quản lý công nợ : - BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT TAI DAI HOI DONG CO DONG NAM 2014

nh.

hình quản lý công nợ : Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Ban điều hành cần theo dõi phân tích kết quả kinh doanh theo từng với loại hình SXKD: SXKD hàng nội địa, SXKD xuất khâu ( FOB, GCXK,GCNĐ), Doanh thu cung cấp dịch vụ, để có những quyết định giải pháp thích hợp nhằm mang lại  - BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT TAI DAI HOI DONG CO DONG NAM 2014

an.

điều hành cần theo dõi phân tích kết quả kinh doanh theo từng với loại hình SXKD: SXKD hàng nội địa, SXKD xuất khâu ( FOB, GCXK,GCNĐ), Doanh thu cung cấp dịch vụ, để có những quyết định giải pháp thích hợp nhằm mang lại Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan