0

Chinhsua ctdt dh Ngonngunhatban 2015

3 72 0
  • Chinhsua ctdt dh Ngonngunhatban 2015

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 07:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình : Mạng máy tính Trình độ đào tạo : Đại học Ngành đào tạo : Mạng máy tính (Computer Networking) Loại hình đào tạo : Chính quy tập trung Khóa : 2008 - 2012 (Cập nhật theo Quyết định số ./QĐ-BGH ngày tháng năm 2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen) Bản cập nhật - Áp dụng từ Học kỳ 1 năm học 2010-2011 1. Mục tiêu đào tạo Đào tạo Cử nhân Đại học Mạng máy tính có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng để giải quyết được các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực hệ thống và mạng máy tính, cụ thể là: - Phần cứng và thiết bị mạng - Lập trình điều khiển thiết bị ngọai vi, lập trình kernel - Xây dựng hệ thống mạng công ty Sinh viên có thể lựa chọn 1 trong 2 hướng chuyên ngành sau: • Mạng Máy Tính - Phân tích, thiết kế, xây dựng và quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp. - Tổ chức và quản trị tối ưu các dịch vụ Internet - An tòan và bảo mật hệ thống mạng - Xây dựng và triển khai các dịch vụ đa phương tiện (multimedia) và mạng riêng ảo. - Tham gia xây dựng và triển khai mạng đô thị (MAN) với công nghệ tiên tiến: Gigabit Ethernet, IPv6, MPLS, Wireless Techn. • Hệ Thống Máy Tính - Thiết kế và xây dựng các công cụ quản lý tài nguyên máy tính (Benchmark, file management, log analyses, kernel of Operating System ) - Phát triển mã nguồn mở IDS/IPS; firewall (IP-Table, Snort, DHCP…) - Tham gia vào thiết kế và xây dựng các phần mềm mô phỏng, công cụ quản trị và điều khiển mạng. - Lập trình hệ thống cấp độ firmware - Thiết kế và xây dựng các card điều khiển giao tiếp Sinh viên tốt nghiệp làm việc tại các bộ phận phần cứng, phòng hệ thống, bộ phận cung cấp giải pháp mạng của các ISP; các bộ phận làm phần mềm hệ thống thuộc các công ty phần CTĐT Đại học ngành Mạng máy tính khóa 2008-2012 Trang 1 mềm; công ty phần cứng và giải pháp mạng; các tổ chức, cơ quan, xí nghiệp có nối mạng; bộ phận thiết kế và triển khai mạng máy tính của các công ty xây dựng và phát triển nhà; trường học, trung tâm đào tao; công ty mô phỏng và thiết kế CHIP. 2. Thời gian đào tạo: 4 năm 3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 140 tín chỉ (TC) chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất (5 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (165 tiết) 4. Đối tượng tuyển sinh: Theo điều 5 quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp Đào tạo theo học chế tín chỉ ban hành theo Quyết định số 664-08/QĐ-BGH của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen ngày 23 tháng 9 năm 2008 Những sinh viên có đủ các điều kiện sau đây sẽ được xét công nhận tốt nghiệp: - Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; - Tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình đào tạo - Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên, không có môn học không đạt (điểm D+, D, D-, F); - Các môn học cốt lõi của ngành đào tạo, môn thực tập, khoá luận tốt nghiệp phải có điểm từ C trở lên. - Có các chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất 6. Văn bằng sau khi tốt nghiệp: Cử nhân Mạng máy tính 7. Nội dung chương trình 1.1. Kiến thức giáo dục đại cương 1.1.1.Lý luận Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh STT MSMH Tên môn học Tổng số tiết LT BT TH Tín chỉ Tự học Ghi chú Các môn chính trị (học theo thứ tự) 1 DC107DV01 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 90 48 42 0 5 150 2 DC105DV02 Tư tưởng Hồ Chí Minh 36 20 16 0 2 60 3 DC108DV01 Đường lối CM của Đảng CSVN 56 28 28 0 3 90 Cộng 182 96 86 0 10 300 1.1.2.Khoa học xã hội STT MSMH Tên môn học Tổng số tiết LT BT TH Tín chỉ Tự học Ghi chú 8,9 Chọn 2 trong số 4 môn sau DC115DV01 Phương pháp học đại học 42 28 0 14 3 60 DC116DV01 Tư duy phản biện 42 28 0 14 3 60 CTĐT Đại học ngành Mạng máy tính khóa 2008-2012 Trang 2 DC117DV01 Kỹ năng giao tiếp 42 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU Độc lập - Tự - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Đính kèm Quyết định số 413/ QĐ-BVU ngày 31/10/2016 Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu) Trình độ: Đại học; Loại hình đào tạo: Chính quy; Năm tuyển sinh: 2015 Ngành: Đông Phương học; chuyên ngành: Ngôn ngữ Nhật Bản STT Mã môn học Tên môn học Mã học phần Học kỳ Số tín Học phần: học trước (a), tiên (b) song hành (c) 14 Học phần bắt buộc 14 110001 Tin học đại cương 0101110001 2(1,1,4) 120240 Nói (tiếng Nhật) 0101120240 2(1,1,4) 120266 Đọc hiểu (tiếng Nhật) 0101120266 2(1,1,4) 120267 Viết (tiếng Nhật) 0101120267 2(1,1,4) 120268 Ngữ pháp (tiếng Nhật) 0101120268 2(1,1,4) 120269 Nghe (tiếng Nhật) 0101120269 2(1,1,4) 120646 Dẫn luận ngôn ngữ 0101120646 2(1.5,0.5,4) 060024 Giáo dục thể chất 0101060024 1(0,1,2)* Học kỳ 17 Học phần bắt buộc 17 060014 120044 Những nguyên lý chủ nghĩa MácLênin (P1) Cơ sở văn hoá Việt Nam 120108 Toeic 120236 120262 0101060014 2(2,0,4) 0101120044 2(1.5,0.5,4) 0101120108 3(2,1,6) Viết (tiếng Nhật) 0101120236 2(1,1,4) Ngữ pháp (tiếng Nhật) 0101120262 2(1,1,4) 120263 Nói (tiếng Nhật) 0101120263 2(1,1,4) 120264 Đọc hiểu (tiếng Nhật) 0101120264 2(1,1,4) 120265 Nghe (tiếng Nhật) 0101120265 2(1,1,4) 060025 Giáo dục thể chất 0101060025 1(0,1,2)* 10 060029 Giáo dục quốc phòng 0101060029 8(5,3,16)* Học kỳ 18 Học phần bắt buộc 18 060015 060023 Những nguyên lý chủ nghĩa MácLênin (P2) Pháp luật đại cương 120109 Toeic 120218 Đọc hiểu (tiếng Nhật) 1/3 0101060015 3(3,0,6) 0101060023 2(1.5,0.5,4) 0101120109 3(2,1,6) 0101120218 2(1,1,4) 060014(a) 120108(a) STT Mã môn học Tên môn học Mã học phần Số tín 120235 Viết (tiếng Nhật) 0101120235 2(1,1,4) 120257 Nói (tiếng Nhật) 0101120257 2(1,1,4) 120259 Nghe (tiếng Nhật) 0101120259 2(1,1,4) 120260 Ngữ pháp (tiếng Nhật) 0101120260 2(1,1,4) 060026 Giáo dục thể chất 0101060026 1(0,1,2)* Học kỳ 19 Học phần bắt buộc 19 060016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 0101060016 2(2,0,4) 120043 Lịch sử văn minh phương Đông 0101120043 2(1.5,0.5,4) 120110 Toeic 0101120110 3(2,1,6) 120216 Viết (tiếng Nhật) 0101120216 2(1,1,4) 120217 Nói (tiếng Nhật) 0101120217 2(1,1,4) 120254 Nghe (tiếng Nhật) 0101120254 2(1,1,4) 120255 Đọc hiểu (tiếng Nhật) 0101120255 2(1,1,4) 120256 Ngữ pháp (tiếng Nhật) 0101120256 2(1,1,4) 080081 Thực tập sở 0101080081 2(0,2,4) Học kỳ 17 Học phần bắt buộc 17 060017 120091 Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam Văn minh, văn hoá Nhật Bản 120215 Nói (tiếng Nhật) 120248 120249 0101060017 3(3,0,6) 0101120091 2(1,1,4) 0101120215 2(1,1,4) Viết (tiếng Nhật) 0101120248 2(1,1,4) Đọc hiểu (tiếng Nhật) 0101120249 2(1,1,4) 120250 Nghe (tiếng Nhật) 0101120250 2(1,1,4) 120616 Ngữ pháp (tiếng Nhật) 0101120616 2(1,1,4) 120971 Quan hệ quốc tế phương Đông 0101120971 2(1.5,0.5,4) Học kỳ 19 Học phần bắt buộc 17 120062 Viết (tiếng Nhật) 0101120062 2(1,1,4) 120092 Văn minh, văn hoá Nhật Bản 0101120092 2(1,1,4) 120197 Tiếng Nhật thương mại 0101120197 2(1,1,4) 120244 Nói (tiếng Nhật) 0101120244 2(1,1,4) 120245 Đọc hiểu (tiếng Nhật) 0101120245 2(1,1,4) 120246 Nghe (tiếng Nhật) 0101120246 2(1,1,4) 121389 Ngữ pháp (tiếng Nhật) 0101121389 2(1,1,4) 120185 Thực tập chuyên ngành 0101120185 3(0,3,6) Học phần tự chọn 120625 Chính sách đối ngoại Nhật Bản 0101120625 2(1.5,0.5,4) 121413 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 0101121413 2(1.5,0.5,4) Học kỳ 15 Học phần bắt buộc 13 2/3 Học phần: học trước (a), tiên (b) song hành (c) 120109(a) 060016(a) STT Mã môn học Tên môn học Mã học phần Số tín 120023 Văn hoá - xã hội Nhật Bản 0101120023 2(1.5,0.5,4) 070085 Phương pháp nghiên cứu khoa học 0101070085 2(1.5,0.5,4) 120011 Lịch sử Nhật Bản 0101120011 2(1.5,0.5,4) 120089 Thực hành dịch (tiếng Nhật) 0101120089 3(2,1,6) 120198 Tiếng Nhật thương mại 0101120198 2(1,1,4) 120012 Kinh tế Nhật Bản 0101120012 2(1.5,0.5,4) Học phần tự chọn Học phần: học trước (a), tiên (b) song hành (c) 120197(a) 120024 Văn học Nhật Bản 0101120024 2(2,0,4) 120107 Phương pháp dạy tiếng 0101120107 2(1.5,0.5,4) 120622 Nghiệp vụ ngoại giao 0101120622 2(1.5,0.5,4) 100062 Quản trị hành văn phòng 101100062 2(1.5,0.5,4) Học kỳ 14 Học phần bắt buộc 14 120090 Thực hành dịch (tiếng Nhật) 0101120090 2(1,1,4) 120186 0101120186 4(0,4,8) 120743 Thực tập tốt nghiệp Khóa luận tốt nghiệp học phần thay 0101120743 8(8,0,16) Tổng số tín chỉ: 120089(a) 133 Các học phần Giáo dục thể chất Giáo dục quốc phòng không tính vào tổng số tín chỉ, điểm trung bình chung học kỳ, toàn khoá HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm 3/3 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên chương trình : Mạng máy tính Trình độ đào tạo : Đại học Ngành đào tạo : Mạng máy tính (Computer Networking) Loại hình đào tạo : Chính quy tập trung Khóa : 2009 - 2013 (Cập nhật theo quyết định số -2012/QĐ-BGH ngày tháng năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen) Áp dụng từ Học kỳ 1 năm học 2012-2013 1. Mục tiêu đào tạo Đào tạo Cử nhân Đại học Mạng máy tính có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng để giải quyết được các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực hệ thống và mạng máy tính, cụ thể là: - Phần cứng và thiết bị mạng - Lập trình điều khiển thiết bị ngọai vi, lập trình kernel - Xây dựng hệ thống mạng công ty Sinh viên có thể lựa chọn 1 trong 2 hướng chuyên ngành sau: • Mạng Máy Tính - Phân tích, thiết kế, xây dựng và quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp. - Tổ chức và quản trị tối ưu các dịch vụ Internet - An tòan và bảo mật hệ thống mạng - Xây dựng và triển khai các dịch vụ đa phương tiện (multimedia) và mạng riêng ảo. - Tham gia xây dựng và triển khai mạng đô thị (MAN) với công nghệ tiên tiến: Gigabit Ethernet, IPv6, MPLS, Wireless Techn. • Hệ Thống Máy Tính - Thiết kế và xây dựng các công cụ quản lý tài nguyên máy tính (Benchmark, file management, log analyses, kernel of Operating System ) - Phát triển mã nguồn mở IDS/IPS; firewall (IP-Table, Snort, DHCP…) - Tham gia vào thiết kế và xây dựng các phần mềm mô phỏng, công cụ quản trị và điều khiển mạng. - Lập trình hệ thống cấp độ firmware - Thiết kế và xây dựng các card điều khiển giao tiếp Sinh viên tốt nghiệp làm việc tại các bộ phận phần cứng, phòng hệ thống, bộ phận cung cấp giải pháp mạng của các ISP; các bộ phận làm phần mềm hệ thống thuộc các công ty phần mềm; công ty phần cứng và giải pháp mạng; các tổ chức, cơ quan, xí nghiệp có nối mạng; bộ phận thiết kế và triển khai mạng máy tính của các công ty xây dựng và phát triển nhà; trường học, trung tâm đào tao; công ty mô phỏng và thiết kế CHIP. CTĐT Đại học ngành Mạng máy tính khóa 2009-2013 Trang 1 2. Thời gian đào tạo: 4 năm 3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 142 tín chỉ (TC) chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất (150 tiết) và Giáo dục quốc phòng (165 tiết) Đầu khóa học SV được kiểm tra trình độ ngoại ngữ để xếp lớp học . - SV phải đạt chuẩn đầu vào tương đương TOEIC 400 và bắt đầu học lớp EIC Pre-Int. Sau 4 cấp độ môn học sinh viên đạt trình độ tương đương TOEIC 550. - Nếu không đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào sinh viên phải tự học hoặc đăng ký học các lớp dự bị Tiếng Anh ngoài chương trình đào tạo tại trung tâm ngoại ngữ của trường và sẽ được kiểm tra lại ở các học kỳ sau đó. - Sinh viên được miễn kiểm tra trình độ Anh văn đầu vào nếu có chứng chỉ: TOEIC 400 (hoặc tương đương). - Sinh viên được miễn học các môn tiếng Anh nếu có một trong các chứng chỉ sau: + TOEFL (paper) từ 500 điểm hoặc TOEFL iBT từ 60 điểm. + IELTS từ 5.0 điểm. + TOEIC từ 600 điểm - Các chứng chỉ phải còn hạn giá trị khi xuất trình để xin xét miễn (miễn học/kiểm tra đầu vào), xét tốt nghiệp 4. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt nam. 5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp Đào tạo theo học chế tín chỉ ban hành theo Quyết định số 664-08/QĐ-BGH của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen ngày 23 tháng 9 năm 2008 Những sinh viên có đủ các điều kiện sau đây sẽ được xét công nhận tốt nghiệp: - Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; - Tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình đào tạo - Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên, không có môn học không đạt (điểm D+, D, D-, F); - Các môn học thuộc các mục từ 7.1.1 đến 7.1.4 có điểm TKMH ≥ 4.0 (hệ 10) - Các môn học thuộc các mục từ 7.1.5 đến 7.2.4 có điểm TKMH ≥ 5.0 (hệ 10) - Có các chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN 2 NĂM 2015 MÔN SINH HỌC (Thời gian làm bài: 90 phút) Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Ở một loài sinh vật, hai cặp gen A, a và B, b cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể cách nhau 20 cM. Hai cặp gen D, d và E, e cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể khác và cách nhau 10 cM. Biết rằng,không phát sinh đột biến và hoán vị gen xảy ra ở cả hai giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, trong tổng số cá thể thu được ở đời con, cá thể có kiểu gen dị hợp về 4 cặp gen từ phép lai × chiếm tỉ lệ là A. 4%. B. 6%. C. 41%. D. 16%. Câu 2: Cho các thông tin sau: (1) A bắt cặp với T bằng hai liên kết hiđrô và ngược lại. (2) A bắt cặp với U bằng hai liên kết hiđrô; T bắt cặp với A bằng hai liên kết hiđrô. (3) G bắt cặp với X bằng ba liên kết hiđrô và ngược lại. (4) A bắt cặp với U bằng hai liên kết hiđrô và ngược lại. Các thông tin đúng về nguyên tắc bổ sung giữa các nuclêôtit trong quá trình phiên mã là: A. (2), (3). B. (2), (4). C. (1), (3). D. (3), (4). Câu 3: Ở một loài thực vật, người ta tiến hành các phép lai sau: (1) AaBbDd × AaBbDd. (2) AaBBDd × AaBBDd. (3) AABBDd × AAbbDd. (4) AaBBDd × AaBbDD. Số phép lai có thể tạo ra cây lai có kiểu gen dị hợp về cả ba cặp gen là A. 3. B. 1. C. 2. D. 4. Câu 4: Theo quan niệm hiện đại, nhận định nào sau đây không đúng? A. Đột biến là nguồn nguyên liệu sơ cấp, đột biến gen là nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa. B. Loài mới không thể hình thành nếu thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu không thay đổi. C. Loài mới có thể được hình thành từ con đường tự đa bội. D. Không thể hình thành loài mới nếu các quần thể cách li không có khả năng sinh sản hữu tính. Câu 5: Nếu kết quả của phép lai thuận và phép lai nghịch khác nhau thì kết luận nào sau đây là chính xác nhất? A. Gen quy định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y. B. Gen quy định tính trạng nằm trong ti thể. C. Gen quy định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X. D. Gen quy định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính hoặc trong ti thể. Câu 6: Khi nói về chuỗi và lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Trong một chuỗi thức ăn, mỗi loài có thể thuộc nhiều mắt xích khác nhau. B. Quần xã càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng đơn giản. C. Trong một lưới thức ăn, mỗi loài chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn nhất định. D. Chuỗi và lưới thức ăn phản ánh mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã. Câu 7: Ở thú, xét một cá thể đực có kiểu gen Aa, trong đó alen A và a đều có chiều dài bằng nhau và bằng 3060 A 0 . Alen A có 2250 liên kết hiđrô, alen a ít hơn alen A 8 liên kết hiđrô. Ba tế bào sinh tinh của cá thể này giảm phân bình thường tạo giao tử. Số nuclêôtit mỗi loại môi trường cung cấp cho quá trình giảm phân nói trên là: A. A = T = 6356; G = X = 6244. B. A = T = 2724; G = X = 2676. C. A = T = 2724; G = X = 2776. D. A = T = 6244; G = X = 6356. Câu 8: Một phân tử mARN của sinh vật nhân sơ có chiều dài 0,51µm, với tỉ lệ các loại nuclêôtit ađênin, guanin, xitôzin lần lượt là 10%, 20%, 20%. Người ta sử dụng phân tử mARN này làm Trang 1/7 - Mã đề thi 132 khuôn để tổng hợp nhân tạo một phân tử ADN có chiều dài tương đương. Tính theo lí thuyết, số lượng nuclêôtit mỗi loại cần phải cung cấp cho quá trình tổng hợp trên là: A. G = X = 450; A = T = 300. B. G = X = 600; A = T = 900. C. G = X = 300; A = T = 450. D. G = X = 900; A = T = 600. Câu 9: Ở một loài thực vật, khi đem lai giữa hai cây thuần chủng thân cao, hạt đỏ đậm với thân thấp, hạt trắng người ta thu được F 1 toàn thân cao, hạt đỏ nhạt. Tiếp tục cho F 1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, thu được F 2 phân li theo tỉ lệ 1 thân cao, hạt đỏ đậm : 4 thân cao, hạt đỏ vừa : 5 thân cao, hạt đỏ nhạt : 2 thân cao, hạt hồng : 1 thân thấp, hạt đỏ nhạt : 2 thân thấp, hạt hồng : 1 thân thấp, hạt trắng. Biết rằng mọi SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 LẦN 2 MÔN THI: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90phút; (80 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 209 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: _________ about the company’s future meant that few people wanted to invest money in it. A. Uncertain B. Uncertainly C. Certain D. Certainly Câu 2: We ___ _____ a lovely three weeks holiday in the south of Spain last year A. did B. passed C. spent D. took Câu 3: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closet in meaning to each of the following questions The box was too heavy for John to carry on his back. A. Because of the weight, John couldn’t carry the box on his back. B. John was strong enough to carry the box on his back C. Despite of the box’s weight, John carried it on his back. D. John didn’t carry the box on his back due to its heavy. Câu 4: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to identify the underlined part that is not correct The amount of books in the Library of Congress is more than 58 million volumes A B C D Câu 5: ___________ you tell me the truth, I ______________ to help you. A. When / can’t be able B. Unless/ won’t be able C. If/ will be able. D. In case/ should be able Câu 6: Never / history/ humanity/ there/ be/ more people/ live/ world. A. Never in the history of humanity there are more people living in the world. B. Never in the history of humanity are there more people to live in the world. C. Never in the history of humanity have there been more people living in the world. D. Never in the history of humanity has there been more people to live in the world. Câu 7: I can’t find my shoes. A. If I could have my shoes found. B. I hope someone will know the place of my shoes. C. I wish I knew where my shoes were D. My shoes can’t have been found. Câu 8: If a match has extra time, a single goal decides the result – this is called a _____goal. A. bronze B. gold C. golden D. silver Câu 9: We talked about ________books. Charles had just finished _______ last volume of Proust. A. B. - the C. the – a D. the-the Câu 10: Only when we heard the good news of Patrick _________ relieved A. did we feel B. that we felt C. we felt D. had we felt Câu 11: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions That afternoon at the railway station I was surprised and made happy by the unexpected arrival of Miss Margaret and her mother, from Oakland. A. supposed B. anticipated C. presumed D. informed Câu 12: It was not until she had arrived home _____________ remembered her appointment with the doctor. A. when she had B. she C. that she D. and she Câu 13: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to identify the underlined part that is not correct A five-thousand-dollars reward was offered for the capture of the escaped criminal A B C D Câu 14: They didn’t find __________ in a foreign country. A. it easy to live B. it to live easy C. easy to live D. it easy live Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words Câu 15: A. school B. raccoon C. cooking D. ooze Câu 16: A. slope B. short C. salt D. water Câu 17: Some people don’t like curry from India or Thailand; they say it’s too ________but I love it. A. hot and spicy B. sour and sweet. C. sweet and sour D. spicy and hot Câu 18: I wish I had gone there with her. A. I hadn’t gone there with her which makes me feel bad. B. I regret not having gone there with her. C. If only I went there with her. D. If I had gone there with her, I wouldn’t have felt bad now. Read the following passage Mark the letter A,B,C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 1. A. controlled B. returned C. formed D. convinced 2. A. search B. confer C. prefer D. suffer 3. A. organise B. promise C. paradise D. realise 4. A. thus B. thick C. think D. thin Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 5. The government made serious attempts to raise the …………of living. A. standard B. cost C. level D. mode 6. “ What’s the answer to problem two”? “I don’t know and even ……… I wouldn’t tell you.” A. I did B. though I did C. if I did D. if I do 7. “ Let’s go out for a coffee, Lan?” Huong said. – Lan: “……………” A. Ok B. That sounds great C. It’s a good ideas D. A, B, C are correct 8. Not having written about the required topic, ______ a low mark. A. my presentation was given B. the teacher gave me C. the teacher gave D. I was given 9. ______I might, I couldn’t open the door. A. Try as B. However hard C. As try D. No matter 10. ………., the interviewer asks the interviewees about their education background and others. A. Traditionally B. Tradition C. Traditional D. Traditionalism SỞ GD & ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 1 Họ và tên thí sinh : SBD ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI QUỐC GIA LẦN 2, NĂM HỌC 2014-2015 MÔN TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Mã đề 123 11. “ Would you mind if I smoke?” – “……………… ” A. Never mind B. Yes, Please don’t C. Not at all D. Yes, Please do 12. She apologized ……….me……….her lateness. A. zero/about B. with/of C. to/for D/ zero/for 13. After you have turned over the soil, weeded, and…………it, you’ll be ready to plant. A. cultivating B. cultivation C. cultivate D. cultivated 14. The woman must be responsible ……….taking care of the children. A. for B. of C. to D. with 15. It is essential that he……….accepting responsibility. A. starts B. starting C. to start D. start 16. “ Can you wait while I run into the library?” “Ok, ……….you hurry.” A. even though B. as long as C. when D. unless 17. The GCSE stands……………General Certificate of Secondary Education. A. for B. by C. from D. to 18. The consultant…………….was hired to advise us never really understood our situation. A. who B. whom C. whose D. which 19. Olivia booked a babysitter……………… she could go out for the evening. A. but B. so C. so that D. hence 20. She has just gotten………….with some international volunteer students. A. contact B. acquaintance C. friendship D. relationship 21. Mr. Lam drives his car carefully, and…………… A. his father does also B. his father, too C. so does his father D. does so his father 22. The Tet customs maintain and develop as a ……… beauty of the Vietnamese. A. cultured B. cultural C. culturally D. culturist 23. We come from Vietnam, so we are not used to………… on the left. A. drive B. driving C. drove D. driven 24. Nowhere…………….such cooperative staff. A. you can find B. you found C. you could find D. can you find 25. She didn’t pass her last exam. If only she…………… it, she………… very happy. A. passed/would be B. had passed/would be C. had passed/had been D. had passed/would have been 26. The professor highly appreciated his students’………….in terms of science. A. creating B. creator C. creative D. creativity Circle the word that has stress pattern different from that of the other words. 27. A. accidental B. sensitivity C. beneficial D. industrial 28. A. allow B. follow C. yellow D. fellow 29. A. unconcerned B. necessary C. represent D. disappointed 30. A. canal B. rental C. scandal D. vandal Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the blank space in the following passage: Traffic lights The first traffic signal was invented by a railway signaling engineer. It was installed (31) the Houses of Parliament in 1868. It (32) like any railway signal of the time, and was operated by gas. (33) , it exploded and killed a policeman, and the
- Xem thêm -

Xem thêm: Chinhsua ctdt dh Ngonngunhatban 2015, Chinhsua ctdt dh Ngonngunhatban 2015,

Hình ảnh liên quan

Trình độ: Đại học; Loại hình đào tạo: Chính quy; Năm tuyển sinh: 2015 Ngành: Đông Phương học; chuyên ngành: Ngôn ngữ Nhật Bản - Chinhsua ctdt dh Ngonngunhatban 2015

r.

ình độ: Đại học; Loại hình đào tạo: Chính quy; Năm tuyển sinh: 2015 Ngành: Đông Phương học; chuyên ngành: Ngôn ngữ Nhật Bản Xem tại trang 1 của tài liệu.